Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fire classification
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Bezpieczeństwo pożarowe dachów
PL
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 nazywane jest Construction Products Regulation (w skrócie CPR), wymusza na wszystkich producentach kabli oferujących swoje wyroby na rynku Unii Europejskiej, badanie wyrobów pod względem reakcji na ogień. Jego celem jest podniesienie bezpieczeństwa budynków przez stosowanie przebadanych i sklasyfikowanych przewodów oraz kabli elektrycznych stosowanych do budowy instalacji elektrycznych.
3
Content available remote Badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń
PL
W artykule przedstawiono zasady badania obciążenia ogniowego przyjmowanego do obliczeń w celu określenia jego zmniejszenia, w przypadkach innych niż przewidziane w normie PN-B-02852:2001. Ponadto podano przykłady postępowania prowadzące do zmniejszania obciążenia ogniowego do obliczeń w przypadkach innych niż przewidziane normą. Do tego celu wykorzystano metody własne bazujące na określeniu rozwoju pożaru. Przyjęto, że warunkiem zastosowania współczynników korekcyjnych jest brak rozwoju spalania w głąb materiału. Otrzymane wyniki uzasadniają zastosowanie współczynników zmniejszających przy obliczeniach gęstości obciążenia ogniowego. Metoda przedstawiona w artykule może być wykorzystana do uwzględnienia zmniejszenia obciążenia ogniowego w przypadkach innych niż przewidziane normą.
EN
The article presents the principles of load testing of a firebox taken to calculate it reduction, in cases other than those provided for in PN-B-02852:2001. In addition, examples of conducting proceedings are given to reduce the fire load for calculations in cases other than provided for by the standard. For this purpose, it was used own methods based on determination of fire development. It was assumed that the condition of applying corrective coefficients is lack combustion development deep into the material. The obtained results justify application of decreasing factors in calculations fire load density. The method presented in the article it can be used to take into account the load reduction in cases other than those provided for by the standard.
5
Content available remote Klasyfikacje reakcji na ogień dla wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie
PL
W artykule zwrócono uwagę na działania producentów wyrobów do izolacji cieplnej ze styropianu EPS, którzy wprowadzając je do obrotu, prowadzą klasyfikację w zakresie reakcji na ogień zgodnie z normą PN-EN 13501-1 wraz z podstawowymi zasadami montażu i mocowania podanymi w PN-EN 15715.
EN
The article points to the activities by manufacturers of EPS-based thermal insulation products who, within the scope of marketing their products, keep the reaction to fire performance classification records according to PN-EN 13501-1, including the basic assembly and fixing principles specified in PN-EN 15715.
7
Content available remote Bezpieczeństwo pożarowe przeszklonych elewacji
PL
W nowoczesnym budownictwie, nie tylko wysokościowym [1], powszechnie jako zewnętrzne przegrody budynków stosowane są przeszklone elewacje. Słupowo-ryglowe konstrukcje szkieletowe, w których przestrzenie pomiędzy metalowymi lub drewnianymi profilami wypełnione są taflami przezroczystego lub matowego szkła, tworzą lekkie, ciągłe pokrycie zewnętrzne budynku, które musi samodzielnie lub w połączeniu z konstrukcją budynku spełnić wszystkie funkcje nienośnej ściany zewnętrznej, w tym również te związane z bezpieczeństwem pożarowym. W artykule przedstawione zostały główne aspekty związane z bezpieczeństwem pożarowym szklanych elewacji. Omówiono wymagania stawiane tego typu elementom zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz metodykę badań i sposób klasyfikacji odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Ponadto w artykule przedstawiono wnioski płynące z badań odporności ogniowej elementów tego typu prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej.
EN
In modern architecture, not only in skyscrapers [1], glazed facades are commonly used as an external skin of buildings. Mullion-transom structures in which the spaces between the metal or timber profiles are filled with transparent or opaque glass panes form a lightweight, continuous outer skin of the building, which must either alone or in combination with the building structure fulfill all of the normal functions of the non-loadbearing outer wall, including those related to fire safety. This paper presents the main issues related with fire safety of glazed facades. Provisions of polish law, test method and way of classification this kind of elements has been presented. Moreover, the paper presents the conclusions from the tests of fire resistance of glazed facades conducted in the last years by the Fire Research Department of Building Research Institute.
8
Content available remote Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych
PL
W artykule przedstawiono wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawiane przegrodom wewnętrznym. Podano metody ich oceny i klasyfikacji według obowiązujących norm i rozporządzeń.
EN
The article presents the fire safety requirements for space divisions, methods of assessment and classification according to the applicable standards and regulations.
9
Content available remote Ile bezpieczeństwa pożarowego w wyrobach budowlanych?
PL
W artykule zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z rolą i znaczeniem materiałów/wyrobów budowlanych w strategii zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków. Omówiono istotne elementy tej strategii ze szczególnym uwzględnieniem właściwości ogniowych wyrobów budowlanych i sposobu ich określania. W szczególny sposób podkreślono istotność problematyki spalania w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego z wykorzystaniem modelowania pożaru.
EN
Basic aspects of the role and importance of building materials and products in the development of a strategy for ensuring fire safety in buildings are discussed. Key elements of such a strategy are presented including the fire properties of building materials/products and the procedure for their determination. Especially the importance of combustion research for fire modeling is underlined, because combustion is one of the fundamental processes in fire modeling.
PL
Przedstawiono aktualny stan prac normalizacyjnych oraz kierunki dalszych prac w Komitecie Technicznym CEN/TC 127 ds. bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Przeanalizowano stan wdrożenia w Polsce norm opracowanych przez Komitet Techniczny CEN/TC 127 i opublikowanych przez CEN oraz możliwość prowadzenia w kraju badań zgodnie z tymi normami.
EN
Updated information on standardization works and directions of further works in Technical Committee CEN/TC 127 Fire Safety in Buildings have been presented. Implementation of standards developed by Technical Committee CEN/TC 127 and published by CEN and availability of carrying out tests in accordance with these standards in Poland has been analyzed.
PL
Niniejszy artykuł opisuje rolę, budowę chemiczną i znaczenie stosowania środków ognioochronnych. Na wstępie przedstawiono zasadę klasyfikacji materiałów wykończeniowych stosowanych w budownictwie pod względem reakcji na ogień na podstawie, której można określić właściwości pożarowe. Materiały te są dodatkowo zabezpieczane ogniochronnie, poprzez dodanie uniepalniaczy metodami modyfikacji fizycznej i chemicznej, w tym metodą modyfikacji nanotechnologicznej. Dzięki znajomości wpływu budowy chemicznej tworzyw na palność oraz wiedzy o zjawiskach występujących w procesie palenia można wytyczyć kierunki modyfikacji tworzyw w celu nadania im zwiększonej odporności na ogień. Dalsza część artykułu dotyczy stosowania środków ognioochronnych w tworzywach. Zamieszczony jest opis poszczególnych grup dodatków uniepalniających pod względem budowy chemicznej, ich mechanizm działania oraz przedstawione są przykłady zastosowania w różnych rodzajach materiałach. Następnie wymieniona jest innowacyjna metoda modyfikacji tworzyw pod względem odporności na ogień, jakim jest tworzenie nanokompozytów oraz wypisane zostały kierunki zastosowania i rodzaje najczęściej wykorzystywanych w tym celu nanonapełniaczy w polimerach.
EN
This article describes the role, chemical structure and the ways of uses or applications of fire resistant compounds. In the beginning the principle of finishing materials' classification used in construction is presented on the basis of which you can specify its fire properties. These materials additionally are secured by adding retardants through methods of physical and chemical or nanothenology modification. With the knowledge of the chemical structure impact on the materials' flammability and the knowledge about the phenomena occurring in the fire process, you can plan directions a plastics' modification in order to give them increased resistance to fire. Following part of the article concerns the application of fire resistant in different materials. Each group of fire retardant additives is described in terms of its chemical structure, their mechanism of action and examples of use in various types of plastics are given. Then an innovative method of modifying materials for fire resistance and the directions of the application and most commonly the types of nanofillers used for this purpose in polymers are described.
PL
Na rynku pojawia się coraz więcej wyrobów budowlanych, których klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień została określona zgodnie z PN-EN 13501-1 - "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień". Nic dziwnego, bo zarówno ta podstawowa norma klasyfikacyjna, jak i polskie wersje norm metodycznych znajdują się od kilku lat w zbiorze polskich norm, a wiele labolatoriów wykonuje odpowiednie badania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.