Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  niezawodność zasilania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Rosnące koszty energii elektrycznej oraz szeroka dostępność odnawialnych źródeł energii, wzmacniają trend decentralizacji wytwarzania energii i powstawania małych, autonomicznych systemów elektroenergetycznych, czyli mikrosieci. Pojawienie się technologii magazynowania energii elektrycznej zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy takich układów. Niezawodność pracy mikrosieci pozwala na realizację różnych strategii biznesowych. Dla obliczeń efektu ekonomicznego w konfiguracji mikrosieci niezbędne jest uwzględnienie dwutowarowej istoty rynku sektora elektroenergetycznego składającego się z rynku energii elektrycznej i rynku mocy. Oba rynki posiadają odmienne uwarunkowania strumieni przychodów i kosztów, co ma również swoje odniesienie do kluczowych parametrów zasobów energetycznych mikrosieci. Dodatkowe korzyści z wykorzystania mikrosieci będzie można uzyskać po utworzeniu rynku usług systemowych oferowanych przez OSD dla użytkowników końcowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne związane z realizacją instalacji mikrosieci.
EN
Rising electricity costs, wide availability of renewable energy sources and digital technologies strengthen the trend of decentralization of energy generation and creation of small, autonomous power systems - microgrids. The commercialization of electricity storage technology certainly increases the safety and stability of microgrid systems. The reliability of microgrid operations allows for the implementation of various business strategies. For the calculation of economic effect in the microgrid configuration, it is necessary to take into account the two-tier nature of the electricity sector market consisting of the electricity market and the power capacity market. Both markets have different determinants of revenue streams and costs, which also relates to the key parameters of energy assets contained in microgrid system. Additional benefits from the use of microgrid will be obtained after creating the market of system services offered by DSO companies to end users. The article presents selected technical and economic aspects related to the implementation of micro-network installations.
PL
Wyzwaniem dla operatorów zarówno sieci przesyłowej, jak i dystrybucyjnej jest sprostanie wysokim wymaganiom odbiorców i ustawodawców, dotyczących jakości i niezawodności dostarczania energii elektrycznej. Również układy zasilania zakładów przemysłowych, z uwagi na wymóg zachowania ciągłości produkcji, powinny cechować się wysoką niezawodnością. Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, oprócz skutków natury finansowej, mogą nieść za sobą skutki społeczne a nawet zagrożenie życia. W niniejszym artykule na przykładzie oprogramowania GEM firmy GE (Grid Enterprise Manager) omówiono narzędzia programowe poprawiające parametry jakościowe zasilania, cyberbezpieczeństwo i redukujące koszty eksploatacji. Przedstawiono przykładową analizę kosztów i zysków z wdrożenia tego typu narzędzi z wykorzystaniem kalkulatora szacowania kosztów przerw ICE (Interruption Cost Estimate).
EN
The challenge for both transmission and distribution network operators is to meet the high requirements of customers and legislators regarding the quality and reliability of electricity supply. Also, power supply systems for industrial plants, due to the requirement for maintain of production continuity, should be characterized by high reliability. Interruptions in power supply, in addition to financial effects may also have social consequences and even life-threatening consequences. In this article, tools for improving metrics for reliability of the grid, cybersecurity and reducing operating costs are discussed, based on the example of GE’s software GEM (Grid Enterprise Manager). An example of costs and profits analysis, resulting from implementation of such the tool is presented, using the ICE (Interruption Cost Estimate) calculator.
3
Content available remote Bezpieczeństwo pracy krajowych sieci dystrybucyjnych
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy krajowych sieci dystrybucyjnych. Przedstawiono charakterystykę krajowych sieci dystrybucyjnych. Omówiono wskaźniki stosowane do oceny stanu sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono analizę wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI dla sieci dystrybucyjnej krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych. Określono poziom bezpieczeństwa pracy krajowych sieci dystrybucyjnych, zdefiniowano jego zagrożenia i określono katalog niezbędnych działań w celu jego poprawy.
EN
In this paper, some selected aspects of operation security of national distribution grids are presented. Profile of national distribution grids is shown. Indicators used for state assessment of distribution grid are described. The analysis of SAIDI, SAIFI and MAIFI indicators for distribution grid of national distribution system operators is performed. The level of operation security of national distribution grids is discussed, some threats are defined and the catalogue of essential actions for their assurance is proposed.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w kontekście funkcjonowania krajowej sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono charakterystykę krajowej sieci dystrybucyjnej. Omówiono wskaźniki stosowane do oceny stanu sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono analizę wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI dla sieci dystrybucyjnej krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych. Określono poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej krajowej sieci dystrybucyjnej, zdefiniowano jego zagrożenia i określono katalog niezbędnych działań w celu jego poprawy.
EN
In this paper, selected aspects of electric energy supply security in context of operation of national distribution grid is shown. Profile of national distribution grid is shown. Indicators used for state assessment of distribution grid are described. Analysis of SAIDI, SAIFI and MAIFI indicators for distribution grid of national distribution system operators are shown. Level of electric energy supply security of national distribution grid is described, his/her threats are defined and catalogue of essential actions for his/her assurance are proposed.
5
Content available remote Koszty przerw i ograniczeń w zasilaniu energią elektryczną i ich wyznaczanie
PL
Ocena strat ekonomicznych powodowanych niedostatecznym poziomem bezpieczeństwa elektroenergetycznego, zawodnością systemu elektroenergetycznego, jest w szczególności niezbędna dla analizy alternatywnych planów rozwoju elektroenergetycznych systemów sieciowych. Celowość podejmowania inwestycji podnoszących niezawodność systemu elektroenergetycznego można ocenić na podstawie relacji kosztów i spodziewanych korzyści. Narzędziem w tak rozumianym planowaniu rozwoju systemu jest analiza koszty – korzyści, znana jako wartościowanie niezawodności (VBRA - value-based reliability approach). Jednym z elementów wartościowania niezawodności systemu elektroenergetycznego, bezpieczeństwa elektroenergetycznego, jest ocena kosztów strat wywołanych przerwami i ograniczeniami w dostawie energii elektrycznej. W artykule przedstawiono zasadnicze aspekty wartościowania bezpieczeństwa elektroenergetycznego, niezawodności zasilania energią elektryczną, oraz szacowanie kosztów strat odbiorców z tytułu niedostatecznego poziomu niezawodności zasilania energią elektryczną.
EN
Assessment of economic losses caused by insufficient level of energy security, unreliability of the power system, is particularly necessary for the analysis of alternative plans for the development of power grid systems. The purposefulness of making investments that improve the reliability of the power system can be assessed on the basis of the costs and the expected benefits relation. The cost-benefit analysis known as value-based reliability approach (VBRA) is a tool in the system development planning understood in this way. One of the elements of valuing the reliability of the power system, energy security, is the assessment of the cost of losses caused by interruptions and limitations in the supply of electricity. The article presents the basic aspects of evaluation of power security, reliability of electricity supply, and estimation of the customers cost of losses due to insufficient level of reliability of electricity supply.
PL
W artykule poddano analizie możliwość zastosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych poprawiających lokalne bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność zasilania odbiorców, w tym związane z tworzeniem mini centrów energetycznych (klastrów energii). Zaprezentowano istniejące rozwiązania oraz perspektywy najbliższych wdrożeń w obszarze energetyki lokalnej, na przykładzie jednej z gmin śląskich.
EN
This paper presents an analysis of possibility of use of technical and organizational solutions that improve local energy security and reliability of customer supply, including those related to the creation of mini energy centers (energy clusters). Existing solutions are presented and prospects for the next deployment in the area of local energy, with the example of the Silesian communes.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania pracy autonomicznej w strukturze sieci elektroenergetycznej zakładu górniczego. Rozwiązanie to ma zwiększyć pewność zasilania obiektów podstawowych zakładu górniczego, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii typu blackout w systemie elektroenergetycznym.
EN
The paper presents possibility of applications of island operation in the power network structure of coal mining. The solution is to improvement of electricity supply reliability in important mining objects,in particular in the event of a failure in the power system such as blackout.
PL
W artykule omówiono strukturę sygnalizacji świetlej i latarni ulicznych pod kątem niezawodności technicznej i ciągłości zasilania. Analizie poddano czas i przyczyny wyłączeń nieplanowanych. Zaproponowano uzupełnienie funkcjonalności systemu oraz rozwiązania techniczne i nietechniczne poprawiające niezawodność zasilania.
EN
The article discusses the structure of traffic lights and streetlights in terms of technical and power supply reliability. The time and causes of unplanned outages were analyzed. Technical and non-technical solutions have been proposed to improve the overall reliability of the analyzed structure.
9
Content available remote Selected methods for improving power reliability
EN
The article discusses the problem of the widespread use of devices that require increased quality electric power supply. An example of a practical division of electricity receipts into several categories is shown. Methods of increasing the reliability of power supply are described and the most commonly used technical solutions for this purpose are discussed.
PL
W artykule omówiono problem powszechnego występowania urządzeń, które wymagają zasilania o podwyższonej jakości dostaw energii elektrycznej. Pokazano przykład praktycznego podziału odbiorów energii elektrycznej na kilka kategorii. Opisano metody zwiększenia niezawodności zasilania oraz omówiono najczęściej stosowane w tym celu rozwiązania techniczne.
10
Content available remote Zwiększenie pewności zasilania obiektów podstawowych zakładu górniczego
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania pracy wyspowej w strukturze sieci elektroenergetycznej kopalni węgla kamiennego. Rozwiązanie to ma zwiększyć pewności zasilania obiektów podstawowych zakładu górniczego, w szczególności w przypadku wystąpienie awarii typu blackout w systemie elektroenergetycznym.
EN
The paper presents possibility of applications of island operation in the power network strukture of coal mining. The solution is to improvement of electeicty supply reliability in important mining objects, in particular in the event of a failure in the power system such as blackout.
EN
The subject of this paper deals with the reliability of the power supply and quality of electricity on the railway networks. The paper discusses the impact of changes in the area of traction substation load on parameters characterizing the quality of electricity. It analyses the quality of electricity in supply networks for the traction substation, as well as on auxiliary lines and in trackside power supply. Particular attention is given to the propagation of interference caused by traction DC appliances for the trackside power supply. This is important due to the fact that these networks provide the power supply for devices that are responsible for the safety of train traffic. The paper also discusses the impact of major failures (blackouts) in power systems on transport, especially rail transport.
PL
W referacie przedstawiono analizę wskaźników dotyczących przerw w zasilaniu odbiorców energii elektrycznej podawanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz w skali całego kraju. Przedstawiono dane na temat wartości tych wskaźników w Polsce, jak również informacje o wybranych cechach charakterystycznych sieci dystrybucyjnych zarządzanych przez OSD. Zaprezentowano dane na temat wartości wskaźnika SAIDI dotyczącego średniej długości przerw w dostawie energii w Niemczech. W referacie poruszono także kwestię regulacji jakościowej. Referat zakończono podsumowaniem i przedstawieniem wniosków końcowych.
EN
Analysis of indexes concerning interruptions in supply of electricity consumers, both the ones published by distribution system operators (DSOs) and the ones for the whole country range, has been presented in the paper. Data on the indexes values in Poland, as well as information about chosen characteristic features of distribution networks managed by DSOs have been shown. Data about SAIDI index values concerning mean duration of interruptions of electricity delivery in Germany have been presented. Issue of quality regulation has been also mentioned in the paper. Summary and final conclusions have been included at the end of the paper.
PL
Artykuł dotyczy problematyki stosowania źródeł zasilania w warunkach normalnych oraz ich adaptacji do zasilania budynku w warunkach pożaru. Porusza też problematykę ochrony przeciwporażeniowej dopuszczonej do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.
PL
W artykule: • Prawda o skutkach awarii zasilania w energię elektryczną • Ważność niezawodności zasilania • Współpraca zespołu prądotwórczego z UPS-em • Sposoby magazynowania energii
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The two parts paper presents different electric energy supply systems for public buildings. Different standards of continuity are characterized. The classification of electric energy consumers according to the requirements of reliability are presented. Conclusions and remarks are formulated.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.
EN
The two parts paper presents different electric energy supply systems for public buildings. Different standards of continuity are characterized. The classification of electric energy consumers according to the requirements of reliability are presented. Conclusions and remarks are formulated.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej. Omówiono także możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.
EN
The paper presents the requirements for power supply reliability of selected public buildings. The paper also discusses the possibility of the use of distributed generation, which can increase the reliability of power supply.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Przedstawiono stosowane miary niezawodności i dostępności. Omówiono aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article the chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in data centers buildings were presented. Measures of reliability and availability were shown. Technical and economic aspects dedicated to reliability were discussed. The final conclusions have been presented.
PL
W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej. Omówiono także możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.
EN
The paper presents the requirements for power supply reliability of selected public buildings. The paper also discusses the possibility of the use of distributed generation, which can increase the reliability of power supply.
PL
W artykule przedstawiono propozycję kompleksowego rozwiązania problemu poprawy niezawodności zasilania w sieciach przemysłowych SN o regularnie występujących zakłóceniach. Istota rozwiązania zawiera się w zastosowaniu przekształtników energoelektronicznych o izolowanych wejściach i wyjściach, które będą pełnić rolę sprzęgów pomiędzy siecią przemysłową a odbiorami dużej mocy, a także pomiędzy siecią a wspomagającymi zasobnikami energii i instalacjami odnawialnych źródeł energii (OZE). Zastosowanie w przekształtniku izolacji galwanicznej realizowanej na transformatorach wysokiej częstotliwości umożliwia blokowanie przepływu prądów pasożytniczych w sieci przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiarów obwodów magnetycznych. Dodatkową korzyścią z zastosowania proponowanych wielofunkcyjnych sprzęgów energoelektronicznych jest możliwość uzyskania efektu jednostkowego odbioru dużej mocy zdolnego pracować z zadanymi parametrami napięcia w punkcie przyłączenia (PCC) zakładu przemysłowego do sieci rozdzielczej w warunkach występowania zakłóceń po obu stronach punktu przyłączenia. Zastosowanie odpowiednich modułów komunikacji oraz zintegrowanego systemu sterowania wielofunkcyjnych sprzęgów energoelektronicznych pozwala na uzyskanie wysokiej niezawodności zasilania w sieci przemysłowej.
EN
Comprehensive solution to the problem of reliability improvement of the medium voltage (MV) power systems of industrial plants with regularly occurring disturbances is proposed in the paper. The essence of the proposed solution includes the development of isolated MV power converters operating as power electronic interfaces for large power loads, PV systems and energy storages connected to the industrial plant power grid. Application of integrated high frequency transformers in the MV power converters reduces the parasitic capacitances between transformer windings and thus beneficially reduces common mode currents in the proposed system. The essence of the concept of multifunctional isolated power electronic interfaces is the aggregation of industrial loads and power generation units and their management to obtain the effect of microgrid connected to the distribution network.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.