Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IEEE 802.11
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały badania systemu zapewnienia jakości usług sieciowych (QoS) dla ruchu WebRTC. Jako przykład ruchu WebRTC został użyty ruch generowany przez aplikację wideokonferencyjną. Mechanizmy zapewnienia jakości WebRTC są obecnie opisane dokumentem roboczym Internet Draft i zakładająużycie architektury Diffserv. Badania prowadzone były w sieci 802.11. Zastosowano typowe odwzorowanie parametrów architektury DiffServ (danych punktem kodowym DSCP) w parametry jakościowe sieci 802.11.
EN
In this paper, an investigation of mechanism of quality of service (QoS) assurance for WebRTC traffic is presented. As an example of the WebRTC traffic, a traffic generated by videoconferencing applications was used. Mechanisms of QoS assurance for WebRTC traffic are described in an IETF's working document (Internet Draft) and assumes usage of the DiffServ architecture. An investigation was carried out in the 802.11 network. Typical mapping of a DSCP value (parameters of the DiffServ) into a 802.11 classification of QoS was used.
EN
The article presents a complex system of two-way authentication operating in IEEE 802.11 wireless networks and making use of the network steganography methods. System assumptions, its general working principle and purpose of additional authentication performed in a covert manner are demonstrated herein. The steganography methods are described here in detail: a method using Probe Request frames, a method using DNS queries and a method using Timestamp fields in Beacon frames. A description of practical implementation of methods with the use of RaspberryPi microcomputers is also included.
PL
W artykule opisano kompleksowy system obustronnego uwierzytelnienia działający w sieciach bezprzewodowych IEEE 802.11 i wykorzystujący metody steganografii sieciowej. Zaprezentowane zostały założenia systemu, ogólny sposób jego działania i cel dodatkowego uwierzytelnienia realizowanego w sposób skryty. Szczegółowo opisane zostały trzy autorskie metody steganograficzne: metoda wykorzystująca ramki Probe Request, metoda wykorzystująca zapytania DNS oraz metoda wykorzystująca pola Timestamp w ramkach Beacon. Zamieszczony został również opis realizacji praktycznej metod z wykorzystaniem mikrokomputerów RaspberryPi.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono stanowisko pomiarowe oraz metodyke pomiarów jakościowych łacza Wi-Fi (standard IEEE 802.11) w warunkach morskich. Zaprezentowano również wyniki pomiarów przeprowadzonych na obszarze Zatoki Gdańskiej we wrześniu 2015 roku.
EN
The following paper introduces a test-bed and a methodology for the quality measurements of the Wi-Fi link (compliant with the IEEE 802.11 standard) in the maritime conditions. In the second part of the article, the authors discuss the results of the measurements conducted in the Bay of Gdansk in September 2015.
PL
W artykule zamodelowano i poddano analizie zjawisko anomalii przepustowości sieci WLAN standardu IEEE 802.11. Zwrócono uwagę na spadek przepustowości sieci z infrastrukturą BSS (Basic Service Set), w której stacje ST współpracują z różnymi szybkościami transmisji z punktem dostępu AP. Zróżnicowanie szybkości transmisji ma miejsce w przypadku różnego oddalenia stacji ST od punktu AP, a także wtedy, gdy konfiguracja urządzeń sieciowych wymaga zapewnienia wstecznej kompatybilności ze starszymi wersjami standardu IEEE 802.11. W artykule do oceny zjawiska anomalii przepustowości sieci WALN IEEE 802.11 wykorzystano dwa modele matematyczne – prosty i oparty na łańcuchach Markowa – oraz model empiryczny.
EN
The article analyzes the phenomenon of anomalous performance data transmission in the IEEE 802.11 WLAN standard. The study highlighted the reduction of WLAN performance. Such a situation may take place during simultaneously communicating wireless devices with different bit rates in the same cell network infrastructure BSS (Basic Service Set), or for various distance of ST stations ST to AP. ST stations can operate in different transmission bit rates when the distance between AP point and ST station are different or device retaining backward compatibility with older versions of the IEEE 802.11 can lead to the phenomenon. The article presents analytical considerations as well as applied simple mathematical model, model based on Markov chain and empirical WLAN measurements.
PL
Stacje sieci ad hoc mogą manipulować parametrami dostępu do medium transmisyjnego dla osiągnięcia nienależnie wysokiej jakości usług. Dla środowiska sieci ad hoc o topologii wieloskokowej rozważane są ataki na mechanizmy odłożenia transmisji i klasyfikacji ruchu, przeprowadzane zarówno w stosunku do przepływów źródłowych jak i tranzytowych. Wyniki pozwalają wstępnie ocenić efekty takich ataków oraz skuteczność mechanizmów obronnych.
EN
Selfish attackers in ad hoc networks can abuse MAC-layer mechanisms to achieve an undue increase of the quality of service. For a multi-hop ad hoc network we consider backoff and traffic remapping attacks, both of which can be applied either to source or transit flows. Our results provide a preliminary understanding of both the impact of these attacks as well as the performance of defense measures.
EN
Article shows a description of influence of transmission in IEEE 802.11b/g standard (commonly called Wi-Fi) on transmission in IEEE 802.15.4 standard identified with ZigBee specification. The measurement verification of influence of Wi-Fi on ZigBee is presented. This type of measurement can be useful in WSNs because they are often collocated near to wireless computer networks which may cause disturbances in data transmission.
PL
Artykuł przedstawia wpływ transmisji prowadzonej w standardzie IEEE 802.11b/g (popularnie nazywanym Wi-FI) na transmisję w standardzie IEEE 802.15.4 utożsamianym z ZigBee. W artykule przedstawiono pomiary różnych parametrów sieci pokazujące wpływ Wi-Fi na ZigBee. Tego typu pomiary mogą być przydatne w sieciach pomiarowych, które narażone są na zaburzenia pochodzące od obecnych prawie wszędzie bezprzewodowych sieci komputerowychArtykuł przedstawia wpływ transmisji prowadzonej w standardzie IEEE 802.11b/g (popularnie nazywanym Wi-FI) na transmisję w standardzie IEEE 802.15.4 utożsamianym z ZigBee. W artykule przedstawiono pomiary różnych parametrów sieci pokazujące wpływ Wi-Fi na ZigBee. Tego typu pomiary mogą być przydatne w sieciach pomiarowych, które narażone są na zaburzenia pochodzące od obecnych prawie wszędzie bezprzewodowych sieci komputerowych.
PL
W artykule przedstawiono aktualne trendy w rozwoju sieci bezprzewodowych standardu IEEE 802.11 popularnie zwanych sieciami Wi-Fi. Omówiono genezę i standardy systemów Wi-Fi jak również ich wady i zalety. Zwrócono uwagę na jeden z istotniejszych elementów składowych każdego systemu telekomunikacyjnego jakim jest bezpieczeństwo eksploatacji. W podsumowaniu omówiono mankamenty związane z użytkowaniem sieci Wi-Fi oraz ich dalszym rozwojem jak również przyszłością usług realizowanych za pomocą sieci Wi-Fi.
EN
In the article the current trends in the development of wireless networks of IEEE 802.11 standard commonly known as Wi-Fi networks are presented. The genesis and standards of Wi-Fi systems as well as their advantages and disadvantages are described. The attention is paid to one of the most significant components of every telecommunication system which is the operational safety. In the summary the drawbacks related to the use of Wi-Fi networks and their further development as well as the future of services provided by means of Wi-Fi networks are explained.
PL
Zwięźle przedstawiono standardy dla lokalnych sieci bezprzewodowych.W szczególności dokonano przeglądu prac grup roboczych zaangażowanych w ostatnich latach w tworzenie rodziny standardów IEEE 802.11. Krótko przedstawiono zarówno istniejące standardy, jak i te, które są dopiero w fazie tworzenia. Określono sposoby dalszego zwiększania szybkości transmisji, użycia nowych zakresów częstotliwości, poprawy jakości świadczonych usług, a także zwiększania efektywności transmisji w przypadku występowania tzw. gęstych sieci WLAN. Przedstawiono również kierunki rozwoju standardu IEEE 802.11 na najbliższe lata.
EN
The standards of wireless local area networks are concisely presented in the paper. In particular, the activities of working groups involved in the formation of the IEEE 802.11 standard family in recent years are analyzed. The complete standards as well as those which exist only as drafts are briefly presented. The possibilities of transmission rates extension, usage of novel frequency bands, Quality of Service improvements and increase of transmission efficiency in dense networks are determined. Wireless local area networks development forecast for upcoming years are also presented in this work.
PL
Omówiono zagadnienia dotyczące sieci kratowych zerowanych z interfejsów IEEE 80211 (WiFi) oraz wyniki symulacyjnej oceny kilku metryk rutingowych, które mogą być zastosowane w kratowych sieciach 802.11, głównie do rutingu wielościeżkowego Omówiono również wyniki symulacji oraz eksperymentów dotyczących kratowych sieci 802.11 zbudowanych z wykorzystaniem węzłów wielointerfejsowych.
EN
The paper discusses selected issues of IEEE 802.11 (WiFi) mesh networks It is focused on routing metrics, multipath routing and multi-interface based wireless mesh networks. In the context of multipath routing the evaluation of several routing metrics is presented. There are also discussed benefits arising from the use of multipath routing and multi-interface nodes in 802.11 mesh networks.
EN
The wireless network popularity is a source of different types of problems, which impede communication in network and reduce radio channel throughput. Some of them are the result of using a wireless and shared medium in IEEE 802.11 standard. The media access mechanism causes a throughput unfairness. The fairness could be improved by changing some aspects of 802.11 specification. The author defines the access fairness in WLAN network idea in this article. Then presents different aspects of fairness and its improvement possibilities, described in the literature.
PL
Ogromna popularność sieci bezprzewodowych jest źródłem wielu różnych problemów, utrudniających komunikację w sieci i obniżających przepustowość kanału radiowego. Pewna grupa tych problemów wynika ze sposobu dostępu do współdzielonego medium, zastosowanego w standardzie IEEE 802.11. Mechanizm dostępu do medium komunikacyjnego powoduje powstawanie problemu pogorszenia sprawiedliwego dostępu do zasobów sieci. Poprawienie sprawiedliwego dostępu mogłoby nastąpić poprzez zmianę pewnych aspektów standardu 802.11. W niniejszym artykule zdefiniowane zostało pojęcie sprawiedliwego dostępu do zasobów sieci WLAN. Następnie przedstawiono różne aspekty sprawiedliwego dostępu oraz możliwości ich poprawiania, opisane w literaturze.
PL
Artykuł przedstawia technologie bezprzewodowej komunikacji cyfrowej w nielicencjonowanych pasmach ISM oraz U‑NII bazujące na rodzinie standardów IEEE 802.11, rozpowszechnione pod handlową nazwą Wi-Fi. Obecnie są one praktycznie jedynym standardem używanym przy tworzeniu lokalnych bezprzewodowych sieci komputerowych (WLAN), a wraz z wdrażaniem systemów IoT (Internet of Things) odgrywają też coraz większą rolę w komunikacji typu M2M zapewniając bezprzewodową wymianę danych z inteligentnymi modułami czujników i sterowników.
EN
The paper describes the principles of operation of wireless data transmission technologies based on the Wi-Fi (IEEE 802.11) specifications and operating using unlicensed ISM and U-NII frequency bands. Wi-Fi technology, originally designed for computer network applications, due to development of chipsets with very low energy consumption is now also considered as a potential technology for wireless connections of intelligent sensors and controllers in M2M and Internet of Things applications.
PL
Przedstawiono propozycję i implementację nowego kanału skrytej komunikacji w sieciach bezprzewodowych zgodnych ze standardem IEEE 802.11. Kanał ten wykorzystuje pole Timestamp w ramkach Beacon, które są okresowo rozsyłane przez punkty dostępowe. Proponowany kanał jest kanałem jednokierunkowym i może być przeznaczony do realizacji uwierzytelnienia punktu dostępowego przez dołączających się klientów sieci bezprzewodowej. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne do wykrywania nieuwierzytelnionych punktów dostępowych. Opisano doświadczenie uzasadniające możliwość użycia takiego kanału steganograficznego oraz jedną z jego realizacji.
EN
This paper presents the proposal and implementation of a new covert communication channel in IEEE 802.11 wireless networks. This channel uses Timestamp field in Beacon frames, which are periodically sent by access points. The proposed channel is one-way channel (direction from the access point to the client station) and can be designed to implement authentication of the access point to for wireless network clients. This solution is particularly useful for the detection of a new kind of danger - rogue access points to which users of public hotspots are exposed at airports, hotels and restaurants. This paper contains also description of an experiment that justifies the possibility of using such a steganographic channel and one of its implementation.
EN
In different this paper we present the performance evaluation study of a simple broadcast data dissemination technique in new emerging Vehicular Ad hoc Networks (VANETs). Differently from the traditional Mobile Ad hoc NETworks (MANETs), VANETs require particular routing protocols, due to the high dynamism of the network topology, and to different traffic and mobility patterns. For safety and emergency message applications, broadcast data dissemination is an important key factor in VANETs. However, the design of optimal deployment of relay nodes in different network scenarios allows to enhance system performance. At this aim, this work analyzes vehicular network performances in terms of throughput and delays, for different traffic scenarios, exploiting both inter-vehicular communications, as well as the availability of fixed network infrastructure.
PL
Przedstawiono koncepcję budowy zaawansowanego systemu wykrywania niepoprawnie zachowujących się użytkowników, który jest realizowany w projekcie międzynarodowym FLAVIA. Przedstawiono również ogólną architekturę projektu FLAVIA. W skrócie omówiono najważniejsze cele projektu, proponowaną koncepcję budowy modułowej, a także uzyskane w ten sposób możliwości zwiększania elastyczności warstw PHY oraz MAC. Zawarto również wyniki badań związane z wykrywaniem stacji mających niepoprawną konfigurację parametrów EDCA standardu IEEE 802.11 oraz wysyłających ramki z niepoprawną wartością poziomu mocy nadawczej.
EN
The concept of advanced system for misbehaving users detection, realized in FLAVIA international project is presented in the article. The work also presents the overall FLAVIA architecture. The most important aims of the project, the concept of modular architecture framework as well as obtained possibilities for increasing the flexibility of PHY and MAC layers arę shortly discussed. The work also includes the research results related to the problem of misbehaving nodes detection that have incorrect EDCA parameter and transmission power values.
15
Content available remote Możliwości zastosowania trybu multirate w sieciach standardu IEEE 802.11
PL
W artykule przedstawiono możliwości automatycznego sterowania prędkością transmisji w sieci IEEE 802.11. Omówiono sposób klasyfikowania algorytmów typu multirate oraz porównano ich najważniejsze cechy.
EN
The paper presents the possibility of the automatic control of the transmission rate in the IEEE 802.11 networks. We have described the classification of the multirate algorithms and compared the most important features of them.
PL
Dokonano oceny możliwości zastosowania wybranych rozwiązań sieci bezprzewodowych na potrzeby systemów wojskowych. Przedstawiono ogólny kierunek rozwoju komercyjnych sieci bezprzewodowych obserwowany w ciągu ostatnich lat. Następnie nakreślono podstawowe założenia, jakie powinien spełniać taktyczny systemu łączności bezprzewodowej. W kolejnym punkcie przedstawiono rozwiązania militarne oparte na urządzeniach pracujących w oparciu o standardy IEEE 802.11 i IEEE 802.16. Przedstawiono podstawowe cechy funkcjonalne i parametry urządzeń. Opisano założenia badawcze. Następnie przedstawiono układy pomiarowe stosowane do testów zasięgów łączności oraz przepływności zapewnianych użytkownikom. Dokonano omówienia i porównania wyników testów oraz podsumowania.
EN
This article describes two solutions of wireless networks based on IEEE 802.11 and IEEE 802.16 standards, both dedicated to military systems. The main aim was to access the efficiency of these systems from point of view of tactical needs. Practical tests were performed to assess maximum communication range and possible user data rate. Tests results were discussed and compared to tactical requirements.
EN
The article presents data transmission methods in IEEE 802.11 wireless LAN standard, including transmission efficiency improving methods like block acknowledge and two variants of frame aggregation. On the basis of their operation, an analytical model is derived which allows for estimation of protocol efficiency and effective throughput under perfect conditions for various protocol parameters. With this model, all transmission methods are analysed for their efficiency for two currently used physical layers, namely, OFDM (802.11a/g) and HT (802.11n). The calculation results are presented on graphs and discussed. Finally, so-called throughput upper limit is calculated for all the methods considered in the paper.
EN
Wi-Fi is quite a new technology on the market. This paper’s aim was to prove the justifiability and profitability of this technology use in the small and medium-sized businesses sector. Advantages and disadvantages of this kind of network were also shown. An issue connected with data and configuration elements security was also raised. Other wireless technologies were also presented.
PL
Przedstawiono kierunki rozwoju sieci typu mesh klasy operatorskiej, które posiadają wsparcie dla transmisji głosu, wideo i danych. Tego typu sieci będą szczególnie atrakcyjne dla operatorów telekomunikacyjnych w ciągu najbliższych lat, zapewniając łatwe i szybkie wdrażanie sieci z transmisją wieloetapową przy użyciu sieci rozgłoszeniowych DVB oraz lokalnych i miejskich sieci bezprzewodowych standardów IEEE 802.11 (WiFi) i IEEE 802.16 (WiMAX). Przedstawiono również architekturę sieci mesh korzystających z wielu technologii radiowych przez użycie wspólnej warstwy abstrakcji, pozwalającej na ukrycie problemów specyficznych dla poszczególnych technologii i stanowiącej interfejs do warstw wyższych. W artykule poruszone zostały także zagadnienia możliwych scenariuszy pracy, wymagań funkcjonalnych, systemów monitorowania, mechanizmów autokonfiguracji, systemów zarządzania zasobami sieciowymi dla realizacji usług z odpowiednią jakością i obsługi użytkowników ruchomych.
EN
The evolution directions of carrier grade mesh networks with voice, video, and data transmission support are presented in the article. This kind of networks will be particularly attractive for telecommunication operators in the next few years, assuring easy and fast deployment of multihop networks using the DVB, IEEE 802.11 (WiFi) and IEEE 802.16 (WiMAX) wireless standards for broadcast, local, and metropolitan area networks. The architecture of mesh networks operated with multiple radio technologies through the common abstraction layer, allowing to hide the technology specific issues and providing the higher layers interface is also presented. The possible coverage scenarios, functional requirements, monitoring systems, self-configuration mechanisms and network resource management systems for QoS services provisioning and mobile users maintenance are touched in the article.
PL
Dokonano analizy różnych, odmiennych technologicznie rozwiązań sieci złożonych typu mesh, tj. z transmisją wieloetapową, opartych na standardowych modułach serii IEEE 802.11 i 16 (WiFi i WiMAX). Wskazano specyficzne właściwości takich sieci, jak też zwrócono uwagę na ich potencjalną przydatność i nowe obszary zastosowań, a także pokazano korzyści oferowane przez rozwiązania rozproszone. Wskazano też problemy wynikające z potrzeby bądź konieczności współpracy różnych technik.
EN
The paper discusses promising proposals of wireless broadband mesh networks constructed with the use of standard IEEE 802.11 and 16 modules, and analyses of scenarios of operation and possible applications of such solutions. The goal of the article is also to point out specific features and new environments for mesh installations, together with showing advantages and benefits brought by such networks. Some remarks on coexistence and cooperation aspects of different technologies are also given.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.