Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radio frequency identification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania technologii identyfikacji radiowej w procesach magazynowych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przedstawiono studium przypadku zastosowania inteligentnych wózków widłowych wyposażonych w czytniki RFID, czytników mobilnych, aplika torów etykiet RFID oraz czytników mobilnych. Zrealizowano wdrożenie oparto o standard EPC Class1 Gen2 oraz identyfikatory GS1 (SSCC). System RFID pozwala w czasie rzeczywistych rejestrować przesunięcia wewnątrzmagazynowe. Omówione uzyskane z tego tytułu korzyści. Technologia RFID pozwoliła przeprojektować procesy magazynowe i realizować je w sposób do tej pory niemożliwy oraz w perspektywie strategicznej stanowi podstawę do integracji całego łańcucha dostaw.
EN
An application of radio frequency identification (RFID) in warehousing processes of a manufacturing company was presented. A case study of intelligent forklift equipped with RFID readers, mobile RFID readers and RFID applicator was examined. The application is based on EPC Class1 Gen2 standard and GS1 identifiers (SSCC). Implemented system enabled real time registration of warehousing operations. RFID-related benefits were discussed. RFID technology allowed for reengineering of warehousing processes and its execution in a previously impossible manner. Strategically RFID implementation serves as a basis for future integration of a supply chain.
PL
Przedstawiono przegląd wybranych komercyjnych systemów radiolokalizacyjnych pracujących w środowisku wewnątrzbudynkowym oraz zewnątrzbudynkowym. Opisano podstawy i zasady działania usług lokalizacyjnych oraz mechanizmy przetwarzania informacji w systemach GIS.
EN
In this paper we present a currently available radio location systems operating in both indoor and outdoor environments. We explain the fundamentals and operating principles of location-based services as well as information processing mechanisms in GIS systems.
EN
The main purpose of this research is to improve localization accuracy of an active Radio Frequency Identification, RFID tag, in 3D indoor space. The paper presents a new RFID based 3D Indoor Positioning System which shows performance improvement. The proposed positioning system combines two methods: the Scene Analysis technique and Artificial Neural Network. The results of both simulation using Log-Distance Path Loss Model and physical experiments validate that the proposed positioning system improves the localization accuracy of an RFID tag compared with well-known Scene Analysis technique solutions.
PL
Głównym celem tej pracy badawczej jest poprawa dokładności systemu lokalizacji 3D w przestrzeni zamkniętej, aktywnego identyfikatora RFID. Proponowany system lokalizacji stanowi hybryde dwóch metod: Analizy Sceny oraz Sztucznych Sieci Neuronowych. W pracy tej przedstawiono model proponowanego rozwiązania, a w celu walidacji systemu wykonano badania symulacyjne modelu komputerowego wykorzystującego m.in. Logarytmiczny Model Propagacji Fali Radiowych. Przeprowadzono również badania na modelu rzeczywistym w pomieszczeniu zamknietym o rozmiarach geometrycznych 5,13 m×4,50 m×2 m, które potwierdziły poprawność wybranego parametru propagacji sygnału radiowego. Uzyskane wyniki potwierdzają, że proponowany system lokalizacji 3D, charakteryzuje się wysoką dokładnością pozycjonowania aktywnego identyfikatora RFID. Uzyskana dokładność pozycjonowania, jest lepsza niż 0,5 m. Badania potwierdzaja założona hipotezę, że proponowany system lokalizacji 3D w przestrzeni zamkniętej charakteryzuje się lepszą dokładnością niż znane rozwiązania oparte na technice Analizy Sceny.
EN
This article describes results of an analysis of RFID projects carried out in cooperation of small and medium sized Enterprises (SME), Fontys Hogescholen, Venlo, Netherlands and Niederrhein University of Applied Sciences, Moenchengladbach, Germany. Main content and questions are: Who can be a driver and main beneficiaries of the potential of RFID for SME? What are the main objectives to use RFID? Which RFID applications are suitable? Which RFID technologies are used in SME?
5
Content available remote Model linii do graficznej i elektronicznej personalizacji dokumentów
EN
The article presents the model of the modular system for graphic and electronic personalisation of the documents with implemented Radio Frequency Identification circuits. The concept and the structure of the technical system were presented using the computer model. This paper describes the structure of the control system. The system presented is intended for production of prototypes of new type of documents with the electronic security elements. The industrial use of the system allows low-budget, flexible, and short-series production of products in form of cards, identification cards, tickets, labels, and other documents built of two layers of material (paper) with RFID chip in between, personalised electronically (record in the memory of the chip), and graphically (individual print on the surface).
6
Content available remote Koncepcja urządzenia do implementacji chipów RFID
EN
The Institute for Sustainable Technologies -NRI in Radom has started a project aiming at the development of a gluing and assembling device for miniature integrated circuits in RFID systems, which has already been developed together with a technical documentation. The modular construction and variable configuration of this machine allow for a flexible adaptation of assembly technique, and low-cost electronic production of security elements.
7
Content available remote Performance characteristics of UHF RFID tags used in identification on liquids
EN
In this study, the behaviour of electromagnetic waves during communication between reader and tag in RFID system was investigated. The experiments were performed in UHF frequency range using several types of tag's antennas. In order to evaluate the influence of liquid types on RF waves the tag's antennas radiation pattern were measured. First, the preliminary experiments were performed to determine the impact of measuring condition on obtained results. Then, in the main tests the radiation pattern for several alcohols and ketones were measured.
PL
W artykule opisano zachowanie fal elektromagnetycznych podczas komunikacji pomiędzy czytnikiem a etykietą w systemie RFID. Badania przeprowadzono przy użyciu etykiet wyposażonych w różne typy anten pracujących w zakresie UHF. W celu oszacowania wpływu typu płynu na fale elektromagnetyczne wykonano pomiary charakterystyk kierunkowych testowanych etykiet RFID. Przeprowadzono wstępne testy, aby ocenić wpływ warunków pomiarowych na uzyskane wyniki oraz zmierzono charakterystyki kierunkowe etykiet RFID dla alkoholi i ketonów.
9
Content available remote System inwentaryzacji urządzeń z wykorzystaniem identyfikacji radiowej RFID
PL
Jednym z zastosowań identyfikacji radiowej RFID jest inwentaryzacja środków trwałych. W niniejszym artykule opisano takiego typu system, wykonany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Omówiono zastosowane etykiety i czytniki RFID. Opisano również drukarkę kodów kreskowych oraz aplikację inwentaryzacyjną. Ponadto, przedstawiono w skrócie prace podejmowane przez ITR w obszarze RFID obecnie i w przyszłości.
EN
One of the application of Radio Frequency Identification RFID is stock-taking. In this article such a system was described which was implemented in Tele & Radio Research Institute. Applied RFID tags and readers were presented. Also barcode printer and stock-taking program were described. The works taken up in RFID subject area in Tele & Radio Research Institute now and in the near future were presented in short.
PL
Skuteczność odczytu danych z etykiet pracujących w zakresie HF i UHF w systemach RFID zależy od wielu czynników. Można do nich zaliczyć nie tylko metodę komunikacji pomiędzy czytnikiem a etykietą, częstotliwość ich działania i zjawisko kolizji, ale również obecność płynów i metali w pobliżu identyfikowanych obiektów. Celem oceny skuteczności wymiany danych w systemie RFID przeprowadzono badanie odległości odczytu z etykiet HF w zależności od jej kształtu, wielkości, orientacji i podłoża, na którym ją naklejono. Natomiast w zakresie UHF testowano etykiety UHF pod względem zjawiska kolizji. Przeprowadzono testy trzech różnych etykiet, które pozwoliły oszacować możliwości identyfikacji obiektów znajdujących się blisko siebie.
EN
A read effectiveness of data from HF and UHF tags in RFID systems depends on many factors. Among them communication method between reader and tag, work frequency and collisions can be numbered. Furthermore, fluid and metal proximity in nearby of identified object has a significant influence on its work. In order to evaluate read effectiveness of data in RFID system read range was measured depending on shape, size, orientation and material type of identified object. Moreover, effectiveness of anticollision algorithm in UHF frequency range was considered. Three various UHF tags were tested to evaluate the possibility of object identification located in close proximity
PL
Zgodnie z przewidywaniami analityków technologia identyfikacji radiowej RFID będzie rozwijała się dynamicznie w najbliższym czasie. W artykule przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia i rozwiązania stosowane obecnie. Podano również podstawowe informacje o technologii RFID. Pozwalają one na lepsze zrozumienie bieżących wymagań i problemów, z którymi należy sobie poradzić, aby RFID upowszechniło się na całym świecie. Opisano również najnowsze tendencje rozwojowe oraz przedstawiono prognozy dotyczące rozwoju technologii RFID w ciągu następnych kilku lat.
EN
According to the latest forecast Radio Frequency Identification will be developed in the next years. In this article were presented the solutions which have been using so far. It was also given the basic information about RFID. It allows understanding the current requirements and problems much better. It is necessary to manage them to make RFID more popular and useful. The paper contains also the newest trends and forecasts which concern the RFID technology in the next few years.
PL
W artykule opisano rozwój systemów identyfikacji radiowej RFID. Opisano zalety tych systemów, jak również obawy, jakie niesie wprowadzenie identyfikatorów RFID.
EN
Radio Frequency Identification Systems are described in this paper. Its influence on technology, science and the general public are explained too.
PL
W pracy przedstawiono nową koncepcję systemu identyfikacji radiowej RFID (ang. Radio Frequency Identification), w którym po raz pierwszy zastosowano wielodostęp kodowy DS-CDMA z bezpośrednim rozpraszaniem widma. System jest wyposażony w transpondery aktywne i pracuje w nielicencjonowanym paśmie częstotliwości 433 MHz. Dzięki zastosowaniu transmisji DS-CDMA osiągnięto większą odporność systemu na kolizje w kanale radiowym, w porównaniu z klasycznym systemem RFID z transmisją zdefiniowaną w normie ISO 18000-7. Proponowany system cechuje się ponadto większą odpornością na zakłócenia wąskopasmowe, co jest szczególnie cenne w przypadku pracy w zatłoczonych, nielicencjonowanych pasmach częstotliwości. Działanie systemu zostało zbadane teoretycznie i symulacyjnie. Proponowana koncepcja została również sprawdzona eksperymentalnie w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem zaprojektowanego i zrealizowanego prototypu systemu.
EN
A new idea of the Radio Frequency Identification (RFID) system with the Direct-Sequence Code-Division Multiple Access (DS-CDMA) is presented in the paper. The proposed system employs active, transmitter only tags operating in the 433 MHz frequency band. Because of applying DS-CDMA transmission, the system is more resistant to collisions in the radio channel in comparison with the classical system using transmission defined in the standard ISO 18000-7. Moreover, the proposed system offers greater capacity and higher immunity to narrow band interferences, which is important when using transmission in crowded, unlicensed frequency bands. The performance of the proposed system has been analyzed theoretically and verified via computer simulations. The prototype of the proposed RFID/DS-CDMA system has been also designed, built and examined in practical experiments.
PL
W pracy przedstawiono istotę i znaczenie funkcjonowania procesów dystrybucyjnych, których celem jest zapewnienie, aby właściwy produkt został dostarczony we właściwym czasie, w odpowiedniej ilości i jakości oraz do odpowiedniego nabywcy. Rozwój w obszarze dystrybucji żywności, szczególnie mrożonej wspiera wykorzystywanie różnych systemów informatycznych, jak: DRP (Distribution Resources Planning), EDI (Electronic Data Interchange) oraz innowacyjna technologia RFID (Radio Frequency Identification). Systemy te zapewniają wielorakie korzyści w monitorowaniu temperatury i efektywności łańcuchów zaopatrzenia i dostaw w żywność mrożoną.
EN
The essence and importance of distribution processes, which aim is the assurance that the appropriate products, of suitable amount and quality are delivered in the right time and to the appropriate buyer was presented. The development in the food distribution space, particularly of frozen food is being currently supported by using of different computer aided systems such as: DRP (Distribution Resources Planning), EDI (Electronic Interchange Date) and RFID (Radio Frequency Identification) innovative technology. These systems assure the manifold profits in temperature monitoring and efficiency of frozen food supply chains.
PL
W artykule przedstawiono możliwości połączenia technologii RFID (Radio Frequency Identification) oraz Interaktywnej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (IETM - lnteractive Electronic Technical Manual). Dzięki zastosowaniu technologii RFID możliwa jest jednoznaczna identyfikacja obiektu oraz dostarczenie zasobów wiedzy skojarzonych z danym podzespołem maszyny. Celem prowadzonych prac jest poszerzenie oferty CMG KOMAG w zakresie wykorzystania technologii RFID o nowe rozwiązania wspomagające udostępnianie wiedzy w miejscu pracy.
EN
The possibilities of combining RFID (Radio Frequency Identification) technology with IETM (Interactive Electronic Technical Manual) were presented in the paper. Due to the use of RFID technology, an unambiguous identification of an object and supply of knowledge resources associated with a given sub- system of machine are possible. Extension of KOMAG's offer as regards the use of RFlD technology by the new solutions, which aid making the knowledge available at the workplace, is the objective of realized projects.
16
Content available remote RFID technology in the textile industry
EN
RFID (Radio Frequency Identification) is a wireless communication technology that is used in physical markers (RFID tags) to mark products. RFID is being increasingly applied in everyday life and thus is competing with widely used bar codes. RFID technology can be used to build systems aimed at automatic identification of tagged objects. In production-commerce plants in the textile sector it can enable strict control over both production and storage/sale processes. The best thing about RFID technology is that it is functional, with no need to 'see' the tag by the interrogator. When a tagged object enters the reading zone of an interrogator, the interrogator signals the tag to transmit its stored data to the controller via radio waves. Unlike bar codes technology, RFID can be much more effective in the process of production and storage of certain objects. Undoubtedly, both production and commerce companies in the textile branch will significantly benefit from RFID applications.
PL
W ostatnich kilku latach nastąpił bardzo gwałtowny rozwój technologii i techniki identyfikacji radiowej (RFID). Obecne i przyszłe wykorzystanie technologii identyfikacji radiowej obejmuje takie zastosowania, jak: dostęp do płatnych autostrad i parkingów, śledzenie pojazdów kolejowych i drogowych, identyfikacja zwierząt, identyfikacja i śledzenie palet z towarami, identyfikacja i "dopasowywanie" bagaży lotniczych do pasażerów itd. Obecny rozwój technologii układów scalonych oraz wynalazek elektronicznego kodu produktu (EPC - Electronic Product Code) otworzyły drzwi dla szerokiego zaadaptowania identyfikacji radiowej w globalnym systemie zaopatrzenia. Omówiono poszczególne bloki systemów RFID oraz zaprezentowano możliwości technologii identyfikacji radiowej w globalnym systemie zaopatrzenia.
EN
In last few years the Radio Frequency Identification (RFID) industry is growing exponentially. Current and emerging uses for RFID technology include a variety of applications such as: toll road and parking area access, railroad and truck tracking, animal identification, pallet tracking and matching pasangerswith bags at airports. Recent IC technology development and the EPC-- Electronic Product Code invention have opened the door to wide adoption of RFID across the global supply chain. The paper helps to understand how RFID basically works, describes the various blocks of RFID systems and presents the potential which the RFID technology has for the global supply chain.
18
Content available remote Radio frequency identification in logistics
EN
This article describes usage of radio frequency identification (RFID), technology which uses radio waves and which can be used to identify all kinds of objects in logistics. This identification method is coupled with automatic data capture and companies use it to get data into computer systems without intervention of employees. The aim of RFID technology is in increase efficiency, reduce data entry errors and in decrease count of necessary employees. RFID technology can also deliver benefits in different areas and not only in commerce, sale or logistics.
PL
Omówiono podstawy działania systemu radiowego rozpoznawania obiektów RFID oraz budowę i charakterystyki transponderów. Zwrócono uwagę na bezpieczeństwo przesyłania danych w tych systemach.
EN
The paper discusses operation principles of radio frequency system of object identification as well as structure and characteristics of transponders. An attention is paid to safety ofdata transmission in systems.
PL
W związku z szybkim rozwojem technologii identyfikacji bezprzewodowej Instytut Tele- i Radiotechniczny prowadzi przygotowania do wdrożenia technologii RFID. W artykule prezentujemy podstawowe parametry technologii RFID oraz możliwości jej zastosowania. Pokazane są także aspekty technologiczne wykonywania transponderów. Analizujemy poszczególne etapy wykonywania transponderów oraz sposoby wykonywania połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami.
EN
According to huge development of RFID technology, in Tele and Radio Research Institute we pursue works to be prepared to implement this technology. In this article we present the basic parameters and the applications of RFID technology. We also show the steps of production of transponders and application of joints between the transponder's components.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.