Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  strumień magnetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article discusses mutual relations of the dosage characteristics, current intensity characteristics, and voltage characteristics in the fuel injector electromagnet. Changes in current in the electromagnet’s coil were monitored in the course of dosage by means of the Hall sensor. Change in the Hall voltage is proportional to the changes in density of the magnetic flux generated around the injector coil during its work. The model of the current dependencies was used to determine the injector technical state in the actual time. The presented diagnostics proposition was created on the basis of the injector dosage characteristics obtained due to experimental research. Change in characteristic values, recorded during generation of the fuel dose allows for determination of the injector technical state, regarding both, the current-related and the mechanical parameters. Controlling in the actual time enables corrections in control parameters as a response to changes, as well as quick detection of damage resulting in switching the injector off the operation. This prevents the faulty operation of the injector, which may result in damage to subsequent components depending on its operation, such as the catalytic reactor.
PL
W artykule przedstawiono wzajemne relacje charakterystyk dawkowania z charakterystykami natężenia prądu i napięcia w elektromagnesie wtryskiwacza paliwowego. Zmiany prądowe w cewce elektromagnesu, w trakcie dawkowania obserwowano za pomocą czujnika Halla. Zmiana napięcia Halla jest proporcjonalna do zmian gęstości strumienia magnetycznego, generowanego wokół cewki wtryskiwacza podczas jego pracy. Model zależności wielkości prądowych wykorzystano do określania stanu technicznego wtryskiwacza w czasie bieżącym. Przedstawiona propozycja diagnostyki, powstała na podstawie charakterystyk dawkowania wtryskiwacza uzyskanych dzięki badaniom eksperymentalnym. Zmiana charakterystycznych wartości, zapisywanych w trakcie generowania dawki paliwa, pozwala na określenie stanu technicznego wtryskiwacza, w zakresie parametrów zarówno prądowych jak i mechanicznych. Kontrola w czasie bieżącym, pozwala na korektę parametrów sterowania w odpowiedzi na zmiany oraz szybką detekcję uszkodzeń, skutkującą wyłączeniem wtryskiwacza z eksploatacji. Zapobiega to nieprawidłowej pracy wtryskiwacza, co może spowodować uszkodzenie kolejnych, zależnych od jego pracy podzespołów, takich jak reaktor katalityczny.
EN
In this article, the proposal for modelling the gas (fuel) injector based on observations of changes in the current during operation of the needle is presented. The aim of this work is indicating that the dosage characteristics can be mapped by means of the current characteristics. Moreover, observation of the current allows for determining the actual position of the needle. The time of the real fuel flow and the injector phase position can be determined with a microsecond resolution. The injector core inductance is a constant quantity but as a result of the needle movement and change in the permeability, inductance of the core varies depending on the needle position. These quantities, closely related to the current flowing through the coil, are described by means of differential equations resulting from the Kirchhoff’s law, due to which changes taking place can be substantiated. Control of the flux enables the precise controlling of the injector in the actual time, thanks to the employment of fast analogue-digital converters and phase are taken into consideration.
PL
W artykule zaprezentowano propozycję modelowania wtryskiwacza gazowego (paliwowego), na podstawie obserwacji zmian prądowych, w trakcie wykonywania pracy przez jego iglicę. Celem artykułu jest pokazanie, że można poprzez charakterystyki prądowe, odzwierciedlić charakterystyki dawkowania. Dodatkowo obserwacja prądu, pozwala określić aktualną pozycję iglicy. Możemy określić czas rzeczywistego przepływu paliwa i położenie fazowe wtrysku z precyzją mikrosekundową. Indukcyjność rdzenia wtryskiwacza jest wielkością stałą, ale w wyniku przesuwania iglicy i zmiany przenikalności, indukcyjność rdzenia zmienia się w zależności od położenia iglicy. Wielkości te, ściśle związane z przepływającym przez cewkę prądem, opisane są przez równania różniczkowe wynikające z prawa Kirchhoffa, dzięki czemu potrafimy uzasadnić zachodzące zmiany. Kontrola przepływu, pozwala na precyzyjne sterowanie wtryskiwaczem w czasie bieżącym, dzięki wykorzystaniu szybkich przetworników analogowo-cyfrowych i odpowiednich algorytmów. W sterowaniu uwzględniamy opóźnienia w działaniu impulsowego wtryskiwacza i przesunięcia fazy przepływu.
EN
Purpose: of this paper is to reduce the taper angle and surface roughness of the laser drilled hole on Aluminium alloy with the assistance of magnetic field. At lower laser powers, able to achieve higher material removal rate in drilling with reduced taper angle and roughness. Design/methodology/approach: Aluminium alloy is a highly reflective material, while laser drilling it ejects plumes, which makes the drilling unreliable. The plume generated due to this action causes deteriorating effects over the work piece as such affecting surface textures. Removal of plume is the major consideration in laser machining process, especially in laser assisted drilling. The plume is a form of cluster of ions having charges in it. Due to the magnetic field input, the ions line the path along the lines of force of magnets. Thus, the ion cloud can be cleared at the localized plane, where the subsequent laser drilling going to be happens, leads to reduced plume thereby reduces the taper angle and surface roughness. Findings: The defect of percussion laser drilling that is barrelling effect in the drilled hole was reduced with the assistance of magnetic field setup. For the laser energy of 90 mJ, the magnetic assisted laser drilling shows better improvement in the material removal rate of 64.5%, the profile error (spatter height) was reduced to 45% and the taper angle of the drilled hole also reduced by 16.3%. The results confirmed the fact that, the Lorentz force confined the plume particle to be raised upwards and circulated outwards to the sidewall from the centre of the laser beam. This expansion of laser induced plasma plume, improved the material removal rate of the hole. Research limitations/implications: Laser drilling was carried out by a constant magnetic field and the parameters like material removal rate, taper angle, profile error, surface roughness were studied. In the future work, these parameters were studied with the application of varying magnetic field. Practical implications: As a result of the work, laser drilling was carried out on turbine blades or complex shapes for retention properties, with reduced taper hole and surface roughness, thereby improving the efficiency of the systems. Originality/value: The novelty of the work is providing magnetic flux for the laser drilling process, which improves the process parameters. The incorporation of magnetic field to the laser drill needs a cost less setup, which can ensure reliable improvement in the material removal rate, reduction in taper angle and profile error.
EN
In the paper the results of analysis concerning magnetic circuits with modelling flux density in hybrid step motor with permanent magnets has been presented. In the research FEM Method has been applied. All simulations for computing flux density, forces, and torques have been performed by the program Ansys. Application of this method in hybrid step PM Motors has been presented in previous publications. The simulations have shown differences in the work of the electrical motor with a density system. It can be used as the way to increase desired parameters of the drives.
PL
Artykuł stanowi analizę przydatności formowania gęstości strumienia w hybrydowych silnikach krokowych z magnesami stałymi. W obliczeniach zastosowano Metodę Elementów Skończonych. Wszystkich symulacji do wyliczenia gęstości strumienia, siły, momentów dokonano w środowisku ANSYS. W poprzednich publikacjach autora przedstawiono zastosowania zmian gęstości strumienia do polepszania właściwości silników z magnesami stałymi. Symulacje pokazują różnice w pracy silnika przy zastosowaniu metody zagęszczania strumienia. Może to być przydatne do poprawiania właściwości silników konstruowanych w oparciu o magnesy stałe.
5
PL
W pracy opisano wyniki symulacji numerycznych obwodu sterującego tłumika z cieczą MR działającą w trybie ściskania. Określono wpływ wysokości szczeliny roboczej i prądu na strumień magnetyczny skojarzony z obwodem sterujacym. Zakładając harmoniczny ruch tłoka, obliczono prąd w obwodzie sterującym przy zasilaniu napięciem stałym i danych wysokościach szczeliny roboczej. Wyznaczono przykładowe charaterystyki tłumika, przedstawiające zależność wytwarzanej siły od wysokości szczeliny roboczej dla przyjetych wartości prądu.
EN
The paper summarises the results of numerical simulations of a control circuit for an MR damper operated in squeeze mode. The influence of the control gap height and current level on magnetic flux linkage was established. Assuming the piston motion to be harmonic, the current in the control circuit was computed under the constant-voltage supply conditions and for the specified gap heights. Damper force vs gap height plots obtained for the specified current levels are provided as an example of damper characteristics.
EN
Calculation of the primary inductive converter with magnetic core is problematic because of the difficulty in determining the various fluxes inside and outside the magnetic core. Observance of certain requirements for structural and scheme-related decisions makes is possible to substantially simplify theoretical expressions for description of work in such type of converters. The paper presents problems in the theory, design, and schematic layout of universal surface sensor with magnetic core, used for controlling wall thickness in tubular conductive products. The proposed construction of the sensor will allow using it to control wall thickness in a wide assortment of pipes.
PL
Obliczenie podstawowego przetwornika indukcyjnego z rdzeniem magnetycznym jest problematyczne z powodu trudności w określeniu wewnętrznych i zewnętrznych strumieni rdzenia magnetycznego. Stosowanie pewnych wymagań dotyczących struktury i schematu przetwornika umożliwia zasadnicze uproszczenie teoretycznych wyrażeń opisujących pracę tego typu przetworników. Artykuł przedstawia problemy teorii i projektowania oraz schematyczny układ uniwersalnego czujnika powierzchni z rdzeniem magnetycznym stosowanego do kontroli grubości ścian elektro-przewodzących wyrobów rurowych. Proponowana konstrukcja czujnika pozwoli na zastosowanie go do szerokiego asortymentu rur.
PL
W ciągu ostatnich dwóch lat odbyło się wiele jubileuszy w historii nadprzewodnictwa, z czego szczególnie celebrowanym było 100-lecie odkrycia nadprzewodnictwa przez Heike Kammerlingha Onnesa w 1911 r. W tle tego jubileuszu mniej podkreślone zostało 50-lecie kwantowania strumienia indukcji magnetycznej w wielospójnych nadprzewodnikach, które stanowi zalążek elektroniki nadprzewodnikowej.
8
Content available remote FDM based flux distribution analysis method for electrical machines
EN
The aim of this study is to compare the flux distributions obtained using the experimental method and calculated by FDM. For this purpose, first the design and manufacture of the test transformer which is to be used in the experimental study as well as the measuring coil which is to be used in measuring the prepared fluxes, and then the calculated flux values. Both proposed assessment methods can be used for in-service inspection of the structural integrity of ferromagnetic structures.
PL
W artykule porównano rozkład strumienia otrzymany drogą eksperymentalną i poprzez obliczenia FDM. Zaprojektowano wykonano testowy transformator w dołączonymi cewkami pomiarowymi.
EN
This paper presents the variations of permanent magnets (PMs) dimensions in axial flux permanent magnet synchronous machine (AFPMSM). By the variation of PMs dimensions the influences on the machine characteristics are researched by using analytical method via magnetic vector potential. The results obtained by analytical method are confirmed by using finite element method (FEM) and measurements.
PL
W artykule zaprezentowano zmiany wymiarów magnesu stałego w osiowym silniku synchronicznym. Wpływ tych zmian oceniono analitycznie metoda potencjału wektorowego. Wyniki są zgodne z obliczeniami metodą elementu skończonego oraz z eksperymentem.
PL
Głównymi składnikami wykonanych podstawowych badań było: opracowanie i wykonanie układów pomiarowych służących do pomiaru pól magnetycznych przy użyciu światłowodów, opracowanie czujników światłowodowych oraz wykonanie obliczeń i pomiarów pól magnetycznych występujących w urządzeniach elektromagnetycznych. Niżej zamieszczone opracowanie zawiera wyniki obliczeń numerycznych rozkładów pola magnetycznego w jednym ze stosowanych w badaniach układów magnetycznych. Celem tych obliczeń było wyznaczenie miejsc oraz sposobu umieszczenia czujnika światłowodowego w układzie magnetycznym urządzeń elektromagnetycznych tak, aby mógł być spełniony magnetooptyczny efekt Faradaya.
EN
The main components of the basic investigations conducted were: developing and execution of measuring systems serving for measuring magnetic fields by means of optical fibres, developing optical fibre sensors and performing calculations and measurements of magnetic fields occurring in electromagnetic equipment. The elaboration below contains results of numerical calculations of magnetic field distribution in one of the magnetic systems used in the investigations. The aim of these calculations was to determine the positions and the way of placement of the optical fibre sensor in the magnetic system of electromagnetic equipments, so that the magnetic effect of Faraday could be obtained.
11
Content available remote Mathematical model of the electromagnetic accelerator
EN
The model of the electromagnetic accelerator is offered as a solenoid with ferromagnetic core. The mathematical model is formed on the basis of the unique magnetic flux without dividing into a basic flux and leakage flux. The mathematical model of accelerator is formed in the coordinates of contour magnetic fluxes and currents of branches as a system differentially eventual equations.
PL
Analizowano model przyśpieszeniomierza elektromagnetycznego w postaci solenoid z rdzeniem ferromagnetycznym. Analizowano strumień magnetyczny bez podziału na strumień cewki i strumień rozproszony.
EN
In investigations of magnetic flux distribution in electromagnetic equipment it is possible to apply a method, using magnetooptic effects. The paper presents results of measurements of the value of the leakage flux appearing in air channels of the magnetic cores being modeled, of the investigated electromagnetic equipment (electrical machine, electric apparatus or transformer). The magnetooptic sensor (fiber optical) is placed in the channel of the core. The paper includes results of verifying numerical calculations of the magnetic leakage flux density in the air channel. Examples of design solutions of magnetic systems are given, where is possible to apply measuring systems fulfilling the role of overcurrent apparatus.
EN
The paper discusses the issues connected with selection of the gains of a proportional Luenberger observer, applied to reconstruction of magnetic fluxes of the induction motor. The criteria of selection are described, as well as the method for formation of a fitness function of the genetic algorithm, taking these criteria into consideration. The criteria based on the roots of the observer's characteristic polynomial that have been discussed in the literature before are briefly described, moreover, new criterion have been introduced, providing the same observer's reconstruction quality independently on the rotation direction of the motor. Simulation results are also presented, obtained for two different parameter sets of the observer, selected with and without use of the new criterion.
PL
Badania symulacyjne przeprowadzane w pamięci operacyjnej komputera umożliwiają zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w badanym obiekcie. W celu otrzymania zadowalających pod względem dokładności wyników należy rozpoznać fizyczne parametry obiektu, które następnie zostają wprowadzone do modelu symulacyjnego.
PL
Artykuł prezentuje kierunki rozwoju modeli matematycznych pozwalających na wyznaczanie strat w ferromagnetykach miękkich, poddawanych przemagnesowaniu osiowemu jak również obrotowemu. Wskazane są istotne różnice w matematycznym zapisie równań umożliwiające wykorzystanie ich podczas obliczeń strat mocy w ferromagnetyku wzbudzanym strumieniem magnetycznym o przebiegu innym niż sinusoidalnie zmienny.
EN
The paper presents directions of mathematical model evolution, enabling on iron loss estimation in soft ferromagnetics, under longitudinal as well as rotational magnetization. Fundamental differences In mathematical notation was pointed out. These differences enable iron loss estimation under nonsinusoidal magnetic flux waveform.
EN
The paper presents the principle of operation and block diagrams of different, modified MRAS-type estimators of the induction motor rotational speed. A Luenberger observer with additional integrators is used for reconstruction of magnetic fluxes in the adaptive model of the considered estimators. In the presented estimators the measurable currents of the stator winding are applied to generation of a speed tuning signal. For stator winding current reconstruction in the adaptive model there are used the Luenberger observer output signals. Moreover, in the paper there are presented the results of simulations and laboratory investigations of the described estimators operating in a multiscalar control system. For comparison, the results of similar investigations performed for a MRAS-type estimator designed basing on the so-called current model of magnetic flux estimator are given as well.
EN
Selection of the AC motor for traction applications depends strongly on economical reasons. That means, that it is important to keep the dynamical performance of the vehicle as well as possible but the low price of the drive is also required. Usually the compromise in this choice is achieved thanks to the selection of the AC drive nominal parameters corresponding to the middle velocities of the vehicle. Unfortunately, during the motor operation with higher velocities we observe then the lack of the voltage necessary for effective driving. The aim of this paper is to show the procedure of selection of 165kW AC motor for trolley-bus drive. There are given some reasons for choosing of the motor nominal data which do not correspond to the high speed working region. On the example of trolley-bus drive in Lublin it is shown how to adjust the reference frame for demanded flux vector and an algorithm which enables the drive control in the flux weakening region is also described.
EN
This paper proposes an analytical method for static thrust and normal force calculation in a slotless-type permanent magnet linear synchronous motor (PMLSM). In this paper, the comparison between analytical and numerical (finite element method (FEM)) solution of magnetic field, static thrust, normal force, flux linkages and electromotive force (EMF) in PMLSM is presented. Both, analytical and FEM solutions are obtained by 2D analysis via magnetic vector potential. Static thrust and normal force are calculated using Maxwell’s stress tensor method, while the Faraday law is applied to the calculation of the induced voltage (EMF).
PL
Artykuł przedstawia analityczna metodę obliczania statycznego ciągu i siły normalnej w bezszczelinowym silniku synchronicznym o magnesach trwałych. Porównano wyniki analizy z obliczeniami numerycznymi (metoda elementu skończonego). Parametry analizowano w przestrzeni dwuwymiarowej (dwuwymiarowy potencjał wektorowy). Ciąg statyczny i siłę normalną liczono wykorzystując metodę tensora naprężeń, podczas gdy prawo Faradaya wykorzystywano do obliczania indukowanego napięcia.
PL
W prezentowanym artykule omówiono podstawowe zależności związane z rozkładem strumieni magnetycznych i generowanego napięcia w biegunie jednoszczelinowej, tradycyjnej maszyny synchronicznej i biegunie nowego rodzaju wieloszczelinowej maszyny synchronicz-nej, której model zbudowano wg przyjętej koncepcji przecięcia żłobka. Zasada działania tego rodzaju maszyn opiera się na pętli bezrozprosze-niowej strumienia magnetycznego. Dzięki zastosowanemu procesowi zwielokrotnionego magnesowania uzwojenia stojana brak w naturze mate-riałów w pełni izolacyjnych dla strumienia magnetycznego można było skompensować wspomaganiem sił magnetomotorycznych SMM zwią-zanych z układem kinetycznym wirnika. Ujawnione zostały mechanizmy, które prowadzą do praktycznej bezrozproszeniowości uzwojenia obwo-du energetycznego zbudowanego i przebadanego modelu tej maszyny. Stworzenie technicznych możliwości do ograniczenia strumieni rozpro-szeniowych w strukturach reaktywnych maszyn elektrycznych umożliwia nowe podejście do ich projektowania. Możliwe staje się opracowanie nowego rodzaju wolnobieżnych (dla 50 Hz) maszyn o wielkiej liczbie par biegunów i pełnej zdolności do ich obciążania. Wyróżniająca cecha tych maszyn małośrednicowość otwiera drogę do aplikacji wysokoobrotowych, gdzie prezentują się one jako wielkoczęstotliwościowe maszyny o niez-nanych dotychczas wysokich gęstościach mocy jednostkowej w stosunku do maszyn tradycyjnych.
EN
The paper discusses the fundamental relationships connected with the distribution of magnetic fluxes and the generated voltage in a pole of a single-gap conventional synchronous machine and a pole of a multi-gap synchronous machine of a new kind, a model of which has been constructed according to the slot cutting conception. The operation principle of this kind of machines is based on a dissipationless loop of magnetic flux. Due to the applied process of multiplied magnetization of the stator winding, it was possible to compensate the lack of fully insulating materials for magnetic flux in the nature by the assistance of active magnetomotive forces (MMFs) connected with the kinetic system of the rotor. The mechanisms leading to practical dissipationlessness of the winding of the energy circuit of the constructed and tested model of this machine have been revealed. Creation of technical possibilities for limitation of dissipation fluxes in reactive structures of electrical machines enables a new approach to their design. It becomes possible to develop a new kind of low-speed (for 50Hz) machines with large numbers of pole pairs and full loading capacity. The distinguishing feature of these machines – the low diameter – opens the way to high-speed applications, where they appear as high-frequency machines with so far unknown high densities of unit power in relation to conventional machines.
PL
Rozważania zawarte w niniejszej pracy dotyczą problemu obliczania strat mocy w ferromagnetykach miękkich o budowie domenowej, wiodących odkształcony strumień magnetyczny lub strumień sinusoidalnie zmienny w obecności stałego pola podmagnesowującego. Głównym elementem pracy jest sformułowanie, możliwie ogólnego algorytmu postępowania pozwalającego na wyznaczenie strat mocy, pochodzących od wyższych harmonicznych strumienia magnetycznego. Harmoniczne te są składowymi odkształconego strumienia magnetycznego, występującego podczas zasilania urządzenia elektrycznego z falownika napięciowego MSI (tak więc praca nie dotyczy wyznaczania strat mocy pochodzących od podstawowej harmonicznej strumienia). Algorytm ten dotyczy dwóch obszarów zastosowań: - wyznaczanie strat mocy w ferromagnetyku pracującym w warunkach podmagnesowania polem stałym i wiodącym sinusoidalnie zmienny strumień magnetyczny o częstotliwości od kilkuset Hz do kilku kHz, - wyznaczanie strat mocy w ferromagnetyku wiodącym odkształcony strumień magnetyczny (zawierający przebieg ustalający magnetyczne warunki pracy a także wyższe harmoniczne indukcji, mające istotnie mniejszą amplitudę i większą częstotliwość. Przebiegiem ustalającym magnetyczne warunki pracy może być podstawowa harmoniczna lub suma podstawowej i kilku harmonicznych niskich rzędów). W przypadku wyznaczania strat mocy, istotny jest iloczyn wartości indukcji i częstotliwości. Tak więc iloczyn określony dla podstawowej harmonicznej (np. 50 Hz) może mieć zbliżoną wartość do iloczynu określonego dla wyższej harmonicznej. Zaproponowaną metodologię obliczeń, zastosowano do wyznaczania strat mocy w odniesieniu do blach izotropowych oraz anizotropowych. Ponadto zaproponowano, aby niezbędne do obliczeń parametry materiałowe, uzyskać na drodze pomiarowej, wykorzystując proste obwody magnetyczne, badane przy niskich częstotliwościach, w zaproponowanym układzie pomiarowym. Parametry te zostały zastosowane w procesie obliczeniowym, wykorzystując do tego celu zbudowane modele polowe (na potrzeby pracy dokonano algorytmizacji jedno- oraz dwuwymiarowego polowego modelu ferromagnetyka). W trakcie analizy wielkości magnetycznych otrzymanych z tych modeli (natężenia pola, indukcji oraz strumienia magnetycznego), uzyskano chwilowe czaso-przestrzenne rozkłady natężenia pola magnetycznego oraz indukcji, a także parametry całkowe - strumień magnetyczny i straty mocy. W procesie obliczeniowym zwrócono szczególną uwagę na wyznaczanie strat mocy typu excess. Wykonana przez autora algorytmizacja polowego modelu dwuwymiarowego, opartego o model domenowy Pry'a i Bean'a, pozwala jednoznacznie określić wpływ pola podmagnesowującego na wartość strat Joule'a, zaś analiza wynikająca z opisu analitycznego modelu domenowego pozwala określić wpływ stałego pola podmagnesowującego na wartość strat histerezowych. Ponadto model dwuwymiarowy umożliwia ocenę wpływu pochylenia ściany domenowej na wartość strat Joule'a. Wyniki tych badań pozwoliły jednoznacznie określić przyczyny wzrostu strat mocy w ferromagnetyku, będące wynikiem podmagnesowania polem stałym. Wyniki obliczeń strat mocy dotyczące pracy w warunkach podmagnesowania, mogą zostać wykorzystane do wyznaczenia strat mocy w rdzeniach maszyn i urządzeń elektrycznych podczas pracy w warunkach odkształconego strumienia magnetycznego, np. podczas ich zasilania z falownika napięciowego MSI. W pracy zaproponowano wzory analityczne pozwalające związać wyniki obliczeń (lub pomiarów) strat mocy podczas pracy w warunkach pola podmagnesowującego oraz odkształconego strumienia magnetycznego. Zaproponowane wzory umożliwiają wyznaczenie strat mocy zarówno w przypadku sinusoidalnie zmiennego pola podstawowej hannonicznej jak i przebiegu niesinusoidalnego, określającego magnetyczne warunki pracy. Wyniki obliczeń zostały porównane z wynikami uzyskanymi na drodze pomiarowej i potwierdziły poprawność zaproponowanej metodologii, w odniesieniu do ferromagnetyków miękkich o budowie domenowej (blach elektrotechnicznych izotropowych oraz anizotropowych). Proponowana metodologia nie dotyczy wyznaczania strat mocy pochodzących od podstawowej harmonicznej przebiegu a także harmonicznych niskiego rzędu np. 3 lub 5. Ponadto wymaga, aby w odkształconym przebiegu strumienia magnetycznego, można było wyróżnić przebieg (składający się z kilku wybranych harmonicznych o największej amplitudzie indukcji), ustalający magnetyczne warunki pracy. Proponowana metodologia nie dotyczy przypadku w którym widmo harmonicznych jest bardzo gęste i nie można jednoznacznie wyróżnić harmonicznych ustalających magnetyczne warunki pracy.
EN
The considerations presented in this work concern the problem of the power loss calculation in soft ferromagnetics having domain structure. This material leads deformed magnetic flux or leads sinusoidal flux and works under the DC-biased magnetization. The main objective of this work is to formulate, the possibly general algorithm, enabling the calculation of the power losses, coming from the higher order harmonics (this work does not deal with calculation of the power losses which come from the basic harmonic of the flux density ). This algorithm concerns two areas: - the calculation of power losses in ferromagnetic which is working in DC-biased conditions and leading sinusoidal changing magnetic flux about frequencies from a few hundred Hz to some kHz, - the calculation of power losses in ferromagnetic leading deformed magnetic flux ( including basic harmonic as well as higher order harmonics, which have sufficiently lower amplitude and higher frequency ). The suggested method, was applied for the calculation of the power losses in reference to isotropic as well as anisotropic electrotechnical steel sheets. Moreover, it was suggested, that indispensable material parameters, should be obtained from measurements, using simple magnetic circuits in the proposed measurement system. Those parameters were applied in the computational process, use built the field models (for the purpose of this work, the one-dimensional as well as two-dimensional models of ferromagnetic were built ). During the analysis of the magnetic quantities received from those models (the field strength, the flux density as well as the magnetic flux ), the temporary time - spatial schedules of the filed strength as well as flux density and also the integral parameters - the magnetic flux and the power of losses were obtained. In the computational process a special attention was drawn onto the calculation of excess power losses. The built two-dimensional field model, based on the domain model created by Pry and Bean, enables to determine the DC-biased field onto value of the Joule losses unambiguously, whereas the analysis of the analytic description of the domain model allows to define DC-biased field value of the hysteresis losses. Moreover, the two-dimensional model makes it possible to qualify the domain's wall inclination, onto value of the Joule losses. The results of those investigations enabled to determine the causes of the power loss increase unambiguously, being the result of DC-biased field. The results of the power loss calculations during the work in DC-biased conditions, can be applied during the power supply from a PWM inverter to calculate power losses during work in the conditions of the deformed magnetic flux. The work, introduces analytic formula enabling the connection of the results of the power loss calculations ( or measurements ) in conditions of DC-biased field with power loss results in the case of deformed magnetic flux. Proposed formulas make it possible to determine the power losses, both in the case of sinusoidally changing field of the basic harmonic as well as the nonsinusoidal course, defining the magnetic conditions of work. The results of the calculations were verified with measured ones and they confirmed accuracy of the proposed methodology, with reference to the soft ferromagnetics having magnetic domain ( isotropic as well anisotropic electrotechnical steel sheets).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.