Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  3D modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The paper deals with the selection of a correct software solution for educational purposes in the field of 3D modelling. Five most suitable options were chosen. This article describes each variant. For the selection process itself, a set of factors was created to compare software in the aspects most important for the teaching process. This led to the choice of the most suitable alternative. Subsequently, learning materials were created for the software. Those were then tested in an experiment. The main goal was to evaluate the suitability for integration into the learning process, either for individual study or as potential teaching aid for 3D modelling lessons.
EN
The aim of the study presented in this article is to identify and analyse the problems which arise when creating a 3D model based on two-dimensional data and its import into a game engine and then developing algorithms to automate this process. The authors decided that they would use the Unity game engine to create an application presenting the results of modelling the interior of the Main Building of the Warsaw University of Technology. The work was divided into stages in which problems related to the adopted method were identified and the automation of selected activities was suggested. The main tasks performed during the study included processing the source data into a 3D model along with the correction of errors made during this process, detailing the model by adding characteristic elements of the building’s interior, and creating the so-called game scene in the Unity game engine along with the implementation of the application’s behaviour. The developed software can be integrated with indoor navigation systems, and the implemented scripts can be used during the preparation of other models.
EN
Purpose: 3D printing has shown enormous potential for building plastic products, including bone, organs, and body parts. The technology has progressed from visualization and preoperation training to the 3D printing of customized body parts and implants. This research aims to create 3D printed bone structure from plastics and test the mechanical properties of the cortical and trabecular bone structures if they match the real bone structure strength. Design/methodology/approach: We used Digital Imaging, and Communications in Medicine (DICOM) images from Computer Tomography (CT) scans to created external bone structures. These images' resolution did not allow the creation of fine trabecular bone structures, so we used 3D modeling software to engineer special 3D void honeycomb structures (with triangular, square, and hexagonal shapes). Another reason to design void structures is that the 3D printing of complex shapes without support materials is problematic. After designing and 3D printing of the 3D bone structures, their mechanical properties need to be tested. Findings: 3D bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures were designed, 3D printed, and then tested. Tensile, bending, and compression testing was performed. Testing the mechanical properties of the honeycomb structures (triangular, square, and hexagonal) shows that their strength and modulus are higher than those of the real trabecular bones. The results show that 3D printed honeycomb structures mechanical properties can match and some cases exceeding the properties of the actual bones trabecular structures, while the sold structures have lower mechanical properties than the bone cortical structures. Research limitations/implications: During the 3D printing experiments, we found that 3D printers, in general, have low resolution, not enough to print fine trabecular bone structures. To solve the existing 3D printing technology's insufficient resolution, we later designed and built an SLA (stereolithography) 3D printer with high printing resolution (10 micrometers). Another limitation we found is the lack of biocompatible materials for 3D printing of bone structures. Future research work is in progress formulating superior ink/resin for bone structures 3D printing. Further, clinical trials need to be performed to investigate 3D printed parts’ influence on the healing of bone structures. Practical implications: We found that the 3D void (honeycomb) structures will have an impact not only on building bone structures but also in engineering special structures for industrial applications that can reduce the weight, time, and the cost of the material, while still keep sufficient mechanical properties. Originality/value: Designing and testing 3D printed bone models, solid (cortical), and void (trabecular) bone structures could replace bones. Design and test special void honeycomb structures as a replacement for cortical bone structures.
EN
The main goal of the paper is to make a general assessment of the application of 3D technologies in spatial planning. It was performed with the city of Krakow as the case study. The paper describes the outline of the spatial planning system in Poland and the planning conditions of Krakow. The data obtained from laser scanning for Krakow are also briefly characterized. The possibility of using these data for locating high-rise buildings in terms of the protection of Krakow’s panorama and within two programs “IT system of the Country’s Protection Against Extreme Hazards” (ISOK) and “Integrated spatial data monitoring system for air quality improvement in Krakow” (MONIT-AIR) were analyzed in the paper. The main result of the research is the assessment of what studies or measurements may be used to meet particular spatial planning needs or requirements.
PL
Głównym celem artykułu jest ogólna ocena zastosowania technologii 3D w planowaniu przestrzennym. Została ona przeprowadzona na przykładzie miasta Krakowa. W artykule opisano zarys systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz uwarunkowania planistyczne Krakowa. Krótko scharakteryzowano również dane uzyskane ze skaningu laserowego dla Krakowa. W pracy przeanalizowano możliwość wykorzystania tych danych do lokalizacji budynków wysokich w zakresie ochrony panoramy Krakowa oraz w ramach dwóch programów – „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) i „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie” (MONIT-AIR). W wyniku przeprowadzonych analiz określono, jakie badania lub pomiary mogą być wykorzystane do zaspokojenia konkretnych potrzeb lub wymagań planowania przestrzennego.
EN
This paper provides a summary of the benefits of 3D computer graphics for preserving, reconstructing and obtaining information pertaining to historically valuable architectural objects. The current technology is discussed including its most common applications and examples of solutions as well as the creative process of three-dimensional architectural modelling.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie modelowania przy pomocy komputerowej grafiki 3D w celu pokazania korzyści płynących z wykorzystania tej metody w zachowywaniu, odtwarzania i pozyskiwaniu informacji wraz z wizerunkiem w kontekście historycznie cennych obiektów architektury. Omówiono aktualną technologię z jej najczęstszym zastosowaniem wraz z przykładami rozwiązań i procesem twórczym trójwymiarowych modeli architektury.
EN
The publication is based on the research carried out at the Ukrainian Polar Station “Academic Vernadsky”, located in the Antarctic region at the Galindez Island. The article establishes relationships between global climate change and changes occurring in the area of Galindez Island based on 3D models of the glacier surface. The article has two parts. The first one reviews software products (AutoCAD, ArcGIS, SketchUp, Digitals) used for three-dimensional surface modeling. We analyze their characteristics, and emphasize the advantages and disadvantages of each program for the purpose of terrestrial 3D modeling. In the second, experimental part of the research, we present 3D models of the glacier surface constructed using various software products. The result of the research presents the obtained model of Galindez Island including all relevant textures and buildings.
EN
A number of software products that provide the possibility of 3D modelling are analysed. As a result of the analysis, the advantages and disadvantages of each of those were identified and the optimum product for research implementation was selected. Also, a 3D model of the large-scale topographical map of the Ukrainian Antarctic station “Academician Vernadsky” was developed with the aid of Surfer software application.
PL
Zaprezentowano zagadnienia przygotowane w formie referatów i omówione podczas dyskusji w trakcie Sesji Technicznej Komitetu Studiów B3 Stacje i instalacje elektroenergetyczne. Zwrócono uwagę na bieżące tendencje, które kształtują kierunki rozwoju w tym obszarze. Szczególny nacisk położono na budowanie poprawnych relacji pomiędzy energetyką a środowiskiem naturalnym, w tym promocję technologii neutralnych bądź nawet wspierających środowisko naturalne. W tym zakresie można znaleźć promocję techniki próżniowej dla wyłączników wysokiego napięcia i stosowanie czystego powietrza w rozdzielnicach z izolacją gazową. Godne zauważenia są także nowoczesne technologie informatyczne wspierające proces tworzenia obiektów elektroenergetycznych, jak modelowanie trójwymiarowe pozwalające na etapie projektowania przewidywać wszelkie zdarzenia, jakie mogą pojawić się w trakcie budowy i eksploatacji i skutecznie nimi zarządzać oraz drukowanie trójwymiarowe, które pomaga szybko i w miarę tanio tworzyć części zamienne do aparatów i urządzeń. Odrębny obszar zagadnień to właściwe podejście do zabiegów o charakterze konserwacyjnym i naprawczym. Zdecydowanie preferowane są interwencje wynikające z aktualnego stanu elementu, w miejsce dotychczas stosowanych przeglądów okresowych. Jako odrębne zagadnienie przedstawiono skutki ataków hackerskich na systemy elektroenergetyczne i wynikające stąd kierunki działania.
EN
Presented are problems prepared in the form of papers and discussed during the Technical Session of B3 Study Committee – Substations and electrical installations. Attention is turned to current trends which shape the development directions in this field. Special emphasis is placed on building proper relationship between power industry and natural environment, including promotion of neutral technologies or even the ones that support the environment. Here one can also find promotion of vacuum technology for HV circuit breakers and application of pure air in gas-insulated switchgears. Worth noting are also the modern information technologies supporting the process of power objects constructing like 3D modelling, allowing to foresee on the design stage all events that may occur during building and operation and how to effectively manage them, or 3D printing that allows in a quick and a quite cheap way to manufacture spare parts for equipment and instruments. A separate area of problems is the proper approach to maintenance and repair works – here a strong preference is given to interventions resulting from the actual condition of components instead of the currently applied routine inspections. As a separate issue presented are results of hacker attacks on power systems and the ensuing lines of action.
EN
An ancient forging device in Spain has been studied, namely the forge with a waterwheel and air-blowing tube or hydraulic trompe, found near the village of Santa Eulalia de Oscos (province of Asturias, Spain). Three procedures using ad hoc methods were applied: 3D modelling, finite element analysis (FEA), and computational-fluid dynamics (CFD). The CFD results indicated the proper functioning of the trompe, which is a peculiar device based on the Venturi effect to take in air. The maximum air volume flow rate supplied to the forge by the trompe was shown to be 0.091 m3/s, and certain parameters of relevance in the trompe design presented optimal values, i.e. offering maximum air-flow supply. Furthermore, the distribution of stress over the motion-transmission system revealed that the stress was concentrated most intensely in the cogs of the transmission shaft (a kind of camshaft), registering values of up to 7.50 MPa, although this value remained below half of the maximum admissible work stress. Therefore, it was confirmed that the oak wood from which the motion system and the trompe were made functioned properly, as these systems never exceeded the maximum admissible working stress, demonstrating the effectiveness of the materials used in that period.
EN
In this paper a general scheme and designing challenges encountered during design of Nowacki’s shear device are presented. The novelty of the approach shown is combining 3D modelling of the whole experimental stand in Catia software with FEM simulations in Abaqus. Linking these two applications allow updating of the model effectively based on feedback from FEM analysis.
EN
Nowadays, the growing popularity of terrestrial laser scanners (TLS) allows to obtain a point cloud of many industrial objects along with classic surveying. However, the quality and model’s accuracy in comparison to a real shape seem to be a question, that must be further researched. It is crucial especially for Finite Element Method (FEM) analysis, which, being a part of technical design, estimate the values of construction’s dislocation and deformation. The article describes objects such as headgear with steel support and 4-post headframe with steel sheers. Both supports and sheers were modelled basing on point clouds. All the models were compared to the point cloud. The differences in models’ shape were calculated and the maximal values were determined. The results’ usefulness in FEM analysis was described.
EN
Despite the increasing availability of measured laser scanning data and their widespread use, there is still the problem of rapid and correct numerical interpretation of results. This is due to the large number of observations that carry similar information. Therefore, it is necessary to extract from the results only the essential features of the modelled objects. Usually, it is based on a process using filtration, followed by simplification and generalization of redundant contents of datasets. This process must ensure the collection of new data without loss of information contained therein, the description accuracy of the key features of a measured object, as well as the uniqueness and comparability of results. In this paper, the authors extend the already extensive range of algorithms for the automatic or semiautomatic modelling of cylindrical objects, which have been measured using the laser scanning technology, with the one employing a concave hull or - in general - the alpha-shape (α-shape). The applicability of the proposed method was analysed using simulated data - generated analytically with the introduced and established systematic error with normal distribution - and using real results of the measurement of cylindrical-shaped objects. For real data, the obtained results were compared with the reference data. This made it possible to determine the validity of the proposed new method.
13
Content available Between descriptive geometry and cad 3D
EN
Descriptive geometry (DG) provides methods to analyse three-dimensional space through two-dimensional drawings and prepares to create technical documentation. Geometric form of an engineering project is presented by the means of projection methods based on a 3D model, which is present in designer’s imagination. The forthcoming era of Building Information Modelling (BIM) brings changes in the way the engineer works, as the vision is translated directly from the designer’s mind into a digital model. The main tasks concern creation of the model and the two-dimensional documentation is obtained automatically. Currently during the first semester of study, every engineering student participates in a descriptive geometry module, adjusted to the specific requirements of the given course. 3D modelling programs are introduced throughout the course of study. In both cases the academic aim is to develop competency in effective operation in space. Therefore, it is worth investigating which skills acquired through the descriptive geometry education can be applied in the initial stage of 3D modelling. The paper attempts to develop an introduction to 3D modelling which takes into consideration skills acquired from the previous experience in descriptive geometry with a reference to the issues of modelling. The aim is not to present topics from descriptive geometry in the digital environment but to apply its knowledge in modelling and creating of 2D documentation in practice. When constructing the content of such an introduction, it is necessary to select previously learned constructions and algorithms, but also do not limit the creative approach. At the same time it is difficult to ignore the fact that many of the key issues for descriptive geometry in a digital environment can be achieved with one click. The formulation of the problem should therefore include options for available solutions in selected software. The paper presents some tasks for building solids, creating tangent surface, setting defined views and many more.
PL
Przedmiot geometria wykreślna dostarcza metod do działania w przestrzeni trójwymiarowej poprzez dwuwymiarowe rysunki i przygotowuje do tworzenia rysunków technicznych. Nadchodząca era technologii BIM przynosi zmiany procesu zapisu formy przestrzennej projektu. Wizja projektowanego obiektu wprost z umysłu projektanta przenosi się na model 3D powstający w środowisku cyfrowym. Główne działania projektanta dotyczą więc bezpośrednio tworzenia modelu; dokumentacja 2D jest uzyskiwana w sposób automatyczny. Obecnie studenci kierunków inżynierskich poznają geometrię wykreślną dostosowaną do specjalności, jednocześnie w toku studiów poznają także programy do modelowania obiektów 3D. W obu przypadkach celem edukacyjnym jest wykształcenie kompetencji do skutecznego działania w przestrzeni. Chociaż cel ten jest uzyskiwany za pomocą różnych środków, to jednak dotyczy tych samych operacji umysłowych. W artykule podjęto próbę przedstawienia takiego wprowadzenia do modelowania, które uwzględniałoby zdobyte wcześniej doświadczenie z geometrii wykreślnej. W tym podejściu działania wykonywane są bezpośrednio na modelu, operacje takie jak obroty czy transformacje można obserwować tylko w momencie ich tworzenia, a później ślad po nich znika. Konstruując treści takiego wprowadzenia należy więc dobierać zadania które generują geometryczne myślenie oraz przywołują poznane wcześniej konstrukcje i algorytmy. Nie sposób także zignorować faktu, że wiele problemów kluczowych dla geometrii wykreślnej, w środowisku cyfrowym można rozwiązać jednym kliknięciem, bez żadnych konstrukcji; przykładowo dotyczy to zagadnienia przekrojów czy przenikania. Trzeba zatem formułować takie zadania, których nie można uzyskać automatycznie, i których rozwiązanie wymaga utworzenia pewnej strategii konstrukcyjnej.
EN
3D models of buildings play an important part in spatial management. There are many sources of spatial data based on which 3D modelling Eis possible, but the selection of the most appropriate source should result from the level of detail of the 3D rendering that we are aiming for, and the intended purpose of using the resulting 3D model. The paper discusses the most important data sources – from the point of view of 3D rendering of buildings in accordance with the CityGML standard – and that includes: airborne and terrestrial laser scanning, aerial and ground photogrammetry, as well as vector data accumulated in the BDOT10k database.
PL
Modele 3D zabudowy odgrywają istotną rolę w gospodarce przestrzennej. Istnieje wiele źródeł danych przestrzennych w oparciu o które możliwe jest modelowanie 3D zabudowy, jednak wybór właściwego źródła powinno wynikać z stopnia szczegółowości modelu 3D jaki chcemy uzyskać, oraz późniejszego celu zastosowania modelu 3D. W pracy omówiono najistotniejsze, z punku widzenia modelowania 3D zabudowy zgodnie ze standardem CityGML, źródła danych do których zaliczono: lotniczy i naziemny skaning laserowy, lotniczą i naziemną fotogrametrię, a także dane wektorowe gromadzone w bazie danych BDOT10k.
PL
Zespół boru chrobotkowego (Cladonio-Pinetum) jest zbiorowiskiem wykształcającym się na suchych i ubogich w biogeny obszarach piaszczystych. Najlepiej zachowane płaty tego zbiorowiska roślinnego w Europie występują w Polsce północnej, w tym na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" (PNBT). Celem badań było określenie struktury przestrzennej wybranych drzewostanów sosnowych PNBT, w których zainicjowany został program ochronny czynnej borów chrobotkowych. Obszar badań obejmował część dwóch oddziałów leśnych PNBT z wydzieleniami: 18c, 19d, 19g, 19h, 19i, 19j i 19k. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem lotniczego (ALS) i naziemnego (TLS) skanowania laserowego (LiDAR). Dzięki zastosowaniu technologii LiDAR możliwe było wykonanie bardzo precyzyjnego opisu struktury drzewostanów w przestrzeni 2D i 3D. W wyniku przeprowadzonych analiz określono szereg cech taksacyjnych i parametrów drzewostanów, takich jak: liczba i zagęszczenie drzew w drzewostanie, średnia odległość pomiędzy drzewami żywymi, liczba drzew martwych, pierśnicowe pole przekroju drzew żywych, zwarcie poziome koron, wskaźnik penetracji koron, wysokość górna drzew w wydzieleniu, wysokość podstawy korony drzewa, długość korony drzewa, objętość warstwy koron, powierzchnia 2D i 3D koron drzew, średni promień korony, współczynnik morfometryczny koron oraz zasięg pionowy martwych gałęzi. Opracowano także mapę występowania luk w wydzieleniach o powierzchni większej niż 2 m2. Badania rozpoczęte w 2017 roku są kontynuowane w 2018 roku z wykorzystaniem skanowania z platformy BSP (UAS) oraz TLS, które posłużą precyzyjnej ocenie zmian struktury przestrzennej drzewostanów, w których przeprowadzono cięcia prześwietleniowe.
EN
Forest lichen communities develop on dry and poor in biogens sandy areas. The center of occurrence of this plant community in Europe coincides with Natura 2000 sites located in Poland, including the Bory Tucholskie National Park (BT NP). The aim of the study was to determine the spatial structure of selected Scots pine stands of BT NP, where a program of active protection of lichen communities was initiated. The research area included two forest compartments: 18 and 19. The analysis was performed in the following sub-compartments: 18c, 19d, 19g, 19h, 19i, 19j and 19 k. The research was carried out using airborne (ALS) and terrestrial (TLS) laser scanning (LiDAR). Thanks to the use of LiDAR technology, it was possible to make a very precise description of the structure of stands in 2D and 3D space. As a result of the conducted study, a number of stand parameters have been defined, such as: number of trees, tree density in the stand, number of live trees, average distance between living trees, number of dead trees, basal area, horizontal cover of tree crowns, crown penetration ratio, average height of trees, height of the crown base, tree crown length, crown layer volume, 2D and 3D crown surface, average crown radius, canopy relief ration and vertical range of dead branches. A map of crown gaps with an area of more than 2 m2 was also developed. Research activities with the use of laser scanning technology is continued in 2018 (repeated ALS and TLS scanning). The conducted research will allow to determine the influence of the stand structure on factors influencing the occurrence of lichens, including: shaping of microclimatic conditions.
16
Content available Modelowanie proceduralne 3D miast
PL
W dzisiejszych czasach, informacje przestrzenne pełnią zasadniczą rolę w wielu procesach związanych m.in. z planowaniem przestrzennym. Coraz więcej skomplikowanych, złożonych decyzji musi być podejmowanych skuteczniew bardzo krótkim czasie. Przez ostatnie lata, a już na pewno od roku 2007, kiedy w życie weszła dyrektywaInfrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej, modelowanie 3D stało się prężnie rozwijającą się gałęzią Systemu Informacji Geograficznej wspierającą podejmowanie istotnych decyzji. Pod pojęciem modelowania 3D kryje się wiele technik pracy, np. automatycznego generowania modeli 3D na podstawie zestawu reguł geometrycznych z użyciem danych przestrzennych o przyjętym poziomie szczegółowości LOD. CityEngine firmy ESRI jest jednym z programów umożliwiających takie prace dzięki implementacji gramatyki generującej komputerowo obiekty architektoniczne (ang. CGA ComputerGenerated Architecture) ekstrahującej z danych 2D obiekty trójwymiarowe. W pracy, narzędzia do modelowania proceduralnego zostały wykorzystane na danych przestrzennych pozyskanych dla polskiej dzielnicy w mieście Detroit, w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan. Głównym celem nie było wierne odzwierciedlenie rzeczywistego wyglądu osiedli, co rozpoznanie procesu i możliwości jakie daje CGA grammar, otrzymanie modeli na poziomie LOD2 (bryła budynku z zaznaczonym kształtem dachu) i wykorzystanie ich do analizy widoczności w przykładowej sytuacji.
EN
Nowadays, spatial information plays a fundamental role in many processes related to with spatial planning. More and more complicated, complex decisions must be taken effectively in a very short time. In recent years, and certainly since 2007, when the Directive Spatial Information Infrastructure in the European Community 2007/2 / EC of the European Parliament of the European Union entered into force, 3D modelling has become a rapidly growing branch of the Geographic Information System supporting the making of important decisions. 3D modelling conceals many working techniques, eg. automatic generation of 3D models based on a set of geometric rules using spatial data with the adopted level of LOD detail. ESRI CityEngine is one of the programs enabling such work thanks to the implementation of the computer-generated engineering grammar (CGA) that extracts three-dimensional objects from 2D data. In this work, procedural modelling tools were used on spatial data acquired for the Polish district in the city of Detroit, in the United States, in Michigan. The main goal was not to accurately reflect the real appearance of the settlements, what to recognize the process and opportunities offered by CGA grammar, obtain models at the LOD2 level (building block with the shape of the roof) and use them to analyse the visibility in the sample situation.
EN
We have begun to innovate our lectures within the course “Geometry on Computer”. These innovations are supported by the FRVS grants. We use programs GeoGebra and OpenSCAD for teaching plane and 3D geometry. The GeoGebra allows us to concentrate on mathematical and geometrical principles of solving problems. OpenSCAD is basic programmable 3D CAD modeler. The content of the course has been compiled with respect to requirements of students in their future studies and practical engineering use. In this paper we present application problems where following principals of classic geometry are used: articulated antiparallelogram, parametrization of functions and their use in 3D modeling and solving navigation problems.
CS
Díky grantu FRVŠ jsme inovovali predmet “Geometrie na pocítaci”. Pro názornou výuku rovinné a prostorové geometrie využíváme programy GeoGebra a OpenSCAD. Snadností použití nám GeoGebra umožnuje zamerit se na matematické a geometrické problémy rešených úloh. OpenSCAD je jednoduchý programovatelný 3D CAD systém. Problémy rešené v tomto kurzu jsme se snažili vybírat s ohledem na jejich možné využití v následujícím studiu nebo praxi. V tomto clánku ukážeme praktické využití nekolika úloh klasické geometrie: kloubový antiparalelogram, parametrizace krivky a její využití ve 3D modelování, rešení navigacní úlohy.
PL
Celem niniejszej pracy jest zaproponowanie sposobu opracowania tyflomap z wykorzystaniem techniki wytwarzania przyrostowego, czyli druku 3D. Dotychczasowe badania dotyczyły wykorzystania metod przyrostowych do tworzenia prostych makiet, które nie nosiły znamion opracowania kartograficznego. W artykule przedstawiono procedurę opracowania mapy dotykowej na podstawie otwartych danych wektorowych i jej druku z wykorzystaniem metody FDM. Z uwagi na możliwości przyjętej technologii zaproponowano nowe, autorskie rozwiązania ułatwiające odbiór mapy osobom niewidomym. W wyniku badań opracowano mapę dotykową krain geograficznych Polski, która została przetestowana w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Testy wykazały, że jest to w pełni funkcjonalna mapa, która może być wykorzystana do nauki zgodnie z obowiązującymi podstawami programowymi. Co więcej, zastosowanie druku 3D powoduje znaczne obniżenie kosztów w porównaniu z wcześniej stosowanymi technikami.
EN
The main purpose of this paper is to propose a methodology that would allow to create tactile maps using an incremental manufacturing technique, also called 3D printing. Research works performed in the past concerned the use of incremental techniques to create simple mock-up models that were not cartographic products. The paper presents a procedure for developing a physical tactile map sheet using the FDM 3D printing method, based on open vector data available on the Internet. A methodology of transformation of a flat vector map into a spatial, ready-to-print form, was presented. Conclusions drawn from the implementation of the proposed methodology prove that 3D printing can be successfully used to produce tactile maps. It is a very suitable solution for prototyping and making small batches of cartographic works, which provide useful scientific aids in the education of children and young people. Moreover, the use of 3D printing results in reduction of costs, comparing to techniques applied in the past.
PL
Wśród oprogramowania dającego możliwości przeprowadzania analiz sieciowych czołowe miejsca zajmują, będący w ofercie firmy Esri, pakiet ArcGIS z rozszerzeniem Network Analyst oraz rozszerzenie pgRouting dla bazy danych przestrzennych PostGIS. Celem pracy było wykazanie cech wspólnych i różnic, jakie wiążą się z prawidłowym przeprowadzeniem trójwymiarowych analiz sieciowych w tych programach oraz z właściwą prezentacją uzyskanych wyników. Stwierdzono, że zarówno oprogramowanie komercyjne, jak i wolne oprogramowanie oferuje poprawnie działające narzędzia do analiz sieciowych w przestrzeni 3D. W programie ArcGIS szczególnie istotne było właściwe przygotowanie danych 3D, czego nie ułatwiają możliwości edycyjne i wizualizacyjne dostępnych narzędzi. Konieczne było zaproponowanie własnego rozwiązania w zakresie kontroli poprawności topologicznej. Analizy 3D są wykonywane dokładnie tak samo jak analizy 2D. Jednak w praktyce okazuje się, że prezentacja wyników analiz w środowisku 3D jest utrudniona, a niektóre opcje dostępne w 2D, w środowisku 3D nie działają poprawnie. Moduł pgRouting domyślnie ograniczony jest do przestrzeni dwuwymiarowej, lecz dzięki dostępności kodu źródłowego możliwa była autorska modyfikacja odpowiednich funkcji, co pozwoliło na przejście do przestrzeni 3D. Baza danych przeznaczona do przeprowadzania analiz sieciowych musi spełniać specyficzne wymagania stosowanych algorytmów i w związku z tym konieczne było jej zbudowanie w wieloetapowym procesie, który nie w każdym przypadku może być zautomatyzowany. PostGIS, podobnie jak inne systemy zarządzania bazami danych, nie dysponuje własnymi narzędziami do wizualizacji danych i wyników, dlatego niezbędne było wskazanie dodatkowego oprogramowania zapewniającego taką funkcjonalność.
EN
There are currently two pieces of software that seem to be holding the leading position in the area of network analysis, i.e. ArcGIS with Network Analyst extension by Esri and pgRouting extension for PostGIS spatial database. The aim of the study was to present the differences and similarities observed while correct execution of network analyses as well as proper presentation of results in both pieces of software are performed. The study proved that both 3D network analysis tools offered correctly operating, commercial and open source software functionality. In ArcGIS proper preparation of 3D data was essential, which, unfortunately, was not facilitated by available editing and visualization tools. For example, proposing own solution for topological correctness was necessary. 3D analyses are performed in exactly the same way as those in 2D. However, the experience show, that presentation of results for 3D data is impeded and some options available for 2D do not work properly in 3D environment. The pgRouting module is, by default, limited to 2D space. However, the accessibility of source code allowed the authors to make own modifications of particular functions, which enabled moving to 3D. As a database designed for network analyses has to meet specific requirements concerning algorithms to be used, it was necessary to develop it in a multi-step process, which may not be susceptible to automation in each case. Similarly to other database management systems, PostGIS does not offer its own tools for data and results visualization and thus it was necessary to indicate additional software with the needed functionality.
EN
The aim of the study was to make a concept of exposition of medieval fortified elements in Dzierżoniów. The scope of the study includes the area of city defensive walls with the surrounding greenery area. All used methods were focused on the concept of restoration with the concept of land management around the city’s walls.
PL
Celem pracy, była koncepcja ekspozycji zachowanych elementów średniowiecznej architektury obronnej Dzierżoniowa. Obszar badań obejmuje teren miejskich murów obronnych wraz z przyległym do niego terenem zieleni. Wszystkie metody skupiały się wokół koncepcji ekspozycji miejskich murów wraz z projektem zagospodarowania terenu wokół miejskich murów obronnych.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.