Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacja uzwojeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych autora w zakresie ustalenia przyczyn uszkadzania się izolacji uzwojeń silników wysokonapięciowych indukcyjnych klatkowych. Przedstawiono rodzaje uszkodzeń izolacji uzwojeń. Omówiono metody diagnostyki off-line izolacji uzwojeń silników, zaprezentowano wyniki badań własnych w zakresie diagnostyki off-line.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny awarii silnika komutatorowego szeregowego wkrótce po przeprowadzonym remoncie. Remont ten został wykonany po długotrwałym okresie eksploatacji w ciężkich warunkach pracy, wymagających znacznych przeciążeń prądowych. Znajomość przyczyn awarii powinna być przestrogą przed ograniczaniem zakresu prac remontowych.
EN
The paper presents the causes of the commutator serial motor failure shortly after it becomes operational. The repair was made after long-term use in hard conditions of exploitation, requiring a large current overload. Knowledge of the causes of the failure should be a warning against reducing the scope of the repair work.
PL
Izolacja uzwojeń spełnia kluczową funkcję w prawidłowym działaniu silników i maszyn elektrycznych. Wpływ uszkodzeń mechanicznych (sił odśrodkowych, przycierania części ruchomych), naprężeń termicznych (wywołanych przeciążeniami silnika, wpływem warunków otoczenia) oraz uszkodzeń elektrycznych może doprowadzić do nieodwracalnych w skutkach awarii. W związku z powszechnością zastosowania napędów elektrycznych ważne jest zrozumienie zjawisk leżących u podstaw rozwoju uszkodzeń izolacji silników elektrycznych.
PL
Wyładowania niezupełne (WNZ) są wyładowaniami występującymi wewnątrz układu izolacyjnego, które tylko częściowo zwierają izolację między przewodnikami i nie powodują bezpośrednio utraty własności izolacyjnych układu. Długotrwałe działanie wyładowań niezupełnych poprzez mikro- i makroskopowe zmiany w strukturze układów prowadzi do wyładowania zupełnego, czyli przebicia izolacji. W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój metod diagnostyki izolacji maszyn bazujących na analizie WNZ. Wspomagane komputerowo metody pozwalają nie tylko ocenić poprawność wykonania izolacji, ale również określić rodzaj i miejsce występowania defektu.
EN
Paper contain laboratory study of partial discharge (PD) measurement on turbo-generator bars with a voids. Noise influence during PD measurement and theirs elimination were described. Some partial discharge patterns and PD interpretation were showed.
PL
Turbogeneratory są i w najbliższym czasie pozostaną podstawowym źródłem energii elektrycznej. Współcześnie produkowane są stojany o mocy powyżej 2 GW, w projektowaniu zaś są coraz to większe jednostki. Przy tak wielkiej koncentracji mocy szczególnego znaczenia nabiera niezawodność i trwałość maszyn. Badania teoretyczne, laboratoryjne, jak i doświadczalne analizy zjawisk w układach elektroizolacyjnych maszyn elektrycznych wysokiego napięcia zmierzają do określenia wskaźników diagnostycznych opisujących stopień zużycia izolacji. Działania te stanowią podstawowe cele prac w dziedzinie diagnostyki wysokonapięciowej. Układ izolacyjny jest to struktura przestrzennie złożona z materiałów nośnych, izolacyjnych i przewodzących, zapewniających odpowiednią wytrzymałość elektryczną i funkcjonalność urządzenia. Izolacja uzwojeń w maszynach elektrycznych – zwana często „złem koniecznym” – jest elementem wymagającym zwiększenia gabarytów maszyny lub zmniejszenia jej mocy przy zachowaniu dotychczasowych wymiarów.
EN
Paper contain laboratory study of partial discharge (PD) measurement on turbo-generator bars with a voids. Partial discharge patterns and PD interpretation were showed.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania warunków komfortu cieplnego maszyn elektrycznych wysokiego napięcia na podstawie pomiaru aktywności wyładowań niezupełnych (wnz) oraz parametrów mikroklimatu mierzonych metodami on-line w warunkach przemysłowej eksploatacji. Propozycja polega na wyznaczeniu takiej temperatury i wilgotności powietrza, przy których aktywność wnz jest na bardzo niskim poziomie. Przedstawione w artykule wyniki badań własnych dowodzą istnienia takich warunków mikroklimatycznych, w których poziom aktywności wnz może zostać zredukowany do minimum. Należy jednak pamiętać, aby wyznaczone tym sposobem warunki mikroklimatyczne nie wpływały negatywnie na pozostałe parametry eksploatacyjne maszyn elektrycznych.
EN
This article describes how to determine the conditions of thermal comfort for high voltage electric al machines using at work. The basis for determining the conditions of comfort is to measure the PD and microclimate measured on-line methods in industrial use. The proposal involves the determination of the temperature and moisture and relative humidity at which the PD activity is at a very low level. Presented in this paper results of the study show the existence of such microclimatic conditions in which the level of PD activity can be reduced to a minimum. Note, however, that designated this way microclimatic conditions do not adversely mpact other operating parameters of electrical machines.
PL
W artykule pokazano sposób konstrukcji sztucznej sieci neuronowej służącej do prognozowania zachowania się obiektu. Obiektem badań był silnik elektryczny wysokiego napięcia; celem badań było określenie przydatności sztucznych sieci neuronowych do prognozowania emisji wyładowań niezupełnych pojawiających się w uzwojeniach izolacji silnika. Zmiennymi wejściowymi do modelu były wielkości pomiarowe: temperatura otoczenia silnika, wilgotność względna i bezwzględna powietrza, natężenie prądu i jego częstotliwość. Uzyskane wyniki badań wskazują, że zaproponowany model neuronowy wykazuje się odchyleniem standardowym wynoszącym ±5% lub ± 3% w zależności od wprowadzonych zmiennych. W artykule pokazano również wpływ jakości pomiarów na wynik uczenia sztucznej sieci neuronowej. Ponadto opisano możliwość implementacji zaproponowanego algorytmu w systemach eksperckich służących do monitorowania pracy maszyn elektrycznych krytycznych dla danego obiektu.
EN
The article shows how to design artificial neural network for solving a task of prediction of the dynamic behaviour of the process. The process of the research was the high voltage electric motor; the purpose of the research was determination of the usefulness of artificial neural networks to the prediction of partial discharge emissions occurring between motor windings isolation. Input variables to the model were following measurements: an ambient temperature, relative and absolute air humidity, current and its frequency. The obtained results indicate that the proposed neural model has a standard deviation of ± 5% or ± 3% depending on input variables. The article also shows the influence of the quality of measurements on the result of learning of artificial neural network. The implementation of the proposed algorithm in expert systems serving for monitoring of the work of the critical drives were additionally described.
8
Content available remote Komfort cieplny maszyn elektrycznych wysokiego napięcia
PL
W artykule przedstawiono definicję pojęcia i sposób wyznaczania warunków komfortu cieplnego maszyn elektrycznych wysokiego napięcia na podstawie pomiaru aktywności wyładowań niezupełnych (wnz) oraz parametrów mikroklimatu mierzonych metodami on-line w warunkach przemysłowej eksploatacji. Propozycja polega na wyznaczeniu takiej temperatury i wilgotności powietrza, przy których aktywność wnz jest na bardzo niskim poziomie. Przedstawione w artykule wyniki badań własnych dowodzą istnienia takich warunków mikroklimatycznych, w których poziom aktywności wnz może zostać zredukowany do minimum. Należy jednak pamiętać, aby wyznaczone tym sposobem warunki mikroklimatyczne nie wpływały negatywnie na pozostałe parametry eksploatacyjne maszyn elektrycznych.
EN
This article describes a definition of thermal comfort and how to determine the conditions of thermal comfort for high voltage electrical machines using at work. The basis for determining the conditions of comfort is to measure the PD and microclimate measured on-line methods in industrial use. The proposal involves the determination of the temperature and moisture and relative humidity at which the PD activity is at a very low level. Presented in this paper results of the study show the existence of such microclimatic conditions in which the level of PD activity can be reduced to a minimum. Note, however, that designated this way microclimatic conditions do not adversely impact other operating parameters of electrical machines.
PL
W artykule zostaną przedstawione wyniki badań niszczących izolacji silników indukcyjnych dużych mocy z wykorzystaniem rożnych metod diagnostycznych na tym samym obiekcie. Celem tych badań jest poszukiwanie wzajemnych korelacji, których skutkiem jest otrzymanie trafnej diagnozy.
EN
The paper will be presented the results of destructive isolation of high-power induction motors using different diagnostic methods on the same object. The purpose of these tests is to look for correlations that result in getting a good diagnosis.
EN
The turn-to-turn insulation quality of electrical machines can be monitored using high frequency resonance detection in windings. Indeed, for standard turn insulation made of polyester-imide and polyamide-imide coating, the polymer aging causes a slight increase of the turn-to-turn capacitance therefore a slight change of several winding resonance frequencies. Such change can be detected by an appropriate monitoring system. For large machines, the interesting spectrum is in the range 10MHz -50MHz. The paper describes a method based on magnetic field measurements able to detect such resonance frequencies for large machines.
PL
Jakość izolacji wokół cewek maszyn elektrycznych może być monitorowana stosując metodę detekcji rezonansem wysokoczęstotliwościowym. Rzeczywiście, dla standardowej izolacji zwoju wykonanej z poliestroamidu i pokrytego poliamidowa powłoką, starzenie powoduje niewielki wzrost pojemności miedzyzwojowej dla różnych częstotliwości rezonansowych. Taka zmiana może być wykryta za pomocą odpowiedniego systemu monitoringu. W przypadku dużych maszyn, ciekawe spektrum występuje w zakresie 10MHz-50MHz. W artykule opisano metodę opartą na pomiarach pola magnetycznego dla dużych maszyn.
11
Content available remote Proces starzenia izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych
EN
Electrical machines, especially induction machines, are also installed in the open space, for ex ample in cement mills. In the period from November to March, cement production is stopped, engines do not work, they are cold and exposed to weather conditions, which promotes the absorption of moisture by the insulation system. Not all of the motors have heating systems installed, and among those which do, most have heating often turned off by the operators. During the off period for engines, there is time for diagnostic tests off-line. This article presents a methodology of diagnostic tests of main insulation with the use of DC voltage, the criteria for assessing the technical condition of the insulation and also the results of the tests of the insulation of wound-rotor induction motors, that was regularly performed every year in the period (2001-2007) in one of the cement mills. These are the engines installed in the open air. The results of the diagnostic tests are used for engine- repair planning.
EN
The article presents the results of research which include an assessment of influence of selected microclimate parameters on the issue of partial discharges in high power drives in the energy sector. The author presented the results of their own research, which was made in industrial conditions in a long period of time. The study included measurement of environmental parameters such as the air temperature, radiant temperature, air flow velocity, humidity and the relative moisture of air. It also measured the parameters of partial discharges like: partial discharge intensity (PDI), the amplitude of discharges (Qmax) and the partial dis charge pulses per second (PPS). The article also provides the model assumptions which describe the heat flow phenomena in industrial hall room with working electrical drives. The results of the simulations have been verified by obtaining satisfactory qualitative and quantitative convergence between the experimentation and simulation. In summary, the author presents the recommended parameters of the environment, which are beneficial to long-term operation of electrical machines.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia autora w stosowaniu czujników antenowych do pomiarów wyładowań niezupełnych (wnz) w izolacji maszyn elektrycznych. Pomiary te miały na celu ocenę stanu izolacji uzwojeń off-line i on-line. Autor przedstawił wyniki badań własnych, w szczególności omawiając anteny na bazie termorezystorów RTD, anteny paskowe, pętlicowe i przenośne. Autor wykazał bardzo dużą użyteczność w pomiarach wnz silników układów antenowych typu termorezystory RTD wraz z zespołami antenowymi. Pomiary wnz, przez poszczególne termorezystory umieszczone w silniku, dają możliwość lokalizowania miejsc generowania wnz, czyli miejsc osłabienia izolacji uzwojeń. Czujniki antenowe są bardzo przydatne do pomiarów wnz i diagnostyki stanu izolacji uzwojeń on-line. Proponowane przez autora własne rozwiązania czujników do pomiarów wnz w maszynach elektrycznych w warunkach przemysłowych sprawdziły się.
EN
The article presents experience of the author in use of antenna detectors tor measurements of partial discharge s in electric motors. The measurements aim at off-line and on-line evaluation off the condition of winding insulations. The author presents results of his own research, in particular discussing antennas based on RTDs, strip, loop and mobile antennas. The author demonstrates high usefulness of RTD-type antenna systems together with antenna assemblies in measurements of partial discharges in motors. Measurements of partial discharges by individual RTDs situated in motors enable to locate the place of partial discharge generation, i.e. the place where winding insulations are weakened. Antenna detectors are very useful to measurements of partial discharges and on-line diagnostics of the condition of winding insulations. The author's solutions regarding detectors tor measurements of partial discharges in electric machines in industrial conditions have proved to be successful.
EN
The article presents a review of measurement methods used in the industry to evaluate the condition of winding insulations in electrical machines in case of off-line and on-line measurements. In particular, it demonstrate experience of the authors from measurements carried out for several years in regarding the type of monitoring of condition of winding insulations in high-power electrical motors, important from the viewpoint of production processes. The authors also show measurement methods. Examples of measurement results are presented and discussed.
PL
W artykule przedstawiono metodę diagnostyki izolacji uzwojeń silników elektrycznych nazywaną metodą udarów napięciowych. Omówiono wyniki badań własnych autora w zakresie wykorzystania metody udarów napięciowych - testu impulsowego, do wykrywania zwarć zwojowych w uzwojeniach silników indukcyjnych klatkowych i pierścieniowych. Autor wykazał jej użyteczność. Metoda jest bardzo czuła, umożliwia ocenę wszystkich systemów izolacji i wszystkich rodzajów izolacji. Umożliwia ocenę izolacji między uzwojeniem a masą, między zwojami, między fazami, umożliwia wykrycie przerwania obwodu, brak połączenia między uzwojeniami, przez pomiar asymetrii impedancji poszczególnych uzwojeń fazowych (spowodowanych zmianami indukcyjności i pojemności badanego uzwojenia) w trakcie pobudzania ich do drgań. Jest to metoda porównawcza. Współczesne aparaturowe rozwiązania metody mogą być z powodzeniem stosowane w przemyśle na dowolnych maszynach elektrycznych. Zaprezentowano wyniki badań wykonanych w warunkach przemysłowych w zakresie diagnostyki izolacji uzwojeń z wykorzystaniem metody udarów napięciowych.
EN
The article presents method of diagnostics of insulation of windings in electric motors, named impulse voltage method. The article discusses the results of own author's researches in the area of using the impulse voltage method - impulse test for detection turn-to-turn short circuit in windings of squirrel-cage and slip-ring induction motors. Author proved it usefulness. That method is very sensitive, enables to estimate all systems of insulation and all kinds of insulation. It enables to estimate insulation between winding and earth, between turn of windings, between phases, enables to estimate interruption of circuit, absent of contact between windings, by measurement the asymmetry of impedance each phase winding (caused by vary the inductance and capacitance of researched winding) during activate them for vibration. It is the comparative method. The modem designed apparatuses for this method can be successfully used in industry on whichever kind of electric machines. The article presents results of researches made in industrial conditions in the area of diagnostics of the winding insulations with application impulse voltage method.
PL
Przedstawiono podstawowe kwestie związane z pomiarami izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych, a w szczególności wysokonapięciowych indukcyjnych silników klatkowych. Artykuł ten powstał w wyniku długiej współpracy autora z przemysłem krajowym w dziedzinie diagnozowania maszyn elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracujących trójfazowych silników indukcyjnych. Zawartość artykułu może być wykorzystana w sposób praktyczny – zaprezentowane metody diagnostyczne, opracowane przez autora lub inne osoby, zostały przebadane w warunkach laboratoryjnych, a następnie zweryfikowane w środowisku przemysłowym.
EN
The paper presents basic issues related to diagnosis of winding insulation in electric machines, in particular high-voltage squirrel-cage induction motors. This paper is the result of a long cooperation the author with domestic industry within the scope of electric machine diagnosis, including in particular operating three-phase induction motors. The paper can be used for practical purposes. The presented diagnostic methods developed by the author or other persons have been tested in laboratory conditions and then verified in industrial environment.
PL
Omówiono metody diagnostyki on-line izolacji uzwojeń silników, zaprezentowano wyniki badań własnych w zakresie diagnostyki on-line, przedstawiono czujniki do pomiarów wyładowań niezupełnych (wnz) stosowane w silnikach. Zaprezentowano własne rozwiązania czujników, aparatury do pomiarów wnz oraz metody kalibracji układów do pomiarów wnz. Przedstawiono przykładowe wyniki badań stanu izolacji uzwojeń silników potrzeb własnych w elektrowniach.
EN
The paper discusses methods of on-line diagnostics in respect of motor winding insulations, presents results of own testing regarding on-line diagnostics, and describes measuring gauges of partial discharges used in motors. It presents own solutions regarding gauges, measuring apparatus of partial discharges and calibration methods of systems used for measurement of partial discharges. The paper also demonstrates examples of testing results to determine the condition of motor winding insulations in unit auxiliaries in power plants.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań własnych autora w zakresie ustalenia przyczyn uszkadzania się izolacji uzwojeń silników indukcyjnych klatkowych WN w przemyśle krajowym. Przedstawiono rodzaje uszkodzeń izolacji. Omówiono metody diagnostyki off-line izolacji głównej uzwojeń silników indukcyjnych, zaprezentowano wyniki badań własnych w zakresie diagnostyki off-line.
EN
This paper presents the own author's results of investigations in range of settlement of damaging in insulation of windings of high voltage squirrel-cage induction motors in the Polish industry. Author introduced typical damages of insulation winding. It was discussed methods of off-line diagnostics of main insulation of winding of induction motors, and it was presented also the own author's results of investigations in off-line diagnostics in the scope of off-line diagnostics.
EN
The paper presents basic issues related to diagnosis of winding insulation in electric machines, in particular high-voltage squirrel-cage induction motors. This paper is the result of a long cooperation of the author with domestic industry within the scope of electric machine diagnosis, including in particular operating three-phase induction motors. The paper can be used for practical purposes. The presented diagnostic methods developed by the author or other persons have been tested in laboratory conditions and then verified in industrial environment.
EN
The article presents an industrial application of high voltage induction motor on-line measurement. The paper contains an analysis of different diagnostics methods. The results indicate that these on-line methods are both useful. Partial Discharge (PD) on-line measurement is a recognized testing method for identification of deterioration of stator winding insulation of high voltage rotating machines such as hydraulic generators, high-speed turbine generators and large motors.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.