Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  branża farmaceutyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Problematyka prezentowanego opracowania dotyczy wdrażania nowych produktów innowacyjnych, będących efektem procesu komercjalizacji wyników badań naukowych. Globalizacja gospodarki i rozwój technologii sprawiają, że współcześnie bardzo szybko zmieniają się oczekiwania klientów wobec dostarczanych produktów. Wśród najistotniejszych czynników sukcesu przy wdrażaniu nowego przedsięwzięcia wymienia się innowacyjność produktu, orientację na rynek, jak również umiejętność dostrzeżenia przez przedsiębiorcę oraz wykorzystania pojawiających się szans rynkowych. Wprowadzanie nowych produktów technologicznych oraz zarządzanie nimi wymaga także specyficznych kompetencji samego przedsiębiorcy i zaangażowanego w proces zespołu. Celem prezentowanych badań była identyfikacja czynników wpływających na zainicjowanie współpracy pomiędzy uczelnią a przedsiębiorcą w oparciu o innowacyjny pomysł opracowany przez naukowców. Badania empiryczne zrealizowano w 2018 r. w Lublinie, metodą case study z techniką wywiadu oraz obserwacji uczestniczącej. Poszukując odpowiedzi na postawione pytania badawcze, analizie poddano dwa przedsiębiorstwa, współpracujące z uczelnią w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych. Wywiady przeprowadzono z trzema osobami, tj. dyrektorem działu badawczego w dwóch spółkach z branży farmaceutycznej zainteresowanym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności oraz kierownikami zespołów naukowych biorących udział w projektach badawczych. Analiza wyników badań umożliwiła zaproponowanie rekomendacji dla dalszego rozwoju tego typu przedsięwzięć realizowanych we współpracy z centami transferu technologii w uczelniach.
EN
The topic of the article concerns the implementation of new innovative products resulting from commercialization process of scientific research. Globalization of the economy and the development of technologies mean that today's customers' expectations are changing rapidly. Among the most important success factors in the implementation of the new venture there are product innovations, market orientation and the ability recognise emerging market opportunities. The introduction and management of new technological products also requires specific competences of the entrepreneur himself and the team involved in the process. The aim of the presented research was to identify factors influencing the initial stages of cooperation between the university and the entrepreneur based on an innovative idea developed by the researchers. Empirical research was carried out in 2018 in Lublin, using a diagnostic survey with an interview technique. Seeking answers to the research questions posed, two enterprises were analyzed, cooperating with the university in the process of commercialization of the research results. Interviews were conducted with three persons, i.e. the director of the R&D department in two pharmaceutical companies involved in implementing innovative solutions and managers of research teams involved in research projects. The analysis of the research results allowed to propose recommendations for further development of such projects carried out in cooperation with technology transfer centers at universities.
PL
Jednym z wyzwań, z jakimi boryka się branża farmaceutyczna, jest zjawisko związane z fałszowaniem produktów leczniczych na szeroką skalę. Konsekwencji tego zjawiska jest bardzo wiele, a kluczowym jest zagrożenie bezpieczeństwa produktów i – w rezultacie – zagrożenie zdrowia i życia pacjentów. Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization) wartość rynku sfałszowanych produktów leczniczych na świecie sięgnęła 430 mld USD rocznie. Nielegalne leki są bolączką zarówno krajów rozwijających się, jak i tych wysoko rozwiniętych, gdzie podrabia się również leki związane ze stylem życia. Ponadto, jak pokazują dane Światowej Organizacji Zdrowia oraz Interpolu, 30% leków konfiskowanych w Unii Europejskiej pochodzi z Indii, a kolejne 30% ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
PL
Ślad węglowy organizacji określa emisję gazów cieplarnianych związaną z działalnością organizacji i jest to jeden ze wskaźników stosowanych w kontekście wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Celem artykułu jest identyfikacja logistycznych aspektów ujmowanych w ramach obliczania śladu węglowego organizacji w odniesieniu do branży farmaceutycznej w obliczu specyfiki farmaceutycznego łańcucha dostaw. W artykule przedstawiono źródła emisji gazów cieplarnianych w zakresie transportu, magazynowania, pakowania oraz logistyki odzysku w farmaceutycznym łańcuchu dostaw. Przeanalizowano ponadto kategorie emisji z wyodrębnieniem aspektów logistycznych. Omówiono wyniki obliczeń śladu węglowego dla czerech przykładowych organizacji.
EN
The Corporate Carbon Footprint determines the greenhouse gas emissions generated by an organization and it is one of the most widely used indicators related to the environmental impact evaluation. The aim of this paper is to identify the logistic aspects of the corporate carbon footprint calculation in the pharmaceutical industry in the face of the specificity of the pharmaceutical supply chain. The paper presents the problems of transport, storage, packaging and reverse logistics in relation to the types and categories used in the corporate carbon footprint calculations. The carbon footprint calculation results obtained for four example organizations are discussed.
PL
Outsourcing jest strategią zdobywającą coraz większe uznanie. Firmy farmaceutyczne, chcąc zwiększyć swoją konkurencyjność, są coraz bardziej skłonne do powierzania logistyki operatorom logistycznym. Funkcjonowanie dynamicznie rozwijającej się branży farm ceutycznej regulują jednak restrykcyjne wymogi i wysokie standardy. Zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego oraz wysoka wartość ładunków są przesłankami sformułowania wielu wymagań jakościowych w odniesieniu do dystrybucji produktów leczn iczych. Podmioty świadczące usługi logistyczne dla branży farmaceutycznej są zobowiązane do przestrzegania ustawy Prawo farmaceutyczne oraz tzw. Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Branża ocze-kuje ponadto rozwiązań niestandardowych, „szytych na miarę”.
EN
Outsourcing is a trend gaining an increasing appreciation. Drug companies, to increase their competitiveness, become more inclined to entrust logistic operators with their logistics. Performance of the dynamically developing pharmaceutical industry is controlled by restrictive requirements and high standards of provided services. The risk to human life and health, as well as the high value of loads, determine the need to formulate a number of quality requirements concerning the distribution of pharmaceuticals. Business entities providing logistics services for the pharmaceutical industry are obliged to obey the act on Pharmaceutical Law and Good Distribution Practice. Furthermore, they are forced to offer and provide solutions being often different from market standards, whereby their operations are termed as “tailor-made”.
PL
W artykule podjęto próbę oceny jakości usług transportowych w branży farmaceutycznej. W celu dokonania oceny świadczenia jakości usług przez wybraną losowo grupę odbiorców danego przedsiębiorstwa wykorzystano metodę SERVQUAL Wyniki przeprowadzonego badania dały możliwość wysunięcia odpowiednich wniosków oraz stały się podstawą do dalszego rozwoju i doskonalenia badanego przedsiębiorstwa usług transportowych w branży farmaceutycznej.
EN
The article presents the attempt to assess the quality of transport services in pharmaceutical industry. In order to estimate the quality of the service provided by the randomly selected group of recipients of the given enterprise, the SERVQUAL method has been chosen. The results of the conducted research enabled the possibility of drawing appropriate conclusions, as well as they have become the base for further development and improvement of the analysed transport services enterprise in pharmaceutical industry.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki bezpieczeństwa przepływu produktów w łańcuchu dostaw a także przedstawienie dobrych praktyk wykorzystywanych w przedsiębiorstwach farmaceutycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości wytwarzanych produktów. W artykule zaprezentowano system GMP oparty na procedurach produkcyjnych, który stanowi gwarancję, że produkowane wyroby spełniają odpowiednie wymagania jakościowe. W dalszej części scharakteryzowano procedury zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów w poszczególnych etapach: zaopatrzenia materiałowego, produkcji oraz dystrybucji wyrobów farmaceutycznych.
EN
This article refers to the flow of product safety issues in the supply chain as well as the presentation of good practices used in pharmaceutical companies to ensure the safety and highest quality of manufactured products. The paper presents a system based on GMP manufacturing procedures, which ensures that its products meet the relevant quality requirements. In later characterized the procedures for ensuring the safety and quality of products in various stages: material supply, production and distribution of pharmaceutical products
8
Content available remote Outsourcing usług logistycznuch w branży farmaceutycznej
PL
W pierwszej części artykułu omówiono główne zagadnienia outsourcings W części praktycznej zaproponowano wdrożenie niektórych z proponowanych rozwiązań w hurtowni farmaceutycznej - Farmacol SA. Proponowane rozwiązania przystosowano do warunków istniejących w praktyce gospodarczej.
EN
The first part of this article presents main problems of outsourcing. In case study the projects of implementation several of proposed solutions in pharmaceutical wholesale - Farmacol S.A. have been presented. The suggested conceptions have been adapted to the existing economic conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.