Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo hydrotechniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Rozwiązania stalowe w konstrukcjach hydrotechnicznych : budowa nabrzeży
PL
Ostatnie lata oraz plany inwestycyjne w zakresie projektów hydrotechnicznych wskazują na to, że jeszcze przez długi okres firmy związane z geotechniką będą miały sporo pracy. Wiele działań realizowanych jest i planowanych w obrębie rozbudowywanych oraz modernizowanych nabrzeży portowych, a w przypadku takich działań znaczącą rolę pełnią rozwiązania stalowe.
2
Content available remote Przesłony przeciwfiltracyjne : rozwiązania tymczasowe i docelowe
PL
Znaczną część projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa geotechniczne stanowią przesłony przeciwfiltracyjne. Budowa wałów przeciwpowodziowych, elementów towarzyszących budowlom hydrotechnicznym czy realizacja kondygnacji podziemnych przy wysokim poziomie zwierciadła wody gruntowej wymaga stosowania przesłon.
3
Content available remote Jak skutecznie oddzielić wodę od lądu?
PL
Do portów morskich w Polsce zawija coraz więcej i jednocześnie coraz większych statków, a ich zarządcy raz po raz chwalą się rekordowymi przeładunkami. To jednak dopiero początek, bo celem jest trwałe ich umocnienie jako liderów wśród portów basenu Morza Bałtyckiego. Aby było to możliwe, konieczne jest zainwestowanie olbrzymich środków w budowę i modernizację infrastruktury portowej. Kluczową rolę w portach odgrywają nabrzeża, nic więc dziwnego, że są częścią większości obecnie prowadzonych inwestycji. Z uwagi na specyfikę tego typu obiektów najważniejszą rolę przy ich budowie lub remoncie pełnią geotechnicy. Polska posiada cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście), ale ciekawych wyzwań geoinżynieryjnych nie brakuje również w małych portach.
4
Content available remote Geotechnika w hydrotechnice : co należy wiedzieć, by budować odpowiedzialnie?
PL
18 czerwca br. firma Keller Polska zorganizowała webinarium, w trakcie którego jej eksperci dzielili się doświadczeniami z zadań zrealizowanych już w portach morskich. Praca w tego typu miejscach wiąże się nie tylko z bardzo specyficznymi warunkami gruntowymi, dużymi wyzwaniami projektowymi i wykonawczymi, ale również z niespodziankami. Przykład? W Porcie Gdańsk instalację pali uniemożliwiała zalegająca w gruncie…barka.
5
Content available remote Dobór odpowiedniej technologii kluczem do sukcesu
PL
Rozwój technologii, zapotrzebowanie i wymogi inwestorów oraz ograniczenia wynikające z lokalizacji działek budowlanych powodują, że w ramach zabezpieczeń wykopów budowlanych oraz w budownictwie hydrotechnicznym i melioracyjnym można korzystać z szerokiego wachlarza wypracowanych rozwiązań w zakresie przesłon przeciwfiltracyjnych. Nie każde rozwiązanie można jednak zastosować w każdych warunkach – kluczowy jest dobór właściwej metody w danych okolicznościach.
6
Content available O czym się mówi w gospodarce wodnej w Polsce?
PL
Przedstawiono, na tle siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, wagę właściwego gospodarowania zasobami wodnymi i racjonalnego korzystania z nich. Podkreślono zasadnicze znaczenie gospodarki wodnej w przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom zmian klimatycznych. Na podstawie ogólnie dostępnych informacji opisano najważniejsze plany w zakresie żeglugi śródlądowej i przeciwdziałania powodziom i suszom w Polsce. Na tle historycznym i porównań z rozwiązaniami zagranicznymi pokazano złożone uwarunkowania realizacji i efektywności planowanych przedsięwzięć lub działań. W podsumowaniu wskazano na integralność gospodarki wodnej i konieczność wielokryterialnej optymalizacji projektowanych działań.
EN
The importance of proper water resource management and rational use was presented in comparison with seventeen UN sustainable development goals. The fundamental importance of water management was emphasized in counteracting the adverse effects of climate change. The most important plans in the field of inland navigation and prevention of floods and droughts in Poland were described based on publicly available information. Complex conditions of implementation and effectiveness of planned projects or activities were shown in comparison to historical, and foreign solutions. The summary indicates the integrity of water management and the need for multi-criteria optimization of planned activities.
8
Content available remote TRENCHMIX® : technologia dla innowacyjnych
PL
Stosowanie technologii Trenchmix® zapewnia oszczędność czasu oraz funduszy, a potwierdzone i szerokie jej wykorzystanie w realizacji projektów z zakresu infrastruktury i transportu oraz w budownictwie hydrotechnicznym, przemysłowym i komercyjnym potwierdza słuszność wyboru.
EN
TRENCHMIX® was created by Soletanche Bachy and Mastenbroek. It is the technology that has been successfully applied by Soletanche Polska for over 15 years. The company, using this solution, builds the position of an expert in the fieldof optimisation if geotechnical solutions. Using the technologies tested in practice ensures the savings in time and funds – and the optimisationof the costs is the answer to the investor’s needs of today.
PL
W artykule przedstawiono technologię Trenchmix® – sprzęt, zasady i specyfikę jej działania oraz klasyfikację i przyporządkowanie do odpowiedniej grupy metod wzmacniania podłoża gruntowego dostępnych i stosowanych w geotechnice. Opisano również możliwości jej zastosowania, m.in. w hydrotechnice, budownictwie drogowym i kolejowym oraz budownictwie kubaturowym. Wspomniano również o potencjalnych możliwościach zastosowania tej technologii w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska.
PL
Geosystemy (geoworki, geotuby, geokontenery i geomaterace) mają różnorodne zastosowania w budownictwie hydrotechnicznym. Elementy te znacznie różnią się między sobą parametrami, technologią wykonania oraz zakresem stosowalności. Są wykorzystywane do budowy różnych rodzajów konstrukcji, których prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie wymaga zarówno wiedzy z dziedziny budownictwa wodnego, jak i doświadczenia w zakresie inżynierii materiałowej oraz mechaniki. W artykule przedstawiono najistotniejsze problemy związane z projektowaniem i wykonaniem takich budowli. Scharakteryzowano zakres niezbędnych obliczeń, jakie należy wykonać, i przedstawiono ich przykładowe wyniki. Zwrócono uwagę na problem oceny stateczności takich budowli i metody, które mogą być zastosowane do analizy tego zagadnienia. Omówiono przebieg najistotniejszych etapów procesu wykonawczego, mających decydujący wpływ na prawidłową pracę konstrukcji złożonych z geoelementów. Scharakteryzowano problemy wymagające dalszych badań.
EN
Geosystems (geobags, geotubes, geocntainers and geosynthetic matresses) have a wide range of applications in hydro-engineering. Various elements differ considerably with regard to their parameters, manufacturing technology and scope of application. They are used in construction of different types of structures the correct design and manufacturing of which requires both knowledge in the field of hydro-engineering and expertise in materials engineering and mechanics. The article presents the main problems related to their design and manufacturing. It also presents the scope of necessary calculations to be performed and examples of the obtained results. Particular attention is paid to the problem of the assessment of stability of such structures and methods that may be applied to analyse this issue. The article also discusses the course of the most important stages of the implementation process, having decisive impact on the correct functioning of structures composed of geoelements. It also presents issues requiring further investigation.
11
Content available 62. Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB
PL
W dniach 11–16 września 2016 r. odbyła się w Krynicy-Zdroju 62. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (KILiW PAN) oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (KN PZITB). W konferencji wzięło udział ok. 500 osób, a wśród gości specjalnych byli Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, oraz Jacek Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego. Organizatorem 61. (w roku 2015) i 62. konferencji (w roku 2016) był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP).
12
Content available remote Panama Canal opens its gates to more and larger vessels
EN
Coming inauguration of navigation through the expanded Panama Canal. Significance of the project for the world’s navigation and economy. Numerical data on doubling of the Canal capacity and the forecasts of navigation growth that led to this project. Details on dredging and excavations in sections of the waterway. Concrete structures of new navigation locks. Discussion of diverse design choices in view of the “systems engineering” method. Rolling gates, their backgrounds, design and execution. Concluding remarks about interaction between a large project and its people.
PL
Zbliżające się otwarcie poszerzonego Kanału Panamskiego. Ogólne znaczenie poszerzenia Kanału dla światowej żeglugi i gospodarki. Liczby obrazujące podwojenie przepustowości Kanału i prognozy wzrostu żeglugi leżące u źródeł projektu. Szczegóły prac poszerzania i pogłębiania odcinków toru wodnego. Konstrukcje betonowe nowych śluz żeglugowych. Uzasadnienie niektórych decyzji projektowych w świetle metody “inżynierii systemów”. Wrota przesuwne śluz, ich geneza, projekt i wykonawstwo. Uwagi końcowe o współzależnościach między wielką budową a jej ludźmi.
PL
Istnieje wiele przykładów udanego wykorzystywania odpadów górniczych. Największe ku temu możliwości stwarza skała płonna, czyli głównie karbońskie iłowce, mułowce i piaskowce, lokalnie z węglem, syderytem i pirytem. Przygotowanie odpowiedniej frakcji skał odpadowych powoduje, że staje się ono kruszywem, które z powodzeniem można wykorzystać np. w budownictwie drogowym czy hydrotechnicznym.
PL
Obiekty hydrotechniczne pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki krajowej. Oprócz funkcji przeciwpowodziowych, pełnią funkcje retencyjne i rekreacyjne. Często umożliwiają także produkcję energii elektrycznej, tym cenniejszej, że ekologicznie „czystej”. Dbanie o prawidłowy stan techniczny obiektów hydrotechnicznych jest niezmiernie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ludności oraz wielu innych aspektów techniczno-ekonomicznych. Należy również wspomnieć, że obowiązek wykonywania regularnych ocen stanu technicznego i przeglądów jest zapisany w polskim prawodawstwie. Stąd tak ważną kwestią jest kompleksowa analiza tego typu konstrukcji pod kątem naprężeń, odkształceń, zjawisk filtracyjnych oraz stateczności. Konieczne jest przy tym uwzględnienie obciążeń oraz współpracy obiektu z podłożem. W artykule zaprezentowano szerokie możliwości zastosowania analiz numerycznych w ocenie stanu technicznego konstrukcji hydrotechnicznych. W pracy skupiono się na nowoczesnych metodach pozyskiwania danych niezbędnych do generacji modeli obliczeniowych, kładąc szczególny nacisk na metody nieniszczące. W artykule omówiono metody geofizyczne oraz możliwość wykorzystania skaningu laserowego. Przedstawiono podstawowe założenia teoretyczne metody elementów skończonych (MES) oraz zaprezentowano sposoby jej implementacji w analizie konstrukcji hydrotechnicznych, zarówno ziemnych jak i betonowych. W pracy zamieszczono kilka wybranych przykładów modeli numerycznych 2D i 3D różnych typów obiektów. Poruszono zagadnienie wpływu warunków brzegowych i parametrów materiałowych na wyniki obliczeń. Zaprezentowano przykładowe wyniki oraz sposób ich interpretacji. Na podstawie wykonanych analiz oraz doświadczeń własnych autorów sformułowano wnioski końcowe.
EN
The technical state of hydraulic objects plays an important role in the society and the national economy. These devices have important functions such as flood control, reservoir and recreation. Ensuring a proper technical state is very important for human security and many other economic aspects. Hence, an important issue is the possibility of a comprehensive analysis of this type of construction in terms of stress, displacement, filtration phenomena and stability. During analysis it is necessary to take into account the soil-structure-interaction. The work contains a few examples of numerical 2D and 3D models of different types of objects. The article presents the wide range of applications numerical analysis in the assessment of the technical state of hydraulic objects. The work focuses on modern methods of obtaining the data necessary for the generation of computational numerical models, with particular emphasis on non-destructive methods. In the article geophysical methods were briefly discussed. The theoretical basis of the finite elements method (FEM) is presented. The way of its implementation in the numerical analysis of hydraulic engineering constructions in relation to concrete and earthen objects was shown. Based on the analyzes and author’s experience, the final conclusions were formulated.
PL
W artykule dokonano oceny możliwości wymuszonej redepozycji osadów gromadzących się na dnie dawnego portu rzecznego. Jest to obiekt o powierzchni 60 ha i pojemności około 1,5 mln m3, pierwotnie stanowiący fragment terasy zalewowej, która została zatopiona na skutek podpiętrzenia rzeki jazem. Weryfikowane rozwiązanie techniczne polega na umiejscowieniu w korpusie grobli zbiornika spustu rurowego, umożliwiającego interwencyjny zrzut wody. W założeniach wraz z masą odprowadzanej wody do rurociągu przedostawać się mają wyerodowane w ten sposób osady denne, których nadmierne gromadzenie się stanowi główny problem eksploatacji obiektu. Proponowane rozwiązanie ma więc być alternatywą dla dotychczas stosowanego mechanicznego usuwania osadów dennych (bagrowania). Na podstawie przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych wykazano, że zasięg oddziaływania zaprojektowanego urządzenia wodnego, rozumiany jako strefa wzbudzonego na skutek zrzutu wody ruchu turbulentnego, ograniczy się jedynie do jego bezpośredniego sąsiedztwa, nie może więc mieć istotnego wpływu na zredukowanie zalegającej na dnie warstwy osadów. Dodatkowo, bazując na wynikach rozpoznania właściwości geotechnicznych osadów dennych i podścielającego je pierwotnego podłoża gruntowego, stwierdzono, że utwory te należą do trudno rozmywalnych (namuły, gytie i torfy). Brak jest więc racjonalnych przesłanek do zastosowania spustu rurowego jako metody zmniejszenia zamulenia dna na obiektach tej wielkości co analizowany.
EN
The article presents an assessment of possibilities for silting of a former river port. The discussed object has a surface of 60ha and a volume of ca 1.5 million m3. It was created as a result of a flooding of a fragment of a fluvial terrace after building a weir on the river. The silt-removal method which is being evaluated in the article involves construction of a culvert pipe through the reservoir’s embankment, which would thus allow the periodical removal of water. According to project’s assumptions, bottom sediments would be removed along with the pumped water. Their excessive accumulation has been the main obstacle in an efficient utilization of the investigated object. The proposed enterprise is therefore meant to be an alternative to their mechanical removal through dredging, which has been used until now. The hydraulic and hydrological calculations revealed that the proposed project’s area of influence upon the bottom of the reservoir is limited to the immediate vicinity of the nozzle. Therefore the method might prove not to be efficient in reducing the sediments resting on the bottom of the reservoir. Additionally, based on the results of geotechnical identification of the sediments and the ground beneath, revealed them to be mainly muds, gyttjas and peats, all of which are resistant to dispersion. In conclusion, there are no rational arguments in favor of implementation of culvert piping as a method for decreasing the siltation on objects of a similar size.
16
Content available remote Przebudowa nabrzeży Motławy
PL
Nowe miejsca spacerowe oraz stanowiska postojowe dla małych jednostek w zabytkowym fragmencie Gdańska (dawnym sercu miasta tętniącym portowym życiem) jako efekt przebudowy nabrzeży Motławy.
EN
New walking places. parking spaces for small watercraft in a charming historic part of the Gdansk (the old heart of the city vibrant with harbour life) as a result of rebuilding the Motlawa river quays.
17
Content available remote Posadowienie budowli hydrotechnicznych na palach wbijanych
PL
Charakterystyka wybranych aspektów technologii pali żelbetowych prefabrykowanych, pali stalowych rurowych i pali drewnianych głównie w odniesieniu do konstrukcji hydrotechnicznych i morskich.
EN
Characteristics of selected aspects of precast reinforced concrete piles, of steel pipe piles and of wooden piles technologies mainly relating to hydrotechnical and maritime structures.
PL
Powódź z maja i czerwca 2010 r. zweryfikowała poprawność stosowanych w ostatnich latach rozwiązań projektowych oraz wykonania watów przeciwpowodziowych i zachowania się pod obciążeniem materiałów stosowanych w ich konstrukcji, jednym z tych rozwiązań jest uszczelnienie obiektu w postaci ekranu szczelnego z geomembrany w skarpie odwodnej wału oraz przesłona przeciwfiltracyjna w stopie odwodnej wału [zwykle niedogłębiona].
PL
Scharakteryzowano zastosowanie pali stalowych w nowoczesnym budownictwie mostowym i hydrotechnicznym. Przedstawiono przykłady zastosowań w konstrukcjach mostowych oraz portowych zrealizowanych w Polsce.
EN
The steel piles have been characterized in modern bridge and hydro-engineering construction. The examples of applications in the construction of bridges and harbours made in the country are presented.
PL
Autor publikacji - na bazie swoich wieloletnich doświadczeń w realizacji badań modelowych budowli hydrotechnicznych prowadzonych w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej - zaprezentował wyniki wykonanych badań modelowych bloku zrzutowego zbiornika retencyjnego Grodna, wskazując na przykładzie tego obiektu na niedoskonałości dostępnych metod obliczeniowych.
EN
The author - on the basis of his long-term experience in realisation of model researches on hydrotechnical structures, conducted in the Geotechnics and Hydrotechnics Institute of the Wrocław University of Technology - presents the results of his research on the Grodna retention reservoir discharge block [1], using the example of this structure to demonstrate imperfections of the available computational methods.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.