Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  military aircraft
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych wymagań dla systemu jakości w kontekście nowych zharmonizowanych Europejskich Wymagań Zdatności do Lotu Wojskowych Statków Powietrznych (EMAR) oraz identyfikacja źródeł potencjalnych problemów związanych z systemem jakości wymaganym przez poszczególne EMARy. Wykorzystano metodę badawczą w postaci krytycznej analizy aktów normatywnych, wymagań oraz literatury przedmiotu. W opracowaniu zaprezentowano ekwiwalentność europejskich cywilnych przepisów i wojskowych wymagań zdatności do lotu statków powietrznych. Omówiono wykorzystywane w praktyce sposoby implementacji wymagań EMAR w narodowych przepisach zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych. Dokonano przeglądu wymagań odnośnie systemu jakości w stosunku do organizacji zaangażowanych w zapewnienie początkowej i ciągłej zdatności do lotu wojskowych statków powietrznych. Wykazano aktualność problematyki i jej istotne znaczenie w przededniu implementacji w Polsce wymagań EMAR, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i zdatności do lotu w lotnictwie wojskowym oraz interesu krajowych przedsiębiorstw i organizacji zaangażowanych w projektowanie, produkowanie, obsługiwanie, zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu oraz szkolenie personelu technicznego na rzecz lotnictwa wojskowego.
EN
The aim of the article is to present the basic requirements for the quality system in the context of the new harmonized European Military Airworthiness Requirements (EMAR) and identification of sources of potential problems related with the quality system required by individual EMARs. The research method used in this paper is an analysis of normative acts, requirements and the literature of the subject. The study presents the equivalence of European civil regulations and military airworthiness requirements for aircrafts. Practical methods of implementing EMAR requirements in the national military airworthiness standards were discussed. The requirements regarding the quality system were reviewed in relation to organizations involved in ensuring the initial and continuing airworthiness of military aircrafts. Timeliness and significance of the topic on the eve of implementing the EMAR has been demonstrated from the point of view of ensuring safety and airworthiness in military aviation and the interest of domestic enterprises and organizations involved in the design, production, maintenance, continuing airworthiness management and technical staff training for military aviation.
PL
W artykule zostały opisane główne elementy informatycznego systemu wsparcia eksploatacji samolotów, ze szczególnym uwzględnieniem roli funkcjonalnego modelu cyfrowego statku powietrznego oraz wpływu jego składników na jakość zarządzania flotą. Omówiono i zobrazowano: 1) budowę struktury funkcjonalnej statku powietrznego i programu obsług w systemie informatycznym wsparcia eksploatacji; 2) systemy informatyczne wspierające eksploatację wojskowych statków powietrznych. Wykazano, że przy właściwej spójności i kompletności danych w informatycznym systemie wsparcia uzyskujemy wyższą jakość eksploatacji statków powietrznych, w tym poprawia się zarządzanie całą flotą, jakość obsług technicznych i bezpieczeństwo realizacji zadań lotniczych.
EN
The article describes the main elements of IT system supporting the maintenance of aircraft with special consideration of functional digital model of the aircraft and its components and influence on the quality of fleet management. Discussed and illustrated: 1) the construction of the functional structure of the aircraft and the maintenance program in the IT support system; 2) IT systems supporting the maintenance of military aircraft. It was shown that with proper coherence and completeness of data in the IT support system, we obtain a higher quality of aircraft maintenance, including improved management of the fleet, quality of technical services and safety of missions.
EN
The article describes statistical data regarding bird strikes with military aircraft (A/C) and analyses them applying the method of probabilistic criteria. The presented analytical materials can be used by planning undertakings aimed at ensuring flight safety in aviation organisations and at the airports.
PL
W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące zderzeń wojskowych statków powietrznych (SP) z ptakami oraz dokonano ich analizy metodą kryteriów probabilistycznych. Zaprezentowane materiały analityczne mogą być wykorzystywane przy planowaniu przedsięwzięć mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotów w organizacjach lotniczych i na lotniskach.
EN
The article discusses the design and principles of operation of three diagnostic testers constructed by the authors of this study, intended for three, different aircraft propulsion units. These design have one common way of processing the original diagnostic signal - they use one FAM-C method. This method is based on natural processing of the rotational speed fluctuations of individual kinematic cells of the propulsion unit, by the on-board generator into frequency modulations. The method, thanks to its properties, is extremely beneficial for the automatic digital diagnostic processing. The tester can be connected at any, convenient for the crew, location of the power grid, away from dangerous zones of the aircraft.
PL
W artykule omówiono konstrukcję i zasadę działania trzech testerów diagnostycznych skonstruowanych przez autorów niniejszego opracowania przeznaczonych do trzech różnych lotniczych zespołów napędowych. Konstrukcje te łączy jeden wspólny sposób przetwarzania pierwotnego sygnału diagnostycznego - wykorzystują one metodę FAM-C. Metoda ta bazuje na naturalnym przetwarzaniu wahań prędkości obrotowej poszczególnych ogniw kinematycznych zespołu napędowego przez prądnicę pokładową na modulacje częstotliwości. Metoda dzięki swym szczególnym właściwościom jest wyjątkowo korzystna dla cyfrowego automatycznego przetwarzania diagnostycznego. Tester może być przyłączony w dowolnym, dogodnym dla obsługi miejscu sieci elektroenergetycznej, z daleka od niebezpiecznych stref statku powietrznego.
PL
W referacie przedstawiono wybrane wyniki prac realizowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w zakresie rewitalizacji wybranych statków powietrznych dotychczas eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP na bazie komputerowo zintegrowanych systemów awionicznych. Jako przykład możliwości rewitalizacji samolotów szkolno-bojowych omówiono prace realizowane w zakresie modernizacji samolotów PZL-130 Orlik i TS-11 Iskra do wersji Glass Cockpit. Natomiast dla śmigłowców eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP przedstawiono propozycję modernizacji śmigłowców W-3PL Głuszec oraz śmigłowców Mi-8/17/24.
EN
The paper presents selected results of work done in ITWL ( Air Force Institute of Technology) in the field of revitalization of selected aircraft currently operated by the Polish Armed Forces as based on the computer-integrated avionics systems. The upgrades of the PZL-130 Orlik and the TS-11 Iskra to the Glass Cockpit versions best illustrate capabilities of revitalizing combat trainers. On the other hand referring to helicopters operated by the Armed Forces of the Republic of Poland a proposal to upgrade the W-3PL Głuszec and the Mi-8/17/24 has been given consideration.
PL
W pracy przedstawiono zarys metody określenia skuteczności działania wojskowego statku powietrznego w zakresie zwalczania celów potencjalnego przeciwnika. W artykule określono wybrane prawdopodobieństwa, które decydują o skuteczności działania wojskowego statku powietrznego. Praca obejmuje określenie zależności na wartość oczekiwaną liczby zniszczonych celów przeciwnika. Do określenia analitycznej zależności zastosowano równanie różnicowe, z którego po przekształceniu otrzymano równanie różniczkowe cząstkowe typu Fokkera-Plancka. Rozwiązaniem tego równania jest funkcja gęstości liczby niszczonych celów. Wykorzystując tą zależność określono wskaźnik skuteczności odniesiony do optymalnej wartości liczby zniszczonych celów. Wartości tych prawdopodobieństw w mianowniku przyjmują wartości równe jedności lub wartości optymalne. Tak zbudowany wskaźnik skuteczności wydaje się, że może być wykorzystany do określenia potencjału użytkowego wojskowego statku powietrznego.
EN
The study reveals the general outline for a method of determining the operational efficiency of a military aircraft with respect to destruction of targets held by a potential enemy. The method consists in determination of selected probability factors that define the efficiency of an aircraft’s operation on a potential battlefield. The paper is focused on finding a formula for the mathematical expectation for the number of enemy targets that can be eliminated, where the analytical relationships is determined by means of difference equation that is subsequently transformed into the Fokker-Planck partial differential equation. The solution of that equation represents the function of probable density for the number of destroyable targets. When the function is known it can be then used to determine the efficiency factor related to the optimum (most desired) number of enemy targets that are destroyed. For these probabilities the denominator values are equal to one or the optimum values. The efficiency factor, determined in such a way, seems to be useful for determination of the operational potential demonstrated by a military aircraft.
PL
W artykule została przedstawiona analiza systemów informatycznych opracowanych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych przeznaczonych do wspomagania procesu eksploatacji wojskowych statków powietrznych w zakresie zarządzania procesem użytkowania i obsługiwania oraz zarządzania zapasami i prowadzenia gospodarki materiałowej. Dla każdego systemu informatycznego została przedstawiona konfiguracja systemu, jego przeznaczenie i zakres zbieranych informacji.
EN
In the paper an analysis of information systems dedicated to support for military aircraft operation and maintenance has been presented. The information and automation systems have been developed in Air Force Institute of Technology and are designed to enable maintenance, inventory and operational management occurring within the military aviation sector. Configuration management, practical application and the scope of collected data have been outlined in the paper.
8
Content available remote Modułowa budowa silników lotniczych wojskowych statków powietrznych
EN
Modern turbojet engines are modular in concept and design. The paper presents an application of modularity in military aircraft engine. The central power-producing core, common to all jet engines, is called the gas generator. To it are attached peripheral modules such as propeller reduction gear sets (turboprop/turbo shaft), bypass fans, and afterburners. The kind of peripheral fitted is dependend on the aircraft design application. An example will be F100-PW-229 military engine and the PT6A engine family remains the world's most popular engine in its class and is one of P&WC's greatest success stories.
9
Content available remote Modularyzacja w budowie silników lotniczych wojskowych statków powietrznych
EN
Modern turbojet engines are modular in concept and design. The central power-producing core, common to all jet engines, is called the gas generator. To it are attached peripheral modules such as propeller reduction gear sets (turboprop/turbo shaft), bypass fans, and afterburners. This kind of peripheral fitted is dependent on the aircraft design application. An example will be F100-PW-229 military engine and the PT6A engine family remains the world's most popular engine in its class and is one of P&WC's greatest success stories.
10
PL
Wyniki starć zbrojnych w dużej mierze zależą od posiadanego uzbrojenia, jego różnorodności i "wariantowości użycia" oraz umiejętności dowódców. Podstawą prowadzenia działań zbrojnych na współczesnym i hipotetycznym wielowymiarowy polu walki jest wywalczenie przewagi w powietrzu. Zrozumiałym zatem faktem podczas zdobywania i utrzymania tej przewagi jest rola Sił Powietrznych, a w szczególności lotnictwa uderzeniowego (szturmowego, myśliwskiego, myśliwsko-bombowego, bombowego). Skuteczność wsparcia lotniczego uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Jednym z nich jest posiadanie na wyposażeniu nowoczesnych środków walki. Obecnie najnowocześniejszymi samolotami będącymi na wyposażeniu naszych Sił Powietrznych są F-16 i Mig-29. Niniejszy artykuł jest próbą porównania możliwości bojowych i pilotażowych tych statków powietrznych.
EN
Results of combat missions depend on possessed weapon system options and commander's skills. Air supremacy is the essential thing for combat operations on the contemporary or future battlefields. The role of air strike forces (attack, fighter, bomb, fighter-bomb aircraft) is crucial at getting and holding on this supremacy. The efficiency of aircraft forces support depends on many factors and one of them is having in the service modern types of weaponry. Now F-16 and MiG-29 are the most advanced planes of the Polish Air Forces and a comparison of their flying and combat capacities is presented in the paper.
11
Content available remote Koncepcja systemu komputerowego symulatora badawczo konstrukcyjnego
PL
Artykuł opisuje koncepcję systemu komputerowego symulatora badawczo konstrukcyjnego, która została opracowana w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych dla potrzeb stanowiska do optymalizacji interfejsu człowiek-maszyna w kokpitach wojskowych statków powietrznych. Została omówiona struktura funkcjonalna systemu komputerowego, struktura oprogramowania i struktura sprzętowa. Opisano również podstawowe fazy pracy systemu komputerowego będącego zasadniczym elementem stanowiska. Autorzy w opisywanej koncepcji zaproponowali rozwiązania (zarówno sprzętowe jak i programowe), z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu ogólnie dostępnego na rynku.
EN
The paper has been intended to describe a concept of a computer system for a research engineering simulator. That concept has been developed at Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (Air Force Institute of Technology, Warsaw, Poland) for a working station to optimise the man-machine interface in cockpits of military aircraft. What has been discussed is a functional structure of the computer system, as well as software and hardware structures thereof. Described are also essential phases of operation of the computer system, i.e. the fundamental component of the station. Authors have suggested some solutions (both hardware- and software-dedicated ones) with commercially available hardware and software applied.
12
Content available remote Graficzne Interfejsy Użytkownika w symulatorze badawczo-konstrukcyjnym
PL
W referacie przedstawiono Graficzne Interfejsy Użytkownika (ang.: Graphical User Interface - GUI) umożliwiające komunikację człowiek-maszyna w opracowywanym w ITWL symulatorze badawczo-konstrukcyjnym przeznaczonym do badań optymalizacyjnych interfejsu człowiek-maszyna w kokpitach wojskowych statków powietrznych.
EN
Graphical User Interfaces of research-engineering simulator being under development at the Air Force Institute Of Technology have been presented in the paper. The simulator is being dedicated to the man-machine interface optimization for the military aircraft. So for that purpose the interfaces at the simulator have been prepared. The important factors of their designing were also unification and simplicity of their usage by the researchers.
EN
This article is an attempt to estimate the quality of airplanes on the basis of values of tactic-technical parameters and basic performance. A set of chosen contemporary military airplanes were analyzed. There is a ranking of planes, regarding their synthetic quality factor in relation to: air-air, air-surface and multitask, presented. To analyze the quality of planes the matrix method of comparative study was used. The suitable hierarchic factors of tactic-technical parameters were determined basing on taxonomical techniques.
14
Content available remote A computer-based system to analyse and assess flight safety of military aircraft
EN
The intended aim of the paper is to present principles that underlie the operation of the complex system to analyze and assess flying safety of military aircraft. The computer-based system “TURAWA” has been developed in the Air Force Institute of Technology and at present is prepared to be implemented into air force bases. The system enables flying safety management.
15
Content available remote Historyczne aspekty użycia statków powietrznych do zwalczania min morskich
EN
The article presents factors that have been influencing creating air systems of counteracting marine mines and transformations that took place from the first use of flying vehicles to conduct this task during World War I until now. In the system evolution, there have been differentiated two periods: using aerostats and non-convertaplanes (until the turn of the 40s and 50s) and introducing helicopters into the navy. In the summary, there is a review of this type modern systems and their tactical and technical characteristics.
16
Content available remote Metoda oceny efektywności eksploatacji wojskowych statków powietrznych.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny efektywności eksploatacji wojskowych statków powietrznych, a w szczególności wielozadaniowych samolotów bojowych. Do opisu zmian przyrostu efektów ich zastosowania bojowego użyto równania różniczkowego, którego rozwiązanie będące odpowiednią funkcją gęstości rozkładu prawdopodobieństwa wykorzystane zostało do wyznaczenia efektów w postaci wartości oczekiwanej liczby niszczonych celów. Wielkość efektów uzależniono od podstawowych charakterystyk eksploatacyjnych, tj.: odpowiedniości, gotowości, niezawodności, trwałości, a także wariantów uzbrojenia i skuteczności zastosowanych lotniczych środków bojowych. Opisaną metodę zilustrowano przykładem liczbowym.
EN
This method is connected with theoretical studying of quality exploitation process of modern multi-role military aircraft and weapon. To describe main effects of combat aircraft activity, a differential equation has been used. Obtained solution of the differential equation represents a probability distribution function, which can be used for determining the expected values of destroyed targets. It is shown that this effect depends on chosen exploitation characteristics of the evaluated system. At the end, a numerical example has been done to illustrate presented method.
17
Content available remote Architektura systemów awionicznych samolotów bojowych
PL
Nawiązując do doświadczenia Instytutu Lotnictwa przy projektowaniu systemów awionicznych przedstawiono skrótowo współczesne metody w tej dziedzinie, dotyczące samolotów wojskowych. Podkreślono konieczność włączenia awioniki do procesu projektowania samolotów jako równorzędnego partnera z płatowcem i silnikiem. Omówione zostały cztery generacje architektury systemów awionicznych samolotów bojowych: niezależna, federacyjna - aktualnie szeroko rozpowszechniona, integrująca podsystemy na bazie MIL STD-1553B oraz nowe architektury trzeciej i czwartej generacji. Podstawową cechą architektury nazwanej PAVE PILLAR jest zastosowanie ograniczonej liczbowo rodziny modułów zespołów elektronicznych zbudowanych z udziałem układów scalonych VHSIC. Największy udział w kosztach systemów awionicznych mają ich układy pracujące w pasmach częstotliwości radiowych. Stąd powstała koncepcja najnowszej architektury PAVE PACE, w której przewiduje się rozszerzenie zasady modułowości na układy RF. Ta architektura, będąca na etapie prac badawczo-rozwojowych przeznaczona jest do samolotów i śmigłowców po 2005 r., między innymi w programie wielozadaniowego samolotu JSF, aktualnie planowanego w produkcji do roku 2030.
EN
The paper describes shortly the avionics system design of military aircraft and some experience in this field gained by Polish Aircraft lndustry. Avionics must be a coequal partner with the airframe, propulsion and armament in the design process of an aircraft. Four avionics architectures are presented. Independent avionics where each functional area had separate sensors, processors and display; federated - typical of most military avionics flying today, integrated on basis of MIL STD-1553B and the architectures of third and fourth generations. The main feature of the third generation architecture, called P AVE PILLAR, is the use of small family of modular units with VHSIC and use High Speed Data Buses. The distribution of costs for various parts of avionics system for a multi-role fighter shown the dominant role of RF systems. In the P AVE PACE architecture small family of RF modules is used and both RF and EO sensors are integrated. This architecture is still in the stage of development and is for use in the past 2005 time frame, proposed for the multi-role Joint Strike Fighter.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.