Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1975

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
EN
Rainfall in the Lake Tana basin is highly seasonal and the base flow contribution is also low resulting in the need for reservoirs to meet the agricultural demand during the dry season. Water demand competition is increasing because of intense agricultural production. The objective of this study is to develop water balance models. The Mike Basin model has been selected for water allocation modelling and identifying potential changes needed to the existing water allocation scheme to reduce the stress due to increased water demand. The study considers baseline and future development scenarios. The construction of new dams results in two competing effects with respect to evaporation loss. The first effect is increased evaporation from new reservoirs, while the other is reduced evaporation from the Lake Tana as a result of a decreased surface area of the lake and reduced inflow of water to the lake. Once a dam is built, there will be an additional free water surface area and more evaporation loss. In dry months from January to May, the irrigation water demand deficit is up to 16 Mm3. It is caused by reservoirs built in the basin, which reduce the inflow to the Lake Tana. The inflow varies between wet and dry months, and there is more water flow in wet months (July, August and September) and reduced flow in dry months because of the regulatory effects produced by the reservoirs.
EN
The article presents results of quality class determination and regulatory and monetary valuation of agricultural land in the steppe soils irrigation zone using the Karmanov’s methodology of soil and climatic quality class determination and author's methodology of ecological, agro-ameliorative and climatic soils quality class determination. Based on the results of spatial modeling, a series of maps was created and characteristics of ecological, agro-ameliorative and relief and climatic components of soils quality class were presented based on the example of the Kherson Region, Ukraine. According to the results soil and climatic quality class determination, it is established that the value of the class varies from 25 to 46 points; the regulatory and monetary value of agricultural land varies from USD 490 per 1 ha for dark chestnut and chestnut alkaline soils up to USD1,360 per ha for ordinary chernozem. According to the results of ecological, agro-ameliorative and climatic soils quality class determination, it is established that the value of the class varies from 6 to 59 points; the regulatory and monetary value of agricultural land varies from USD145 per 1 ha for degraded and highly saline chestnut soils up to USD2,060 per ha for irrigated southern chernozem. The suggested methodology of soil quality class calculation can have multiple purposes. It is intended to be used for different physiographic conditions of land use to develop adaptive soils protection measures at different territorial levels of agricultural production management with the overall objective of ensuring sustainable land use.
3
Content available remote Markowski model procesu eksploatacji samochodów z oczekiwaniem
PL
Artykuł dotyczy modelowania eksploatacji samochodów z oczekiwaniem na użytkowanie. Taką specyficzną własnością charakteryzuje się proces eksploatacji samochodów systemie wojskowym. Przedstawiony model procesu eksploatacji samochodów z oczekiwaniem, przy zastosowaniu teorii łańcuchów Markowa zawiera istotne dla specyfiki eksploatacji pojazdów z oczekiwaniem wskaźniki i mierniki, tj. wadliwość napraw, intensywność napraw, intensywność użytkowania oraz intensywność uszkodzeń. Model ten pozwala na kwantyfikację wpływu wprowadzonych zmian w praktyce eksploatacyjnej lub wpływu zmian planowanych jako prognoza, co przedstawiono na przykładach.
EN
The article is dedicated to the modelling of operations & maintenance of vehicles scheduled to be operated. This specific feature is illustrative of the vehicle operation process in the military system. The presented model of the operation process of vehicles scheduled to be operated, using the Markov chain theory, contains indicators and measures essential for the vehicle operation, i.e. repair defectiveness, repair intensity, usage intensity and failure intensity. This model enables to quantify the impact of the introduced changes in operational practice or changes planned as a forecast, which is shown in the examples.
EN
In the design of innovative, protective clothing, thermal comfort is of great importance. One of the key factors affecting thermal comfort is the thermal conductivity of clothing. This study aims to show through theoretical estimations that the effective thermal conductivity of moist clothing could expedite the development process. In this study, we present two theoretical models: a linear model and upgraded model. The upgraded model considers the thermal conductivity of air within the clothing and its volume porosity. For verification of the models presented, the impact of moisture on the thermal conductivity of cotton knit fabric was examined experimentally using the contact hot plate method. Correlation analysis shows that the upgraded model has an important advantage as it can predict the stabilisation of effective thermal conductivity.
PL
W projektowaniu nowatorskiej odzieży ochronnej duże znaczenie ma komfort termiczny. Jednym z kluczowych czynników wpływających na komfort cieplny jest przewodnictwo cieplne odzieży. W pracy omówiono dwa modele teoretyczne: liniowy i ulepszony. Ulepszony model uwzględnia przewodność cieplną powietrza w odzieży i jej porowatość. W celu weryfikacji przedstawionych modeli zbadano doświadczalnie wpływ wilgoci na przewodnictwo cieplne dzianiny bawełnianej metodą kontaktową na gorąco. Analiza korelacji pokazała, że ulepszony model ma ważną zaletę, otóż może przewidywać stabilizację efektywnej przewodności cieplnej.
EN
Hybrid welding processes belong to a new group of welding varieties that most often combine two classic welding methods, such as laser welding with MIG/MAG welding or plasma welding with MAG welding. Modeling of welding stresses in this type of welding requires the definition of a new type of heat source model that combines a concentrated stream of energy with a classic heat source, which occurs in an electric arc. The paper presents the results of temperature field modeling in conventional MAG welding and hybrid plasma-MAG welding. In the first case, the heat source model described by Goldak was used, and in the second case, the Goldak model was combined with the developed rectangular heat source model with a homogeneous distribution. The temperature distributions obtained from the simulations were verified by spot temperature measurements during welding with thermocouples. A fairly good agreement of the numerical analysis results with the temperature measurements for MAG welding was obtained, while in the case of hybrid welding the discrepancies between the modeling and temperature measurements were greater. The results were discussed, indicating potential causes and factors influencing the obtained test results.
PL
Procesy spawania hybrydowego należą do nowej grupy odmian spawania łączących ze sobą najczęściej dwie klasyczne metody spawania jak np. spawanie laserowe i spawanie MIG/MAG czy spawanie plazmowe ze spawaniem MAG. Modelowanie naprężeń spawalniczych w tego typu odmianach spawania wymaga zdefiniowania nowego rodzaju modelu źródła ciepła łączącego skoncentrowany strumień energii z klasycznym źródłem ciepła, jakie występuje w łuku elektrycznym. W pracy przedstawiono wyniki modelowania pola temperatury w procesie konwencjonalnego spawania MAG oraz spawania hybrydowego plazma-MAG. W pierwszym przypadku zastosowano model źródła ciepła opisany przez Goldaka, a w drugim przypadku połączono model Goldaka z opracowanym modelem prostopadłościennym źródła ciepła o jednorodnym rozkładzie. Otrzymane z symulacji rozkłady temperatury zostały zweryfikowane poprzez punktowe pomiary temperatury w czasie spawania za pomocą termoelementów. Uzyskano dość dobrą zgodność wyników analizy numerycznej z pomiarami temperatury dla spawania MAG podczas gdy przy spawaniu hybrydowym rozbieżności między modelowaniem i pomiarami temperatury były większe. Przeprowadzono dyskusję wyników wskazując potencjalne przyczyny oraz czynniki wpływające na otrzymywane wyniki badań.
EN
The article deals with the problem of analyzing and assessing the CPI inflation index of selected world economies and attempts to forecast the CPI inflation index - (Consumer Price Index) in China in terms of security. The other two indices, i.e. the GDP Deflator and PPI- (Production Price Index) will not be analyzed.The study began with the analysis and assessment of CPI inflation indices in selected global economies. Then, an analysis and assessment of the time series of the CPI inflation index in China were carried out. For research purposes, the series has been shortened by the last nine periods. The obtained results were used to select and apply various methods to forecast CPI inflation in China based on a shorter series called the learning one in the literature. The obtained forecasts were compared, and then subjected to analysis and assessment. The best forecasting method for 15 periods was chosen based on the CPI inflation time series in China in retrospective terms. The obtained research results are presented in the summary.
7
Content available remote Modelowanie charakterystyk Cj(u) tranzystora SiC-JFET
PL
W pracy omówiono problem modelowania wpływu wybranych czynników na właściwości tranzystora polowego wykonanego z węglika krzemu. Przeprowadzono badanie przydatności wbudowanego modelu tranzystora JFET w programie SPICE do analizy właściwości tego przyrządu półprzewodnikowego. Przedstawiono obliczenia zmodyfikowanym modelem tranzystora JFET z węglika krzemu, pokazujące poprawę dokładności modelowania. Ocenę dokładności zmodyfikowanego modelu przeprowadzono przez porównanie zmierzonych i obliczonych charakterystyk pojemnościowo-napięciowych.
EN
The paper discusses the problem of modelling the influence of selected factors on the properties of a field effect transistor made of silicon carbide. A study of the suitability of the built-in model of the JFET transistor in SPICE to analyze the properties of the semiconductor device. Calculations with a modified model silicon carbide JFET are presented. Showing an improvement in modelling accuracy. The accuracy of the modified model was performed by comparing the measured and calculated capacitive-voltage characteristics.
PL
W artykule przedstawiono analizę sterowania automatycznego procesem wytwarzania bioetanolu. Opracowano modele symulacyjne obiektu i układu sterowania. Do sterowania zastosowano regulatory relay oraz PID. Analizowano wpływ algorytmu sterowania na zużycie energii w rozpatrywanym procesie. Opracowany system testowano z wykorzystaniem obiektu rzeczywistego. Istotę działania układu sterowania przedstawiono na schematach blokowych i wykresach.
EN
The article presents the analysis of the automatic control of the bioethanol production process. Simulation models were established for the object and the control system. Relay and PID regulators were used in the control system. The analysis covers the impact of the control system on energy consumption in the aforementioned process. The system was tested with the use of a real object. The nature of work of the control system was presented in a form of flow charts and graphs.
9
Content available remote Analytical modelling of water sheet-and-tube Photovoltaic Thermal Collector
EN
This paper deals with analytical modelling of water sheet-and-tube photovoltaic thermal collector. The presented design will be integrated on PV modules of existing small photovoltaic system in Brestanica, Slovenia. Analysis of electrical and thermal performances for design of photovoltaic thermal module will be presented. The results show that the use of the installed water sheet-and-tube collector improves the electrical efficiency by 4%, while annually produce 1103 kWh of thermal energy with an average thermal efficiency of 68.86%. Furthermore, the cooling of photovoltaic system contributes to increasing the life time of photovoltaic system.
PL
Artykuł dotyczy modelowania analitycznego wodnego płytowo-rurowego fotowoltaicznego kolektora termicznego.. Prezentowany projekt zostanie zintegrowany z modułami fotowoltaicznymi istniejącego małego systemu fotowoltaicznego w Brestanicy w Słowenii. Przedstawiona zostanie analiza parametrów elektrycznych i cieplnych do projektowania fotowoltaicznego modułu termicznego. Wyniki pokazują, że zastosowanie zainstalowanego kolektora rurowo-rurowego poprawia sprawność elektryczną o 4%, a rocznie wytwarza 1103 kWh energii cieplnej przy średniej wydajności cieplnej 68,86%. Ponadto chłodzenie układu fotowoltaicznego przyczynia się do zwiększenia jego żywotności.
10
EN
This paper presents modeling methodology and simulation results of failure states and transients in electric vehicle (EV) charging infrastructure for investigation a potentially dangerous phenomenon that might appear during a typical operation. Transients can occur during normal work and during faults in EV Chargers. The trend in the electric cars suggests that in the future ultra-fast chargers would be the dominant one, therefore the focus is put-on high-power chargers (> 50 kW). During failure states of EV chargers’ transients occurred in network can impact on other chargers or can propagate along power lines and affect other electrical power equipment. Studies and simulations have been carried out using EMTP-ATP software package on the test model circuit especially prepared for this paper purpose.
PL
W pracy przedstawiono metodologię modelowania i wyniki symulacji stanów awaryjnych oraz stanów nieustalonych w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych (EV) w celu zbadania potencjalnie niebezpiecznego zjawiska, które może wystąpić podczas eksploatacji. Trend rozwoju pojazdów elektrycznych sugeruje, że w przyszłości będą dominowały ultraszybkie ładowarki, dlatego w artykule nacisk położony jest na analizę ładowarek dużej mocy (> 50 kW). Podczas awarii ładowarki stany przejściowe występujące w sieci, mogą oddziaływać na inne ładowarki lub mogą rozchodzić się wzdłuż linii zasilania i wpływać na inne urządzenia elektryczne. Badania i symulacje przeprowadzono przy użyciu pakietu oprogramowania EMTP-ATP w modelowym układzie stacji ładowarek.
PL
Badania związane z wykrywaniem uszkodzeń i osłabień elementów konstrukcyjnych stanową bardzo ważny element kompleksowej analizy budowli inżynierskich. W analizie identyfikacji uszkodzeń wiodącą rolę odgrywają tzw. metody nieniszczące, które pozwalają dostatecznie precyzyjnie zlokalizować powstałe uszkodzenia. Prezentowana praca poświęcona jest zastosowaniu dyskretnej transformacji falkowej w procesie lokalizacji uszkodzeń konstrukcji. Dowolne uszkodzenie, np. w postaci lokalnego osłabienia sztywności konstrukcji (pęknięcia), jest przyczyną zaburzenia w rejestrowanym sygnale odpowiedzi - ugięciu, deformacji przekroju lub np. przyspieszeniu wybranego punktu konstrukcji. Zaburzenie sygnału jest na tyle małe, że dopiero jego przetworzenie za pomocą analizy falkowej pozwala zlokalizować miejsce uszkodzenia. Zaletą przedstawionej procedury jest wykorzystanie wyłącznie sygnału odpowiedzi rzeczywistej konstrukcji uszkodzonej. Przedstawiono krótki przegląd dotychczasowych analiz konstrukcji płytowych (płyt cienkich).
EN
Research related to the detection of damage and weakening of structural elements is a very important element of a comprehensive analysis of engineering structures. In the analysis of damage identification, the leading role is played by the so-called non-destructive methods that allow for sufficiently precise localization of the damage. The presented work is devoted to the application of the discrete wavelet transformation (DWT) to the process of identification and localization damages in structures. Any damage, e.g. in the form of a local weakening of the structure stiffness (cracks), causes disturbances in the recorded response signal - deflection, deformation of the cross-section or e.g. acceleration of a selected point of the structure. However, the signal disturbance is so small that only its processing by means of wavelet analysis allows to locate the damage site. The advantage of the presented procedure is the use of the response signal only of the real - damaged structure. The presented work is an overview of the results obtained so far. The slabs were analyzed as the basic surface structural systems that form the building structure.
12
Content available Projekt konstrukcji garażu wielokondygnacyjnego
PL
Garaże wielokondygnacyjne to jeden ze sposobów rozwiązania problemów z parkowaniem samochodów osobowych w dużych aglomeracjach. Zaproponowano autorską koncepcję architektoniczną obiektu oraz rozwiązania funkcjonalne. Analizie poddano wydzielony fragment konstrukcji, ze szczególnym uwzględnieniem stref podporowych układu płytowo-słupowego, rozważając różne sposoby modelowania numerycznego. Wymiarowanie, zgodne z wymaganiami eurokodów, przeprowadzono metodami analitycznymi oraz z wykorzystaniem programów komputerowych.
EN
Multi-storey garages are one way to solve problems with parking cars in large agglomerations. Proprietary architectural concept of the object and functional solutions have been proposed. A separate fragment of the structure was analyzed with particular emphasis on support zones of the plate-column system. Various methods of numerical modeling were considered. Designing in accordance with the requirements of Eurocodes was carried out by analytical methods and using computer programs.
EN
The article deals with the modelling of the technological process at a quarry. The process modelling was carried out applying the simulation. The analysis of the operations performed within the technological process was used as the basis for the creation of the simulation model in the ExtendSim simulation software. The model simulation consisted of two parts. The first part represented the work cycle of a lorry – loading the lorry, a journey with the loaded material, emptying the load and a journey back to the loading station. The second part represented the work cycle of a loader that loads the material onto the lorry. The designed model was used to carry out several experiments. The article presents the results of two experiments. The simulation experiments were carried out for two different simulated times; the simulated time of 1 hour and the simulated time of 7.5 hours, representing 1 work shift. The results of the simulation comprised several parameters of time- and operation-related indicators. The presented simulation model is an appropriate accessory tool for the decision-making process when designing new systems or assessing the existing ones.
EN
This paper proposes kinematic based calibration methods for Delta parallel robots. The boundary of the robot workspace is computed using a forward kinematic model. Influence of errors in kinematic parameters on the workspace boundaries is investigated. The novelty of the proposed approach lies in Jacobian-based computation of kinematic models. Also, the present work extends and applies the existing calibration methods traditionally meant for serial robots on the Delta robot. These methods include the forward method and the inverse method. Simulation results confirm the efficacy of the proposed calibration strategies.
EN
This paper overviews thermal fundamentals in metal cutting process for the determination of the amount of heat in the cutting zone which represents the interfaces between the cutting tool, the chip and the workpiece materials. Different measuring and predicting techniques of the tool-chip contact temperature and corresponding heat flux based on the estimated heat partition are outlined. The main focus was on the differently coated cutting tools and their role in controlling thermal behaviour of the cutting process. The computed algorithms for analytical and numerical methods as well as their main advantages and disadvantages, and practical applications in machining are overviewed. A number of practical solutions obtained in the Department of Manufacturing Engineering, TU of Opole are presented.
EN
The use of direct drives in linear and rotary axes as well as increased power density of main drives offer the potential to raise feet rate, acceleration and thus allow higher productivity of machine tools. The induced heat flow rates of these drives could lead to thermo-elastic deformations of precision related machine tool components. In order to reduce thermally caused displacements of the tool-center-point and to prevent a negative impact on the achievable accuracy, the induced heat flow rates of main drives must be dissipated by effective cooling systems. These systems account for a major share of the machine tool’s total energy consumption.With the intention to overcome the area of conflict regarding productivity and energy efficiency, a so called thermoelectric self-cooling system has been developed. To convert a proportion of thermal losses into electrical energy, thermoelectric generators are placed in the heat flow between the primary part of a linear direct drive and the cooling system. The harvested energy is directly supplied to a pump of the water cooling circuit, which operates a decentralised cooling system with reasonable coolant flow rates. For predicting the thermoelectric system behaviour and to enable a model-based design of thermoelectric self-cooling systems, a thermal resistance network as a system simulation in MATLAB/Simulink is presented. The model is applied to a feed unit with a linear direct drive and allows the calculation of harvested energy as well as the simulation of steady and transient states of the cooling system. The comparison of simulative and experimental determined data indicates a predominantly high model prediction accuracy with short simulation times. At an early stage of development the model turns out to be a powerful tool for design and analysis of water flow thermoelectric self-cooling systems.
PL
Artykuł przedstawia dwie współczesne metody wytwarzania realistycznych pomieszczeń 3D. Porównanie obejmuje skanowanie 3D za pomocą skanera FARO Focus 3D X330 oraz modelowanie 3D w programie Blender 2.8. Analiza sposobów generowania realistycznych pomieszczeń może okazać się przydatna w wielu dziedzinach np.: w architekturze, druku 3D, grach, wizualizacjach, kryminalistyce, inżynierii wstecznej czy dokumentacji zabytków. Artykuł opisuje proces generowania wybranego pomieszczenia dla każdej z metod. Dokonano porównania obu rozwiązań pod kątem kosztów, dokładności oraz stopnia oddania rzeczywistości. Dodatkowo opisano napotkane problemy oraz wskazano ich możliwe źródła. Oceniono stopień przydatności oraz opłacalności obu metod. Przeprowadzono również badania dotyczące stopnia immersyjności wizualizacji poszczególnych metod w wirtualnej rzeczywistości.
EN
Article shows two modern methods of creating realistic 3D spaces. The comparison includes 3D scanning with FARO Focus 3D X330 and 3D modelling in Blender 2.8. Analysis of methods for creating realistic 3D spaces can be useful in many fields e.g.: architecture, 3D printing, games industry, visualization, criminalistics, reverse engineering or monument documentation. The paper also describes process of generating a chosen space for each method. Each of the two approaches is assessed in terms of the expenses, precision and degree of reflecting reality.. Article includes an analysis of encountered problems and their possible sources. The paper also evaluate usefulness and profitability for each method. A research was carried out and focused on degree of immersion for VR visualizations depending on the used method.
PL
Omówiono problematykę projektowania drewnianych belek dwutrapezowych z otworami w strefie kalenicy. Przedstawiono zagadnienia normowe oraz obliczenia numeryczne za pomocą metody elementów skończonych, z uwzględnieniem zbrojenia wzmacniającego. Zamieszczono rekomendacje dotyczące położenia otworów i stosowanego zbrojenia.
EN
The paper is dedicated to design of timber double tapered beams with openings in the apex area. Standard design regulation as well as computational analysis by the finite element method with the influence of reinforcement are presented. The work is supplemented with recommendations regarding the location of openings and the reinforcement used.
PL
Przedstawiono propozycje projektu koncepcyjnego przekrycia hali sportowej. Scharakteryzowano zagadnienia kształtowania, modelowania oraz wytyczne realizacji zaprojektowanej konstrukcji dachu.
EN
Proposals of the conceptual design of the tensegrity structure sports hall covering were presented. The issues of shaping, modeling and guidelines for the assembly of the designed roof are shown.
first rewind previous Strona / 99 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.