Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  leki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W laboratoriach badawczych stanowią „złoty standard”, ale próżno ich szukać w ap-tekach. Dlaczego tak jest? Zastanawiamy się wspólnie z Magdaleną Margasińską--Brach, MSc, Dyrektorem Projektów w PPD Poland, światowej firmy zajmującej się organizacją i prowadzeniem badań klinicznych nowych leków, której misją i celem jest poprawa zdrowia i pomoc w dostarczeniu pacjentom terapii zmieniających oraz poprawiających jakość ich życia.
2
Content available remote Wpływ leków na narząd wzroku, cz. 3
3
Content available remote Wpływ leków na narząd wzroku, cz. 2
4
Content available remote Wpływ leków na narząd wzroku, cz. 1
PL
W naszych gabinetach na co dzień pojawiają się pacjenci, którzy poddawani są leczeniu na różne schorzenia. Jak wiadomo, każdy lek, czy to przyjmowany miejscowo, czy ogólnie, może wywoływać niepożądane skutki. W poniższym artykule przybliżymy Państwu wybrane grupy leków mogących mieć niekorzystny wpływ na narząd wzroku, a także te, które stosowane w celu leczenia schorzeń oczu mogą dawać zupełnie nieoczekiwane skutki uboczne w naszym organizmie. Dla lepszego zrozumienia problemu postaramy się pokrótce je opisać, a część z nich poprzemy przypadkami pacjentów, którzy pojawili się w gabinecie doktora Caldwella, dodając fotografie wykonane w dniu wizyty, jak również te wykonane podczas kontroli.Chcemy zachęcić wszystkich specjalistów, którzy na co dzień wykonują rutynowe badania kontroli refrakcji, aby zawsze przeprowadzali wnikliwy wywiad ze swoimi pacjentami, szczególnie pod kątem przyjmowanych leków i terapii, gdyż część zgłaszanych objawów może mieć związek właśnie bezpośrednio z prowadzonym leczeniem.
PL
Do gabinetów optometrystów często trafiają pacjenci stosujący farmakoterapię, przy czym każdy przyjmowany lek, nawet według zaleceń lekarza, może odpowiadać za zmiany organiczne bądź czynnościowe w narządzie wzroku. Celem pracy dyplomowej było opracowanie modelu wywiadu optometrycznego u osób przyjmujących przewlekle leki oraz sprawdzenie tego schematu postępowania podczas wykonywanych badań optometrycznych. Uczestnikami badań było 50 osób w wieku od 22 do 57 lat. Wykonano im badanie ostrości wzroku, refrakcji, ruchów oczu, źrenic, widzenia stereoskopowego, akomodacji, dodatku do bliży, ustalano wielkość zeza lub forii metodą obiektywną. Wykazano potrzebę rozbudowania wywiadu optometrycznego z osobą badaną o pełne informacje na temat stosowanej terapii lekowej, szczegółowe dopytanie o występowanie problemów związanych z układem wzrokowym oraz wykonanie odpowiednich testów w trakcie badania optometrycznego. Wykazano potrzebę nawiązania współpracy między optometrystą a innymi specjalistami, takimi jak okulista czy neurolog, celem uzupełnienia badania wzroku oraz zweryfikowania przyjmowanej dawki leku w odniesieniu do występujących działań niepożądanych. Ważnym czynnikiem profilaktycznym jest edukacja pacjenta w kierunku regularnych badań wzroku, a nie tylko w momencie pojawienia się symptomów pogorszenia widzenia.
EN
Patients who take medications often come to the optometrists’ offices. All drugs, even taken according to prescriptions of physician, can cause functional or organic modifications to the organ of vision. The goal of the thesis was to make a model of optometric interview and checking this procedure during eye examination. About 50 people between the age of 22 and 57 years old took part in the study. The following parameters were examined: visual acuity, eye refraction, eye movements, pupils, stereopsis, accommodation, near addition, tropia or phoria. Studies have shown that the optometrist: should carry out a detailed medical history about the medicines that are taken by the patient, should know the history of the patient’s ocular symptoms, should perform the appropriate optometric tests. There was a proven need of cooperation between optometrists and other experts such as ophthalmologists or neurologists in order to complete examination of eyesight and verify taken dose of medication in reference to occured side effects. An important preventive factor is the patient’s education for regular eye examinations, not only when the vision is getting worse.
PL
Powodem zanieczyszczenia suplementów diety i leków może być często sam proces wytwarzania, ponieważ temperatura i wilgotność panująca na pewnych etapach wytwarzania sprzyjają rozwojowi drobnoustrojów.
7
EN
Skin drug delivery systems are a constant source of interest because of the benefits that they offer to overcome many drawbacks associated with other modes of drug delivery (i.e. oral, intravenous, etc.). Because of the impermeable nature of the skin, designing a suitable drug delivery vehicle that penetrates the skin barrier is challenging. Skin drug delivery can be subdivided into topical and transdermal (Fig.1). In a topical administration the drug is intended to act at skin level, this is indicated for the treatment of skin diseases. The aim of transdermal administration is getting a systemic release and in this case the skin represents a barrier not a target. The availability of drugs or other active substances through the skin depends basically on two consecutive steps: the release of these drugs or substances from vehicle or carrier and their subsequent permeation through the skin. Hence, studies on the specific properties of vehicles or carriers, such as their rheological behaviours, are of great interest in the field of pharmaceutical products. The objective of the present study is to systematically characterize a nonlinear rheological behaviour and flow properties of drugs and drug carriers into topical and transdermal administration. To this aim, one- and threedimensional rheological models are presented, which may be used to describe drug release through the skin and through the extracellular and interstitial matrix structures. Finally, the rheological measurements of some commercial creams and ointments were made.
PL
Ekstrakcja pasywna wydaje się dobrą alternatywą dla aktywnego pobierania próbek, szczególnie w kontekście długoterminowego monitoringu wód pod kątem obecności śladowych stężeń związków polarnych, takich jak leki.
PL
Aktualnie stosowane terapie lecznicze w wielu przypadkach nie są skuteczne. Z tego względu poszukuje się nowych związków aktywnych, czynnych biologicznie, które mogłyby w przyszłości zostać wprowadzone na rynek jako leki. Związki te często pozyskuje się z roślin lub syntetyzuje de novo. Zanim jednak nowy związek zostanie wprowadzony jako środek leczniczy, jego aktywność musi zostać szczegółowo przebadana. Molekularny mechanizm działania jest niezwykle istotny dla planowania terapii oraz zapobiegania ewentualnym skutkom ubocznym, jakie mogą pojawić się w trakcie leczenia. Bardzo ważnym aspektem jest określenie, czy badany związek jest genotoksyczny. Pośredni lub bezpośredni wpływ związków na materiał genetyczny powinien zostać dobrze poznany.
EN
Currently used therapies in many cases are not effective. For this reason, new biologically active compounds that could be marketed in the future as drugs are being sought. These compounds are often extracted from plants or synthesized de novo. However, before a new compound is introduced as a therapeutic agent, its activity must be carefully investigated. The molecular mechanism of action is extremely important for therapy planning and preventing possible side effects that may occur during treatment. It is very important to determine whether the tested compound is genotoxic. The direct or indirect influence of compounds on the genetic material should be well understood.
PL
Wdrożenie przez OPTIDATA Sp. z o.o. systemu WMS w Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. miało miejsce w 2012 roku. W związku z tym, że rozwiązanie WMS sprawdziło się, w 2015 roku nastąpiła migracja rozwiązania do nowo wybudowanego magazynu. Celem wprowadzenia systemu WMS było zapewnienie śledzenia partii produktów końcowych od momentu wejścia towaru do magazynu, poprzez magazynowanie i związane z tym przesunięcia wewnętrzne, aż do wydania towaru z magazynu do Klienta. Zadaniem systemu jest obsługa magazynu z wykorzystaniem technologii odczytu kodów kreskowych w taki sposób, aby optymalnie zaspokoić potrzeby ruchów magazynowych, przy jednoczesnej optymalizacji procesów i redukcji czasochłonności pracy na magazynie. System WMS obsługuje potok przychodów i rozchodów towaru na magazynie. (fragment tekstu)
PL
Problemy związane z fałszowaniem produktów leczniczych stanowią genezę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 roku, zmieniającą dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi - w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji. Dyrektywa ta zwana jest potocznie dyrektywą fałszywkową i zgodnie z nią opakowanie leku powinno zawierać: zabezpieczenie otwarcia (anti-tempering device), niepowtarzalny identyfikator (unique identifier).
PL
Escyna jest wieloskładnikową mieszaniną saponin wydzielanych z kasztanów (Aesculus hippocastanum L.) i substancją aktywną preparatów farmaceutycznych wskazanych jako tradycyjne remedium w żylnych patologiach naczyń krwionośnych. Zaproponowano inne zastosowanie tego materiału fitofarmaceutycznego, zmierzające do nowego, odnawialnego surowca chemicznego, jakim jest triterpenowa genina o wysokiej czystości chemicznej. Opisano proces wytwarzania i oczyszczania protoescygeniny (2), pentacyklicznego triterpenu, który zawiera aż sześć grup hydroksylowych zdolnych do dalszej funkcjonalizacji (tworzenia nowych wiązań kowalencyjnych). Materiał ten można traktować jako nowy, wielofunkcyjny surowiec chemiczny.
EN
A process for sepn. of protoescigenin (I) monohydrate from horse chestnuts (Aesculus hippocastanum L.) β-escin by alk. or acidic hydrolyze extn. with ternary MeOCMe₃/H₂O/MeOH mixt., then pptn. with H₂O and following purifn. by recrystn. from binary iso-PrOH/cyclohexane mixt. was developed and implemented under pilot plant conditions. The I yields were 197–209 g/2.00 kg under lab. And 210–218 g/3.00 kg under pilot-plant conditions. The final product contained 1.0–2.5% of barringtogenol (II) impurity.
PL
Logistyka leków i wyrobów medycznych jest procesem złożonym. Stanowi ona ogromne wyzwanie zarówno dla pracowników szpitala (odpowiednia ocena sytuacji, organizacja i koordynowanie stosownych działań), jak i operatorów zaopatrujących placówkę, którzy muszą sprostać wymogom czasowym oraz technicznym narzuconym specyfiką branży medycznej (restrykcyjne warunki dotyczące transportu oraz przechowywania). Celem artykułu jest scharakteryzowanie zasad funkcjonowania apteki szpitalnej w kontekście zaopatrzenia oraz obrotu lekami i wyrobami medycznymi.
EN
Logistics medicines and medical devices is a complex process. It is a huge challenge for both hospital staff (appropriate assessment of the situation, the organization and coordination of relevant activities), as well as supplying facility operators who must meet the requirements imposed time limit, and technical specificity of the medical industry (restrictive conditions concerning the transport and storage). This article aims to characterize the principles of operation of the hospital pharmacy within the context of the sup-ply and circulation of medicines and medical devices.
PL
Data ważności leku jest gwarancją ze strony producenta, iż produkt leczniczy pozostanie stabilny pod kątem chemicznym i tym samym utrzyma pełną skuteczność i bezpieczeństwo w okresie ważności. Autorzy niniejszej pracy dokonali badań mających na celu sprawdzenie czy przeterminowany produkt leczniczy oraz pozostający w okresie ważności posiadają podobny stopień uwalniania substancji aktywnej z matrycy farmaceutycznej. W poniższym opracowaniu badanie uwalniania leku Topamax (Topiramat jako substancja aktywna) zostało przeprowadzone w trzech różnych mediach, w analogiczny sposób jak się postępuje przy porównaniu testów in-vivo oraz in-vitro w badaniach biodostępności i biorównoważności podczas testów klinicznych. Uzyskane wyniki wykazują, iż profile uwalniania produktu badanego oraz referencyjnego są zasadniczo podobne, co zostało dowiedzione za pomocą zastosowania współczynnika podobieństwa.
EN
The expiration date is a guarantee from the manufacturer that a drug product will remain chemically stable and thus maintain its full potency and safety - prior to that date. Authors of this study have checked whether tested drug product has a similar dissolution profile beyond and within expiration date. In this paper, dissolution study of Topamax (Topiramate as an Active Pharmaceutical Ingredient) was conducted in three different mediums, in the same way as comparison in-vitro and in-vivo tests during investigation of bioavailability and bioequivalence at clinical trials phase. Obtained results demonstrated that dissolution profiles of tested and reference product are essentially similar, which was statistically confirmed by means of similarity factor.
PL
W dobie antybiotykoterapii i chemioterapii komórki nowotworowe, bakteryjne oraz grzybicze stają się oporne na działanie medykamentów. Zsyntezowanie leków, które omijają mechanizmy oporności, nie zawsze prowadzi do pełnego sukcesu. Lekoterapia często wiąże się z niepożądaną reakcją polekową, powodującą różnorodne skutki uboczne. Wszystko to sprawia, że tak istotne staje się opracowanie systemu, który pozwoli wybiórczo niszczyć wyłącznie komórki nowotworowe, bakteryjne lub grzybicze.
EN
In the era of antibiotic therapy and chemotherapy: cancer, bacterial and fungal cells are becoming resistant to medications. Syntheses of drugs which circumvent resistance mechanisms are not always successful. Pharmacotherapy often associates with adverse drug reactions, as well as variety of side effects. This makes it important to develop a system that will selectively destroy cancer, bacterial or fungal cells.
19
PL
Przedstawiono wyniki badań emulsji wielokrotnych jako bionośników. Badania obejmowały proces enkapsulacji materiału biologicznego mESCs (mysie komórki embrionalne) oraz związków biologicznie czynnych (lek – salol). Analiza procesu enkapsulacji komórek macierzystych wykazała wyższe o 9÷11% stopnie przeżywalności komórek w emulsjach w stosunku do klasycznych stałych nośników matrycowych. W badaniach enkapsulacji leków uzyskano wysokie stopnie enkapsulacji (65÷95%) zależne od struktury emulsji. Wyniki badań potwierdziły możliwość wykorzystania emulsji wielokrotnych jako mikrośrodowiska do przechowywania materiału i substancji biologicznie aktywnych.
EN
Study results dealing with multiple emulsions as biocarriers are presented. The study included encapsulation of biological material (mouse embryonic stem cells) and biologically active compounds (drug - salol). Analysis of stem cell encapsulation showed that the survival rate of stem cells encapsulated in multiple emulsions was 9÷11% higher in comparison to a conventional solid matrix. The drug encapsulation study showed the high encapsulation efficiency (65÷95%) depending on the emulsion structure. The results confirmed the effectiveness of multiple emulsions as a microenvironment for the storage of biological materials and biologically active substances.
PL
Stosowanie leków okulistycznych w postaci kropel, które są najpopularniejszą metodą leczenia chorób oczu, jest wysoce nieefektywne. Od dawna trwają prace nad stworzeniem ODDS (Ocular Drug Delivery System – System Podawania Leków Okulistycznych), który zapewni odpowiednie stężenie medykamentu przez określony czas, aby terapia była skuteczna. Jedną z możliwości jest wykorzystanie do tego celu soczewek kontaktowych. Jednakże czyste soczewki nasączone lekiem uwalniają go zaledwie w ciągu kilku godzin. Aby wydłużyć czas uwalniania leku, soczewki należy zmodyfikować. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie do soczewki witaminy E, która ma służyć jako bariera dyfuzyjna. W poniższej pracy zbadano dwa typy soczewek: Biofinity oraz Air Optix Night & Day. Krzywe uwalniania leku dowodzą prawidłowości twierdzenia o tworzeniu bariery dyfuzyjnej przez witaminę E. Soczewki, do których wprowadzona została witamina, uwalniają lek przez zdecydowanie dłuższy czas. Wyliczenie współczynnika dyfuzji dla modelowej cząsteczki (rodaminy 6G) także potwierdza to założenie. Współczynnik dyfuzji spada bardzo mocno, gdy do materiału wprowadzona zostaje witamina E. Dodatkowo pokazano, że oba rodzaje soczewek, dzięki innym właściwościom materiałów, mogą służyć jako systemy podawania leków okulistycznych w różnych sytuacjach.
EN
Using ophthalmic drugs as drops, which is the most common method of treatment of eye diseases, is highly inecient. Many researchers have been working on ODDS (Ocular Drug Delivery System), what should provide appropriate levels of medication for a limited time, so, as a result, the therapy would be finally effective. One possible way is to use contact lenses for this purpose. However, pure lenses soaked in drug release it in just a few hours. To extend drug release, the lens should be modified. One solution is the insert of the vitamin E into the lens, and that is intended as a diffusion barrier. In this study two types of lenses were examined: Biofinity and Air Optix Night & Day. Drug release curves demonstrate the correctness of statements about creating a diffusion barrier by the vitamin E. Lenses, into which the vitamin has been inserted, release the drug much longer. The calculation of diffusion coecient for the model molecules (rhodamine 6G) also confirms this assumption. The diffusion coecient decreases strongly when vitamin E is inserted into the lens material. Additionally, it was shown that both types of lenses, thanks to the different material properties, can be used as ophthalmic drug delivery systems in several cases.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.