Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  balanced scorecard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Objective: The objective of this article is to present the basic issues related to the functioning of a balanced scorecard in an enterprise. Becoming familiar with and analyse selected areas of a monitored enterprise and showing how to make practical use of the information gathered about the occurring problems. Design/methodology/approach: It was decided to use the tools of a goal-based measure system to determine the causes of the problem, which can be generally applied to supply chain assumptions. It should be noted that this set is only exemplary, but is nevertheless intended to be used as accurately as possible to assess the supply chain in relation to an enterprise's strategy. Findings: The before-and-after analysis of the changes made it possible to determine whether the problem had been solved and what benefits the enterprise had gained. By examining the timing of individual actions, it was possible to identify a course of action for the future. Uniqueness/value: The results of the study can be used in strategic decisions of an enterprise in terms of measure optimisation.
EN
Purpose: The paper aims to show the application of the Balanced Scorecard in a mining services company as a tool enabling the implementation of the company's strategy. Design/methodology/approach: The aim of the paper will be achieved through web/desk research, critical analysis of literature on the topic of the paper and case study. Findings: The article contains a literature study of the Balanced Scorecard and indicates how important the development and implementation of the strategy is in the activities of mining services companies. The process of developing the strategy and its implementation is shown on the example of a mining services company (Polish abbreviation p.u.g.), existing on the mining industry market for more than twenty years, employing from 300 to 500 employees, depending on the situation in the market, with a defined mission and vision. The Balanced Scorecard (BSC) was used as a tool for translating the company's strategy into its operations. The strategic objectives and their measures, as well as the conditions for adopting BSC into the operations of a mining services company, are presented. Originality/value: The example of the application of the Balanced Scorecard in the selected mining services company presented in the article may serve as an example for other mining companies.
EN
The strategic scorecard represents a major element of an enterprise's management system, which contributes to improving the key areas of operation, as well as precisely defining operational goals, metrics and tasks within the strategical framework. Increasing competitiveness, as well as progressive globalisation of the Transport, Shipping and Logistics (TSL) services market, requires constant adaptation to change from managers. It is, therefore, appropriate to use the strategic scorecard as it can be applied for continuous monitoring of progress in the implementation of strategy and, if necessary, for enhancing actions and the measurement system. The authors analysed a transport company operating in the Podkarpackie Voivodship, with the implementation of the strategic scorecard. The purpose of this article was to create a strategic scorecard for the transport company in the context of streamlining transport processes, while simultaneously improving the quality of customer service, translating into maximising financial results.
EN
This article presents the justification for the relevance of the method for assessing the performance of an airline company. Based on a survey of foreign sources, it was proposed to use the integrated method of the analytic hierarchy process using the example of “Air Astana”. The results of the method are described based on the determination of effective indicators. The conclusions are arrived at on the expediency of applying the fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) approach for the evaluation the airline's performance. The priority (importance) and weight of all perspectives and the corresponding indicators are determined according to the proposed method. A method of assessing the probability degree of fuzzy numbers is applied to calculate the weights of the indicators (perspectives). The results of the study show that the company will be able to monitor the effectiveness of its activities using selected indicators for each perspective. The application of the instruments enhances the effectiveness of management activities of the airline and confirms the relevance of a follow-up study of the problem. This approach can be used for the management of companies in different sectors of the national economy to enhance the efficiency of management decision-making.
EN
The main purpose of this research is to investigate the determinants for leaning and growth for sustainable development of logistics companies in Thailand. There are two theories contributions which are (1) strategic competitive advantages and (2) balanced scorecard. This research used the questionnaire mailing; the surveys completed and returned of 84 respondents. The key informants were the chief exeuctive officer, managing directors, or managers of logistics companies in Thailand. The logistics companies must be registered as members of the Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA). The results suggested managers to focus on the management philosophy that promotes new ideas and proactive working climate with technology. The technology and its application can support working proficiency for employees. Concentrating on strategic competitive advantages determinants (especially, technology) can result in companies’ success. Moreover, technology can help to revolutionize operational processes and practices, enhance the efficiency of operations, build and capture the opportunities in the market and offer new values to customers and stakeholders.
PL
Artykuł poświęcony jest zbadaniu czynników warunkujących oczekiwanie i rozwój w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju firm logistycznych w Tajlandii. Istnieją dwie teorie, które stanowią (1) strategiczną przewagę konkurencyjną i (2) zrównoważoną kartę wyników. W badaniach wykorzystano wysyłane kwestionariusze, ankiety wypełniło i zwróciło 84 respondentów. Kluczowymi informatorami byli: naczelni dyrektorzy wykonawczy, dyrektorzy zarządzający lub kierownicy firm logistycznych w Tajlandii. Firmy logistyczne muszą być zarejestrowane jako członkowie Thai International Freight Forwarders Association (TIFFA). Wyniki sugerują menedżerom skupienie się na filozofii zarządzania promującej nowe pomysły i proaktywny klimat pracy dzięki technologii. Technologia i jej zastosowanie mogą wspierać sprawność pracowników. Koncentracja na strategicznych determinantach przewagi konkurencyjnej (szczególnie technologii) może przynieść sukces firmom. Ponadto technologia może pomóc zrewolucjonizować procesy i praktyki operacyjne, zwiększyć wydajność operacji, budować i wykorzystywać szanse na rynku oraz oferować nowe wartości klientom i interesariuszom.
EN
Attending the important role of maintenance function in any production or service provider company, the measurement and assessment of maintenance performance is crucial for competitiveness and future survival. That situation is even more critical in urban transport fleets where some specific boundary conditions and special characteristics will affect maintenance policy and implementation. This paper presents a deep review of different studies worldwide to define the most proper and effective maintenance performance indicators, selecting and refining the most important ones to obtain a reduced maintenance management balanced scorecard. That balanced scorecard is proposed as a main tool for urban transport fleet maintenance managers to assess efficiency and effectiveness of maintenance processes and will be used as a basis for a future benchmarking process for this type of companies.
PL
Biorąc pod uwagę ważną rolę jaką pełni utrzymanie ruchu w firmach produkcyjnych i usługowych, pomiar i ocena wydajności eksploatacji ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności tych firm i ich przetrwania na rynku. Sytuacja ta jest szczególnie ważna w zakładach komunikacji miejskiej, w których pewne szczególne warunki brzegowe i szczególne cechy floty transportowej mają wpływ na politykę utrzymania ruchu i jej realizację. W niniejszym artykule przedstawiono dokładny przegląd różnych badań prowadzonych na całym świecie w celu określenia najbardziej odpowiednich i skutecznych wskaźników efektywności utrzymania ruchu, wybierając najważniejsze z nich i i udoskonalając je tak aby uzyskać zrównoważoną kartę wyników zarządzania utrzymaniem ruchu z ograniczoną liczbą parametrów. Zrównoważona karta wyników może być stosowana przez specjalistów utrzymania ruchu zakładów komunikacji miejskiej do oceny wydajności i skuteczności procesów konserwacji i stanowić będzie podstawę przyszłych analiz porównawczych dla tego typu przedsiębiorstw.
EN
Determining the effectiveness of the organization's activities is important from the point of view of not only the people who manage it, but also all its interaserians. For this reason, the popularity of various types of tools supporting business management is growing, as exemplified by the strategic scorecard. The aim of this article is to present the subject of the strategic scorecard in relation to public administration and city management. The article presents a proposal to extend the standard perspectives of a balanced card with a social perspective and deliveries. In addition to their characteristics, exemplary goals and measures have been proposed that can be used to assess the areas represented by these perspectives.
PL
Określenie efektywności działalności organizacji jest istotne z punktu widzenia nie tylko zarządzających nią osób, ale również wszystkich jej interesariuszy. Z tego powodu rośnie popularność różnego rodzaju narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, których przykładem jest strategiczna karta wyników. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki strategicznej karty wyników w odniesieniu do administracji publicznej i zarzą-dzania miastem. W artykule przedstawiono propozycję rozszerzenia standar-dowych perspektyw zrównoważonej karty o perspektywę socjalną i dostaw. Oprócz ich charakterystyki zaproponowano również przykładowe cele mierniki, które mogą być wykorzystane w ocenie obszarów reprezentowanych przez te perspektywy.
EN
In response to the growing sustainability concerns, manufacturing companies have to formulate measures to assess sustainable manufacturing performance, aiming at integration of sustainability aspects. Although various models and methods to assess the sustainability of production processes, and point the role of maintenance have been developed in recent years, contribution of all the elements of the maintenance to the results of sustainable production has not been comprehensively considered, since mostly financial aspects were analyzed. Taking into account this research gap, the article presents the concept of a model and procedure for assessing maintenance from the perspective of sustainable manufacturing requirements. Authors integrate three sustainability dimensions (economic, social and environmental) with Kaplan and Norton’s balance scorecard perspectives as a basis to develop the model of maintenance sustainability performance assessment. For the model developed, the assessment procedure based on the paradigm of aggregate assessment was designed. The Choquet integral, based on the so-called λ – measure, was implemented to aggregate the measures. Then, the results of research on determining the importance and interactions between the perspectives and criteria for assessing sustainable maintenance in enterprises representing the automotive and food industries are presented.
PL
W odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju (SD), przedsiębiorstwa produkcyjne włączają ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wymagania SD do swoich praktyk produkcyjnych i formułują miary do oceny skuteczności podjętych działań. Pomimo, iż w ostatnich latach opracowano wiele modeli i metod oceny zrównoważonej produkcji i wskazywano w nich na rolę utrzymania ruchu, to jednak poza aspektem finansowym nie rozważano w sposób kompleksowy wszystkich elementów wkładu utrzymania ruchu w wyniki zrównoważonej produkcji. Biorąc pod uwagę tę lukę badawczą, w artykule przedstawiono koncepcję modelu i procedury oceny utrzymania ruchu z perspektywy wymagań zrównoważonej produkcji. Autorzy integrują trzy wymiary zrównoważonego rozwoju (ekonomiczny, społeczny i środowiskowy) z perspektywami zrównoważonej karty wyników Kaplana i Nortona, jako podstawę do skonstruowania modelu oceny wyników zrównoważonego utrzymania ruchu. Dla tak opracowanego modelu zaprojektowano opartą na paradygmacie oceny agregatowej procedurę oceniania. Do agregacji składników oceny zastosowano całkę Choqueta, opartą na tzw. mierze λ. Następnie przedstawiono wyniki badań pilotażowych dotyczących określenia ważności i interakcji między perspektywami i kryteriami oceny zrównoważonego utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej i spożywczej.
PL
Istotnym elementem i atrybutem modelu biznesu jest zdolność do tworzenia wartości, która warunkuje konkurencyjność i efektywność przedsię- biorstwa. W artykule przedstawiono metodykę pomiaru wartości generowanej przez modele biznesu przedsiębiorstw energetycznych. Wykorzystano w niej Strategiczną Kartę Wyników. Zaprezentowano wyniki jej zastosowania w modelach biznesu wybranych przedsiębiorstw energetycznych. W pomiarze wartości uwzględniono wyniki specyficzne dla energetyki, które charakteryzują bezpieczeństwo energetyczne.
EN
Important element and attribute of business model is its ability to create value that condition competitiveness and effectiveness of company. The paper presents methodology concerning measuring value generated by power companies business models. Balanced Scorecards was used for that purpose. It presents the results of its application in business models of selected power companies. Value measurement considered results characterizing power safety, specific for the power industry.
10
Content available remote The balanced scorecard as an adaptive control system
PL
W artykule przedstawiono jeden z instrumentów zarządzania strategicznego którym jest zrównoważona karta wyników w postaci adaptacyjnego systemu sterowania na przykładzie mapy strategii dla elektrociepłowni. Przedstawiony system adaptacyjny w zadowalający sposób opisuje wewnętrzne środowisko przedsiębiorstwa w trybie ciągłego dostosowywania się do warunków zewnętrznych.
EN
The paper describes a balanced scorecard as an adaptive control system built on the basis of a strategic map of a heat-supply plant. The proposed adaptive system in the form of a tracking system adequately describes the processes of transformation of the enterprise internal environment in the mode of constant adaptation to the changes in the external environment.
EN
Globalisation of economy, increasing competition and emerging crisis phenomena force the companies to enhance competitiveness and effectiveness. Creating and implementing innovations in order to create value for the client and company reinforces the company’s market standing. The paper presents a process of implementing various types of innovations in the selected steel sector companies, in the aspect of creating value and changing business models of these organisations. Elements of Balanced Scorecard were used to measure the value representing various perspectives of the company’s operations.
PL
Globalizacja gospodarki, nasilająca się konkurencja i pojawiające zjawiska kryzysowe zmuszają przedsiębiorstwa do wzrostu konkurencyjności i efektywności. Kreowanie i wdrażanie innowacji, tworząc wartość dla klienta i przedsiębiorstwa, znacząco wzmacnia pozycję rynkową przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono proces wdrażania różnych rodzajów innowacji w wybranych przedsiębiorstwach hutniczych w aspekcie tworzenia wartości i zmian modeli biznesu tych organizacji. Do pomiaru wartości reprezentującej różne perspektywy działalności przedsiębiorstwa zastosowano elementy strategicznej karty wyników (BSC).
EN
Background: Economic activity focused on manufacturing and supplying products for sale is one of the basic processes in the logistics supply chain. The specificity of production processes requires concentration on the factors, which are crucial for the continuity of the material flowin terms of both business practice and in relation to the relevant literature. The significant impact of production processes on the financial result of the company affects the costs, revenues, turnover of assets and working capital cycle, so this is the main reason to focus production management on ways to improve process efficiency for both internal and external supply chain, and also on the continuous supervision and evaluation of the results obtained. This article presents an original model for the analysis and evaluation of production process efficiency in economic terms. Material and methods: The results of research carried out in Polish companies in 2011-2013 and the results of a literature review indicate the unsatisfactory use of efficiency analyses in managing production processes, related supply chains and the production environment. These formed the basis for the selection and compilation of factors to evaluate the production process' economic efficiency. Complementary research concerning the importance of each factor in business practice was carried out in the first half of 2015 in 138 manufacturing companies in Wielkopolska Voivodship. Results: Based on the results and observations, the authors developed a model for evaluating the economic efficiency of the production process, which will make it possible to conduct multivariate simulations using parametric models of production processes and the environment at later stages of their research. Conclusions: Despite numerous considerations in the literature, the issue of production process efficiency has not yet been comprehensively presented nor developed. The concept for evaluation of production process efficiency presented here applies to its economic aspects. The authors are aware of the need to combine the analytical scope with analysis and evaluation of operational efficiency, thus further research will aim to provide a comprehensive analysis and evaluation of production process efficiency and value engineering in its operational development.
PL
Wstęp: Działalność gospodarcza skoncentrowana na wytwarzaniu i dostarczaniu produktów przeznaczonych na sprzedaż, jest jednym z podstawowych procesów zachodzących w logistycznym łańcuchu dostaw. Specyfika procesów produkcji powoduje konieczność koncentracji na czynnikach, które mają kluczowy wpływ na ciągłość przepływu materiałowego, zarówno w odniesieniu do praktyki gospodarczej, jak również w odniesieniu do literatury przedmiotu. Znaczący wpływ procesów produkcji na wynik finansowy przedsiębiorstwa, oddziałując na koszty, przychody, rotację aktywów oraz cykl kapitału obrotowego, jest główną przesłanką ukierunkowania zarządzania produkcją na sposoby poprawy efektywności procesów, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego łańcucha dostaw oraz ciągłego nadzorowania i oceniania uzyskanych rezultatów. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego modelu analizy i oceny efektywności procesu produkcji w aspekcie ekonomicznym. Metody: Wyniki badań w polskich przedsiębiorstwach przeprowadzonych w latach 2011-2013 oraz badań literaturowych, świadczą o niezadowalającym stopniu wykorzystania analiz efektywności w zarządzaniu procesami produkcji, powiązanymi łańcuchami dostaw oraz środowiskiem produkcyjnym. Na ich podstawie dokonano wyboru i zestawienia wskaźników oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji. Badania uzupełniające dotyczące stopnia ważności poszczególnych wskaźników w praktyce gospodarczej przeprowadzono w pierwszej połowie 2015 roku w 138 przedsiębiorstwach produkcyjnych z województwa wielkopolskiego. Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali model oceny efektywności ekonomicznej procesu produkcji, który umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji parametrycznych modeli procesów i środowiska produkcji w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych. Wnioski: Problematyka efektywności procesu produkcji, pomimo wielokrotnego podejmowania rozważań literaturowych, nie została do tej pory kompleksowo przedstawiona i opracowana. Zaprezentowana koncepcja oceny efektywności procesu produkcji dotyczy aspektu ekonomicznego. Autorzy mają świadomość konieczności sprzężenia tego zakresu analitycznego z analizą i oceną efektywności operacyjnej, kierunkując dalsze badania na kompleksową analizę i ocenę efektywności procesu produkcji oraz inżynierię wartości w jego operacyjnym kształtowaniu.
EN
The paper presents the results of case study analysis conducted to assess the benefits of system implementation. The research was carried out in Polish recruitment company. We assessed the benefits of recruitment system implementation using the perspectives of a Balanced Scorecard and, in particular, the modelling and measurement of the main processes of recruitment. We designed indicators of the organization’s performance and we measured them before system implementation (as-is state) and after possible implementation (can-be state). This procedure allowed us to determine changes which the recruitment system could make, and also permitted to take a final decision on whether to invest or discontinue planning implementation.
EN
Currently, hospital management is increasingly aware of monitoring their unit’s operations. New directives require hospitals to create departments for Managerial Control. These have to boast appropriate achievements. The departments are obliged to provide reports on the completion of the hospital’s objectives and tasks. In the article, the author aims at presenting the application of the Balanced Scorecard tool as an integrated system for hospital management. BSC is a helpful tool for managing a hospital with analysis of the state of financial and non-financial resources. In the paper, attention was brought to practical achievements of hospital directors that use IT tools. As a summary, the article provides a diagram that illustrates the strength of data quality required for the correct functioning of an integrated system, which at the same time shows its strong and weak points.
EN
Developing an effective business strategy ought to be based on the aspects of rationality, not only with the roots of present time, but also with the past and characteristics acquired in previous competitive episodes that may form the context for future ones. Thus, in analyzing the possibility of supporting decisionmaking process, one should take into account the essential properties of economic entities (objects), such as their complexity, dynamics and nonlinearity. Within this perspective, in order to model the dynamic behavior, system dynamics approach has been used in the work here reported. This technique complements the popular management approach of balance scorecard, providing the multidimensional view of an enterprise and expressing the interrelations among different processes in it.
EN
Business ethics is a determinant of company competitiveness. Obeying ethical principles is elementary for positive company culture and company identity creation. It influences implementation of changes in an organization and achieving strategic goals. The Balanced Scorecard system is considered to be an essential element of the management system implementation strategy, where effectiveness of BSC is being able to clearly describe the strategy and linking it with the steering system. The utility of Balanced Scorecard in different types of organizations confirms its wide adaptability concept. The paper analyses the relationship between the strategic managerial system Balanced Scorecard and business ethics. The aim of this paper is the analysis the relationship between ethical orientation and the performance organization, and subsequently the systematization of the conditions for the introduction of moral values in BSC strategic map. This paper is a follow-up to a research realized in a period of 2009-2012 in Slovak organizations providing services in the area of Balanced Scorecard system implementation and it compares its results with the expected theoretical solutions.
PL
Etyka biznesu jest wyznacznikiem konkurencyjności firmy. Przestrzeganie zasad etycznych jest elementarne dla pozytywnej kultury firmy i tworzenia tożsamości firmy. Ma to wpływ na wdrażanie zmian w organizacji i realizację celów strategicznych. System Zrównoważonej Strategicznej Karty Wyników uznawany jest za istotny element strategii wdrażania systemu zarządzania, w którym efektywność BSC jest w stanie wyraźnie opisać strategię i powiązanie jej z systemem kierowania. Użyteczność Zrównoważonej Strategicznej Karty Wyników w różnych typach organizacji potwierdza szeroką koncepcję zdolności adaptacyjnych. W niniejszym artykule dokonano analizy zależności między strategicznym systemem kierowania Zrównoważonej Strategicznej Karty Wyników a etyką biznesu. Celem artykułu jest analiza relacji między orientacją etyczną a wydajną organizacją, a następnie systematyzacja warunków wprowadzenia wartości moralnych w mapie strategicznej BSC. Niniejszy artykuł jest kontynuacją badań realizowanych w okresie 2009-2012 w słowackich organizacjach świadczących usługi w zakresie wdrażania systemu Zrównoważonej Strategicznej Karty Wyników i porównuje swoje wyniki z oczekiwanymi rozwiązaniami teoretycznymi.
PL
W artykule omówiono zagadnienia teoretyczne dotyczące tworzenia i wykorzystania Zrównoważonej Karty Wyników. Na bazie modelu ogólnego opracowano wzorzec karty dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa transportu pasażerskiego.
EN
The article discusses the theoretical issues concerning the development and implementation of the Balanced Scorecard . On the basis of the general model, there were developed pattern cards tailored to the needs of passenger transport companies.
PL
W artykule przedstawiono połączenie wybranych narzędzi doskonalenia przepływów w przedsiębiorstwie występujących w ramach koncepcji lean ze strategią organizacji. Połączenie to ujęto w zintegrowany model ciągłego doskonalenia . Model ten bazuje na klasycznym cyklu PDCA i zapewnia możliwość definiowania celów przyporządkowania im metod i narzędzi ich realizacji, systematyzacje działań za pomocą narzędzia map drogowych oraz wdrożenie i monitorowanie uzyskiwanych efektów. Model oparto o wdrożone w przedsiębiorstwie produkcyjnym rozwiązanie.
EN
The article presents the combination of selected tools in the enterprise to improve flow soccurring concept of lean with the organization strategy . This connection base on the integrated model of continuous improvement which use classic PDCA cycle and provides the ability to define the purpose of the assignment of the methods and tools for their implementation, systematization of activities by using road maps, and implementation and monitoring of the effects. The model is implemented solution in a manufacturing company.
PL
Współczesne łańcuchy dostaw tworzą sieci różnorodnych relacji między ich uczestnikami, którzy współtworzą i dostarczają wartość dla interesariuszy. Zarządzanie relacjami z dostawcami zyskuje coraz większą istotność jako źródło wartości w łańcuchach dostaw. Aktualne i ważne pytanie brzmi, jak mierzyć efektywność zarządzania tym procesem biznesowym? Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania zrównoważonej karty wyników jako narzędzia pomiaru i oceny efektów zarządzania relacjami z dostawcami. Analiza wykorzystania wspomnianego narzędzia wymaga dopasowania do perspektyw zarządzania łańcuchem dostaw. Stwarza ono szansę wielowymiarowej ewaluacji efektów w przekroju procesów i funkcji biznesowych w odniesieniu do strategii łańcuchów dostaw.
EN
Today’s supply chains build networks of various relations between their members, which create and deliver value for stakeholders. Supplier relationship management has gained rising significance as source of value in supply chains. Currently important question is, how to measure the effectiveness of this business process management? The aim of this paper is to present possibilities to use Balanced Scorecard as a method of measurement and evaluation of effects of supplier relationship management. The analysis of just mentioned method requires its adaptation to perspectives of supply chain management. It creates chance for multidimensional evaluation of effects cross business processes and functions with regards to supply chain strategies.
PL
W artykule przedstawiono przykłady wdrażania BSC (ang. Baladced ScoreCard) jako rozwiązania przyczyniającego się do zwiększenia kontroli sprawności zarządzania w sferze podmiotów działających w sektorze publicznym. Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiono przykłady ZUS, polskiej Służby Celnej oraz singapurskiego systemu sądownictwa. W części drugiej opisano zastosowanie BSC w Ministerstwie Sprawiedliwości Macedonii oraz przygotowaną przez MCCGroup koncepcję BSC dla polskiego sądownictwa powszechnego. Całość zakończono wnioskami.
EN
The paper presents cases of the balanced scorecard (BSC) implementation as a solution for control of increasing the efficiency in the management occurring in the area of the entities participating in public sector. The paper consists of two parts. In first part the cases of ZUS, polish Customs Service and judiciary system in Singapore were presented. Other examples of the BSC use in Macedonian Ministry of Justice and BSC concept for polish common judiciary proposed by MCCGroup were presented in the second part. The whole was completed by conclusions.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.