Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 342

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnostic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Diagnostyka najczęściej jest źródłem informacji, bywa źródłem wiedzy, a gdyjest odpowiedniej jakości może być wykorzystana do kreowania strategii eksploatacji, utrzymania technicznego i modernizacji. Jakość wiedzy na podstawie diagnostyki zależy od jakości badań, interpretacji ich wyników oraz ocen stanu technicznego i prognoz trwałości. Diagnostykę w Pro Novum traktuje się jako system zintegrowany z eksploatacją urządzeń. Jest to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy wykorzystująca wyniki badań nieniszczących i niszczących, analizy wytrzymałościowe, a w ostatnim czasie także zaawansowaną analitykę i metody sztucznej inteligencji. Diagnostyka powinna odpowiednio wykorzystywać dotychczaI sowe doświadczenia, klasyczne, sprawdzone metody badań oraz najnowsze technologie analityczne i informatyczne. Zasady tego rodzaju diagnostyki zostały opracowane i software’owo zaimplementowane w formie Platformy Informatycznej LM System PRO+® firmy Pro Novum.
EN
Diagnostics is most often a source of information, sometimes it is a source of knowledge, and when it is of appropriate quality, it can be used to create a strategy for operation, technical maintenance and modernization. The quality of knowledge on the basis of diagnostics depends on the quality of tests, the interpretation of their results, the assessment and durability forecasts. Diagnostics in Pro Novum is treated as a system integrated with the operation of devices. It is an interdisciplinary field of knowledge that uses the results of non-destructive and destructive testing, strength analysis, and recently also advanced analytics and Al methods. Diagnostics should properly use existing experience, classic, proven research methods and the latest analytical and information technologies. The principles of this type of diagnostics have been developed and software implemented in the form of the LM System PRO+®IT Platform by Pro Novum.
PL
W artykule przedstawiono przykłady oceny stanu technicznego rozłączników w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych sieciowych.
EN
The article presents examples of technical condition assesment of switch disconnectors in laboratory and real network conditions.
PL
W referacie przedstawiono wyniki dokonanej w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego analizy katastrof budowlanych, które wystąpiły w Polsce w latach 1995–2018.
EN
The paper presents the results of the analysis of construction disasters that occurred in Poland in the years 1995–2018 made at the Main Office of Building Supervision.
4
Content available remote The features of the determination and use of instantaneous power components
EN
The problem of determining the instantaneous power when it is used in the process of diagnosing nonlinear objects of electrical systems is formulated. Generalized calculation relations for instantaneous power components are obtained and presented with different methods for their determination. The results of their comparative analysis made it possible further determine the conditions of applicability of the obtained relations from the standpoint of measurement accuracy, minimizing the volume of calculations, as well as increasing the visibility and information content of the results.
PL
Analizowano problem określania mocy chwilowej przy diagnostyce obiektów nieliniowych. Przedstawiono różne metody określania składowych mocy oraz analizowano dokładność.
PL
Koronawirusy są przyczyną wielu chorób ludzi i zwierząt. Od momentu pierwszych obserwacji Beaudette’a i Hudsona w 1933 r., opisujących „zadyszkę kurczaków” jako śmiertelną chorobę układu oddechowego (Beaudette, Hudson 1933; 1937), aż po czasy współczesne zdominowane informacjami o światowej pandemii COVID-19, znaczenie tej grupy drobnoustrojów dla zdrowia i bezpieczeństwa zarówno populacji generalnej, jak i pracujących nabiera coraz większego znaczenia. Stosowane dziś nowoczesne metody analizy molekularnej oraz coraz bardziej precyzyjne rozpoznanie reakcji immunologicznych związanych z działaniem patogenów z tej grupy pozwala nie tylko na pełniejsze zrozumienie biologii koronawirusów, ale i na poznanie patogenezy wywoływanych przez nie chorób. W artykule opisano systematykę rodziny Coronaviridae, scharakteryzowano budowę wirionu i sposoby jego namnażania się, przedstawiono metodykę badań próbek klinicznych i środowiskowych na obecność w nich koronawirusów oraz opisano patogenność tej grupy drobnoustrojów wraz z krótką charakterystyką największych epidemii, których przyczyną były wirusy SARS i MERS. W artykule szczególną uwagę poświęcono wirusowi SARS-CoV-2, który jest odpowiedzialny za mającą obecnie miejsce światową pandemię, zapoznając czytelnika nie tylko ze skutkami zdrowotnymi zakażenia wywołanego przez ten koronawirus, ale i opisując działania stosowane w profilaktyce przeciwwirusowej, przedstawiając prace związane z opracowywaniem szczepionek przeciw temu koronawirusowi i charakteryzując zagrożenia wywołane jego obecnością w najbardziej narażonych sektorach gospodarki.
EN
Coronaviruses are causative agent of many human and animal diseases. Since the first observations made by Beaudette and Hudson in 1933, describing “gasping disease” of chickens as a deadly respiratory disease, to modern times dominated by information about the global COVID-19 pandemic, the importance of this group of pathogens for the health and safety of both the general and the working populations has been constantly growing. Nowadays, the modern methods of molecular analysis and precise recognition of immunological reactions related to the activity of pathogens from this group allow not only a more complete understanding of the biology of coronaviruses, but also the pathogenesis of the diseases caused by them. This article describes the taxonomy of Coronaviridae family, characterizes the structure of the virion and methods of its multiplication, presents the methodology of clinical and environmental samples testing used to confirm the presence of coronaviruses, and describes the pathogenicity of this group of microorganisms along with a brief description of the largest epidemics caused by SARS and MERS coronaviruses. A special emphasis in this paper is given to SARS-CoV-2 coronavirus, which is responsible for the currently observed global pandemic, familiarizing the potential readers with the health effects of infection caused by this virus, activities used in antiviral prophylaxis, works related to the development of vaccines and the risk caused by its presence in the most vulnerable sectors of the economy.
PL
W artykule przedstawiono drganiową metodę diagnozowania silników trakcyjnych wzbudzanych magnesami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych. Metoda wykorzystuje właściwości maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi, a mianowicie zjawisko indukowania się napięcia w uzwojeniu twornika pod wpływem drgań mechanicznych wirnika względem stojana. Przedstawiono genezę metody, podobieństwo do elektrodynamicznego czujnika drgań, wyniki obliczeń oraz badań laboratoryjnych mających na celu detekcję częstotliwości, które odpowiadają wibracjom, wymuszonych niewywagą wirnika.
EN
This article presents a vibration diagnostic method designed for permanent magnets (PM) traction motors. Those machines are commonly used in traction drives of electrical vehicles. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method – electromotive force (EMF) generated due to vibrations. This work presents: the method genesis, the similarity of permanent magnet machine and vibration sensor, results of calculations and laboratory tests.
7
PL
W artykule przedstawiona została nowoczesna metoda diagnostyki temperaturowej torów prądowych w rozdzielniach elektrycznych. Monitorowanie stanu termicznego szynoprzewodów pozwala wykryć usterki montażowe i inne anomalie występujące w układzie przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Pomijanie tego aspektu może być przyczyną poważnych awarii urządzeń elektroenergetycznych i spowodować duże straty związane z przestojem, a czasem nawet doprowadzić do pożaru. System bezprzewodowych, bezbateryjnych czujników temperatury wykorzystujących technologię SAW (Surface Acoustic Wave) umożliwia ciągły monitoring temperatury pracy punktów krytycznych rozdzielni.
EN
The article presents a modern method of temperature diagnostics of current paths in electrical switchboards. Monitoring the thermal status of the busbars allows to detect assembly defects and other anomalies occurring in the transmission and distribution system of electrical energy. Skipping this aspect may cause serious power equipment failures and cause large losses due to downtime, and sometimes even lead to a fire. The system of wireless, battery-free temperature sensors using SAW technology (acoustic surface wave SAW) enables continuous monitoring of the working temperature of critical points of the switchgear.
EN
Nowadays acoustic emission (AE) method is used in many fields of science, including in the diagnosis and monitoring of machining processes such as turning, grinding, milling, etc. Monitoring of turning process allows ensuring stable conditions of treatment. Stable conditions of turning process have a great impact on the quality of the surface. This is especially important during finishing treatment. The research was carried out on a universal ZMM-SLIVEN CU500MRD lathe centre-using tool with removable insert SANDVIK Coromant WNMG 080408 – WMX Wiper. Lathing process was performed on the shaft of 74 mm in diameter made of S235 steel. The research was carried out at constant cutting speed v = 230 m/min. Changed parameters were feed f = 0.1; 0.2; 0.4 mm/rev and cutting depth ap = 0.5; 0.75; 1 mm. In the research was used a set of acoustic emission Vallen System. The kit includes: 4 channel signal recorder AMSY 6, two measurement modules ASIP-2/S, preamplifier with a frequency range 20 kHz – 1 MHz and the strengthening of 34dB and AE signal measurement sensor type VS 150M, with a frequency range 100 – 450 kHz. During the study, the acoustic emission (AE) generated during the lathing process were recorded parameters e.g. amplitude, number of events – hits, the effective value of the signal (RMS). The test results indicate, that the higher instability of the process was during turning with parameters: ap = 0.75 mm and f = 0.1 mm/rev. The study can be the basis for the use of acoustic emission method for monitoring lathing process to ensure stable conditions of that process and the same to obtain a high quality surface.
EN
Marine engines are very complex technical objects, having many important functional systems, which include, inter alia, injection system, characterized by high unreliability. In this system, there may be different types of defects (damage) that affect the engine parameters, including specific fuel consumption, as well as failures endanger the safety of the ship. The indicator diagrams and analysis of indicated parameters have limited utility in the diagnosis of damages of marine engine, although this is a method commonly used in operational practice. To achieve greater diagnostic effectiveness, when, based on indicator diagrams, are calculated and then the characteristics of heat release is analysed - net of heat release characteristics and the intensity of the heat release, it was demonstrated. This procedure is particularly effective in the diagnosis of damages of marine diesel engine injection system components. It has been shown that the characteristics of heat release contain information about the condition of the injection systems, which enable to diagnose their failures. This is shown on the example of a clogged nozzle holes (their carbonizations). The obtained results allowed selecting the diagnosis symptoms, useful in detecting these faults in the injection system, from the characteristics of heat release: net heat release (Q) and intensity of heat release (q). The object of the research was typical marine medium speed engine Sulzer A25/30.
EN
A diagnostic and control system for a turbine is presented. The influence of the turbine controller on regulation processes in the power system is described. Measured quantities have been characterized and methods for detecting errors have been determined. The paper presents the application of fuzzy neural networks (fuzzy-NNs) for diagnosing sensor faults in the control systems of a steam turbine. The structure of the fuzzy-NN model and the model’s method of learning, based on measurement data, are presented. Fuzzy-NNs are used to detect faults procedures. The fuzzy-NN models are created and verified.
PL
Przedstawiono system diagnostyki dla układu sterowania turbiny parowej. Opisano procesy regulacji w systemie elektroenergetycznym oraz strukturę układu regulacji turbiny kondensacyjnej w układzie bloku energetycznego. Mierzone wielkości zostały scharakteryzowane wraz z metodami wykrywania uszkodzeń dla poszczególnych wielkości. W pracy przedstawiono zastosowanie rozmytych sieci neuronowych do detekcji uszkodzeń torów pomiarowych Przedstawiono strukturę modelu rozmytego i metodę uczenia modelu na podstawie danych pomiarowych. Zaprezentowano przykład zastosowania modelu FNN i zweryfikowano jego działanie na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych.
PL
W artykule omówiona została diagnostyka termistorowych czujników temperatury stosowanych w pojazdach samochodowych. Przedstawiono typy charakterystyk R=f(T) termistorów oraz ich parametry techniczne i eksploatacyjne. Omówione zostały zastosowania poszczególnych typów termistorów w pomiarach temperatury wykonywanych w pojazdach samochodowych. Na przykładzie czujnika temperatury płynu chłodzącego przedstawiona została prosta i szybka metoda diagnostyki bezpośredniej czujnika. Przedstawione zostały wyniki badań oraz wnioski dotyczące badanego czujnika.
EN
The article discusses the diagnostics of thermistor temperature sensors used in motor vehicles. The types of R = f (T) thermistor characteristics and their technical and operational parameters are presented. The applications of particular types of thermistors in temperature measurements in automotive vehicles are discussed. On the example of the coolant temperature sensor, a simple and fast method of direct sensor diagnostics is presented. The test results and conclusions regarding the tested sensor are presented.
EN
The article presents an innovative method of evaluating technical condition of marine diesel engines driving electric power generator. The presented method is based on measurements of the phase-to-phase voltage of the synchronous generator and on measurements of the acceleration of the injector needle. The basis for the method is an assumption that the shapes of the waveforms of the phase-to-phase voltage of the generator include information on fluctuations of the angular velocity of the engine crankshaft. Consequently, these fluctuations depend directly on the course of the working process occurring in the engine cylinders. The vibrating signal is used to synchronize the shapes of the voltage waveforms with the engine working process.
PL
W artykule przedstawiono nowatorską metodę oceny stanu technicznego okrętowych tłokowych silników spalinowych o zapłonie samoczynnym napędzających prądnice. Prezentowana metoda bazuje na pomiarach napięcia międzyfazowego prądnicy synchronicznej oraz na pomiarze przyspieszeń iglicy wtryskiwacza. Podstawą metody jest założenie, że przebiegi napięcia międzyfazowego prądnicy zawierają informację o fluktuacjach prędkości kątowej wału korbowego silnika. Natomiast fluktuacje te zależą bezpośrednio od przebiegu procesu roboczego realizowanego w cylindrach silnika. Sygnał drganiowy wykorzystywany jest do synchronizacji przebiegów napięcia z cyklem roboczym silnika.
EN
The article presents the issues related to the analysis of signals monitoring the operation of ship equipment. Monitoring systems, purpose of their application and functions are briefly discussed. Signals used in monitoring and control systems of the ship power plant using additional, more detailed analysis can be used for additional diagnostic systems. The article presents research done in the real state of the ship system operation. Focus has been put on characterizing damages of sensors or devices. The problems of poor interpretation of failure symptoms by the operator and the alarm system were discussed.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z analizowaniem sygnałów monitorujących pracę urządzeń okrętowych. Systemy monitorowania, cel ich zastosowania oraz główne funkcje zostały w skrócie omówione. Sygnały wykorzystywane w systemach monitoringu i sterowania siłownią okrętową przy zastosowaniu dodatkowej bardziej szczegółowej analizy mogą być wykorzystane do algorytmów układów diagnostycznych. W artykule przedstawiono badania dokonane w stanie realnej pracy systemu okrętowego. Skupiają się one na scharakteryzowaniu występujących uszkodzeń sensorów lub urządzeń. Omówiona została problematyka złej interpretacji symptomów awarii przez operatora i system alarmowy.
EN
An analysis of the condition of technical objects is carried out by diagnostic systems, the purpose of which is to detect irregularities in their operation and to prevent damages. In slide bearings, it applies to the diagnostic of friction and thermal phenomena of mating friction pairs. Among many methods of bearing diagnostics, special attention should be paid to vibration diagnostic methods based on measurements of relative vibration parameters or on absolute vibration (displacement, velocity, or acceleration of vibration). Methods of the vibration diagnostic of bearings rely on periodic or continuous measurements of relative vibration parameters of the bearing housing in relation to the rotor (in the case of slide bearings the measurements of the bearing sleeve in relation to the shaft neck) or absolute vibration parameters of the bearing housing (i.e. the sleeve in the case of slide bearing). The article presents a method of vibration diagnostics of friction phenomena that occur during the operation of slide bearings under various lubrication and load conditions. There are presented methods of analysis and the interpretation of measurement data obtained as a result of the conducted slide bearing tests on the laboratory stand. A method for assessing a technical condition of the slide bearing friction pairs is proposed.
PL
Rozpoznanie stanu obiektów technicznych jest realizowane przez systemy diagnostyczne, których celem jest wykrywanie nieprawidłowości w ich działaniu i zapobieganiu uszkodzeniom. W łożyskach ślizgowych dotyczy to diagnostyki zjawisk tarciowych i cieplnych współpracujących węzłów tarcia. Wśród wielu metod diagnostyki łożysk na szczególną uwagę zasługują metody diagnostyki drganiowej, bazujące na pomiarach parametrów drgań względnych bądź drgań bezwzględnych (przemieszczenie, prędkość lub przyspieszenie drgań). Metody diagnostyki drganiowej stanu technicznego łożysk polegają na okresowych lub ciągłych pomiarach parametrów drgań względnych obudowy łożyska względem wirnika (w przypadku łożysk ślizgowych panewki łożyska względem czopa wału) bądź parametrów drgań bezwzględnych obudowy łożyska (czyli panewki w przypadku łożyska ślizgowego). W artykule przedstawiono metodę diagnostyki drganiowej zjawisk tarciowych, jakie zachodzą podczas pracy łożysk ślizgowych przy różnych warunkach smarowania i obciążenia. Przedstawiono metody analizy i interpretacji wyników pomiarów otrzymanych w wyniku przeprowadzonych badań łożyska ślizgowego na stanowisku laboratoryjnym. Zaproponowano metodę oceny stanu technicznego węzła tarcia łożyska ślizgowego.
PL
Współczesne układy napędowe z silnikami indukcyjnymi często wykorzystują algorytmy sterowania pracą przekształtników częstotliwości metodami, w których nie jest znana wartość częstotliwości napięcia zasilającego. Wartość chwilowa prądu i napięcia wymuszona jest przez zadaną wartość prędkości kątowej, momentu obciążenia oraz stan silnika. Algorytmy te mogą powodować, że uszkodzenie klatki nie musi mieć wpływu na kształt prądu silnika. W takich przypadkach do oceny stanu można wykorzystać przebieg napięcia zasilającego silnik. Konieczne jest, w takim przypadku, wyznaczenie wartości częstotliwości jego podstawowej harmonicznej. W niniejszym artykule przedstawiono propozycje algorytmów umożliwiających wyznaczenie współczynników prędkośćoceny stanu oraz częstotliwości napięcia zasilającego na podstawie analizy przebiegu ruchomych wartości skutecznych prądu lub napięcia silnika.
EN
Modern motor drives with induction motors use voltage inverters with such control algorithms, in which supplying voltage frequency is various and unidentified. Transient current’s and voltage’s value is forced by rotary speed, load torque and state of motor. Those control algorithms may cause that rotor cage damage doesn’t affect on motor current waveform. In those cases, supplying voltage waveform can be used for motor drive state estimation. Determination of the first harmonic of the supplying voltage frequency is also necessary. Proposition of algorithms providing state estimation factors determination and supplying voltage frequency estimation basing on motor’s currents and voltages moving RMS values waveforms is presented in the paper.
EN
This paper presents a diagnostic for the logistic activity of an industrial company in Tunisia. Our methodology is essentially based on the application of an Ishikawa diagram, the five Whys method, and the Logarithmic Mean Divisia Index for logistic costs. Our results show that the Coverage Rate of Logistics Costs is the determinant factor in the intensity of quarterly logistics costs, while the Economic Asset Turnover appears to be of secondary importance. The serious logistics costs are due to several problems currently detected. To reduce the growth of logistics costs, we must implement corrective actions, of three types: immediate operations, progressive operations, and projected operations. Thus, the improvement of the overall performance of the company must go with the reduction of logistics costs.
EN
This article presents the methodology and research results of monitoring friction processes between couple of cooperating elements by acoustic emission method. The research was carried out at the lathing machine test stand of the Technische Hochschule Mittelhessen. The test stand included lathing machine Proxon PD 210, shaft, made of austenitic stainless steel X2CrNi18-9 and steel plate, made of S235. The Friction process was monitored by an acoustic emission set made by Physical Acoustics Corporation (PAC). The PAC system includes: preamplifier USB AE Node, type 1283 with bandpass 20 kHz – 1 MHz, AE signal measurement sensor type VS 150M, with a frequency range 100-450 kHz, computer with AE Win for USB Version E5.30 software. During the study, the acoustic emission (AE) generated by friction between shaft and steel plate was recorded. The load of the plate was 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 10 N. The following parameters were determined: amplitude, number of events – hits, the effective value of the signal (RMS). The use of grease between the cooperating elements caused a significant reduction in friction and thus the power of the generated signal (10 to 30 times). In the case of dry friction, without grease, the maximum RMS value was recorded at 4 N load and at the lubricant between the pair cooperating at 1 N load. The research has shown that it is possible to monitor the friction process between cooperating elements using the acoustic emission method.
EN
Piston displacement pumps use in common rail fuel injection systems generates very high pressure, reaching even 300 MPa. Maintaining such a high pressure is possible thanks to very precise machining resulting in as little clearance between the piston-cylinder assemblies. Due to very high forces operating in the systems and relatively unfavourable lubrication conditions resulting from using fuel as lubricants, the pumps are subject to wear and consequently lose their operating parameters. The high cost of production of the pumps, resulting from their technological advancement, forced their manufacturers to introduce technologies for diagnosing and regenerating them. The diagnostics consists in removing the pump from the engine and having it verified using a test bed. The first stage consists of evaluating the pump’s flow at null pressure; follow by evaluation of its maximal delivery for the pressure of 100 MPa. The obtained values are compared to the values achieved by a new pump. The effect of negative evaluation on a test bed is the disassembly of the pump, verification of the condition of its parts and replacement of the damaged elements. The authors examined new and used pumps on a tested, aiming to determine the characteristics of delivery of a pump for various pressures. The objective of the research was to identify the actual points in the pump’s operation at which the delivery drops the most due to the wear. The highest difference in delivery was found to exist for the maximal compression pressure. The obtained results were analysed and the possibility of changing the pump diagnostics procedure with the use of a test bed was determined.
19
Content available PET/CT w diagnostyce guzów mózgu
PL
Wczesna diagnostyka zmian guzów zlokalizowanych w ośrodkowym układzie nerwowym jest bardzo istotna. Podstawowymi badaniami obrazowymi w diagnostyce guzów mózgu są tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans magnetyczny (MR). Pomimo wykorzystania tych metod wykrywanie wznowy miejscowej oraz odróżnienie jej od zmian wywołanych zastosowanym leczeniem jest bardzo trudne. Obrazowanie z wykorzystaniem technik medycyny nuklearnej stanowi uzupełnienie do podstawowych metod obrazowania guzów ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Po wprowadzeniu 18F-fluorodeoxyglukozy (18F-FDG) do diagnostyki i wykazaniu wartości diagnostycznej z użyciem tego znacznika, obrazowanie w neurologii stało się jednym z ważniejszych obszarów jego wykorzystania. Ze względu na wysoki fizjologiczny metabolizm glukozy w tkance mózgowej i związany z tym wysoki wychwyt FDG w obrębie mózgowia, wykrycie i zróżnicowanie zmian nowotworowych w ośrodkowym układzie nerwowym jest utrudnione. Wykorzystanie innych radiofarmaceutyków i obrazowania techniką pozytonowej tomografii emisyjnej PET (Positron Emission Tomography) pozwala na wykrycie hipoksji, dostarcza informacji na temat przemian biochemicznych aminokwasów lub proliferacji komórkowej. Dzięki temu zwiększa się czułość w diagnostyce guzów mózgu oraz poprawia ocena odpowiedzi na leczenie czy wczesnym wykrywaniu wznowy. W niniejszej pracy przedstawiono metody obrazowania guzów ośrodkowego układu nerwowego z użyciem techniki PET/CT.
EN
Early diagnostic is critical in central nervous system tumors. Primary imaging modalities in brain tumors are computed tomography (CT) and magnetic resonance (MR). Despite use of these methods recurrence detection and differentiation between tumor and post-therapeutic changes is still challenging. Nuclear medicine modalities provide additional information unavailable in CT or MRI imaging. After FDG introduction the diagnostic value of this radiotracer was quickly proven and ever since positron emission tomography (PET) has become one of most important tools in brain tumor management. Due to the high physiologic activity of 18F-FDG in healthy brain tissue, it is difficult to differentiate the lesions within the brain. Positron emission tomography using other markers visualizing hypoxia, aminoacids metabolism or proliferation increases the sensitivity of brain tumor diagnostics and follow-up of the treated area to detect early recurrence. The paper presents methods for imaging central nervous system tumors using the PET/CT.
20
Content available remote Systemy tolerujące uszkodzenia w układach automatyki
PL
W artykule omówiono systemy diagnostyczne stosowane w układach automatyki, poświęcając szczególną uwagę systemom tolerującym uszkodzenia typu FTC (Fault Tolerant Control). Przedstawiono algorytm działania systemu diagnostycznego uwzględniający kolejne etapy wnioskowania. Zaprezentowano procedury stosowane podczas detekcji i lokalizacji uszkodzeń, głównie w układach tolerujących uszkodzenia torów pomiarowych. Opisano algorytmy rekonfiguracji układów sterowania po wykryciu awarii.
EN
The diagnostic systems used in automation systems have been described, with particular attention on FTC systems (Fault Tolerant Control). The algorithm of operation of the diagnostic system including the subsequent stages of inference has been presented. The procedures used in the detection and location of faults are presented, mainly in systems that tolerate fault to measuring tracks. The algorithms for reconfiguration of control systems after location failure have been described.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.