Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  predykcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Boosting trees in application to hand grenades fuzes
EN
The article in the introduction presents a brief description of the decision tree, and the purpose of the article was defined. Then, the process of building boosting trees was characterized, paying attention to the algorithm of their building. A method of building boosting trees for UZRGM fuzes is described. The assortment of fuzes in which this type of fuze is used is indicated, and the individual features of the fuze are presented, which are checked during laboratory diagnostic tests. The importance classes that were used to classify the revealed inconsistencies were also described. A boosting classification tree for UZRGM fuzes was designed and built. An exemplary graph of the built tree and its structure and also a fragment of specific values predicted in individual analyzed classes are shown. The matrix of incorrect classifications was determined, which determines the accuracy of the incorrect predictions. On selected examples of the analyzed classes, the designed model was assessed on the basis of the lift chart and gains chart.
PL
We wstępie przedstawiono krótki opis drzew decyzyjnych oraz określono cel artykułu. Następnie, scharakteryzowano proces budowy wzmacnianych drzew, zwracając uwagę na algorytm ich budowy. Opisano metodę budowy drzew wzmacnianych dla zapalników typu UZRGM. Wskazano asortyment, w którym stosowane są tego typu zapalniki, oraz przedstawiono poszczególne cechy zapalnika, które sprawdzane są podczas prowadzonych laboratoryjnych badań diagnostycznych. Opisano również klasy ważności, które zostały zastosowane do klasyfikacji ujawnianych niezgodności. Zaprojektowano oraz zbudowano wzmacniane drzewo klasyfikacyjne dla zapalników typu UZRGM. Pokazano przykładowy wykres zbudowanego drzewa oraz jego strukturę, a także fragment określonych wartości przewidywanych w poszczególnych analizowanych klasach. Określono macierz błędnych klasyfikacji, która określa trafność błędnych predykcji. Na wybranych przykładach analizowanych klas, oceniono zaprojektowany model na podstawie wykresu przyrostu i wykresu zysku.
EN
The process of garment production has always been a black box. The production time of different clothing is different and has great changes, thus managers cannot make a production plan accurately. With the world entering the era of industry 4.0 and the accumulation of big data, machine learning can provide services for the garment manufacturing industry. The production cycle time is the key to control the production process. In order to predict the production cycle time more accurately and master the production process in the garment manufacturing process, a neural network model of production cycle time prediction is established in this paper. Using a trained neural network to predict the production cycle time, the overall error of 6 groups is within 5%, and that of 3 groups is between 5% and 10%. Therefore, this neural network can be used to predict the future production cycle time and predict the overall production time of clothing.
PL
Czas produkcji różnych ubrań jest inny i podlega dużym zmianom, dlatego menedżerowie nie mogą dokładnie zaplanować produkcji. Wraz z wkroczeniem świata w erę przemysłu 4.0 i gromadzeniem dużych zbiorów danych dobrym rozwiązaniem dla przemysłu odzieżowego jest zastosowanie maszyn uczących się. Czas cyklu produkcyjnego jest kluczem do kontroli procesu produkcyjnego. W celu dokładniejszego przewidywania czasu cyklu produkcyjnego i opanowania procesu produkcyjnego w procesie produkcji odzieży, w artykule opracowano model sieci neuronowej do przewidywania czasu cyklu produkcyjnego. Do przewidywania czasu cyklu produkcyjnego użyto sieci neuronowej, ogólny błąd 6 grup mieścił się w granicach 5%, a 3 grup – między 5% a 10%. W związku z tym zaprezentowana sieć neuronowa może znaleźć zastosowanie w przewidywaniu czasu cyklu produkcyjnego i całkowitego czasu produkcji odzieży.
PL
W artykule przedstawiono wpływ uwarunkowań rzeczywistych na pracę równoległego filtru aktywnego i zdolność kompensacji prądów harmonicznych. Zbadano wpływ opóźnień czasowych wynikających z implementacji cyfrowej sterowania, wpływ impedancji zwarciowej sieci zasilającej oraz błędów generowania napięcia przekształtnika na jakość kompensacji filtru. Badania symulacyjne przeprowadzono dla trzech układów sterowania: zamkniętego, otwartego i łączącego cechy obydwóch z nich.
EN
The article presents the impact of real determinants on the operation of parallel active filter and the ability of harmonic currents compensation. The article examines the influence of time delays resulting from the implementation of the digital control, the influence of the shortcircuit impedance of the power supply network and errors in generating the inverter voltage on the quality of the compensating effectiveness. Simulation tests were carried out for three control strategies: closed loop control, open loop control and control strategy combining features of both of them.
PL
Dzięki zastosowanym narzędziom i stworzonym rozwiązaniom informatycznym, model hydrauliczny sieci wodociągowej w mieście Opole jest wykorzystywany od blisko 10 lat w celach predykcji zachowania wody w sieci, stosownie do założonych scenariuszy.
PL
Metodyka automatycznego odkrywania wiedzy o procesach wytwarzania i przetwarzania metali obejmuje problemy związane z (1) akwizycją danych i integracją ich w aspekcie dalszej eksploracji, (2) doborem i adaptacją metod uczenia maszynowego ― indukcji reguł, predykcji zmiennych ilościo wych i jakościowych, (3) formalizacją wiedzy w odpowiednich reprezentacjach: regułowej, zbiorów rozmytych, zbiorów przybliżonych czy wreszcie logiki deskrypcyjnej oraz (4) integracją wiedzy w repozytoriach opisanych modelami semantycznymi, czyli ontologiami. Autor przedstawił możliwość osiągnięcia równowagi pomiędzy wygodą użytkowania a precyzją w przypadku pozyskiwania wiedzy z małych zbiorów. Badania wykazały, że drzewa decyzyjne są wygodnym narzędziem odkrywania wiedzy i dobrze radzą sobie z problemami silnie nieliniowymi, a wprowadzenie dyskretyzacji poprawia ich działanie. Zastosowanie metod analizy skupień umożliwiło też wyciąganie bardziej ogólnych wniosków, przez co udowodniono tezę, że granulacja informacji pozwala znaleźć wzorce nawet w małych zbiorach danych. Opracowano w ramach badań procedurę postępowania w analizie małych zbiorów danych eksperymentalnych dla modeli multistage, multivariate & multivariable, co może w znacznym stopniu uprościć takie badania w przyszłości.
EN
The methodology of automatic knowledge discovery about metal production and processing processes includes problems related to (1) data acquisition and integration in the aspect of further exploration, (2) selection and adaptation of machine learning methods - rule induction, quantitative and qualitative variable prediction, (3) formalization knowledge in appropriate representations: rule, fuzzy sets, rough sets and finally descriptive logic, and (4) integration of knowledge in repositories described by semantic models or ontologies. The author presented the possibility of achieving a balance between ease of use and precision when acquiring knowledge from small collections. Research has shown that decision trees are a convenient tool for discovering knowledge and that they deal well with strongly non-linear problems, and the introduction of discretization improves their operation. The use of cluster analysis methods also made it possible to draw more general conclusions, which proved the thesis that granulation of information allows finding patterns even in small data sets. As part of the research, a procedure was developed for analyzing small experimental data sets for multistage, multivariate & multivariable models, which can greatly simplify such research in the future.
EN
The execution of production processes in real manufacturing systems is associated with the occurrence of numerous disruptions, which predominantly revolve around technological machine failure. Therefore, various maintenance strategies are being developed, many of which tend to emphasise effective preventive measures, such as the Time-Based Maintenance (TBM) discussed in this paper. Specifically, this publication presents the time-based machine failure prediction algorithm for the multi-machine manufacturing environment. The Introduction section outlines the body of knowledge related to typical strategies applied in maintenance. The next part describes an approach to failure prediction that treats processing times as makespan and is followed by highlighting the key role of historical data in machine failure management, in the subsequent section. Finally, the proposed time-based machine failure prediction algorithm is presented and tested by means of a two-step verification, which confirms its effectiveness and further practical implementation.
PL
Realizacja procesów produkcyjnych w rzeczywistych systemach wytwórczych wiąże się z występowaniem wielu zakłóceń, do których zalicza się głównie awarie maszyn technologicznych. W związku z tym obserwowany jest rozwój różnorodnych strategii utrzymania ruchu. Coraz większy nacisk kładziony jest na efektywne działania prewencyjne, do których zalicza się także działania określone w czasie (ang. Time-Based Maintenance – TBM). W niniejszej publikacji zaprezentowano algorytm predykcji awarii maszyn w wielomaszynowych systemach wytwórczych wspierający prewencyjne utrzymanie ruchu. Na wstępie omówiono zagadnienia związane z typowymi strategiami stosowanymi w obszarze UR. Ponadto omówiono tematykę predykcji awarii, zwracając uwagę na ujęcie czasu pracy maszyny jako czasu trwania, a także kluczową rolę wykorzystania danych historycznych dotyczących awarii maszyn. Następnie zaprezentowano proponowany algorytm predykcji wspierający działania określone w czasie. Prezentowane prace zakończono dwuetapową weryfikacją proponowanej metody, która potwierdziła jej skuteczność oraz zasadność wykorzystania.
PL
Produkcja budowlana jest jedną z najbardziej wypadkowych – zarówno w kraju, jak i na całym świecie, o czym świadczą badania naukowe oraz liczne statystyki i raporty. O ile liczne statystyki powypadkowe są cennym źródłem danych o wypadkach, o tyle znacznie cenniejsze dla zarządzających bezpieczeństwem na budowie i zajmujących się planowaniem robót są proste w interpretacji modele, pozwalające przewidywać zagrożenia i oceniać ich skutki. Badania w tym obszarze prowadzą m.in. [1,2,3,4,5,17,18]. W pracy skoncentrowano się na zagadnieniu długości nieobecności powypadkowej pracownika. Jest ona bowiem nie tylko uciążliwa dla pracodawcy z przyczyn organizacyjnych, ale także świadczy, co potwierdza [4,5], o poziomie bezpieczeństwa na budowie. W artykule skupiono się na analizie możliwości predykcji czasu trwania powypadkowej absencji pracownika przy użyciu drzew decyzyjnych i ich rodzin. Przedmiotem rozważań jest zatem N-elementowy zbiór U obserwacji – tj. odnotowanych wypadków w pracy. Każdą obserwację należącą do zbioru U charakteryzuje wektor [xi1, xi2, …, xiL, yi] tzw. atrybutów obserwacji. Wyróżniamy L atrybutów objaśniających (tzw. predyktorów): X1,…, XL oraz 1 atrybut objaśniany Y. Zmienne xi1, xi2, …, xiL , yi opisują wartości atrybutów i-tej obserwacji. Reprezentację zbioru U można zatem zapisać jako równanie (2.1). Dysponując określonym zbiorem obserwacji U, chcemy znaleźć relację pomiędzy długością powypadkowej absencji pracownika Y a okolicznościami wystąpienia wypadku X=[X1,…, XL] w postaci modelu.
EN
Work safety control and analysis of accidents during the construction performance are some of the most important issues of the construction management. The paper focuses on the post-accident absence as an element of the occupational safety management. The occurrence of the post-accident absence of workers can be then treated as an indicator of building performance safety. The ability to estimate its length can also facilitate works planning and scheduling in case of the accident. The paper attempts to answer the question whether it is possible and how to use decision trees and their ensembles to predict the severity of the post-accident absence and which classification algorithm is the most promising to solve the prediction problem. The paper clarifies the model of the prediction problem, introduces 5 different decision tress and different aggregation algorithms in order to build the model. Thanks to the use of aggregation methods it is possible to build classifiers that predict precisely and do not require any initial data treatment, which simplifies the prediction process significantly. To identify the most promising classifier or classifier ensemble the prediction accuracy measures of selected classification algorithms were analyzed. The data to build the model was gathered on national (Polish) construction sites and was taken from literature. Models obtained within simulations can be used to build advisory or safety management systems allowing to detect threats while construction works are being planned or carried out.
PL
Artykuł przedstawia nowatorską strategię predykcyjnego sterowania równoległym energetycznym filtrem aktywnym (EFA). Proponowane sterowanie zawiera sprzężenie zwrotne od prądu zasilającego i wiąże zalety sterowania w układzie otwartym oraz zamkniętym – szybkość reakcji na zmianę prądu odbioru i bardzo wysoką skuteczność kompensacji. Wysoka jakość prądu kompensacyjnego wynika również z zastosowania w sterowaniu algorytmów predykcyjnych, a także z faktu przyłączenia przekształtnika do sieci poprzez obwód LCL. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych proponowanego algorytmu sterowania.
EN
The paper presents a novel strategy of predictive control for shunt active power filter (APF). The proposed control includes feedback from the supply current and combines the advantages of control in an open and closed loop- the transient response speed after changing the load current and a very high compensation efficiency. The high quality of the compensation current also results from the use of predictive algorithms in the control, as well as from the fact of connecting the converter to the network via the LCL circuit. The article presents the results of simulation tests of the proposed control algorithm.
EN
Failures are a problem for every company that causes the plant to stop working and thus incur losses. It is therefore obvious that companies want to eliminate unplanned downtime in the production process. In the wake of the still increasing demands in terms of productivity and safety requirements, cost reduction, the industry is forced to seek the optimum between economic requirements and an acceptable level of risk in terms of security. Modern factories equipped with computerized processes and extensive diagnostic tools often do not use all the information that is collected from the hardware level. It happens that some of the relationships between events are often overlooked or neglected. The article presents an approach to increasing machine reliability through predictive data analysis. The assumptions of the predictive and preventive maintenance methods are presented. The threats and possibilities offered by this methodology implemented in the production process are presented.
PL
Awarie to problem każdego przedsiębiorstwa powodujący zatrzymanie pracy zakładu a przez to ponoszenie strat. Oczywistym zatem jest, że firmy chcą eliminować nieprzewidziane przestoje w procesie produkcji. W następstwie rosnących wciąż wymagań w zakresie produktywności i wymagań bezpieczeństwa, redukcji kosztów, przemysł zmuszony jest do poszukiwania optimum pomiędzy wymaganiami ekonomicznymi i akceptowalnym poziomem ryzyka w zakresie bezpieczeństwa. Nowoczesne fabryki wyposażone w skomputeryzowane procesy i rozbudowane narzędzia diagnostyczne często nie wykorzystują wszystkich informacji, które są zbierane z poziomu sprzętowego. Zdarza się, że niektóre z relacji pomiędzy zdarzeniami są często pomijane lub zaniedbywane. W artykule przedstawiono podejście do zwiększenia niezawodności maszyn poprzez predykcyjną analizę danych. Zaprezentowano założenia metodyki predictive i preventive maintenance. Przedstawiono zagrożenia i możliwości jakie daje ta metodyka zaimplementowana w procesie produkcyjnym.
EN
Failures are a problem for every company that causes the plant to stop working and thus incur losses. It is therefore obvious that companies want to eliminate unplanned downtime in the production process. In the wake of the still increasing demands in terms of productivity and safety requirements, cost reduction, the industry is forced to seek the optimum between economic requirements and an acceptable level of risk in terms of security. Modern factories equipped with computerized processes and extensive diagnostic tools often do not use all the information that is collected from the hardware level. It happens that some of the relationships between events are often overlooked or neglected. The article presents an approach to increasing machine reliability through predictive data analysis. The assumptions of the predictive and preventive maintenance methods are presented. The threats and possibilities offered by this methodology implemented in the production process are presented.
PL
Awarie to problem każdego przedsiębiorstwa powodujący zatrzymanie pracy zakładu a przez to ponoszenie strat. Oczywistym zatem jest, że firmy chcą eliminować nieprzewidziane przestoje w procesie produkcji. W następstwie rosnących wciąż wymagań w zakresie produktywności i wymagań bezpieczeństwa, redukcji kosztów, przemysł zmuszony jest do poszukiwania optimum pomiędzy wymaganiami ekonomicznymi i akceptowalnym poziomem ryzyka w zakresie bezpieczeństwa. Nowoczesne fabryki wyposażone w skomputeryzowane procesy i rozbudowane narzędzia diagnostyczne często nie wykorzystują wszystkich informacji, które są zbierane z poziomu sprzętowego. Zdarza się, że niektóre z relacji pomiędzy zdarzeniami są często pomijane lub zaniedbywane. W artykule przedstawiono podejście do zwiększenia niezawodności maszyn poprzez predykcyjną analizę danych. Zaprezentowano założenia metodyki predictive i preventive maintenance. Przedstawiono zagrożenia i możliwości jakie daje ta metodyka zaimplementowana w procesie produkcyjnym.
EN
Purpose: To develop a mathematical model for predicting the workplace environmental physical factors values. Design/methodology/approach: Experimental measurements of the harmful and dangerous physical factors values of workplace environmental were carried out using special certified equipments. For each physical factor, 200 measurements were carried out. The workplace choice is justified by the employees’ survey and specialists’ expert evaluation results. Prediction methods that can be used to predict the workplace environmental physical factors values have been analyzed analytically. Working conditions assessment was carried out in accordance with the classification of working conditions for workplace harmfulness and danger, which function in Ukraine. Findings: For a preliminary assessment of the impact of environmental physical factors on workers, it is proposed to use the strict ranking method. It has been established that the proposed mathematical models for predicting the workplace environmental physical factors values (noise, dust, vibration, relative humidity) have an accuracy of more than 90% and can be used for planning measures to working conditions improve. Research limitations/implications: The results of a study of modelling and forecasting the workplace environmental physical factors values at the enterprise for the manufacture of glass and glass products at workplaces of transportation, preparation and mixing of materials are shown. Mathematical models for four physical factors are presented: noise, dustiness of air, vibration, relative humidity. Practical implications: Mathematical models make it possible to predict the environmental physical factors values (noise, vibration, dust, humidity) taking into account the specifics of the production process, assess the hazard class and harmfulness of working conditions at workplaces and justify the measures at labour protection. Originality/value: For the first time proposed by the mathematical models for predict the environmental physical factors values (noise, vibration, dust, humidity) taking into account the specifics of the production process.
PL
Artykuł dotyczy podstaw działania typowych sieci neuronowych głębokich, do których zalicza się sieci konwolucyjne (CNN), autoenkoder czy sieć LSTM. Omówiono struktury tych sieci, ich algorytmy uczenia oraz dokonano przeglądu podstawowych zastosowań owych sieci w rozwiązywaniu różnego rodzaju zadań eksploracji danych, między innymi klasyfikacji, regresji, segmentacji danych, rekonstrukcji danych i wielu innych. Przedstawiono między innymi wyniki prac dotyczących bioinżynierii, w szczególności rozpoznawanie i klasyfikację obrazów mammograficznych.
EN
The paper presents the theoretical fundamentals of deep neural networks. The basic deep structures are discussed. They include convolutional neural networks (CNN), autoencoder (AE) and recurrent network called LSTM (Long short-term memory). This paper is concerned on presentation of their typical structures and learning algorithms. The review of some chosen applications of these solutions in such tasks as classification, regression, segmentation of data, reconstruction, text and speech recognition, etc., are discussed. Some chosen numerical results concerning classification problems will be also presented and discussed.
PL
Proces wyboru drogi w obszarze ograniczonym wymaga znajomości nie tylko samego obszaru, ale także bieżącego oraz przyszłego położenia innych poruszających się w nim obiektów. Zagadnienie to jest stosunkowo proste w przypadku gdy śledzone obiekty nie zmieniają kierunku ruchu oraz prędkości. Często jednak śledzone obiekty manewrują, co skutkuje koniecznością korekty wyznaczonej trajektorii obiektu własnego. Takie informacje pozwalają na minimalizację ryzyka ewentualnej kolizji. Jest to istotne zarówno ze względów bezpieczeństwa jak i z uwagi na czynniki ekonomiczne. W niniejszym artykule zaproponowano algorytm detekcji zmian kierunku ruchu oraz prędkości śledzonego obiektu. Proponowane w artykule rozwiązania są rozwinięciem poprzednich badań uwzględniających poszukiwanie optymalnej trasy obiektu na obszarze ograniczonym. Autorzy proponują tu algorytm dla zastosowań w systemach wspomagania decyzji dla nawigacji morskiej, ale może być on z powodzeniem zastosowany również w innych obszarach transportu.
EN
The process of choosing a trajectory in a restricted area requires knowing not only the area itself, but also the current and future location of other objects moving within it. This issue is relatively simple in case when the objects being tracked do not change the direction of movement and speed. Often, however, the objects being tracked have a nuanced effect, which results in the necessity to correct the determined trajectory of the own object. Such information allows to minimize the risk of a possible collision. This is important both for security reasons and due to economic factors. This article proposes an algorithm for the detection of changes in the direction of motion and the speed of the object being tracked. The solutions proposed in the article are a development of previous studies, including the search for the optimal object route in a restricted area. The authors propose an algorithm for applications in decision support systems for sea navigation, but it can also be successfully used in other areas of transport.
EN
The system which is developed in Department of Transport and Electrical Engineering UTH Rad. consists of collecting, analyzing and selecting data from existing observation units, and such to be installed in the future, including photo-radars, electronic fee collection and traffic monitoring cameras. The aim is tracking of objects distinguished by certain visual features. The present paper specifies the road net on chosen area and further, algorithms for the prediction of the continuations of vehicle tracks registered by the system are on consideration and assessed.
PL
Działanie opracowywanego na Wydziale Transportu i Elektrotechniki UTH Rad. systemu poszukiwania pojazdów drogowych polega na kolekcji, analizie i selekcji danych uzyskanych z różnorodnych istniejących, a także dodatkowo zainstalowanych jednostek obserwacyjnych takich jak fotoradary, kamery monitorujące ruch uliczny lub bramki służące do automatycznego poboru opłat. Celem jest śledzenie obiektów o zadanych cechach dystynktywnych. W niniejszym artykule sprecyzowano sieć dróg na zadanym obszarze, a następnie rozpatrywane i oceniane są algorytmy predykcji dalszych tras obiektów – pojazdów drogowych, które zostały zanotowane przez system.
15
PL
W artykule przedstawiono sterowanie samowzbudnym generatorem indukcyjnym w warunkach współpracy z siecią energetyczną. Pozwoliło to rozszerzyć zakres zastosowania układu. Zaproponowany układ charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością zasilania odbiorników łącznie z możliwością odsprzedaży wytworzonej energii do sieci. Kierunek przepływu energii do sieci może w zaproponowanym układzie zostać odwrócony. Stan taki występuje w przypadku niedoboru energii wytwarzanej przez generator SEIG (mała siła wiatru, niski stan wody, duże zapotrzebowanie na energię). Możliwość zmiany kierunku przepływu energii gwarantuje przekształtnik dwustronny AC/DC/AC zastosowany w proponowanym rozwiązaniu. Przekształtnik dwustronny jest sprzężony z siecią poprzez filtr LCL. Rozwiązanie to zapewnia sinusoidalny kształt prądu zarówno w przypadku przepływu energii do sieci, jak i z sieci. W przypadku pełnego przetwarzania energii generatora bez współpracy z siecią układ pracuje w trybie autonomicznym lub bezprzerwowego zasilania.
EN
The article presents the control of the self-excited induction generator in terms of cooperation with the mains. This made it possible to extend the scope of the system. The proposed system is characterized by very high flexibility of powering receivers as well as the possibility of reselling the produced energy to the grid. The direction of flow of energy to the proposed arrangement can be reversed. This condition occurs in case of shortage of energy produced by the generator SEIG (small wind strength, low water level, high energy requirements). The ability to change the direction of energy flow is ensured by a bilateral converter AC/DC/AC used in the proposed solution. The grid inverter is coupled to the network through an LCL filter. This solution provides a sinusoidal current flow in both directions: power supply and the grid. In the case of complete processing of the power of generator without the cooperation with the grid, the system operates in standalone mode or uninterruptible power supply mode.
16
Content available remote Predykcyjne UR. Czy przewidywanie jest zarezerwowane tylko dla proroków?
PL
Idealną sytuacją byłaby możliwość przewidywania, kiedy dana maszyna się zepsuje i jak długo będzie działać. To nie jest utopia. W bardzo prosty sposób można to zapewnić również w środowisku produkcyjnym.
17
Content available remote Prediction of changes in the performance characteristics of a building
EN
Over the course of their use, building structures are subject to constant destructive processes, which can take various courses. Over time, performance characteristics deteriorate, and can be partially restored as a result of repair works. The article presents a proposal for the prediction of changes in the performance characteristics of a building based on the adaptation of principles applied in predicting the operational reliability of technical objects.
PL
Obiekty budowlane podczas użytkowania podlegają ciągłym procesom destrukcyjnym o zróżnicowanym przebiegu. W miarę upływu czasu następuje obniżanie właściwości użytkowych, a częściowe ich przywrócenie następuje w wyniku napraw. W artykule przedstawiona jest propozycja prognozy zmian właściwości użytkowych budynku oparta na adaptacji zasad stosowanych w prognozowaniu niezawodności eksploatacyjnej obiektów technicznych.
PL
Do powszechnych zjawisk występujących w górnictwie podziemnym należą wstrząsy i tąpnięcia, które stanowią istotne zagrożenie dla znajdujących się pod ziemią ludzi oraz mogą spowodować znaczne straty finansowe. Odpowiednio wczesne wykrycie nadchodzącego zagrożenia zdecydowanie poprawiłoby bezpieczeństwo załogi jak również pozwoliłoby ograniczyć straty ekonomiczne. Niestety nie zostały dotychczas opracowane dostatecznie skuteczne systemy predykcji tych zjawisk. Niemniej jednak szczury, które żyją w podziemnej części kopalni, wykrywają zbliżające się zagrożenie dużo wcześniej w stosunku do zainstalowanej aparatury. Nadzwyczajne umiejętności tych gryzoni wynikają w znacznej mierze z możliwości ich zmysłów pozwalających na rejestrowanie drgań mechanicznych w szerokim zakresie od infradźwięków do ultradźwięków. Istotnym problemem technicznym w opracowaniu aparatury naśladującej zmysły szczura jest uzyskanie odpowiedniej czułości i rozdzielczości detektora w zakresie niskich częstotliwości przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego stosunku sygnał szum. W artykule przedstawiono koncepcję konstrukcji szerokopasmowego detektora mikrodrgań jako elementu systemu predykcji zagrożeń sejsmicznych.
EN
The underground rock burst and mining tremor are well-known phenomenon, which are a serious threat to beneath the underground people and can cause significant economical losses. The early enough detection of approaching dangerous would significantly improve the safety of the crew and it would reduce economic losses. Unfortunately, they have not yet developed sufficiently effective systems for prediction of these phenomena. However, the rats that live in the underground of the mine can detect the coming dangerous much earlier in relation to so far used equipments. unique ability of these rodents largely due to the possibility of their senses for the registration of mechanical vibrations in a wide range of infrasound to ultrasound. An important technical problem in the development of devices mimicking the senses rat to obtain adequate sensitivity and resolution of the detector in the low frequency range while ensuring appropriate the signal to noise ratio.The paper presents the concept of construction wideband micro-vibrations detector as a part of the seismic hazards prediction system.
PL
Celem niniejszej publikacji jest analiza i predykcja wielkości produkcji stali według technologii wytwarzania (proces konwertorowy i elektryczny) w krajowym, europejskim i światowym hutnictwie. W artykule przedstawiono przebieg linii trendów wielkości produkcji stali według procesów wytwarzania w układzie kraj, Europa, świat. Poszczególne trendy poddano interpretacji, a następnie dokonano predykcji zmian w ich przebiegu do 2020 roku.
XX
The aim of the article is analysis and prediction of steel production according to used technology (converter and electric process) in Poland, Europe and in the world. Particular time trends are presented in the paper. On the base of the analysis prediction of their changes until 2020 was developed.
PL
Przedstawione została działalność naukowo-badawcza Katedry Elektrotechniki i Automatyki Przemysłowej w zakresie automatyzacji procesów przeróbki surowców mineralnych, głównie węgla kamiennego. Badania te dotyczyły metod pomiarowych parametrów jakościowych i ilościowych węgla oraz innych wielkości procesowych, modeli symulacyjnych i ich wykorzystania w optymalizacji wartości produkcji, automatycznej regulacji procesów wzbogacania węgla w cieczach ciężkich, w osadzarce i procesu flotacji węgla, analizy wrażliwości parametrów decyzyjnych układu sterowania, monitoringu przebiegu procesów technologicznych, określania ekonomicznych efektów wzbogacania.
EN
The paper presents a research activity of the Department of Electrical Engineering and Automation in Industry in the area of mineral processing (particularly coal preparation). This activity has been focused on measurement methods of coal qualitative and quantitative parameters and other process parameters, simulation models and their application to production value optimization, automatic control of coal preparation processes in jigs and flotation, sensitivity analysis of control system decision parameters, technological process monitoring and estimation of economical effects of mineral processing.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.