Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 134

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligentny budynek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej - inżynierskiej realizowanej przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W artykule został zaprezentowany projekt oraz efekt realizacji zdalnego stanowiska laboratoryjnego do automatyki budynkowej opartego o system LCN. Została opisana jego funkcjonalność oraz struktura. Przedstawiony został przebieg konfiguracji minikomputera Raspberry Pi wraz z instalacją oraz optymalizacją programów do akwizycji i wizualizacji danych typu BigData. Zawarto wskazówki dotyczące tworzenia wykresów oraz zobrazowano efekt pracy na tym stanowisku.
EN
The article was based on the diploma thesis realized by a student of the Military University of Technology. It describes the project and effect of remote laboratory station for building automation system based on LCN system. In the paper was described its functionality and structure. The course of configuration of the Raspberry Pi minicomputer was presented, along with the installation and optimization of BigData data acquisition and visualization programs. There are guidelines for creating charts and results of working on that laboratory station was shown.
PL
Panele dotykowe stanowią atrakcyjną alternatywę dla przycisków w instalacji magistralnej KNX, gdyż dzięki intuicyjnej obsłudze oraz wielokrotnie większej funkcjonalności umożliwiają skoncentrowanie wielu funkcji w jednym miejscu. Wielkości zwykłego wyłącznika lub tabletu oferują możliwość sterowania i kontrolowania całego pomieszczenia lub nawet całego budynku.
EN
Touch panels are an attractive alternative to buttons in a KNX bus installation, because thanks to their intuitive operation and far greater functionality, they make it possible to concentrate many functions in one place. A device the size of a simple switch or a tablet allows you to control and monitor an entire room or even a whole building.
PL
W pracy zaprezentowano platformę SmartX umożliwiającą zarządzanie urządzeniami IoT. Przedstawiono skrócony opis współczesnych systemów automatyki domowej oraz Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT). Opisano funkcjonalność platformy SmartX w odniesieniu do architektury, a w szczególności funkcje dotyczące konektorów platformy z urządzeniami i serwisami zewnętrznymi (ang. bindings). Dodatkowo, w pracy opisano zastosowania platformy SmartX na przykładzie serwisu pogodowego Open Weather Map oraz monitora zużycia energii elektrycznej.
EN
At the present times we are observing the global transformation of human mankind. It is happening due to the immense growth of number of devices used to support, guide or monitor everyday human activities and their environment. Such devices are still evolving in order to communicate between each other and the user itself. The best examples are the areas of consumer electronics and domestic appliances. The data processed by those devices are driving the segments of data gathering and analysis for further improvements in scope of usability. The given paper presents the SmartX platform which provides the unified solution for household devices management. The main architectural demand is to gather, accumulate and process data directly from the devices and external data sources such as weather forecasts, etc. The proposed system is flexible enough to work with devices of various manufacturers and what is most important with multiple nodes (locations such as private house, office, etc.) and the devices that are connected to them from a single UI panel. It also gives a user an opportunity to build cross-nodes rules for automating interactions between devices based on various triggers and conditions. Additionally, due to the integration of all devices in the respective node the SmartX platform offers tools to analyse energy usage profile. In a broad scale it might be used by the media providers as a tool for very detailed manipulations of medias demand. Also, the shortened descriptions of the modern household automation systems and Internet of Things (IoT) devices are provided. The functionality of the SmartX platform is discussed in scope of architecture, especially in terms of so called bindings which acts as a data flow controllers between services/devices and the users. The paper is concluded with example usage of the Open Weather Map binding, the well-known internet service which provides the weather data for many regions and the locally consumed energy monitor.
PL
Artykuł powstał na podstawie materiałów przygotowanych przez autora do debaty technicznej „Narzędzia ICT na rzecz realizacji celów Agendy 2030 wobec wyzwań współczesności”, przeprowadzonej podczas obrad XXI Konferencji Okrągłego Stołu Stowarzyszenia Elektryków Polskich (telekonferencja odbyła się 15.05.2020). W artykule omówiono współczesną strukturę informacyjną internetu rzeczy i wszechrzeczy oraz usług chmurowych pod kątem wykorzystywanych obecnie biometrycznych interfejsów człowiek-komputer. Przedstawiono ogromne znaczenie tych technologii dla bezprecedensowych, wręcz rewolucyjnych procesów zmian sposobu, stylu, organizacji i kultury technicznej życia, zachodzących we współczesnych społeczeństwach, ale także niebezpieczeństwa i zagrożenia wynikające ze znacznej redukcji prywatności ludzi wskutek nieuchronnej, powszechnej inwigilacji za pomocą wszechogarniających technologii biometrycznych.
EN
The article is based on materials prepared by the author for the technical debate on ICT tools for achieving the goals of the 2030 agenda against the challenges of today, conducted during the XXI Conference of the Round Table of the Association of Polish Electrical Engineers (teleconference on 15.05.2020). The contemporary information structure of the internet of things and the internet of everything as well as cloud services is discussed in this paper in terms of currently used biometric human-computer interfaces. The great significance of these technologies for unprecedented, even revolutionary processes of changes in the way, style, organization, and technical culture of life occurring in modern societies, as well as the dangers and threats resulting from a significant reduction in the privacy of people as a result of inevitable, widespread surveillance using all-encompassing biometric technologies, are presented
PL
O wysokości standardu budynku decyduje obecność zautomatyzowanych instalacji elektrycznych. BIM jest podstawą integracji realizacji inwestycji. Zapewnienie ekonomicznego użytkowania i utrzymania budynku wymaga wszechstronnego podejścia do procesu jego projektowania i realizacji. Istotną rolę we współczesnym budownictwie odgrywają integratorzy systemów, którzy dzięki szerokiej wiedzy koordynują i korelują wymianę informacji między branżami. Szczególnej uwagi kwestie te wymagają w takich sytuacjach, jak zagrożenie epidemiologiczne.
EN
Thanks to the possibility of changing the configuration of individual devices, the functions of the BMS system can be adapted to the current needs of the user. Technological progress and increasing customer requirements mobilize the activities of representatives of almost every field of science and technology, including the building automation sector. Critical periods for humanity, such as the state of epidemiological emergency, are a particular challenge. This market is full of hitherto unknown ideas, concepts, as well as devices, components and apparatus, which are entering more and more computerized methods that repeatedly replace physical human activity. Undoubtedly, the issue of intelligent buildings will find wide application in the future for many generations to make life easier for people all over the world.
6
Content available Software development for smart home process control
EN
Here we make an overview of the main stages of software development for server management system of "smart" building with a central controller via a mobile device. We have developed our own version of the concept.
PL
Rozpatrzono etap podstawowy opracowania oprogramowania dla systemu sterowania inteligentnym budynkiem z centralnym kontrolerem, przez urządzenie mobilne. Zaproponowano własną wersję rozwiązania.
PL
Automatyka, dzięki elektronizacji, wkroczyła we wszystkie sfery życia. Pozwala na integrację wszystkich procesów dziejących się na jakimś obszarze, np. lokalu, budynku, czy ich kompleksu. Przynosi to wiele korzyści, ale niesie też wiele zagrożeń. Do zalet zaliczymy: podniesienie komfortu, ograniczenie zużycia energii i łatwość obsługi. Problemem jest zagrożenie utraty prywatności. Dlatego coraz większy nacisk jest kładziony na bezpieczeństwo systemu i ochronę przed nieuprawnionym dostępem. W fachowo zaprojektowanej instalacji przeważają zalety nad wadami.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego.
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozproszonej zakłada aktywny udział generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, poprzez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci), aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które powinny zapewnić ich komplementarne działanie. Na każdym poziomie takie systemy mają między innymi zapewnić gromadzenie i analizowanie danych. W takiej koncepcji energetyki rozproszonej przepływ energii może być dwukierunkowy: tradycyjny (od generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego.
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. They are functioning of any energy system. The concept of Distributed Energy System assumes active participation in the energy system all participants, practically every level of the system, from professional energy, through the cities (where local smart grids will be created) to institutional and individual customers. This will cause that on these many levels systems will be used Energy Management Systems, which must ensure their complementary operation. At each level, such systems are to ensure the collection and analysis of data, the systems will have other specific features. In this concept of distributed energy, the flow of energy can be two-way: traditional (from energy generation to individual consumers, from the highest voltage to the lowest) and vice versa (from prosumers to distributors). This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
PL
Dla potrzeb takiej identyfikacji osób przebywających w pomieszczeniach budynu, opracowany został algorytm profilowania i identyfikacji osobowej z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych – neuronową identyfikacją organicznego profilu osobowego (NIOPO – ang. Neural identification of an organic personal profile NIOPP). Identyfikacja neuronowa, wykorzystuje pomiary koncentracji gazów, których proporcje oraz skład są cechą indywidualną dla każdego człowieka.
EN
For the purpose of such identification of people staying in the building's premises, a profiling and personal identification algorithm was developed with the use of artificial neural networks - neural identification of the organic personal profile (NIOPP). Neural identification, uses measurements of gas concentrations whose proportions and composition are an individual feature for every human being.
11
Content available Inteligentny budynek. System LCN
PL
[LCN został stworzony przez niemieckiego inżyniera (obecnie profesora) Eberharda Issendorffa w 1992 r. Założeniem było skonstruowanie systemu sterowania optymalizowanego pod kątem sterowania budynkami, ponieważ w owym czasie do tego celu używano głównie systemów przemysłowych. Główną ideą była możliwość wykorzystania standardowego okablowania przy stosunkowo dużej prędkości przesyłania sygnałów. W założeniach bardzo duży nacisk położono na intuicyjny interfejs, co umożliwiłoby specjaliście łatwiejsze sterowanie budynkiem. Dopóki konkurencja w tym obszarze działania będzie duża, powinny być widoczne efekty w postaci atrakcyjnych cen, co jest szczególnie istotne w kontekście kosztów początkowych i dalszego utrzymania.]
13
Content available Instalacje inteligentnego budynku
PL
Zadaniem współczesnych instalacji budynkowych jest zapewnienie odpowiedniego komfortu życia i pracy, bezpieczeństwa ludzi i mienia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji. Realizacja tych zadań wymaga wykorzystania wielu elementów pomiarowych, sterujących oraz wykonawczych, działających zgodnie z opracowanymi algorytmami. Inteligentne instalacje budynkowe należy traktować jako zbiór innowacyjnych technologii, dzięki którym można zapewnić efektywne i przyjazne środowisko, pozwalające na realizację założonych, wielowątkowych celów.
PL
Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy i w jakich warunkach, opłacalne jest opracowanie autorskiego systemu inteligentnego budynku, kiedy dostępnych jest wiele bezpłatnych systemów o otwartym kodzie źródłowym. Publikacja przedstawia charakterystykę autorskiego systemu automatyki domowej – sHome, a także systemu open-source – Domoticz, w konfiguracji realizującej możliwie najbardziej zbliżoną do funkcjonalności systemu autorskiego. Pracę kończy analiza porównawcza systemów oraz wnioski z przeprowadzonej analizy.
EN
This article is an attempt to answer the question whether and under what conditions it is beneficial to develop an own intelligent building system, when many free open source systems are available. The publication presents the characteristics of author's own home automation system - sHome, as well as the open-source system - Domoticz, in a configuration that is as close to the functionality of the author's system as possible. The work ends with a comparative analysis of the systems and conclusions from the analysis.
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej – magisterskiej realizowanej przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W tekście został zaprezentowany system automatyki budynkowej KNX. Została opisana jego funkcjonalność i struktura. Przedstawiono także powstałe w oparciu o system KNX stanowisko demonstracyjne.
EN
The article was based on the diploma thesis realized by a student of the Military University of Technology. It describes the KNX building automation system. In the text was described Its functionality and structure. It also presents the demonstration stand created based on the KNX system.
PL
W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania instalacji inteligentnych niskiego napięcia, umożliwiające uzyskanie oszczędności energii elektrycznej. Przedstawiono ogólną charakterystykę systemów instalacji inteligentnych. Omówiono wybrane rozwiązania instalacji inteligentnych pozwalające na sterowanie ogrzewaniem/klimatyzacją, sterowanie oświetleniem oraz monitoring i kontrolę zużycia energii. Zwrócono szczególną uwagę na wybrane cechy i elementy tych instalacji w kontekście oszczędności energii elektrycznej.
EN
In this paper, selected solutions of low voltage intelligent installations making obtainment of electric energy savings possible are performed. General profile of systems of intelligent installations is performed. Selected solutions of intelligent installations which let on heat/air conditioning control, lighting control as well as monitoring and energy consumption control. Special attention is paid to selected features and elements of these installations in context of electric energy savings.
PL
„Pojęcie budynku inteligentnego kształtowało się przez ostatnie 20-30 lat ubiegłego wieku. Początkowo pojęcie to odnosiło się jedynie do poziomu technicznego zaawansowania technologii zainstalowanych w budynku. Wraz z rozwojem społeczeństwa informatycznego, nowych form pracy, pojawiły się nowe wymagania w stosunku do budynku obejmujące, oprócz jakości technicznej, także jakość przestrzeni życia i pracy człowieka”. Wysokie wymagania dla budynku w zakresie, jakości technicznej, przy jednoczesnym wysokim standardzie, jakości przestrzeni życia spełnia znajdujący się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w luksusowej dzielnicy Dubaj Marina budynek o nazwie Cayan Tower. Przyjęte w budynku rozwiązania konstrukcyjno-techniczne korelują wzajemnie czerpiąc z zasad towarzyszących innowacyjnemu połączeniu tego co we współczesnym projektowaniu jest ekonomiczne, ekologiczne, elastyczne oraz estetyczne oraz zgodne z myślą idei smart building. Dynamiczna forma budynku sprawia iż Cayan Tower prezentuje się inaczej pod każdym kątem i wyróżnia się w panoramie Dubaju.
EN
“The idea of ‘smart building’ was taking shape during the last twenty to thirty years of the twentieth century. initially, the concept only referred to the standard of the advancement of the technologies installed within the building. With the development of the information society and new forms of labour, new requirements appeared with respect to [newly constructed] buildings, extending – apart from their technological quality – to the quality of living space and human work.” High requirements with respect to techn(olog)ical quality of buildings, as coupled with a high standard and quality of the living space, are fulfilled by the Cayan Tower – a building located in the United Arab Emirates, in Dubai’s luxury district of Dubai Marina. The construction and technological solutions applied in this project are mutually correlated, drawing on the principles related to innovative combination of the economical, ecological, flexibility, and aesthetic aspects of contemporary design-making, all in accordance with the smart building approach. Cayan Tower’s dynamic form makes the building look ever-different depending on the angle, and stand out as a characteristic landmark in Dubai’s landscape.
18
Content available remote Thermal analysis of smart building
EN
In the paper the simulation and measurements of temperature distribution and humidity in a room of smart building are discussed. Initially, mathematical model has been created. For this purpose ANSYS Fluent has been used. The simulation has concerned changes in solar radiation, temperature, humidity, air velocity and the real structure of walls, ceiling and the floor of the room. Then, the measurement results and simulation results have been compared.
PL
W artykule zaprezentowano model matematyczny pomieszczenia w inteligentnym budynku oraz dokonano analizy termicznej na podstawie symulacji wykonanych przy użyciu pakietu Ansys Fluent. W symulacji uwzględniono zmiany nasłonecznienia i związanej z nim temperatury oraz prędkosci powietrza, a także rzeczywistą strukturę ścian, sufitu i podłogi pomieszczenia. Wykonano również analizę rzeczywistych pomiarów temperatury i wilgotnosci.
PL
Wygodne sterowanie urządzeniami w domu, w tym inteligentne i zdalne sterowanie systemem HVAC od wielu lat jest dostępne. Ostateczny rozwój systemów smart-home, jak i ich popularność daleki jest od zakończenia. Połączony, skojarzony „smart home" nie jest nową koncepcją, ale ogólny rozwój techniki i świata wirtualnego sprawia, że możliwości są coraz większe i dosięgają praktycznie każdego aspektu naszego życia.
PL
W dobie rozwoju nowoczesnych technologii w automatyce budynkowej coraz bardziej istotne staje się kształcenie nowych kadr i przygotowanie dobrze wyedukowanych specjalistów mogących projektować i programować instalacje. Ze względu na postępujący rozwój technologii w wielu gałęziach życia konieczne jest ustawiczne zdobywanie wiedzy. Niniejsze wyzwania dobrze korespondują ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz z programem Czyste Powietrze. Niniejszy artykuł dotyczy modeli systemów automatyki stosowanych w nowoczesnych gospodarstwach prosumenckich. Szczególną uwagę zwrócono na najpopularniejsze na świecie standardy i systemy polskiej produkcji. Omówiono również rozwój oprogramowania do projektowania i programowania tych systemów.
EN
The work presents selected models of building automation systems dedicated to economical energy management in prosumer farms. Energy and ensuring universal access from various sources is one of the areas affecting the achievement of the objectives of the Strategy for Responsible Development and Clean air plan. The implementation of automation in the construction sector forced the rapid development of information technology. This technique can also be applied in the sector of renewable energy sources. Today, modern automation systems spread into new areas of human activity. These include the prosumers. An important aspect of their operation is to ensure the safety, functionality and energy efficiency. Model described in the article allows for a more complete analysis of the issue of integration intelligent building installation.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.