Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  large concrete panel building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników badań własnych, przeprowadzonych w latach 2009-2014, dotyczących analizy struktury zasobów mieszkaniowych z budynkami wznoszonymi w technologii prefabrykowanej. Analizę szczegółową wykonano na podstawie odtworzonej lokalizacji budynków prefabrykowanych i udziału poszczególnych systemów w skali kraju, w odniesieniu do 49 województw. Wyniki każdego z analizowanych systemów przedstawiono na mapie Polski, a następnie nałożono je na mapę zbiorczą, aby uzyskać obszary o największym zróżnicowaniu eksploatowanych systemów, co może implikować powtarzalne problemy techniczne. Taka analiza stanowi uaktualnienie wiedzy o strukturze zasobów mieszkaniowych zrealizowanych w technologiach uprzemysłowionych, a w przyszłości może być pomocna w opracowaniu wzorcowych projektów modernizacji, poprzedzonych badaniami diagnostycznymi.
EN
The paper presents the analyses of research carried out during the years 2009-2014, concerning the structure of polish housing estates with prefabricated buildings. Detailed analysis was prepared on the basis of reconstruction of the prefabricated buildings’ location in 49 voivodeships. The results for each systems were presented in the map of Poland and in the joint map, showing the concentration and diversification of systems, implying repeating technical problems. Such analyses update the knowledge about prefabricated systems and may be useful in preparing the modernization projects, preceded by diagnostic research.
PL
W artykule przedstawiono problemy remontowe wspólnych części poza mieszkaniowych wewnątrz budynków zrealizowanych w technologii wielkopłytowej. Wykonywanie bieżących napraw oraz przeprowadzanie pełnowartościowych remontów jest niezbędne do utrzymania budynków w dobrym stanie technicznym. Działania te należą do podstawowych obowiązków ich właścicieli i administratorów, co bezpośrednio wynika z przepisów Prawa budowlanego.
EN
The article presents renovation issues of shared areas inside residential buildings constructed with the use of large concrete slab technology. Periodic maintenance work as well as total full value repairs are crucial to keep the buildings in good technical condition. These activities are basic duties of their owners and administrators, which is directly regulated by the construction law.
PL
Zrealizowane w naszym kraju w latach 1960 – 1990 wielorodzinne budynki wielkopłytowe wykazują duże jak na obecne standardy, zapotrzebowanie na ciepło (200 – 300 kWh/m2r). W artykule przedstawiono rozwiązania znacząco zmniejszające energochłonność tego typu budynków. Wskazano przykłady popełnianych błędów zarówno w doborze materiału izolacyjnego, jak i podczas wykonywania prac modernizacyjnych. O skuteczności zastosowanych rozwiązań decyduje w dużej mierze ich zakres, który nie powinien ograniczać się do poprawy parametrów cieplnych przegród o największej powierzchni oraz wymiany stolarki okiennej. Równie ważne są prace polegające na wydzieleniu stref ogrzewanych i nieogrzewanych, eliminacji mostków termicznych, zastosowaniu odzysku ciepła w systemie wentylacji oraz kanalizacji sanitarnej, a także wsparcie ogrzewania budynku oraz ciepłej wody użytkowej przez kolektory słoneczne czy pompy ciepła.
EN
The multi-family large-panel buildings constructed in our country in the years 1960-1990 show a high demand for heat of 200-300 kWh/m2 per year. The article presents solutions significantly reducing the energy consumption of multi-occupied buildings, with a focus on large-panel buildings. Examples of mistakes made both in the selection of insulation material and during modernization works are indicated. The effectiveness of the applied solutions is largely determined by their scope, which should not be limited to improving the thermal parameters of partitions with the largest surfaces and replacement of window frames. Work involving the separation of heated and unheated zones, the elimination of thermal bridges, the use of heat recovery in the ventilation system or sanitary sewage system, as well as the heating of the building and hot utility water through solar collectors or heat pumps are equally important.
PL
W artykule opisano sposób identyfikacji oraz ocenę techniczną stalowych prętów – wieszaków podtrzymujących warstwę fakturową trójwarstwowych ścian osłonowych i szczytowych w systemie Wk-70. Położenie wieszaków ustalano za pomocą urządzenia Ferroscan. Wynikiem prześwietlenia fragmentów płyt osłonowych są mapy występowania prętów zbrojeniowych warstwy fakturowej, a na ich przecięciu – wieszaków. Spośród zinwentaryzowanych wieszaków losowo wybrano miejsca pobrania próbek. Przed pobraniem zamontowano nowe kotwy, a następnie dokonano wycięcia istniejącego wieszaka. Na pobranych próbkach przeprowadzono badania ubytków korozyjnych, składu chemicznego materiału oraz oznaczono wytrzymałość na rozciąganie.
EN
The article describes the method of identification and technical evaluation of steel bars - hangers supporting the textural layer of three-layer curtain walls and end walls in the Wk-70 system. The position of the hangers was determined using the Ferroscan device. Scanning of fragments of cover plates provided the result in the form of maps of occurrence of reinforcing bars of the textural layer and hangers at their intersection. From among inventoried hangers, sampling sites were randomly selected. Before collecting the samples, new anchors were installed, and then an existing hanger was cut out. The samples collected were tested for corrosion losses as well as chemical composition of the material, and their tensile strength was determined.
PL
W artykule omówiono katastrofę budowlaną wywołaną wybuchem gazu w jedenastokondygnacyjnym budynku mieszkalnym wykonanym w systemie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego Wk-70. Przedstawiono prace zabezpieczające obiekt, jakie przeprowadzono po zaistniałym zdarzeniu oraz rodzaje powstałych uszkodzeń, a także zakres wykonanych napraw i wzmocnień konstrukcji budynku.
EN
In the paper there is presented construction disaster caused by gas explosion for eleven-storey building constructed within large-panel housing building Wk-70 system. There are described conducted works protecting the object directly after the accidental event as well as types of damages occurred and the scope of realized repair and stgrengthening works for building structure.
PL
W artykule poruszono problem liniowych mostków termicznych i trwałości płyty wspornikowej balkonu w systemie prefabrykowanym OWT-67. Przedstawiono wyniki badań termowizyjnych przykładowego balkonu oraz wnioski z cyklicznych przeglądów budynków w Warszawie. Zaprezentowano alternatywne rozwiązanie w postaci lekkiego systemu balkonów dostawianych w konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej w dużej mierze niezależnej od konstrukcji budynku.
EN
The paper discusses the problem of thermal linear bridges and durability of the cantilever slab of the balcony in the prefabricated system OWT-67. The results of the thermovision of the exemple balcony and conclusions from cyclical audits of buildings in Warsaw are presented. An alternative solution in the article is presented in the form of a lightweight balcony system delivered in a composite steel -reinforced concrete construction largely independent of the building structure.
PL
Ważnym elementem diagnostycznym obiektów budowlanych jest sprawdzenie stanu technicznego elementów żelbetowych, w tym badanie jakości betonu. W artykule zaproponowano wykorzystanie metod nieniszczących (nieinwazyjnych). W pierwszej kolejności stosuje się metodę, która pozwala na określenie miejsc, w których może wystąpić jakaś destrukcja materiałowa. W drugiej kolejności wytypowane wcześniej miejsca bada się innymi metodami w celu ustalenia jakości betonu.
EN
An important element of the diagnostic in buildings is to check the technical condition of reinforced concrete elements, including the examination of the quality of concrete. This study proposes using nondestructive (noninvasive) methods. In the first order, we used the method to determine places in which some destruction can take place. In the second order, the places selected earlier are checked with the use another methods to determine the quality of the concrete.
PL
Na podstawie literatury dostępnej przede wszystkim w zbiorach Biblioteki ITB przedstawiono analizę piśmiennictwa z zakresu budownictwa wielkopłytowego. Przeprowadzono dyskusję tej problematyki na tle danych statystycznych, dotychczasowych doświadczeń oraz obecnych i przyszłych wyzwań, posługując się analizą SWOT.
9
Content available remote Zarysowania i spękania złączy w budynkach systemu Wk-70
PL
W artykule opisane zostały, na przykładzie budynków wykonanych w systemie Wk-70, zarysowania i spękania złączy w obszarze klatek schodowych. Autorzy ocenili przyczyny uszkodzeń oraz potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa budowli. Zaproponowano również rozwiązania naprawcze.
EN
In the paper cracks of joints in the areas of staircases on the example of buildings erected in Wk-70 system will be describe. Authors will consider the reasons of the damages and potential threats to safety of the structure. Repair solutions will be proposed as well.
10
Content available remote Sejsmiczna i parasejsmiczna analiza budynku z wielkiej płyty
PL
W artykule omówiono problem oddziaływań sejsmicznych na budynki mieszkalne z wielkiej płyty, w tym analizę statyczno-wytrzymałościową i analizę sejsmiczną metodą spektrum odpowiedzi zgodną z Eurokodem 8 dla trójwymiarowego modelu MES prefabrykowanego budynku mieszkalnego, na podstawie historycznych wzmianek o trzęsieniach ziemi na terytorium Polski. Przedstawiono nowatorskie podejście do modelowania budynku za pomocą konkretnych elementów wielkopłytowych. Analizę przeprowadzono za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis, w przypadku różnych wariantów podłoża gruntowego. Opracowanie wzbogacono o analizę spektralną symulującą wstrząsy wywołane szkodami górniczymi.
EN
This thesis introduces the problem of seismic effects on prefabricated, residential buildings made of concrete slabs. This article discusses the basic assumptions of panel construction in Poland, the nature and impact of seismic excitations caused by natural earthquakes. The main result of this article is an analysis of seismic response of a selected, prefabricated building to design, seismic response spectrum of Eurocode 8. In paper uses an innovative approach to model building using specific elements of panel. The analysis was performed using Autodesk Robot Structural Analysis, for the different variants of the ground. For calculations included spectral analysis simulates vibrations caused by mining.
PL
W artykule opisano zakres robót termomodernizacyjnych budynków z wielkiej płyty i oszacowano wielkość potencjału remontowego [m²] na przykładzie zabudowy Zielonej Góry. Podnoszenie poziomu izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, sprawności urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych oraz stosowanie urządzeń odzyskujących ciepło z instalacji wentylacyjnych zapewnia ograniczenie strat energii.
EN
The article describes the range of the thermomodernization of the panel prefabricated blocks of flats and gives the estimated size of renovation potential [m²] on the example buildings located in Zielona Gora. Raising the level of thermal insulation of building envelopes, efficiency of heating and air condition devices and the use of heat recovery equipment in ventilation system provides reducing energy losses.
PL
W artykule przedstawiono efekty wieloletniej działalności ITB dotyczącej oceny bezpieczeństwa i trwałości budynków wznoszonych metodami uprzemysłowionymi z uwagi na możliwość wystąpienia w nim oddziaływań wyjątkowych. Ocenę odporności opracowano na podstawie instrukcji [4] i norm projektowania obowiązujących w okresie wznoszenia „wielkiej płyty” [1], współczesnych wymagań zachowania niezawodności konstrukcji [6, 7, 8] oraz po wnikliwej analizie przyczyn i przebiegu rzeczywistych katastrof budowlanych w Polsce. Ze względu na losowy charakter sytuacji wyjątkowych oraz istniejący stan techniczny budownictwa wielkopłytowego określono konieczne kierunki dalszych prac naukowo-badawczych w celu jednoznacznego określenia odporności „wielkiej płyty” w sytuacjach wyjątkowych powstających np. w wyniku wybuchów gazu.
EN
The paper presents the effects of many years of ITB activity in the area of safety and durability of construction of large panel buildings with regard to the possibility of accidental actions. The assessment of resistance was developed on the basis of the instructions [4] and the design standards in force during the erection of "large panel buildings" [1], as well as the modern requirements of structural reliability [6, 7, 8], and after a thorough analysis of the causes and course of the constrution disasters in Poland. Due to the random nature of the accidental situations and the current technical state of large panel buildings necessary directions for further research work was set in order to clear determination of the resistance of the "large panel buildings" in accidental situations which arise, eg. as a result of explosions of gas.
14
Content available remote Celowość badania wieszaków ścian trójwarstwowych docieplanych budynków
PL
Wymagania dotyczące oszczędności energii na ogrzewanie powodują konieczność dodatkowego docieplenia ścian budynków. W budynkach wielkopłytowych ze ścianami trójwarstwowymi dodatkowe obciążenia dociepleniem przenoszą łączniki ścian. Stan techniczny takich łączników (wieszaków) jest niezadowalający, dlatego też niezbędne jest stosowanie dodatkowych kotew, bez konieczności wykonywania pełnej oceny bezpieczeństwa ścian.
EN
The introduced requirement for energy savings on heating cause the need for additional insulation of walls of buildings. In case of buildings with three layered walls the additional loads by thermal insulation are transfered by the anchors of the walls. The technical condition of the anchors of the walls (the suspension rods) is unsatisfactory. Hence, it is necessary to use additional fixings (anchors), without having to perform a full evaluation of the safety of the walls.
15
Content available remote System Szczeciński
16
Content available remote System OWT. Cz.2
17
Content available remote Słabe ogniwa W-70. Cz.2 Zakres koniecznych prac remontowych i modernizacyjnych
EN
Currently, especially thanks to the financial support of EU's development funds and programmes, a major need to start a complex system of modernization of pre-fabricated housing is widely observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.