Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LV network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono obecne rozwiązania funkcjonalne stosowane przy wdrażaniu automatyzacji (zdalnego sterowania i monitorowania) sieci kablowych SN w zakresie układów telemechaniki i wykrywania zwarć instalowanych w węzłach sieci SN oraz zaprezentowano prawdopodobne kierunki rozwoju tych układów z uwzględnieniem możliwości monitorowania sieci nn i lokalnej regulacji niskiego napięcia. Artykuł zawiera również praktyczne informacje pomocne w doborze i eksploatacji urządzeń obiektowych, takich jak: sensory napięciowe, sensory prądowe oraz układy zasilania gwarantowanego, a także przedstawia zagadnienia związane z implementacją wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego.
EN
The paper presents the current functional solution applied in automation (remote control and monitoring) implementation in the MV underground cable networks in the field of telemechanic and fault-circuit detection systems installed in MV network nodes and introduce likely direction of development these solutions, including the possibility of monitoring LV networks and local LV regulation. The paper also contains practical information helpful in selection and maintenance of field appliances such as voltage sensors, current sensors and guaranteed power supply systems. The paper also presents issues related to the implementation of cybersecurity requirements.
PL
Celem artykułu jest określenie wpływu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) na parametry jakościowe energii elektrycznej. Analiza ukierunkowana jest na poprawę poziomów napięcia w sieciach niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroźródeł [3, 4, 6]. W instalacjach niskiego napięcia z dużą koncentracją źródeł rozproszonych istnieje ryzyko wzrostu napięcia poza parametry dopuszczalne, określone w aktach prawnych. Operator systemu powinien reagować na zmiany napięcia przy lawinowym przyłączaniu jednostek wytwórczych. Artykuł prezentuje możliwości wyrównywania poziomów napięcia z wykorzystaniem transformatora zasilającego 15/0,4 kV. Wykonano analizę porównawczą rozwiązań technicznych polegających na:  wymianie transformatora na jednostkę o większej mocy,  wykorzystaniu istniejącego przełącznika zaczepów (zmiana położenia możliwa w stanie bezprądowym),  wykorzystaniu podobciążeniowego przełącznika zaczepów (po wymianie transformatora). W celu rozwiązania postawionego zadania, na podstawie odpowiednich modeli matematycznych, przeprowadzone zostały badania symulacyjne porównujące skuteczność zastosowanych metod [2, 9].
EN
The purpose of the article is to determine the impact of photovoltaic micro-installations (PV) on the quality parameters of electricity. The analysis is aimed at improving voltage level in low-voltage networks with a high concentration of micro-sources. In this type of installations, there is a risk of voltage increase beyond the allowable parameters. The article presents the possibility of levelling voltage profiles using a 15/0.4 kV transformer including:  replacement of the transformer with a higher power unit;  use of an existing tap changer (change of position possible in no-load current);  use of on-load tap-changer. In order to solve the task, simulations were carried out comparing the effectiveness of the methods used.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu mikroźródeł PV (źródła fotowoltaiczne) na parametry jakościowe energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem poziomów napięcia w sieci nn. W ramach przeprowadzonych analiz, w oparciu o pomiary oraz odpowiednie modele symulacyjne, dokonano oceny warunków napięciowych w sytuacji zwiększonej koncentracji tych źródeł. Badano również możliwości regulacji napięcia w sieci poprzez zmianę przekładni transformatora SN/nn, zmianę rozpływu mocy biernej i zmianę mocy czynnej generowanej przez źródła PV. Przeprowadzona analiza oraz testy symulacyjne dały odpowiedź na pytanie: czy istnieje ryzyko wzrostu napięcia w sieci nn poza parametry dopuszczalne określone w aktach prawnych [1] oraz w jaki sposób Operator Sieci Dystrybucyjnej (OSD) powinien reagować na zmianę napięcia przy lawinowym wzroście przyłączanych jednostek wytwórczych?
EN
The article presents an evaluation of the impact of solar photovoltaic (PV) micro-sources on electrical energy quality parameters with particular focus on voltage levels in a LV network system. The analysis includes an evaluation of voltage conditions in the case of increased concentration of such energy sources. Options of voltage control realization for this network system have been also tested by changing the MV/LV transformation ratio, the load flow and the active power generated in the PV sources. Analyses and simulation tests have been performed to give an answer to the question whether voltage increase in the LV network system can exceed allowable parameters specified in legal regulations.
PL
W artykule przedstawiono wyniki statystycznej analizy planowych prac eksploatacyjnych realizowanych w elektroenergetycznych sieciach dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia. W celu zapewnienia właściwej eksploatacji tych sieci konieczne jest wykonanie szeregu prac, wymagających wyłączenia określonych urządzeń. Sytuacja taka, przy ograniczonych możliwościach rezerwowania w sieciach dystrybucyjnych, skutkuje występowaniem przerw w zasilaniu. W artykule dokonano podziału oraz charakterystyki prowadzonych prac, a także określono podstawowe parametry i charakterystyki dotyczące planowych przerw w zasilaniu energią elektryczną.
EN
The article presents the results of statistical analysis of planned maintenance works carried out in medium and low voltage power distribution networks. In order to ensure proper operation of these networks, it is necessary to perform a series of works requiring the shutdown of certain devices. Such a situation, with limited possibilities of reserving in distribution networks, results in interruptions in power supply. The article presents the division and characteristics of the works carried out, as well as the basic parameters and characteristics regarding the planned interruptions in the power supply.
EN
This paper presents a voltage analysis of an LV network saturated with PV micro installations beyond the MV/LV transformer rated power. It has been shown that in adverse circumstances, the voltage may rise as much as 10% over the rating. An all-year-round voltage hazard assessment methodology is presented. Directions of efforts to limit the adverse PV micro installation-related voltage phenomena are identified.
PL
W artykule przedstawiono analizę napięciową sieci nn, w której nasycenie mikroinstalacjami PV przekracza moc znamionową transformatora SN/nn. Wykazano, że w niekorzystnych okolicznościach może dojść do efektu podbicia napięcia do wartości przekraczających napięcie znamionowe o więcej niż 10%. Przedstawiono metodykę oceny wystąpienia zagrożeń napięciowych w skali całego roku. Wskazano kierunki działań ograniczających negatywne zjawiska napięciowe związane z mikroinstalacjami PV.
PL
Wraz z rozwojem generacji z odnawialnych źródeł energii, w tym energetyki prosumenckiej, pojawiają się problemy jej oddziaływania na system elektroenergetyczny. Podstawowym problemem technicznym o charakterze lokalnym jest efekt wzrostu napięcia w miejscu przyłączenia instalacji wytwórczej. Innym problemem pracy sieci z generacją rozproszoną jest niebezpieczeństwo podejmowania przez jej źródła pracy wyspowej. Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów energetyki rozproszonej są mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ich elementem wyjściowym przyłączonym do sieci są falowniki konwertujące prąd stały na przemienny. Układy falownikowe współpracujące ze źródłami rozproszonymi powinny być wyposażone w zabezpieczenia przeciwdziałające wyżej wymienionym problemom. W artykule omówiono wyniki badań falowników przy zmianach oraz zanikach napięcia w sieci. Poddano również ocenie skuteczność wewnętrznych zabezpieczeń falownika.
EN
With the development of generation from renewable energy sources, including prosumer energy, there are problems of its impact on the power system. The main technical problem of local growth is the effect of voltage at the connection point of a manufacturing installation. Another problem of the network of distributed generation is a non-safety by making its source operating insular. One of the most dynamically developing areas of distributed energy are photovoltaic installations. Their output element connected to the grid inverters are confanning direct current into alternating. Inverter circuits cooperating with the sources scattered-should be equipped with anti-security issues highlighted above. The article discusses the research results inverters with changes, and outages in the network. Were also assessing the effectiveness of the internal security of the inverter.
PL
Na etapie planowania inwestycji związanych z budową farmy wiatrowej (FW) należy ocenić jaki jest wpływ tego obiektu na sieć elektroenergetyczną w analizowanym rejonie. Celem takich opracowań, określanych jako ekspertyzy przyłączeniowe jest ocena możliwości współpracy farmy wiatrowej z siecią oraz skutków jej uruchomienia min. na jako-ściowe parametry napięcia zasilającego odbiorców. Po wybudowaniu farmy wiatrowej należy zweryfikować rozważania teoretyczne podczas praktycznych pomiarów i testów. Celem artykułu jest określenie wpływu farmy wiatrowej na parametry jakości energii elektrycznej w stanach statycznych i dynamicznych. W celu oceny oddziaływania FW na system elektroenergetyczny autorzy wykonali liczne próby na rzeczywistym obiekcie. Przeprowadzone testy statyczne pozwoliły na ocenę wskaźników jakości zgodnie z obowiązującymi normami. Testy dynamiczne umożliwiły ocenę pracy farmy pod względem sterowania oraz weryfikacji poprawności działania układów regulacji.
EN
During the planning stage of the construction of a wind farm we should assess what the impact on the electricity network in the analyzed region is. The aim of such studies is to decide if there are possibilities of cooperation of the wind farm with the network and the impact of its work on the quality parameters of the power supply customers. After the construction of the wind farm theoretical considerations must be verified during the practical measurements and tests. The aim of this article is to determine the impact of a wind farm on the quality parameters of electricity in the static and dynamic states. In order to assess the impact of the wind farm on the system the authors have done a number of tests on the real object. The conducted static tests allowed to assess quality parameters on the base 50-160 standard. The dynamic tests enabled the assessment in terms of controlling the operation of the farm.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii. Przedstawiono koncepcję opracowanego algorytmu optymalizacji oraz opis możliwości jego zastosowań. Zaprezentowano także możliwość połączenia opracowanego algorytmu programowania ewolucyjnego z algorytmem planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej. W artykule zaprezentowano przykładowe rezultaty obliczeń optymalizacji dla wybranej miejskiej sieci SN. Przebieg obliczeń opracowanymi algorytmami przedstawiono na załączonych wykresach.
EN
The article presents the conception and description method evolutionary programming for optimization the power distribution grids. The article shows possibility of connection of evolutionary programming with algorithm the planning of development of power distribution grids. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grids performed using the proposed method.
PL
W artykule dokonano porównania metod pomiaru prądu przez konwencjonalne przekładniki prądowe oraz poprzez sensory prądowe. Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcję, dokładność przetwarzania oraz zakres wartościowy transformacji tych urządzeń. Ponadto przedstawiono wyniki badań dotyczące dokładności przetwarzania cewki Rogowskiego stosowanej w napowietrznych wyłącznikach próżniowych.
EN
The paper presents a comparison of current measurement methods by conventional current transformers and current sensors. Special attention has been focused on construction, accuracy and the range of transformation. In addition, shows the results of Rogowski coil accuracy used in reclosers.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie programowania ewolucyjnego do optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych SN w stanach awarii. Przedstawiono koncepcję opracowanego algorytmu optymalizacji oraz przedstawiono opis możliwości jego zastosowań. Zaprezentowano także możliwość połączenia opracowanego algorytmu programowania ewolucyjnego z algorytmem planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej. W artykule zaprezentowano przykładowe rezultaty obliczeń optymalizacji dla wybranej miejskiej sieci SN. Przebieg obliczeń opracowanymi algorytmami przedstawiono na załączonych wykresach.
EN
The article presents the conception and description method evolutionary programming for optimization the power distribution grids. The article shows possibility of connection of evolutionary programming with algorithm the planning of development of power distribution grids. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grids performed using the proposed method.
PL
Przedstawiono model matematyczny warystorowego ogranicznika przepięć SPD typu 2 stosowanego w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
EN
The paper presents a mathematical model of type 2 varistor surge protection device (SPD) used in electric power LV network.
PL
Przedstawiono charakterystykę sieciowej infrastruktury średniego i niskiego napięcia w rozbiciu na sieci miejskie i wiejskie, omówiono aktualne wskaźniki zawodności elementów sieci oraz wskazano kierunki działań w celu zwiększenia pewności zasilania odbiorców.
EN
The paper presents characteristics of MV and LV networks infrastructure divided into urban and country networks, discusses present reliability factors of network elements and indicates directions of action in order to improve reliability of energy consumers supply.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania wykorzystujące technologię ethernetową do realizacji blokad międzypolowych oraz logicznego połączenia urządzeń zabezpieczeniowych, pomiarowych i kontrolujących w stacjach i rozdzielniach energii elektrycznej na przykładzie implementacji automatyki kompensacji mocy biernej i zabezpieczenia łukoochronnego. Przedstawiono przykłady realizacji wymiany danych z wykorzystaniem Ethernetu dla standardu IEC-61850 oraz urządzeń serii I/O-SYSTEM 750.
EN
In the present article Ethernet technologies are discussed, which can be used for signal interchange between IEDs to obtain required inter-lockings and logical interconnections between them. As examples two complex algorithms are presented: reactive power compensation and arc fault protection. Data exchange solutions for the IEC61850 Standard and for I/O-SYSTEM 750 units are also discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonego projektu pilotażowego ­ redukcji strat technicznych poprzez rekonfigurację układu pracy sieci nn na podstawie obliczeń rozpływowych wykorzystujących dane z AMI i GIS.
EN
The article presents the results of the pilot project of technical loss reduction by reconfiguration of the LV network with using data from AMI and GIS systems to power flow calculations..
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę sieciowej infrastruktury średniego i niskiego napięcia w rozbiciu na sieć miejską i wiejską, omówiono aktualne wskaźniki zawodności elementów sieci oraz podano kierunki działań dla zwiększenia pewności zasilania odbiorców.
EN
The paper presents characteristics of medium and low voltage electric power grid infrastructure divided into urban and rural one. Discussed are current indexes of grid elements reliability as well as the activity done for increase the reliability of customers supply.
PL
Przedstawiono proces oceny wpływu małej elektrowni wodnej na istniejącą sieć niskiego napięcia.
EN
The paper presents a process of assessment of small hydroelectric power plant influence on existing LV network.
PL
Analiza awaryjności sieci energetycznej niskiego napięcia to jedno z aktualnych problemów rozpatrywanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono awaryjności krajowych sieci niskiego napięcia przeprowadzoną na podstawie aktualnych danych pochodzących od pięciu krajowych oddziałów energetycznych. Podano przyczyny uszkodzeń linii napowietrznych i kablowych z podziałem na obszar miejski i wiejski. Przeprowadzono analizę porównawczą badanych oddziałów pod kątem rozrzutów wartości wskaźnika uszkodzeń oraz czasu trwania przerw w zasilaniu linii napowietrznych i kablowych nN.
EN
The analysis of electric delivery reliability in low power networks is one of issues for the Distribution System Operator (DSO). An analysis of failure of national low voltage (LV) network carried out on the basis of current data from the five branches of DSO. The paper presents an analysis of variation of values of the damage and the duration of the emergency breaks. The article contains scatter plots of LV overhead as well as cable networks.
PL
Sieć średniego napięcia (SN) jest jednym z elementów sieci rozdzielczej w krajowym systemie elektroenergetycznym. Zadaniem sieci rozdzielczej jest doprowadzenie energii elektrycznej do odbiorców finalnych (przemysł, odbiorcy bytowo - komunalni). Do sieci rozdzielczej zaliczamy także: sieci 110 kV i niskiego napięcia (nn). Sieci rozdzielcze w krajowym systemie elektro-energetycznym eksploatowane są przez spółki dystrybucyjne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.