Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 923

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trwałość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
PL
Przedstawiono współczesne problemy badawcze metalowo-szklanych konstrukcji fasad budynków użyteczności publicznej. Omówiono rodzaje badań eksperymentalnych oraz symulacje numeryczne. Prezentowane badania posłużyły również do tworzenia innowacyjnych rozwiązań struktur elewacyjnych. Nowoczesne oprogramowanie umożliwia integrację badań eksperymentalnych z symulacjami numerycznymi oraz daje możliwość wykonywania badań w zakresie zmęczenia materiałowego, trwałości i niezawodności elementów i konstrukcji budowlanych.
EN
The article presents current research problems of metal and glass structures of facades of public buildings. The article presents types of experimental research and numerical simulations. The article describes tests and assessments of modern solutions for facade elements and structures introduced to the construction market. Modern software allows for the integration of experimental tests with numerical simulations and gives the possibility to perform tests in the field of material fatigue, durability and reliability of building elements and structures.
EN
Nylon fibres are commonly used in blends with elastane. One of the problems encountered in the printing of nylon/elastane blend fabrics is the necessity of long steaming times for fixation, which causes an increase in energy consumption. In this study, the possibility of printing polyamide fabrics with 1:2 metal complex dyes for short steaming times was investigated. For this aim, laboratory and sample scale trials were performed to develop a method of chemically modifying fibres so that polyamide fabrics can be printed in short steaming times. Based on the results obtained in both trials, it was noticed that the steaming time for fixation could be reduced from 30 minutes to 15 minutes by printing with 1:2 metal complex dyes without causing a loss of printing yield and without affecting the fastness adversly in case of applying cationisation pretreatment with a modified quaternary polyalkylamine compound based product.
PL
Włókna nylonowe są powszechnie stosowane w mieszankach z elastanem. Jednym z problemów napotykanych przy drukowaniu tkanin z mieszanki nylon/elastan są długie czasy parowania podczas drukowania, które powodują wzrost zużycia energii. W pracy zbadano możliwość drukowania na tkaninach poliamidowych barwnikami metalokompleksowymi 1:2 dla krótkich czasów parowania. W tym celu przeprowadzono próby laboratoryjne i produkcyjne. Opracowano metodę modyfikacji chemicznej włókien, tak aby tkaniny poliamidowe mogły być drukowane w krótkim czasie parowania. Na podstawie wyników uzyskanych w obu próbach zauważono, że czas naparowywania, utrwalania można skrócić z 30 do 15 minut. Pożądany efekt uzyskano drukując z użyciem barwników metalokompleksowych 1:2 z zastosowaniem obróbki wstępnej kationizacyjnej produktem na bazie modyfikowanego czwartorzędowego związku polialkiloaminy. Skrócenie czasu parowania nie powoduje utraty wydajności drukowania i nie ma negatywnego wpływu na trwałość druku.
EN
Recently, numerous plant fibers have been investigated as a means to reinforce concrete and replace synthetic fibers, thereby producing more eco-friendly concretes. The primary concern for these studies is the durability of the fibers in the external environment. For this purpose, the current paper presents a comparison study on the physical-mechanical behavior and durability against external sulfatic attack on Alfa and Hemp fiber-reinforced concrete. To assess the effects of sulfatic attack, different types of concrete underwent two aging protocols: 1) a complete immersion in 12.5 % Sodium Sulfate (Na2SO4) solution and, 2) an accelerated aging protocol which consisted of immersion/drying in the same sulfate solution at a temperature of 60°C. The results show that the optimal amount of plant fiber is variable, depending on several parameters such as the chemical composition, mechanical characteristics, and morphology of the fiber. In addition, the results show that the use of Alfa and hemp fibers could facilitate the production of green and durable structural concretes.
PL
Zmniejszyć, zastosować powtórnie, czyli często nazywany „recycling”, są ważnymi zagadnieniami zrównoważonego budownictwa i odnowienia środowiska. Wzrost budownictwa powoduje powstawanie dużych ilości odpadów budowlanych i z rozbiórki na świecie i stwarza możliwość ich zastosowania jako grubego kruszywa do betonu. W przyszłości, gdy większość miast stanie się betonowymi dżunglami, recykling i wielokrotny recykling betonu będzie miał coraz większe znaczenie. Także prefabrykacja wytwarza znaczą ilość odpadów, w związku z różnorodną jakością materiałów. Zamiast usuwać je na składowiska, bada się możliwość ich powtórnego wykorzystania i krotność ich „recyklingu”. Niniejsza praca analizuje artykuły opublikowane przez różnych badaczy, w celu sprawdzenia zmiany właściwości powtórnie zastosowanego kruszywa do betonu, a także po pewnej ilości recyklingów. Badania właściwości świeżych i stwardniałych kruszyw betonowych po recyklingu, wykazały pogorszenie jakości, w porównaniu z mechanicznymi właściwościami nowo wytworzonych betonów. Natomiast powtórnie zastosowane odpadowe kruszywo z prefabrykacji wykazało takie same właściwości jak normalny beton, a nawet nieco większą wytrzymałość na ściskanie i można nim zastąpić do 20% normalnego kruszywa, wytwarzając beton dobrej jakości. Trzecia generacja zastosowanego kruszywa betonowego miała prawie dwukrotną zawartość zaprawy niż pierwszy recykling. Można było stwierdzić, że w przypadku betonu można zastosować recykling tylko kilka razy. Zależność wytrzymałości od trwałości kilkakrotnie zastosowanego betonu różnych generacji sprawdzono opierając się na analizie regresji.
EN
Reduce, reuse and recycle are the important facets of sustainable construction and environmental recovery. Increase in the construction activity generates huge amount of construction and demolition waste worldwide, and has a potential to be used as concrete coarse aggregate. In the future, where, most of the cities are likely to become concrete jungles, recycling and multi-recycling of concrete becomes all the more important. Also, the precast industry generates large amount of wastes due to discrepancies in quality of materials. Instead of depositing them as landfills or rejecting recycled materials, the possibility of reusing them is investigated and the finite number of times the recycling can be done, is examined. The present paper ponders on literature works, done by various researchers to check the variation in properties of recycled concrete aggregate, after finite number of generations of recycling. The studies on fresh and hardened state properties of recycled aggregate concrete showed a decrease in quality, with respect to mechanical performance of newly made concrete. The recycled concrete aggregate from precast rejects performed equal to natural concrete and even showed slightly higher compressive strength than natural aggregate concrete and can be replaced up to 20% of natural aggregate, to produce the concrete of accepted quality. The third generation recycled concrete aggregate showed almost twice the amount of mortar as that of first generation recycled concrete aggregate. It can be seen that the concrete can be recycled only a finite number of times. A relationship between strength and durability properties of recycled aggregate concrete of different generations was derived based on multi-linear regression analysis.
PL
Najnowsze badania w przemyśle materiałów budowlanym uzasadniają częściowe zastąpienie cementu nanomateriałami. Nanokompozyt tlenku grafenu jest materiałem, który został ostatnio zaproponowany jako dodatek do betonu. Brak jest jednak badań nad zastosowaniem tych syntetycznych związków w betonie, a także niewiele wiadomo o wpływie tych materiałów na właściwości mechaniczne i trwałość betonu. Dlatego w niniejszej pracy laboratoryjnej, przeprowadzeniu syntezy nanocząstek Fe3O4/SiO2/ tlenek grafenu i nanocząstek tlenku grafenu oraz potwierdzono je wynikami analiz spektroskopii w podczerwieni oraz za pomocą skaningowej i trasmisyjnej mikroskopii elektronowej. Nanocząstki te dodawano do betonu jako zamiennik cementu w ilości 1, 2, 3 i 4% masy cementu i zbadano ich wpływ na właściwości mechaniczne i trwałość próbek po 7, 28 i 90 dniach. Wyniki badań wykazują, że najlepsze wyniki w badaniach właściwości mechanicznych uzyskały mieszanki, w których cement zastąpiono odpowiednio 2% nanocząstek Fe3O4/ SiO2/tlenek grafenu oraz 3% nanocząstek tlenku grafenu. Beton zawierający nanocząstki Fe3O4/SiO2/tlenek grafenu zwiększył wytrzymałość na ściskanie o 14% i wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu o 12% po 28 dniach utwardzania. Również w próbce zawierającej 2% nanocząstek Fe3O4/SiO2/tlenek grafenu zaobserwowano największą odporność na środowisko kwasowe najmniejszą przepuszczalność. Natomiast w teście ultradźwiękowym stwierdzono największą prędkość przejścia fali ultradźwiękowej w porównaniu z próbkami zawierającymi nanocząstki tlenku grafenu i z próbką wzorcową.
EN
Recent research in the construction industry justifies the partial replacement of cement by nanomaterials. Graphene oxide nanocomposite is a material that has been recently proposed as a suitable alternative for part of cement in concrete. However, there is no research on the addition of these synthetic compounds to concrete, and little is known about the effect of these materials on the mechanical and durability properties of concrete. Therefore, in this laboratory study, the synthesis of Fe3O4/SiO2/GO and GO nanoparticles was performed and confirmed with FT-IR, SEM, TEM analyses. These nanoparticles partially replaced cement by 1, 2, 3, and 4 % by mass of the cement, and their effect on mechanical and durability properties of concrete at the ages of 7, 28, and 90-day, were investigated. The results suggest that mixtures in which 2% Fe3O4/ SiO2/GO and 3% GO substituted cement yielded the best results in the mechanical properties tests. Concrete containing Fe3O4/SiO2/GO nanoparticles enhanced compressive strength by 14% and splitting tensile strength by 12% after 28-days of curing. Also, concrete containing 2% Fe3O4/SiO2/GO, had the highest resistance to an acidic environment, the lowest permeability, and the highest transient pulse velocity in the ultrasonic test, compared to the specimen containing GO nanoparticles and the control sample.
PL
Elewacje z okładzinami kamiennymi przyklejanymi do ścian niewątpliwie należą do grupy najstarszych systemów wykończenia ścian zewnętrznych. Na systemy te składają się: okładziny kamienne, łączniki mechaniczne i zaprawy klejowe. Systemy te były często stosowane w Polsce na budynkach reprezentacyjnych w minionych epokach, często objętych opieką konserwatorów zabytków. Niestety czas, oddziaływania środowiskowe i antropogeniczne niekorzystnie wpływają na tego typu elewacje. Awarie omawianych systemów (ze względu na masę okładzin kamiennych) mogą powodować bardzo groźne skutki. Główne przyczyny awarii tych typów elewacji związane są z zaniedbaniami użytkowymi. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii jest możliwe dzięki systematycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen stanu technicznego tych elewacji. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen elewacji z okładzin kamiennych oraz podstawowe zakresy czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie i badawcze pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych z wymaganymi dokładnościami.
EN
The system consists of: stone cladding, mechanical fasteners, adhesive mortars. These systems were often used in Poland on representative buildings from bygone eras, often under the care of the conservator. Unfortunately, time, environmental and anthropogenic impacts adversely affect this type of elevation. Failures of the discussed systems (due to the mass of stone cladding) can have very serious consequences. The main cause of failure of this type of systems is related to negligence in use. Minimizing the risk of failure is possible thanks to systematic periodic assessments of these building facades. The paper presents the principles of periodic assessments of stone facades and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described which allow to diagnose the discussed facade systems with the required accuracy.
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
PL
W obecnym czasie wyznacznikiem jakości betonu nie jest jego wytrzymałość, ale wieloletnia trwałość w skomplikowanych warunkach środowiskowych, zwłaszcza w wypadku oddziaływania na konstrukcję znakozmiennych temperatur i środków odladzających. Powyższa teza przyświecała autorom normy PN-EN 206+A1:2016-12 i dostosowującego jej zapisy do wymagań lokalnych – krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10. Omówiono podstawowe założenia i zabiegi, które powinien podejmować projektant mieszanki betonowej w celu zapewnienia właściwej trwałości. Zostały one skonfrontowane z wymaganiami największego polskiego inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które zostały zawarte w opublikowanych w roku bieżącym Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – beton w drogowych obiektach inżynierskich.
EN
Presently, the basic determinant for concrete quality constitutes not the compressive strength but its long-term durability in complicated environmental conditions and especially for the case of action of temperatures variable in sign and de-icing agents onto the structure. The above thesis guided the authors of the code PN-EN 206+A1:2016-12 and its national appendix PN-B-06265:2018-10, adjusting the European codes regulations into local conditions. In the paper there are presented the basic assumptions and steps that should be taken by concrete mix designer in order to ensure the adequate durability of material. Those information were confronted with the requirements of the largest investor in Poland – General National Roads and Motorways Management, which were included in the document published this year titled “Implementation conditions and acceptance of construction works – concrete in road engineering structures”.
PL
W artykule przedstawiono przykłady zastosowania procesów natryskiwania cieplnego i napawania PTA do wytwarzania części maszyn o wysokich własnościach użytkowych oraz procesów ich regeneracji. Wskazano na zalety procesów oraz efekty ich zastosowania.
EN
The article presents examples of the use of thermal spraying and PTA surfacing processes for the production of machine parts with high performance properties and their regeneration. Advantages of processes and the effects of their application were pointed out.
PL
W artykule przedstawiono podstawy zastosowania powłok natryskiwanych cieplnie w ochronie elementów instalacji kotłowych, wskazano na ich przykładowe zastosowania oraz opisano przykłady zużycia powłok ochronnych. Podjęto próbę analizy przyczyn i mechanizmów zużycia powłok. Wskazano na możliwości świadomego prognozowania trwałości urządzeń energetycznych w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne autorów publikacji.
EN
The article presents the basics of using thermally sprayed coatings in the protection of boiler plant components, shows their example applications and examples of protective coatings wear. An attempt was made to analyze the causes and mechanisms of coating wear. The possibilities of conscious forecasting of the durability of energy devices based on operational experience gained by the authors of the publication were pointed out.
14
Content available remote Dobre pierwsze wrażenie. Fasady ażurowe
PL
We współczesnej architekturze coraz bardziej popularne stają się elewacje z wykończeniem ażurowym. Należy wśród nich wymienić elewacje wykonywane z: blach i kompozytów perforowanych, siatek cięto-ciągnionych, siatek plecionych, siatek zgrzewanych, krat prasowanych i zgrzewanych oraz żaluzji. Możliwości technologiczne producentów pozwalają na kształtowanie elewacji ażurowych o bardzo skomplikowanej geometrii (fot. 1, 2). W niniejszym artykule zostaną wskazane zagadnienia, z którymi autorzy spotkali się w swojej praktyce projektowej i wykonawczej, a które zdaniem autorów należy przeanalizować na etapie podejmowania decyzji o wyborze rodzaju fasady ażurowej oraz opracowywania jej projektu.
PL
Łożyska, które są właściwie utrzymywane, wykazują zadowalającą trwałość, a z kolei te, które są zaniedbywane, mogą generować z jednej strony dalsze problemy utrzymaniowe, zaś z drugiej – powodować znaczne koszty związane z remontami. Podjęcie działania „na czas” pozwala w porę wyeliminować zagrożenia lub ograniczyć degradację, a niekiedy wyeliminować ryzyko uszkodzenia łożyska bądź innych elementów konstrukcji. Jednak, aby zareagować w porę, trzeba dysponować aktualnymi informacjami o stanie łożysk w konstrukcji.
EN
Bridge bearings used nowadays are mechanical elements, forming the links joining bridge supports with the superstructure, whose reliability is crucial in view of ensuring the durability and operational safety of a bridge structure. Within the last two decades, as a consequence of the construction of new roads and reconstruction or repairs of the existing ones (local and regional roads, expressways, and motorways) as well as railways, several thousand bridge structures were completed. The great majority of them, due to their considerable size or construction technology, were designed as supported on bearings. As a result of such a huge number of new structures completed, tens of thousands of new-type bearings were implemented over the last years and their maintenance is a challenge for road administrators.
PL
Od lipca 2018 r. do listopada 2019 r. firma OPTEM wraz z Zakładem Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej realizowały projekt badawczy pt. „Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości przeznaczone dla budownictwa komunikacyjnego”, którego celem było opracowanie nowego prefabrykatu łukowego optem-ARCH. W rezultacie otrzymano znacząco ulepszony wyrób budowlany charakteryzujący się mniejszym ciężarem oraz podwyższoną odpornością na korozję.
EN
From July 2018 to November 2019, the OPTEM company together with the Department of Roads and Bridges of the Rzeszów University of Technology were implementing a research project „Innovative prefabricated arched components of increased durability for transportation engineering”, the aim of which was to develop a new optemARCH prefabricated arch. As a result, a significantly improved construction product of lower weight and totally corrosion resistant was obtained.
18
Content available remote Trwałość i nośność sprężonych, betonowych przęseł mostów z rysami
PL
Istotnym elementem określania nośności i trwałości konstrukcji sprężonych jest ocena ich ewentualnego zarysowania. Bardzo często można spotkać się z opinią, że obiekty zarysowane są w stanie przed awaryjnym, a nawet awaryjnym i to z nieodwracalnymi skutkami [12, 13].W artykule starano się wykazać, że pogląd ten jest nieuprawniony. Mostowe konstrukcje sprężone, które mają rysy, mogą być na ogół bezpiecznie eksploatowane, jakkolwiek należy je traktować jako obiekty z wadą. Ponadto wada ta jest bardzo często możliwa do usunięcia, a obiektom można przywrócić wymagane parametry: nośność; sztywność i trwałość. Zawsze konieczna jest indywidualna ocena przyczyn i skutków zarysowania.
EN
Cracking is a relevant factor when it comes to estimating load-bearing capacity and durability of prestressed concrete structures. It is commonly assumed, that structures with cracks are just before a state of failure or even have already reached it with irreversible effects [12, 13]. The authors attempt to prove that this view is too far-reaching. Prestressed concrete bridges with cracks can be usually safely used, however with a shortcoming. Moreover, this fault is often possible to repair so that the structures perform original parameters again: load-bearing capacity, stiffness and durability. An individual evaluation of possible causes and effects of cracking is always crucial.
19
Content available remote Trwałość elementów murowych z ABK
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.