Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynki biurowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Od jakości powietrza wewnętrznego - jego składu gazowego, zawartości pyłów oraz czystości mikrobiologicznej - zależy zdrowie i samopoczucie ludzi. W budynkach spędzamy ponad 80% czasu, a wiele z nich nie ma optymalnego dla naszego zdrowia mikroklimatu. Wyniki badań od lat wskazywały na znaczne przekroczenia zalecanych poziomów dwutlenku węgla, uniwersalnego wskaźnika jakości powietrza wewnętrznego. Pandemia spowodowała, że zaczęliśmy się temu problemowi baczniej przyglądać. Czy można skutecznie zapobiegać zagrożeniu zakażeniem w budynkach biurowych z wentylacją grawitacyjną - analizujemy na przykładzie siedziby naszej redakcji.
PL
Blisko 300 lat temu, wraz z rozwojem handlu i przemysłu oraz administracji konieczne stało się zapewnienie rosnącej liczbie pracowników biurowych odpowiednich warunków pracy. Szybko dostrzeżono, że decydowały one o jej wydajności i jakości. Przełomem w budynkach biurowych było zastosowanie oświetlenia elektrycznego, a następnie także klimatyzacji. Opracowane na początku XX wieku technologie chłodzenia budynków biurowych są stale doskonalone m.in. dzięki coraz większym możliwościom, jakie daje elektronika i systemy inteligentnych budynków.
EN
The topic of the paper is determining the impact of an epidemic threat situation on the design of office space and office buildings. The types of actions taken to improve safety are: procedural actions, modifications of technical solutions: architectural and installation and remote work. Solutions in the field of office space architecture include: reducing the density of occupants, introducing partitions, eliminating multi-person offices, using materials that are easy to disinfect and clean, opening windows and installing personal protective equipment dispensers. The installation solutions include air quality improvement, filtration and disinfection systems as well as telecommunication installation systems supervising the use of the building. It can be expected that in the future, technical solutions will be introduced into the designs of buildings and office spaces, which will be a place for meetings, spontaneous interactions, mutual inspiration of employees and strengthening their identification with the employer whereas the ratio of office work places will be lower. The structure of the building is likely to change to a richer commertial part, a co-working part and flexible offices, and a traditional part of office space for lease, but as such office buildings will still be needed.
PL
Praca poświęcona jest określeniu wpływu sytuacji zagrożenia epidemicznego na projektowanie przestrzeni biurowej i budynków biurowych. Typy działań podejmowanymi w celu poprawy bezpieczeństwa są działania proceduralne, modyfikacje rozwiązań technicznych: architektonicznych i instalacyjnych oraz praca zdalna. Rozwiązaniami w zakresie architektury przestrzeni biurowej są: zmniejszanie zagęszczenia, wprowadzanie przegród, eliminacja wieloosobowych biurek, stosowanie materiałów łatwych w dezynfekcji, otwieranych okien, instalacja dyspenserów środków ochrony osobistej. Rozwiązaniami instalacyjnymi są systemy poprawy jakości powietrza, jego filtracji i dezynfekcji oraz systemy instalacji teletechnicznych nadzorujących użytkowanie budynku. Można spodziewać się, że w przyszłości rozwiązania techniczne zostaną wprowadzone do projektów budynków i przestrzeni biurowych, które będzie miejscem spotkań, spontanicznych interakcji, wzajemnych inspiracji pracowników oraz wzmacniania ich identyfikacji z pracodawcą. Zmieni się struktura budynku na bogatszą część usługową, część co-workingową i biur elastycznych oraz tradycyjną część powierzchni biurowych na wynajem, lecz jako takie budynki biurowe będą dalej potrzebne.
4
Content available Vector of the Intelligent Office Buildings Formation
EN
Every day the architecture expands its borders and opportunities. In meeting the challenges of commercial office buildings designing, which include not only the aesthetic and functional aspects, the efficiency problem of their exploitation becomes more actual, including resource conservation, energy efficiency, environmental friendliness, environmental protection, safety (the fire, terrorism, natural disaster, etc.), comfortable working conditions, reduced operating expenses and economy. The regulatory and legal framework that ensures the development of intelligent buildings (IBs) and the establishment of automatic control systems in office buildings in the USA, Europe and Asia are analysed in the article. Based on the trends of the office buildings development, the main influencing factors of the automated control systems on the formation of intellectual and administrative buildings are identified and based on which a new vector of digital, dynamic and transformative architecture is selected.
EN
The architecture of office buildings is an integral part of a modern city. It often presents the architectural dominance in the space where it exists, but can often have a integrating or decomposing effect on the city’s urban structure. The subject of the article is the adaptation of Benrhard Stoewer’s existing factory buildings into office buildings in the city of Szczecin.
PL
Architektura obiektów biurowych jest integralną częścią współczesnego miasta. Niejednokrotnie pełni funkcję dominanty architektonicznej w przestrzeni, w której się znajduje, a jednocześnie może mieć scalający lub dekomponujący wpływ na strukturę urbanistyczną miasta. Tematem artykułu jest adaptacja istniejących budynków fabrycznych Benrharda Stoewera na obiekty o funkcji biurowej na terenie miasta Szczecina.
EN
Where should office building concentrations be located in cities? What kind of factors has an influence on its locations? The aim of the research is to examine factors of office locations in cities. Selected office building concentrations in European cities were investigated as case studies. The research method was the spatial decision paradigm. The style, one of the main elements of the paradigm, was selected to answer the research question. The style was defined a composition of existing urban structures. Basic elements of urban composition in selected European cities were examined closely. Research results are conditions of office building concentration locations in European cities in term of urban composition. Such knowledge should be a base of decision-making processes during preparing master plans and city development plans.
PL
Koncentracje budynków biurowych są stosunkowo nową i charakterystyczną tkanką miejską w Europie. Jako skupisko miejsc pracy w mieście oraz lokalizacja wielu międzynarodowych firm są istotną strukturą przestrzenną, pożądaną przez lokalne władze. Ze względu na znaczenie ich projektowanie powinno być poprzedzone odpowiednimi analizami. Jednym z istotnych zagadnień jest wybór odpowiedniej lokalizacji dla budynków biurowych na obszarze miasta. Gdzie powinny być lokalizowane skupiska budynków biurowych, jakie czynniki wpływają na ich położenie na obszarze miasta to główne pytania prowadzonych badań. W tym celu zbadano czynniki lokalizacji wybranych koncentracji budynków biurowych na terenach śródmiejskich w europejskich miastach. Wnikliwie przeanalizowano styl jako jeden z elementów paradygmatu decyzji przestrzennych. Przez styl należy rozumieć zasady i reguły istniejącego układu przestrzennego. Przeanalizowano najważniejsze elementy kompozycji przestrzennej wybranych miast oraz położenie badanych koncentracji budynków biurowych. Analizy porównawcze pozwolą określić czy istnieją jakiekolwiek zależności w lokalizacji koncentracji budynków biurowych względem układu kompozycyjnego całego miasta. Umożliwi to zdefiniowanie grupy czynników, które wpływają na ich lokalizację w mieście. Taka wiedza powinna być podstawą przy sporządzaniu opracowań planistycznych, określających zasady kształtowania i lokalizacji takich inwestycji.
7
Content available remote Ecological ideas in Polish architecture - environmental impact
EN
Solutions in the field of ecological architecture appear more and more often in Poland. There are two approaches to eco-design: hightech and low-tech. High-tech focuses on the use of the latest technological solvings. These means are often used in newly designed commercial buildings, such as the first Polish office building which uses passive technology, built in Katowice, in Euro-Centrum Science and Technology Park. It is intended especially for companies focusing on energy observance issues. Low-tech is usually used in small-scale buildings (for example a cottage in Jartypory village), and is focused on the use of inexpensive, traditional technologies and the daily conscious management of natural resources. Thinking about the impact on the environment and principles of sustainable development is also present in urban planning. In Siewierz, near Katowice, Poland’s first eco-village is being built, with full infrastructure, high-quality residential buildings, shops, offices and hotels. The range of applied solutions will allow residents for the economical exploitation of these buildings.
PL
Proekologiczne rozwiązania architektoniczne stają się w Polsce coraz bardziej powszechne. Wyodrębnić dwa podejścia do tematu projektowania ekologicznego - high-tech i low-tech. High-tech skupia się na wykorzystywaniu najnowszych rozwiązań technologicznych - tego typu rozwiązania stosowane są często w nowoprojektowanych budynkach komercyjnych. Dobrze pokazuje to przykład biurowego budynku pasywnego w Katowickim Parku Przemysłowym - Euro-Centrum. Rozwiązania low-tech - stosowane są najczęściej w budynkach o małej skali (przykład domu w miejscowości Jartypory), skupiają się na wykorzystaniu niedrogich, tradycyjnych technologii i codziennego świadomego gospodarowania zasobami naturalnymi. Troska o środowisko naturalne jest również widoczna w projektach urbanistycznych. W Katowicach powstaje pierwsza w Polsce ekologiczna dzielnica mieszkaniowa, wyposażona w pełną infrastrukturę usługową oraz proekologiczne rozwiązania budynków.
PL
Rosnąca liczba oferowanych na rynku powierzchni biurowych powoduje konkurencje na rynku najemców. Aby sprostać konkurencji i zdobyć nowych klientów deweloperzy oferują budynki biurowe w coraz wyższym standardzie wykonania. Dotyczy to również branży HVAC obecnej w każdym budynku.
EN
The subject of the study were high-rise office and mixed-use buildings in Europe, with a height exceeding 150 meters and realized after the year 2000. The aim of the analysis was to examine the correlation between form and structure of the overground parts of this buildings. The skyscrapers were categorized according to the analysis of the core location and the form of the building. The article presents the results of analyses of skyscrapers with a single, inner core. The analyzed high-rise buildings’ forms are highly varied. Although the skyscrapers of biaxial symmetry plans seem to dominate, one can observe the increasing forgoing of design forms with regular, repetitive floors. However, translating the projects with free-form shapes into the material form constitutes a significant problem. The most important parts of the skyscraper are the ground floor and the top part, which is often shaped as a structure between a flat ending and a spire. The structure of high-rise buildings in Europe almost always rely on the cooperation of the core with the peripheral supports. The cores, frames and ceilings are based on different material solutions, but the most common combination is the whole structure made of the monolithic reinforced concrete. The core is usually placed in the central part of the plan and its area on the average equals 23% of the ground floor’s area. The dimensions and areas of the cores are mainly functionally conditioned, and they decrease as the height grows taller.
EN
Tertiary sector buildings and office buildings in particular are heavy users of energy and hence have the potential to make significant improvements in their energy efficiency. To achieve this there needs to be a rethinking of the building design process leading to an optimization of the building’s energy demand and good indoor environmental quality conditions. The right decisions have to be taken in the early stages of design in order to achieve the best possible energy performance of the building. The main objective of this paper is to present the results of research on the parameters that most influence the building envelope’s energy performance for Mediterranean and Oceanic climatic conditions, according to the Köppen climate classification. The study investigates how two factors-thermal mass and window-to-wall ratio-influence a building’s energy performance. A parametric study on those variables is carried out through a dynamic simulation in order to evaluate their influence for Thessaloniki, Greece, and Nicosia, Cyprus-which both feature a Mediterranean climate-and London, United Kingdom, and Munich, Germany-which both feature an Oceanic climate. The results are discussed and conclusions drawn on the influence of each parameter.
EN
Kraków has become the second largest concentration of office businesses in Poland. The modern office building industry is rapidly developing here; by the end of 2012 the total office stock exceeded 600 000 m2. It is estimated that about 50 000 m2 of new offices are being constructed here each year, mostly by developers who specialize in the office market. As the needs of future tenants are unknown at the design and construction stage, office buildings are erected as unfinished and empty boxes. This allows developers to avoid bearing unnecessary risk and labour, and to ensure that the construction is completed, including structure, enclosure and vertical core, prior to the tenant’s finishing touches (furnishing and fittings). The basic challenge for architects in this field is the necessity to harmonize the conflicting needs of investment effectiveness with design flexibility.
PL
Kraków stał się drugim po Warszawie największym w Polsce obszarem koncentracji firm prowadzących działalność w branży outsourcingowych usług biurowych. Rozwój budownictwa biurowego jest tu prawdziwym fenomenem: pod koniec 2012 roku krakowskie zasoby powierzchni biurowej przekroczyły wartość 600 000 m2, szacuje się, że co rok przybywa tu nowych budynków biurowych o powierzchni około 50 000 m2. Obiekty te wznoszone są przez wyspecjalizowanych deweloperów. Aby dostosować je do zróżnicowanych i nieznanych na etapie projektowania potrzeb przyszłych najemców, redukując przy tym nakłady inwestycyjne, czas i ryzyko straconych robót, obiekty te wznosi się jako niewykończone, puste w środku. Zasadniczym wyzwaniem, przed którym stoi projektant budynków biurowych na wynajem, jest pogodzenie wymagań dotyczących efektywności inwestycji z uniwersalnością i elastycznością projektu, która umożliwi realizację zróżnicowanych potrzeb ich przyszłych najemców.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dwóch alternatywnych układów klimatyzacji dla wybranego budynku biurowego. Pierwszy z nich oparto o system klimatyzatorów typu VRV z urządzeniami ściennymi i kasetonowymi, natomiast drugi na wykorzystaniu wody lodowej z klimakonwektorami kasetonowymi i ściennymi. Przewidywane oba rozwiązania w założeniu będą pracowały w układzie dwururowym. W pierwszej części artykułu (JCHK' nr 11/2012) przedstawiona została charakterystyka techniczna wybranego budynku biurowego wraz z obliczeniem występujących w nim zysków ciepła i wynikającej z nich ilości powietrza wentylacyjnego. W części drugiej przedstawiono dobór elementów obu systemów oraz porównanie kosztów inwestycyjnych dla tych rozwiązań klimatyzacji pomieszczeń biurowych.
EN
Two alternative air conditioning systems for chosen office building are compared. The first system is based on VRVa, conditioners with wall mounted and ceiling mounted units. The second one uses wall and ceiling mounted fan-coils supp/le with cold water. 80th options are two-pipes systems. In the first part of paper ("TGHK" nr 11/2012) the chosen building been described and heat gains as well as fresh air demand have been calculated. In the second part components of both" F. conditioning systems are selected and their investment costs are compared.
PL
Konieczność ograniczania zużycia energii w budownictwie dotyczy coraz bardziej popularnych w ostatnich latach w północno- wschodniej Polsce instalacji wentylacji i klimatyzacji. W artykule zaprezentowano sposób określania wskaźnika EP dla budynku biurowego i jego maksymalnej wartości dopuszczalnej dla tego typu obiektów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zwrócono szczególną uwagę na zależność tego wskaźnika od rodzaju zastosowanej w budynku wentylacji i klimatyzacji .
EN
The problem of reduction of energy consumption by ventilating and air conditioning systems in buildings is more and more vital. The methodology of EP factor determination for an office building is presented according to actual regulations. Special attention is paid to the dependence of EP value on the type of ventilating system of the building.
PL
W artykule scharakteryzowano obiekt biurowy położony w Białymstoku, zaprezentowano wyniki obliczeń wskaźnika EP oraz jego maksymalną wartość dopuszczalną, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla obiektu w stanie istniejącym. Przeanalizowano zmienność ocenianego wskaźnika w zależności od rodzaju zastosowanej wentylacji i klimatyzacji w analizowanym budynku
EN
The chosen office building in Bialystok is characterized. The value of EP factor is determined in the present building condition and compared with the allowable limit. Changes in the EP factor values are analyzed for different types of ventilating system.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dwóch alternatywnych układów klimatyzacji dla wybranego budynku biurowego. Pierwszy z nich oparty będzie o system klimatyzatorów typu VRV z urządzeniami ściennymi i kasetonowymi, natomiast drugi oparto na wykorzystaniu wody lodowej z klimakonwektorami kasetonowymi i ściennymi. Przewidywane oba rozwiązania będą pracowały w układzie dwururowym. W pierwszej części artykułu przedstawiona została charakterystyka techniczna wybranego budynku biurowego wraz z obliczeniem występujących w nim zysków ciepła i wynikającej z nich ilości powietrza wentylacyjnego.
EN
The paper presents the comparison of two alternative air conditioning systems for a selected office building. The first of these will be based on a VRV air conditioning system with devices and coffered wall, while the second is based on the use of chilled water fan coil with coffered and wall. Predicted both solutions will work in the pipe system. In the first part of the article presents the technical characteristics of the selected office building along with the calculation of earnings occurring in the heat and the consequent amount of ventilation air.
16
Content available remote Sprawność działania budynków biurowych a alternatywne strategie pracy biurowej
PL
Celem opracowania jest ukazanie, czym powinny się charakteryzować budynki biurowe w kontekście silnej konkurencji rynkowej, szybko rozwijającej się technologii informatyczno-komunikacyjnej i zmieniających się oczekiwań użytkowników. Przegląd wybranych zagadnień związanych ze sprawnością działania biurowców i alternatywnymi strategiami czasowo-przestrzennymi organizacji pracy biurowej został przestawiony w opracowaniu. Alternatywne strategie organizacji pracy biurowej to nowe sposoby pracy w biurach, które efektywnie łączą dostępną przestrzeń biurową, kapitał ludzki i technologię informatyczno - komunikacyjną. Są one najbardziej widoczną spośród zmian w charakterze pracy biurowej. Nowoczesny budynek biurowy powinien sprostać wymaganiom wynikającym ze zmian w charakterze pracy biurowej i współczesnych potrzeb organizacyjnych. Te wymagania i potrzeby użytkowników można prawidłowo rozpoznać i przeanalizować za pomocą metod oceny jakości. Opierając się na badaniach literaturowych, autor opracowania przytacza liczne przykłady metod, technik i narzędzi oceny sprawności działania budynków. Ponadto omawia najważniejsze osiągnięcia w rozwoju metodologii oceny jakości środowiska zbudowanego. Opracowanie zostało zakończone wnioskiem, że jakość budynków biurowych stale się zmienia. Jest warunkowana tym, w jakim stopniu kolejne, nowocześniejsze biurowce są w stanie zaspokoić, również zmieniające się potrzeby użytkowników.
EN
The aim of this paper is to present how office buildings should perform in a world characterised by intense commercial competition, rapidly developing information technology and changing user expectations. A review on different aspects of office building performance quality and alternative office workplace strategies is presented. Alternative office workplace strategies, new ways of working that combine efficiently facilities, people and information and communication technology, are the most visible aspect of changes in office work. A modern office building should meet a number of requirements in consideration of changes in office work and contemporary organisational needs. The needs and requirements can be defined by methods of quality evaluation. Based on the literature review, the paper gives a wide range of examples of methods, techniques and tools of building performance evaluation. A brief survey on the new advances of evaluation methodology is provided. The paper sums up with a conclusion, that the quality of office buildings is relative and changing. It is specified by how office buildings can best support changing users' needs.
EN
Warsaw's recovery of its capital status after more than a hundred years, as well as the needs of a metropolis encouraged in the 1920s and 30s the construction of public utility buildings, including many offices of high state and municipal authorities. The new buildings represented many tones of modernism: modernized classicism, structural verticalism, moderate "grey brick" functionalism, puristic avant-garde functionalism, late "streamlined" functionalism, or the "International style". Important to Warsaw architecture was the mutual relationship and fusion of tendencies and streams. The article attempts to distinguish and characterize them, and show on the examples of a number of prominent Warsaw buildings, that the dominating shade of modernism of its public utility buildings of that time was influenced by: the general evolution of modernist forms and the date of construction, hierarchically understood rank and function of the building, the preferences of the commissioning party and the individual evolution of the architects-designers artistic workshops.
PL
Odzyskana po ponad stuletniej przerwie stołeczna rola Warszawy i potrzeby wielkiego miasta pobudziły intensywne wznoszenie w latach 20. i 30. XX wieku gmachów użyteczności publicznej, w tym liczne siedziby wysokich urzędów państwowych i miejskich. Nowopowstałe budynki tego rodzaju reprezentowały różne odcienie modernizmu: zmodernizowany klasycyzm, strukturalny wertykalizm, umiarkowany funkcjonalizm "szarej cegły", purystyczny-awangardowy funkcjonalizm, późny funkcjonalizm "opływowy", "styl międzynarodowy". Dla architektury Warszawy charakterystyczne było wzajemne oddziaływanie i przenikanie tendencji i nurtów. W artykule podjęta została próba ich wyodrębnienia, scharakteryzowania i wykazania na kilkunastu przykładach wybitnych budowli w Warszawie, że na dominujący odcień modernizmu warszawskich budynków użyteczności publicznej tego czasu wpływ miały: ogólna ewolucja form modernizmu i data powstania, hierarchicznie pojmowana ranga i funkcja obiektów, preferencje zleceniodawcy i indywidualna ewolucja warsztatów twórczych architektów-projektantów.
18
Content available remote Współczesne biura - rola, forma i przestrzeń aktywności
PL
Praca biurowa towarzyszyła rozwojowi cywilizacji w Europie od jej zarania. Dziś jest to już historyczny termin. Aktywność w tym względzie lepiej teraz oddaje określenie: tworzenie, przetwarzanie, dystrybucja i komercjalizacja informacji. Są to zajęcia wiodące dla krajów wysoko rozwiniętych, angażujące od 25% do aż blisko 40% osób aktywnych zawodowo. Przemiany gospodarcze, organizacyjne i w wyposażeniu maszynowym prowadzą do poszukiwań nowych rozwiązań przestrzennych. Wzrost udziału i znaczenia pracy zespołowej, pracy czasowej i mobilnej oraz ilości narad, konferencji, szkoleń i różnych form współpracy zdecydowanie faworyzują układy otwarte i tzw. półotwarte. Obserwuje się wzrost standardów powierzchniowych i wzrost wymagań personelu odnośnie do jego warunków pracy. Zaległości Polski w stosunku do krajów przodujących w rozwoju są znaczne i to zarówno w ilości zasobów biurowych jak i ich jakości. To co zawraca szczególnie uwagę, to w zakresie planistycznym nie wyciąganie wniosków z doświadczeń krajów wyprzedzających nas w rozwoju i niezdawanie sobie sprawy z konsekwencji drapieżności i siły ekonomicznej biur. Biura bowiem wypierają i redukują inne funkcje, głównie mieszkalnictwo, w centrach dużych miast. Jest to szczególnie widoczne w Warszawie, gdzie realizuje się ponad połowę powierzchni biurowych. W zakresie zaś projektowym zawracają uwagę niskie standardy powierzchniowe. Niestety również i aspekt badawczy, w zakresie programowania i planowania, a także projektowania środowiska pracy biur jest u nas generalnie niedoceniany.
EN
Office work has accompanied the growth of European civilization since time immemorial. Nowadays, the term itself seems obsolete because the activity is best described as information creation, processing, distribution and commercialization. These are the predominant activities in highly developed countries, and some 25-40 percent of the workforce is involved in them. Economic and organizational transformation, as well as changes in equipment, necessitate the search for new spatial solutions. The increased significance of teamwork, temporary work, mobile work and the growing number of conferences, training courses and other forms of collaboration favour open and semi-open office space. Spatial standards have also improved following staff demands for better working conditions. Poland still lags behind the leading countries regarding both the quantity and quality of office space. Particularly striking regarding planning is the fact that no lessons seem to have been learnt from the experiences of the more advanced countries and there is little awareness of the voracity and economic power of offices, which displace and reduce other functions, mainly housing, in the centres of large cities. This is especially apparent in Warsaw, which accounts for more than half of office space. regarding design, low spatial standards are noticeable. Unfortunately, research in the field of planning and office space design is generally undervalued.
PL
Niniejszy referat przybliża zagadnienia wykorzystania symulacji zużycia energii w nowoczesnych budynkach biurowych. Oszacowanie zużycia energii na potrzeby wen- tylacji, klimatyzacji i ogrzewania budynku w kontekscie ostatnich zmian prawnych nabiera szczegóInego znaczenia, zwłaszcza w warunkach poIskich. Na podstawie przeprowadzonych projektów zarządzania energią w budynku Autor prezentuje najważniejsze problemy występujące w aplikacjach złożonych modeli numerycznych w praktyce. Wskazuje ponadto jakie znaczenie dla uzyskanych wyników ma właściwy dobór programu symulacyjnego oraz poprawność, spójność i dokladność danych wprowadzanych do modeli. Na zakończenie przedstawia propo- zycję rozwiązania dla najczęstszych problemów poprzez opracowanie odpowiednich wytycznych projektowych (tzw. Design Brief).
EN
Simulation of energy consumption by modern Polish office building was presented in the Paper. Modeling of energy needs, HV AC systems performance and whole building consumption should be a part of complex energy analysis. Very important part of that approach should be a sensitiveness analysis of each part of calculation -used algorithm, data and result. The solution of a Reliability Problem could be a "design brief" as a part of design and construction project.
20
Content available remote Analiza wpływu geometrii budynku biurowego na jego bilans cieplny w skali roku
EN
Building shape is not only an architects vision which correspondents to customers` needs and meets building code and local regulations. Proper design of building envelope (shape, orientation, glazing percentage) could significantly reduce HVAC energy consumption. In the paper are presented annual heat balance simulation results for office buildings with various envelope shapes, orientations, glazing percentages and glazing radiatve properties. Weather data are for Warsaw location in IWEC format.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.