Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  informacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Changes that are taking place in the surrounding environment have never before been so extensive and so dynamic. In addition, the environment to which these changes relate has also never before been so multifaceted, ambiguous, multidimensional and such full of multimedia. Man put in the face of such changes may more or less consciously compromise his safety. The reason may be insufficient knowledge, lack of proper preparation and resources appropriate to provide the right conditions for safe work, communication and even for safe life from the perspective of an individual as well as a person in a family, group in even a nation. Implementation of regulations contained in the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data, and repealing Directive 95/46 for everyday use (colloquially referred to as: GDPR) caused special attention focused on security in connection with the processing of personal data. This article is the first in the series. It is entitled “Security of personal data. Part I – Specificity of Determinants of Personal Identity in the 21st Century. „The author presents in it the characteristic properties of personal data broken down into areas functioning in superposition2 to each other: an organic person, the environment and the technical environment around the person. Another article the author will address at a broad spectrum of issues relating to personal identification information.
PL
Zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas środowisku, nigdy wcześniej nie były tak rozległe i tak dynamiczne. Dodatkowo samo środowisko, ktorego te zmiany dotyczą, także nigdy wcześniej nie było tak wielorodzajowe, wieloznaczne, wielowymiarowe, wieloaspektowe i multimedialne. Człowiek postawiony w obliczu takich zmian może mniej lub bardziej świadomie narażać swoje bezpieczeństwo. Przyczyną może być niedostateczna wiedza, brak odpowiedniego przygotowania i zasobów właściwych dla zapewnienia odpowiednich warunkow dla bezpiecznej pracy, komunikacji, a wręcz dla bezpiecznego życia zarowno z perspektywy pojedynczego człowieka, jak i człowieka w rodzinie, grupie, a nawet w narodzie. Wdrożenie z dniem 25 maja 2018 r. do codziennego użytkowania regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [19] (potocznie określane jako: RODO) spowodowało zwrocenie szczegolnej uwagi na bezpieczeństwo indywidualne człowieka w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Niniejszy artykuł jest pierwszym w cyklu. Autor przedstawia w nim charakterystyczne właściwości danych osobowych w podziale na funkcjonujące w superpozycji1 do siebie obszary: osoba organicznie, środowisko wokoł niej oraz jej otoczenie techniczne. Kolejny artykuł autor poświęci zagadnieniom dotyczącym szerokiego spektrum informacji identyfikujących człowieka.
PL
Zmiany, jakie zachodzą w otaczającym nas środowisku, nigdy wcześniej nie były tak rozległe i tak dynamiczne. Dodatkowo samo środowisko, ktorego te zmiany dotyczą, także nigdy wcześniej nie było tak wielorodzajowe, wieloznaczne, wielowymiarowe, wieloaspektowe i multimedialne. Człowiek postawiony w obliczu takich zmian może mniej lub bardziej świadomie narażać swoje bezpieczeństwo. Przyczyną może być niedostateczna wiedza, brak odpowiedniego przygotowania i zasobów właściwych dla zapewnienia odpowiednich warunkow dla bezpiecznej pracy, komunikacji, a wręcz dla bezpiecznego życia zarowno z perspektywy pojedynczego człowieka, jak i człowieka w rodzinie, grupie, a nawet w narodzie. Wdrożenie z dniem 25 maja 2018 r. do codziennego użytkowania regulacji zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [19] (potocznie określane jako: RODO) spowodowało zwrocenie szczegolnej uwagi na bezpieczeństwo indywidualne człowieka w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Niniejszy artykuł jest pierwszym w cyklu. Autor przedstawia w nim charakterystyczne właściwości danych osobowych w podziale na funkcjonujące w superpozycji1 do siebie obszary: osoba organicznie, środowisko wokoł niej oraz jej otoczenie techniczne. Kolejny artykuł autor poświęci zagadnieniom dotyczącym szerokiego spektrum informacji identyfikujących człowieka.
EN
Changes that are taking place in the surrounding environment have never before been so extensive and so dynamic. In addition, the environment to which these changes relate has also never before been so multifaceted, ambiguous, multidimensional and such full of multimedia. Man put in the face of such changes may more or less consciously compromise his safety. The reason may be insufficient knowledge, lack of proper preparation and resources appropriate to provide the right conditions for safe work, communication and even for safe life from the perspective of an individual as well as a person in a family, group in even a nation. Implementation of regulations contained in the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free flow of such data, and repealing Directive 95/46 for everyday use (colloquially referred to as: GDPR) caused special attention focused on security in connection with the processing of personal data. This article is the first in the series. It is entitled “Security of personal data. Part I – Specificity of Determinants of Personal Identity in the 21st Century. „The author presents in it the characteristic properties of personal data broken down into areas functioning in superposition2 to each other: an organic person, the environment and the technical environment around the person. Another article the author will address at a broad spectrum of issues relating to personal identification information.
EN
In creative design practice, when we want to exert influence over reality, we operate using our architectural language, enriched with various forms of notation. Irrespective of whether this influence is to lead to exploring material reality or to transform it, our language is a type of barrier that limits our understanding and comprehension, thus being a certain type of bind that constrains new efforts. Aware of language limitations, the author places notions that appear in the article under closer scrutiny, with the key one being the notion of the diagram and diagrammatic representation. There are many terms used here, some of them having closely related meanings. It is therefore important to define them. In some cases, the author discusses various ways in which certain terms are understood or controversies associated with specific interpretations.
PL
W praktyce twórczych działań projektowych, chcąc działać na rzeczywistość operujemy naszym językiem architektów, wzbogaconym różnymi formami zapisu. Niezależnie od tego, czy to oddziaływanie ma prowadzić do poznania rzeczywistości materialnej, czy też do jej przekształcania, język nasz jest rodzajem bariery, wpływającej na ograniczenie naszego rozumienia i pojmowania, a więc jest pewnego rodzaju więzią krępującą nowe działania. Zdając sobie sprawę z ograniczeń językowych autor poddaje bliższej analizie terminy, które pojawiają się w artykule, przy czym kluczowym jest określenie diagramu i reprezentacji diagramowej. Terminów tu używanych jest dużo, część z nich jest przy tym bliskoznaczna. Stąd ważne jest określenie ich znaczenia. W niektórych przypadkach autor rozważa różne możliwości rozumienia pewnych terminów, czy kontrowersje związane z konkretnymi interpretacjami.
PL
W materiale zaprezentowano ewolucję bezpieczeństwa informacji niejawnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie od 1918 r. do czasów obecnych. Przedstawiono organizację systemu ochrony informacji niejawnych a w tym: dokumenty normatywne, struktury i zadania. Przyjęto określoną cezurę czasową zgodnie z chronologią historyczna i ochroną tajemnicy tj. w okresy : międzywojenny, drugiej wojny światowej, czasy PRL, i okres od 1999 r. po dzień dzisiejszy. Należy mieć świadomość, że ze względu na ramy publikacji przedstawione informacje są w większości zasygnalizowane, ale wskazano źródła gdzie zainteresowani mogą swoją wiedzę poszerzyć.
EN
The material presents the evolution of classified information security in the Armed Forces of the Republic of Poland from 1918 to the present. The organization of the classified information protection system was presented, including normative documents, structures and tasks. A specific time period was adopted in accordance with historical chronology and the protection of secrecy, i.e. during the interwar periods, the Second World War, the times of the Polish People's Republic, and from 1999 to the present day. One should be aware that due to the framework of the publication, the information presented is mostly signaled, but sources have been indicated where interested parties can expand their knowledge.
PL
Niniejszy artykuł wskazuje na kluczową rolę, którą odgrywa informacja w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Autorzy dokonali przeglądu definicji zgodnie z hierarchią DIKW, w skład której wchodzą następujące pojęcia: dane, informacje, wiedza, mądrość. Opracowana została tabela zestawiająca różne ujęcia wskazanych terminów. Na jej podstawie opisano ważność oraz wyszczególniono cechy, jakie informacja powinna posiadać. Szczegółowo został także omówiony przepływ informacji w procesie zarządzania reklamacjami na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej. Zaproponowano również działania doskonalące dla przedstawionego procesu zarządzania reklamacjami.
EN
This article indicates the key role played by information in manufacturing companies. The authors reviewed the definitions according to the DIKW hierarchy, which includes the following terms: data, information, knowledge, wisdom. A table summarizing the various spin of terms was developed. Based of it, was described the validity and outlines the characteristics that information should have. The flow of information in the complaints management process was discussed in detail in a selected example of a company from the automotive industry. There were also proposed improvements to that complaint management process described.
6
Content available remote Problematyka bezpieczeństwa informacyjnego w systemach wymiany danych lotniczych
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z analizą otoczenia telekomunikacyjnego transportu lotniczego. Opisano istotę danych i informacji lotniczych oraz scharakteryzowano rozwiązania telekomunikacyjne realizujące ich transmisję. Przedstawiono podstawowe kwestie związane z migracją sieci wykorzystujących protokół X.25 do sieci wykorzystujących w warstwie sieciowej protokół IP. Dokonano analizy zagrożeń w systemach wymiany danych lotniczych. Przeanalizowano wybrane aspekty przeciwdziałania zagrożeniom, które mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo funkcjonowania systemu transportu lotniczego. Szczególna uwagę zwrócono na zagrożenia i mechanizmy przeciwdziałające tym zagrożeniom, dla stałej lotniczej sieć telekomunikacyjna pracującej z wykorzystaniem stosu protokołów TCP/IP. Przedstawiono model bezpieczeństwa informacyjnego systemu wymiany danych lotniczych wykorzystując zalecenia budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informatycznym.
EN
The article presents issues related to the analysis of the environment of telecommunications by air transport. The essence of aeronautical data and information has been described and telecommunications solutions for their transmission have been characterized. The basic issues related to network migration using X.25 protocol are presented to the networks using the IP protocol in the network layer. An analysis of threats in aeronautical data exchange systems. Some selected aspects of counter threats, which may be an important factor affecting the safety of the air transport system, have been analyzed. Particular attention has been paid to the treats and mechanisms that counteract these threats, for the aeronautical telecommunications network working on the TCP / IP protocols. The model of information security of the air data exchange system was introduced using the recommendations of building an IT security management system.
7
Content available Wizualizacja danych w organizacji gospodarczej
PL
W artykule zwrócono uwagę na znaczenie informacji oraz wizualizacji danych w organizacji gospodarczej. W punkcie drugim przedstawiono znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji, a także podstawowe informacje na temat Business Intelligence oraz Big Data. Punkt trzeci poświęcono zagadnieniu wizualizacji danych. Przedstawiono istotę wizualizacji, jej rolę w procesie prezentacji danych, a także wybrane sposoby wizualizacji danych w organizacji.
EN
The article contains the focus on meaning of pieces of information in economic organization. The second part contains the approach of decision making in order to importance of pieces of information. It also contains the pieces of information about Business Intelligence and Big Data. Third part is based on data visualization, which contains essence of virtualization, its role in presentation of data and chosen ways of virtualization of data in organization.
PL
Współczesne zarządzanie boryka się z nadmiarem informacji i deficytem czasu na ich analizę konieczną do podjęcia właściwej decyzji. ponadto analiza danych i przekształcenia ich w wiedzę użyteczną wymaga wiedzy eksperckiej. Jedną z koncepcji zarządzania organizacją jest podejście z perspektywy ryzyka. W przedsiębiorstwach realizowany jest proces zarządzania ryzykiem często jednak w sposób niesformalizowany. Opiera się ono na doświadczeniu i intuicji kadry zarządzającej. zwykle ma ono formę reakcji na zaistniałe incydenty i straty. Brakuje aktywnego działania zmierzającego do obniżenia poziomu ryzyka. Kolejnym problemem jest ograniczona dostępność systemów i narzędzi integrujących realizację działań w skali całego przedsiębiorstwa. W związku z tym zarządzanie ryzykiem nie jest efektywne, co może skutkować zwiększonym poziomem strat i niewłaściwą alokacją zasobów wpływając niekorzystnie na wyniki ekonomiczne i pozycję rynkową przedsiębiorstwa. praktycznym rozwiązaniem jest systemowe zarządzanie ryzykiem bazujące na oprogramowaniu typu eksperckiego, które jest bardzo skutecznym narzędziem przetwarzania informacji i wspomagania procesu zarządzania organizacją. rozwiązanie, to posługuje się regułami i bazą wiedzy, potrafi przekształcić dane i informacje w zagregowaną, kompletną i aktualną wiedzę. Jest to odpowiedź na współczesną potrzebę wspomagania procesu podejmowania decyzji zarządczych, które w przypadku przedsiębiorstw energetycznych, z uwagi na wysokie ryzyko, jakim obarczona jest branża energetyczna, mają istotny wptyw na wyniki ekonomiczne, pozycję rynkową i możliwości rozwoju.
EN
Modern management is struggling with information overload and a shortage of time for their analysis that is required to make the right decision. Expertise is also necessary for data analysis and its conversion into useful knowledge. One idea is to approach organization management from the perspective of risk. Company implemented risk management process is often not formalized but, in a way, based on management experience and intuition. Usually, action is undertaken in response to incidents or losses that have already occurred. There is no active action to reduce the level of risk. Another problem is the lack of any systems or tools integrating the implementation of activities across the enterprise. Therefore, risk management is not effective and may result in increased levels of loss and improper resource allocation impairing the economic performance and position of undertakings. A practical solution is an expert risk management system. Expert software is a very effective tool for information processing and organization management assistance. The solution, utilizing these rules and the knowledge base, is able to transform data and information into aggregate, complete and current knowledge. it is a response to contemporary needs of management decision-making support, which in the case of energy companies, due to the high level of risk present in the energy sector, have a significant impact on economic performance, market position and growth opportunities.
PL
Najważniejsze czynniki konstytuujące obecną rzeczywistość to zalew informacji, rosnące tempo życia, rosnąca liczba zmian, ale także powszechne używanie komputerów. Współczesne przeładowanie informacjami wiąże się bezpośrednio z powstaniem pierwszych komputerów, dzięki którym użytkownicy mogli produkować i przechowywać dane. Sytuację znacznie pogorszyło pojawienie się Internetu, który pozwolił na szybką wymianę informacji. Era cyfryzacji obnaża świat z tajemnic, ale dostarcza także nadmiaru informacji, co sprawia, że ludzie czują się zmęczeni, przytłoczeni i często zniechęceni, a podejmowanie decyzji paradoksalnie staje się trudniejsze. W tym nadmiarze informacji przechowywanych w dokumentach tekstowych dużego znaczenia nabiera możliwość automatycznego identyfikowania słów kluczowych. Artykuł kontynuuje cykl poświęcony badaniu metod algebraicznych wykorzystywanych do identyfikacji słów kluczowych w polskojęzycznych tekstach naukowych. Jego celem jest teoretyczna analiza i empiryczna weryfikacja przydatności użycia metody identyfikacji słów kluczowych opartej na ukrytej alokacji Dirichleta w naukowych tekstach polskojęzycznych.
EN
The most important factors that constitute the current reality is a flood of information, the increasing pace of life, a growing number of changes, but also the widespread use of computers. Contemporary information overload is directly connected with the creation of the first computers, through which users can produce and store data. The situation is much worse emergence of the Internet, which allowed for the quick exchange of information. The era of digitalisation exposes the world of mysteries, but also provides information overload, which makes people feel tired, overwhelmed and often discouraged, and decision-making, paradoxically, becomes more difficult. In this excess of information stored in text documents is extremely important to possibility of automatic for keywords identification The article is a continuation of the cycle of studies of algebraic methods used to for keywords identification in scientific Polish texts. Its purpose is to theoretical analysis and empirical verification of the suitability of the use of method for keywords identification based on Latent Dirichlet Allocation of scientific in Polish texts.
PL
Praca przedstawia zakres funkcjonalności wykonanej autorskiej aplikacji, której podstawowym celem było utworzenie bazy informacji oraz systemu zarządzania tą bazą. System ten został opracowany dla realizacji strategii optymalizacji udostępniania zasobów różnorodnych baz danych funkcjonujących w Instytucie. Inną jego funkcjonalnością jest optymalny przydział mocy serwerów dla zadań-obliczeń realizowanych przez poszczególne działy. Nowe oprogramowanie umożliwi najlepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, przy równoczesnej optymalizacji środowiska informatycznego. Ułatwi też dostosowanie warunków składowania nowych naukowych baz wiedzy, powstających w zakładach badawczych Instytutu. System pozwoli w sposób optymalny zarządzać infrastrukturą informatyczną Instytutu oraz efektywnie wykorzystywać czas pracowników IT.
EN
The paper presents a range of functionality of a copyright application, the main objective of which was to create an information database and the database management system. The system was developed for the implementation of strategies to optimize sharing of resources stored in diverse databases operating at the Institute. The other functionality is optimal server power allocation for computing tasks performed by individual departments. The new software will allow the best use of available resources, combined with simultaneous environment optimization. It will make possible adaptation of the storage conditions to the new scientific knowledge databases created in research departments of the Foundry Research Institute.The system will enable optimum management of the Institute IT infrastructure and fully efficient use of the IT staff work time.
11
Content available Informacja podstawą planowania
PL
W artykule została zawarta analiza informacji jako podstawowego determinantu w procesie planistycznym. Przedstawiono napotkane w literaturze definicje oraz znaczenia pojęcia informacji. Autor opisuje wartości informacji wpływających na proces decyzyj
EN
This article contains the analysis of information as the fundamental determinant in the planning process. The article presents the definitions used in the literature and the meanings of the notion of information. The author describes the values of information and its influence on the decision- making process.
12
Content available Information society as a capital for West Pomeranian
EN
The main task of the paper is to present the current state of information society in West Pomeranian. Mainly were used researches conducted by the Central Statistical Office, analysis of literature and online resources according for such information as technology, information society and innovation. In addition, at each stage of labor is used logical analysis and comparison. The concept of an information society has emerged in the second half of the twentieth century, to describe a society that communicates using the rapid development of ICT. Through the mobiles and the Internet can be very fast communication, which becomes the greatest asset of any enterprise. Central Statistical Office conducts research on information society in Poland, but the work has focused on the West Pomeranian. As the research shows, the region continues to grow and enlarge their business IT support, which has the support of their activities on the local market.
PL
Głównym celem artykułu jest przedstawienie obecnego stanu zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w województwie zachodniopomorskim. Posłużono się przede wszystkim badaniami przeprowadzonymi przez Główny Urząd Statystyczny oraz analizą literatury przedmiotu i zasobów internetowych, dotyczących m.in. technologii informacyjnych, społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności. Dodatkowo na każdym etapie pracy stosowana jest analiza logiczna i porównawcza. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego pojawiło się w II połowie XX wieku, w celu określenia społeczeństwa, które komunikuje się, wykorzystując szybki rozwój technologii teleinformatycznych. Dzięki użyciu telefonii komórkowej i internetu możliwa jest bardzo szybka komunikacja, która staje się największym kapitałem każdego przedsiębiorstwa. Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania nad społeczeństwem informacyjnym w całej Polsce, jednak w pracy skupiono się na województwie zachodniopomorskim. Jak wynika z badań, województwo nadal się rozwija, a przedsiębiorcy powiększają swoje zaplecze informatyczne, które ma wspomóc ich działania na rynku lokalnym.
PL
Wzrastająca rola informacji w procesie gospodarowania prowadzi do gromadzenia niezliczonej jej ilości. Posiadanie dóbr informacyjnych bez narzędzi pozwalających je przetwarzać niesie za sobą ponoszenie kosztów związanych z ich gromadzeniem bez zapewnienia adekwatnych korzyści wynikających z ich posiadania. W artykule przedstawiono zastosowanie baz danych w systemach wspomagających logistyczne zadania realizowane w przedsiębiorstwach.
EN
These days we could spot improvement of role of information in management process what leads to accumulation of an infinite amount of information. The possession of information without the tools to process it, means additional cost associated with its collection without providing adequate benefits arising from their possession. This paper describes the use of databases in systems supporting logistics tasks in the enterprise application.
14
Content available remote Zapotrzebowanie na dane katastralne w pracach kształtujących obszary wiejskie
PL
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wiąże się z przyjęciem przez nasz kraj całego pakietu regulacji prawnych dotyczących między innymi polityki rolnej. Wymaga to nowego podejścia do wszelkich prac urządzenioworolnych po` wodujących przebudowę przestrzeni obszarów wiejskich. Dostosowanie rolnictwa do konkurencji w ramach UE wymaga położenia szczególnego nacisku na jego kompleksową modernizację, polegającą na zmianie wielkości i struktury produkcji rolnej oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
EN
The EU agricultural policy requires a new approach towards projects focused on redevelopment of rural areas and issues related to impact of these procedures on the environment. Knowledge of specific issues is the basis for proper administration and management of each fragment of the area. The scope of Information constantly changes as management laws and methods evolve. Additionally, techniques and technologies of obtaining, gathering and providing this information are also subject to change. Currently, reliable and complete information constitutes the basis for all rural area development projects, such as divisions, demarcations, consolidations and exchanges of land, land reclamation, improvement, etc. This paper attempts to prove that the current real estate cadastre system provides the most complete information and satisfies the above-mentioned needs.
PL
Autorzy w swym opracowaniu poprzez analizę potrzeb informacyjnych dowódcy batalionu w zakresie rozpoznania powietrznego w podstawowych działaniach bojowych, tj. obronie i natarciu starają się wyróżnić grupę potrzeb, które mogłyby być zabezpieczone przez bezzałogowe statki latające (BSL). Ponadto na bazie analizy zastosowania BSL w Iraku i Afganistanie oraz na obszarze byłej Jugosławii przedstawiają zadania realizowane przez te środki w działaniach stabilizacyjnych i operacjach wsparcia pokoju.
PL
W niejszym artykule przedstawiono wymogi dotyczące udostępniania informacji dotyczących środo wiska i jego ochrony przez urzędy administracji publicznej drogą elektroniczną (ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008 r.). Wskazano także na problemy urzędów związane z absorpcją nowych technologii teleinformatycznych.
EN
In the paper the key questions connected with public communication were presented, information about environment and its protection (the law from 3rd October 2008 about making accessible the information about environment and its protection, cooperation with community and environmental impact assessment, Dz. U. No 199, poz. 1227, 7th November 2008). Moreover in the paper some problems with electronic communication in public offices were presented.
17
Content available remote Shelf ready packaging in consumers' opinion
EN
In the article one presents consumer’s opinion about shelf ready packaging (SRP) which are a new form of packaging in a retail trading. One characterized consumer's perception of SRP, the significance of its features for consumers as well as the essentiality of information displayed on these packaging. According to respondent's opinion the majority of consumers stand for large-scale application of shelf ready packaging.
PL
W artykule przedstawiono ocenę konsumentów odnośnie opakowań gotowych na półkę, które są nową formą opakowań zbiorczych w handlu detalicznym. Scharakteryzowano postrzegalność opakowań SRP przez konsumentów, istotność cech tych opakowań na konsumentów, a także istotność informacji zamieszczonych na tych opakowaniach. Z opinii konsumentów wynika, że większość opowiada się za szerszym zastosowaniem opakowań gotowych na półkę
PL
Niniejszy artykuł przedstawia najważniejsze fakty na temat Internetu oraz omawia problematykę i metodologię wyszukiwania w nim informacji, pod kątem ich największej przydatności dla szukającego. Przedstawione zostały sposoby i mechanizmy przeszukiwania stron internetowych, które gwarantują odnalezienie wiadomości najbardziej wartościowych pod względem zadanego tematu. Ponadto przedstawiono elementarne błędy, najczęściej popełniane przez przeszukujących zasoby internetowe. W artykule przedstawiono przykłady wyszukiwania informacji dotyczących hutnictwa, gdyż obszar ten jest stosunkowo słabo indeksowany przez większość wyszukiwarek internetowych.
EN
This article presents most important facts about Internet and talks about common problems and methodology of searching this medium, in the way, it produces the best and most usable results for the searcher. Described methods and mechanisms shows how to browse web resources to find information that fits mostly to the selected subject of searching. Authors also explains most common mistakes made by users, who searches the Internet. Some examples on searching information about metallurgy are also presented in this article, as this area is not very well indexed by most popular web searching engines.
PL
Konserwacja i zabezpieczenie oraz powtórne wykorzystanie cyfrowych danych i informacji stanowi jeden z kamieni węgielnych przyszłego wzrostu i rozwoju, jak również jest fundamentem przyszłości pamięci i dziedzictwa. Artykuł dotyczy wpływu powstającego środowiska elektronicznego na długoterminowy dostęp do informacji przechowywanej w formie cyfrowej oraz jej ponownego wykorzystania i zachowania dla przyszłych pokoleń.
EN
Increasing amounts cultural, natural and scientific heritage is being created or represented in digital form. The preservation and reuse of these digital assets forms both the cornerstone of future civilization growth and development, and the foundation for the future of memory. These digital materials represent our heritage and are its future intellectual capital. The fast pace of change in the technological landscape makes ensuring long-term access to this material a challenge. The paper considers some specific aspects of preservation of information in digital ages.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.