Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  military unit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Transport kolejowy w przewozach wojskowych
PL
Jednostki i instytucje wojskowe realizują zadania szkoleniowe i operacyjne poza miejscem stałej dyslokacji. Zachodzi zatem konieczność przemieszczenia sił i środków na poligon czy też miejsce operacyjnego wykorzystania. Biorąc pod uwagę parametry i ilość sprzętu wojskowego zasadne jest korzystanie w przewozach wojskowych z możliwości transportu kolejowego. Mając na względzie konieczność zaspokojenia potrzeb gospodarki narodowej, jednostki i instytucje wojskowe chcąc korzystać z możliwości przewozowych transportu kolejowego zobowiązane są przestrzegać określonych procedur. Ogół spraw organizacyjnych na czas pokoju jest uregulowany odpowiednimi dokumentami normatywnymi. Jednocześnie jednostki i instytucje wojskowe są poddawane cyklicznemu szkoleniu, co stwarza przesłanki poprawnego korzystania z transportu kolejowego w przewozach wojskowych.
EN
Military units and institutions carry out training and operational tasks outside the place of permanent dislocation. It is therefore necessary to move forces and resources to the proving grounds or place of operational exploitation. Given the parameters and the amount of military equipment, it is justified to use in military transport with the possibility of rail transportation. Because of the need to meet the needs of the national economy, individuals and military institutions wishing to take advantage of rail transport capabilities are obliged to comply with certain procedures. In general, organizational matters for peacetime are governed by appropriate normative documents. At the same time, military units and institutions are subjected to cyclic training, which creates the rationale for the correct use of rail transport in the military.
2
PL
Transport kolejowy w XXI wieku jest jednym z niewielu rodzajów, który jest stosunkowo przyjazny środowisku a jednocześnie jest w stanie przewozić ładunki o znacznych rozmiarach i dużej masie. Mając to na względzie, a jednocześnie widząc potrzeby szkolenia wojsk w warunkach poligonowych, w jednostkach wojskowych są generowane uzasadnione potrzeby przewozu np. czołgów transportem kolejowym na poligon. Istniejące w Polsce rozwiązania dotyczące funkcjonowania transportu kolejowego i realne możliwości przewozowe pozwalają stwierdzić, że przy przestrzeganiu określonych reguł postępowania istnieje możliwość zaspokojenia potrzeb zgłaszanych przez jednostki wojskowe.
EN
Rail transport in the 21st century is one of the few types that are relatively environmentally friendly, and at the same time is able to carry loads of considerable size and large weight. With this in mind, while seeing the need to train troops in training conditions, legitimate transport needs are generated in military units, e.g. in the military. tanks by rail transport to the training ground. Existing solutions in Poland regarding the functioning of rail transport and real transport possibilities make it possible to conclude that, in compliance with certain rules, proceedings are possible to meet the needs reported by the military units.
PL
Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych pod kątem właściwości procesowej tej formacji w sprawach karnych. Stosowanie wyłącznie reguł wykładni gramatycznej jest niewystarczające do wywiedzenia z przepisów powyższej ustawy spójnego oraz odpowiadającego zadaniom ustawowym katalogu podmiotów i sytuacji, wobec których ŻW właściwa jest do podejmowania czynności określonych w Kodeksie postępowania karnego. Wobec powyższego niezbędne jest uzupełniające użycie wykładni celowościowej i systemowej. W artykule rozważono konieczny zakres stosowania tego rodzaju metod interpretacji do określenia jurysdykcji ŻW w kontekście jej znaczenia dla niezakłóconego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Sformułowano ponadto pewne postulaty de lege ferenda mające na celu optymalizację ustawowego ujęcia właściwości procesowej ŻW.
EN
The subject of the elaboration is to analyze the provisions of the Act of 24 August 2001 on the Military Gendarmerie and military law enforcement authorities in view of the jurisdiction of this formation in criminal proceedings. Applying only the rules of grammatical interpretation is insufficient to derive from the provisions of the above act fully functional, corresponding to the requirements of the practice catalog of entities and situations to which Military Gendarmerie is competent to undertake actions specified in the Code of Criminal Procedure. Therefore, it is necessary to use the teleological and systematic interpretation in a complementary way. The article considers the necessary scope of using such methods of interpretation to determine the jurisdiction of Military Gendarmerie in the context of its significance for the proper functioning of the Polish Armed Forces. Furthermore it formulates some de lege ferenda postulates aimed at increasing the precision of legal regulation of the jurisdiction of Military Gendarmerie.
EN
This paper presents the results of a survey conducted among residents of municipalities. Respondents expressed their opinion on selected aspects of the impact of the military unit located in their municipalities on the socio-economic situation. Centre for Public Opinion Research (Polish: CBOS) results were also referenced.
EN
The Armed Forces are one of the most important employers at the local job markets, especially the military units located within the territories of specific municipalities. When compared to other employers, the units differ in attributes formed under the influence of inner-organisational processes and changes in the surrounding. Owing to the fact that organisations function facing various obstacles limiting efficiency of operations that may potentially decrease interest in working for the Army, this article focuses on their identification and formulating a proposal to introduce improvements, which have been assumed as the goal of the study. In order to achieve this goal, qualitative and quantitative methods were utilised, especially: analysis, synthesis, concluding and poll research (the survey technique). The poll research included 246 respondents – the soldiers and civil employees of the Army. Excel and Statistica programmes were used to analyse the collected material.
PL
Jednym z ważnych pracodawców na lokalnych rynkach pracy są siły zbrojne, w szczególności jednostki wojskowe zlokalizowane na terytorium poszczególnych gmin. Jednostki wyróżniają się na tle innych pracodawców atrybutami kształtowanymi pod wpływem procesów wewnątrz organizacji, jak i zmian w otoczeniu. W związku z faktem, iż funkcjonowanie organizacji napotyka na różnego rodzaju bariery ograniczające sprawność działań, które potencjalnie mogą obniżać zainteresowanie pracą w wojsku w niniejszym artykule skoncentrowano się na ich identyfikacji oraz sformułowaniu propozycji usprawnień, które przyjęto jako cele badania. Do osiągnięcia celu posłużyły metody jakościowe i ilościowe, w szczególności: analiza, synteza, wnioskowanie oraz metoda badań sondażowych (technika ankiety). Badaniem ankietowym objęto 246 respondentów – żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska. Do analizy zebranego materiału wykorzystano programy Excel i Statistica.
PL
Realizacja zadań zabezpieczenia logistycznego realizowanych przez Wojskowy Oddział Gospodarczy na rzecz jednostek wojskowych przydzielonych jemu na zaopatrzenie zależy między innymi od informacji. Informacja ta posiada różne atrybuty, których rozumienie, interpretacja i przestrzeganie może mieć decydujący wpływ na jakość realizowanych zadań logistycznych. Konieczne zatem jest podjęcie próby poznania poglądów obu zainteresowanych stron, to jest WOG i jednostki wojskowej. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe w których uczestniczyli przedstawiciele zabezpieczanych jednostek i zabezpieczających Wojskowych Oddziałów Gospodarczych. Uzyskane wyniki wskazują na podobieństwa i różnice, a ostatecznym wnioskiem jest podjęcie działań aby doprowadzić do minimalizacji występujących rozbieżności co w konsekwencji może pozwolić skutecznie i efektywnie zaspokoić potrzeby logistyczne jednostek wojskowych.
EN
Implementation of logistics security tasks carried out by the Economic branch of the Military for the military units assigned to him to supply depends on information. This information has different attributes that understanding, interpretation and compliance can have a decisive influence on the quality of the carried out logistics tasks. It is therefore necessary to try to know the views of both parties concerned, it is the LAW and military unit. To this end, surveys were conducted in which representatives of securable entities and Military Security Branches. The results obtained indicate the similarities and differences, and the final proposal is to take action to minimize the occurring differences which in turn could allow effectively and efficiently meet the needs of the logistic units the military.
PL
W artykule przedstawiono, bazując na uregulowaniach prawnych obowiązujących w naszym kraju, specyfikę organizacji ochrony danych osobowych w organizacji zhierarchizowanej na przykładzie jednostki wojskowej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę i zadania administratora danych osobowych, wymaganą dokumentację i zasady przetwarzania danych osobowych w jednostce wojskowej.
EN
The author of the article focuses on factors influencing the functioning of contemporary organizations. On the background of research results referring to work conditions in military units, some suggestions are presented to improve processes in military units in the light of their functioning in a microenvironment.
EN
The article features military units' ties with local government units. It focuses on defining the area in which the military may positively affect the development in a local scale and which local entities to cooperate with and in what form, as well as what this cooperation concerns.
10
Content available remote Technologiczne procesy magazynowania amunicji w jednostce wojskowej
EN
Modern technological processes of storing amminition in a military unit influence contemporary logistics and shape the rules of rational management of resources. A depot is one of the basic elements of military unit’s logistic infrastructure and a link connecting the basic stages of materiel flow. Modern IT systems supporting the storage economy management in the military and modern automated and mechanised auxiliary storage devices significantly facilitate the process of planning, storing, completing and distribution and also enable a rational storage and use of ammunition reserves. Applying modern solutions in the storage economy such as automatic identification, RFID technology, GS1 is necessary in order to manage the ammunition depot effectively. A military unit faces and will face the necessity to apply the state-of the-art technologies of managing the storage economy.
PL
Rozwój militarny sił zbrojnych, ciągłe zwiększanie ilości i jakości zadań wykonywanych, zwłaszcza na rzecz polskich kontyngentów wojskowych, stawia przed dowódcami konieczność nie tylko stałego doskonalenia umiejętności podległych żołnierzy, ale także wprowadzania nowych rozwiązań i technologii w dziedzinie ochrony środowiska. Trudność tego zadania polega przede wszystkim na pogodzeniu ze sobą priorytetowej dla żołnierzy realizacji poleceń przełożonych, z troską o ochronę środowiska, nawet w warunkach zagrożenia, jakim są misje międzynarodowe. Rola edukacji ekologicznej pozwala na realizowanie zadań z troską o właściwe zabezpieczenie środowiska i jest integralnym elementem szkolenia na każdym etapie drogi służbowej każdego żołnierza. Można prognozować, że w najbliższych latach negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne wszelkich działań prowadzonych przez siły zbrojne, będzie się znacznie zmniejszać.
EN
The statements that civilisation progress, which has led to shake the natural balance, is responsible for increasing appearance of natural calamities incline to create an effective system ensuring functioning of the state in forecast crisis situations. It also forces to improve the existing protection system, in which the military, among others the Nadwiślańskie National Guard units, have played an important role. These units, a part of the Republic of Poland armed forces, are subordinated to the Minister of the Interior and Administration. The article describes rescue actions and presents deficiencies that appeared during the flood.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.