Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 315

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownia wiatrowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Energia elektryczna, a w zasadzie jej cena staje się coraz większym wydatkiem w całkowitych kosztach ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Aby minimalizować wydatki, firmy powinny dostrzec możliwość wykorzystania do tego OZE, a w szczególności elektrowni wiatrowych czy fotowoltaicznych.
PL
Budowa farm wiatrowych wymaga szeregu działań logistycznych niewystępujących w innych dziedzinach budownictwa. Kluczowymi problemami jest prowadzenie robót w terenie pozbawionym infrastruktury, organizowanie transportu elementów ponadgabarytowych oraz montaż elementów składowych wiatraka. Budowa elektrowni wiatrowej musi być poprzedzona audytem wietrzności na danym terenie oraz przeprowadzeniem dość skomplikowanych działań formalnych. W tym zakresie problemem jest częsta zmiana przepisów.
EN
The construction of wind farms requires a range of logistical activities not found in other areas of construction. Key problems include conducting works in an area without infrastructure, organising transport of oversized elements and the assembly of wind turbine components. The construction of a wind power plant must be preceded by a wind audit in the given area and the performance of quite complicated formal actions. Frequently changing regulations are a problem in this regard.
PL
Artykuł jest skoncentrowany na analizie projektów studenckich – 12 projektów Pennsylvania State University oraz 1 (przykładowy), koła naukowego Politechniki Śląskiej. Uczenie się, poprzez wykonywanie ciekawych projektów powoduje, że uczniowie i studenci pracują z ogromną motywacją i pasją. Ciekawe, nowatorskie projekty wydzielają adrenalinę u profesorów co udziela się studentom i na odwrót. Studenci uzyskują doświadczenie w pracy zespołowej, uczą się też jak stosować podstawy teoretyczne, w zastosowaniach praktycznych. Projekty łączą wiedzę uzyskaną w rożnych przedmiotach w jedną całość. W ten sposób pozyskuje się bardzo uzdolnionych i dobrze przygotowanych studentów, a w dalszej kolejności absolwentów.
EN
The article focuses on the analysis of student projects (12 Pennsylvania State University projects and 1 sample project from the Silesian University of Technology research club). Learning by carrying out interesting projects makes the subject interesting to students. Students, therefore, work with great motivation and passion. Interesting, innovative projects release adrenaline in professors, which is transferred to students and vice versa. Students gain teamwork experience. They also learn how to apply theoretical fundamental knowledge in practical applications. Projects combine knowledge gained in various courses and demonstrate the application of that knowledge. Joint projects involving high school students is an effective method in promoting engineering as a career as well as recruiting well-prepared, motivated students.
PL
Elektrownia wytwarza więcej energii elektrycznej, jeśli turbina wiatrowa i sprzęgnięty z nią generator synchroniczny pracują z prędkością obrotową dostosowaną do prędkości wiatru według kryterium maksymalnej mocy. Napięcie prądnicy powinno być możliwie duże zarówno przy małej prędkości obrotowej, jak i przy prędkości znamionowej. Uzyskuje się to poprzez podzielenie uzwojenia twornika prądnicy na sekcje i łączenie sekcji uzwojenia, w czasie pracy prądnicy, szeregowe bądź równoległe. W artykule przedstawiono prądnicę wzbudzaną magnesami trwałymi z uzwojeniem twornika podzielonym na dwie sekcje i trzy sekcje. Sekcje uzwojenia są łączone wyłącznikami elektromechanicznymi. Sterownik mikroprocesorowy mierzy parametry pracy prądnicy: napięcie, prąd, częstotliwość, oraz steruje załączaniem i wyłączaniem wyłączników.
EN
The power plant generates more electricity if the wind turbine and the synchronous generator associated with it operate at a speed adapted to the wind speed according to the maximum power criterion. The generator voltage should be as high as possible at both low speed and rated speed. This is achieved by dividing the generator armature winding into sections and connecting the winding sections, during generator operation, in series or in parallel. The article presents a permanent magnet generator with armature winding divided into two sections and three sections. Winding sections are connected by electromechanical switches. The microprocessor controller measures the generator’s operating parameters: voltage, current, frequency and controls the switching on and off of circuit breakers.
5
PL
W pracy pokazano podstawowe obliczenia i konstrukcję generatora przeznaczonego do małej elektrowni wiatrowej, będącej przedmiotem konkursu NCBiR „Wielkie wyzwanie: Energia”. Ograniczenia wymiarowe elektrowni narzucone w tym konkursie definiują moc generatora, zaś przyjęte rozwiązanie turbiny wiatrowej określa znamionową prędkość obrotową generatora. Napięcie wyjściowe generatora może być różne i zależy od typu ładowarki użytej do ładowania akumulatora i do zasilania pompy wody. Z uwagi na to, że NCBiR nie okreś­lił jeszcze szczegółowych danych dotyczących typu i pojemności akumulatora oraz typu, mocy i charakterystyki pompy do obliczeń uzwojenia, przyjęto, że generator osiąga napięcie 24 V przy prędkości obrotowej 600 obr./min.
EN
The paper presents the basic calculations and design of a generator for a small wind power plant which is the subject of the National Centre’s for Research and Development competition, „Great Challenge: Energy”. The dimensions of the power plant specified in the competition define the generator power, and the adopted solution of the wind turbine determines the rated rotational speed of the generator. The output voltage of the generator may have different values. It depends on the type of charger used to charge the battery and supply the water pump. Since the National Centre for Research and Development has not yet provided detailed data on the type and capacity of the battery and the type, power and characteristics of the pump, the winding was calculated for the generator reaching 24 V at 600 rpm.
PL
W tym roku kończy się 15-letni okres wsparcia pierwszej generacji elektrowni wiatrowych, powstałych wraz z wprowadzeniem systemu zielonych certyfikatów w 2005 r. Oznacza to, że za chwilę wielu inwestorów stanie przed problemem utylizacji wyeksploatowanych elementów turbin, przede wszystkim łopat - najtrudniejszych w recyklingu.
PL
Właściciele źródeł wytwórczych po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej stają się uczestnikami rynku energii elektrycznej, w tym rynku bilansującego. Od tego momentu każdy uczestnik zobowiązany jest do prognozowania produkcji energii własnych jednostek wytwórczych z określonym wyprzedzeniem czasowym. Przyjęta polityka transformacji energetycznej znosi ograniczenia inwestycyjne, w szczególności w zakresie tzw. ustawy odległościowej (10H), która wstrzymała dynamiczny rozwój tej technologii na lądzie. Takie podejście przyczyni się do budowy kolejnych elektrowni wiatrowych. Im większa będzie liczba źródeł wytwórczych, których produkcja zależy od warunków pogodowych, tym trudniejsza będzie ich przewidywalność i większe ryzyko niezbilansowania handlowego portfeli zakupowych uczestników. Każda błędna prognoza energii, różniąca się od rzeczywistej produkcji, będzie skutkowała większymi kosztami uczestnictwa w rynku. Skuteczne prognozowanie produkcji energii umożliwia przedsiębiorstwom redukcję kosztów ich uczestnictwa. Artykuł prezentuje metodę prognozowania energii farmy wiatrowej za pomocą sztucznych sieci neuronowych, które mogą stanowić alternatywne narzędzie względem modeli analitycznych i statystycznych. Celem artykułu była ocena skuteczności modelu prognozy energii farmy, czyli modelu odtwarzającego moc farmy dla określonych warunków meteorologicznych. W artykule przedstawiono czynniki wpływające na moc farmy, które należy uwzględnić w modelu, a także wykazano, że sieć neuronowa potrafi odtworzyć krzywe mocy farmy zbliżone do krzywych katalogowych z uwzględnieniem cech charakterystycznych obiektu. Autor przez 10 lat wyczerpał temat, dochodząc do głównego wniosku, że nie można stworzyć jednego uniwersalnego modelu prognozy dla każdej farmy. Oznacza to, że każdy tego typu obiekt wymaga indywidualnego podejścia, aby uzyskać skuteczną prognozę. Zmieniające się otoczenie rynkowe wymaga dalszych działań i opracowania nowych modeli sprawdzających się w krótszym horyzoncie czasowym na potrzeby rynków.
EN
Owners of generating sources after their connection to the power grid become participants of the electricity market, including the balancing market. From that moment on, each participant is obliged to forecast their own generating units' output with a specified advance time. The adopted energy transformation policy removes investment restrictions, in particular concerning the so-called distance act (10H), which stopped the dynamic development of this technology on land. This approach will contribute to the construction of more wind farms. The greater the number of generation sources dependent on weather conditions, the more difficult their predictability and the greater the risk of trade imbalances in participants ' purchasing portfolios. Every incorrect energy forecast that differs from the actual output will result in higher costs of participation in the market. Effective output forecasting allows companies to reduce the cost of their participation. This paper presents a method of forecasting wind farm output using artificial neural networks, which can be an alternative tool for analytical and statistical models. This paper aims to evaluate the effectiveness of the farm output forecast model, i.e. the output modelling for specific weather conditions. The paper presents the farm output affecting factors that should be included in the model, and it shows that the neural network can reproduce farm output curves similar to the catalogue curves with consideration of the object's characteristics. The author has exhaustively researched the subject for 10 years, reaching the main conclusion that it is impossible to create one universal forecast model for every farm. This means that each such facility requires an individual approach to obtain an effective forecast. The changing market environment requires further action and the development of new models suitable for the needs of the markets within a shorter time horizon.
EN
This study focuses on the evaluation of the benefits and ecological costs that occur in the life cycle of a wind power plant. The study constitutes an attempt to expand upon previously conducted research on the analysis of costs and benefits in the stages of production, operation and post-consumer management of wind turbines. The aim of the study adopted research methodology, analysis and assessment of the benefits and environmental impacts of the Vestas V90/105m 2 MW wind turbine throughout its life cycle. Original assessment indicators of the benefits and ecological costs occurring throughout a wind power plant’s life cycle for environmental safety management, were proposed and verified.
PL
W pracy przedstawiony został algorytm doboru struktury elektrowni hybrydowej typu wiatrowo-solarnego. Opisano wybrane elementy struktury zaproponowanej elektrowni. Przedstawiono proces implementacji algorytmu, w tym wykorzystanie kryteriów optymalizacyjnych, które bezpośrednio wpływają na proces doboru paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych tworzących układ hybrydowy, do zadanego profilu obciążenia. W optymalizacji wykorzystano algorytm genetyczny.
EN
The paper presents the algorithm of selecting the structure of a hybrid wind-solar power plant.. The implementation process was presented, including the use of optimization criteria, which directly affect the process of selection of photovoltaic panels and wind turbines, forming a hybrid system, for the set parameters. A universal genetic algorithm has been used to optimize the system.
EN
This paper deals with the prediction of electricity generation in particular part of the network (island operation) where were considered various regimes of the wind power plant as a one of the power sources. The simulation network was created in Matlab/SimscapePowerSystem environment that consisted of rotating generators (for regulation of power due to fluctuated wind power generation) and wind power plant of variable energy generation and loads. There were considered the following wind power plant regimes: dynamic wind speed and dynamic load; dynamic wind speed and constant load; constant wind speed and dynamic load. From the all regimes were created prediction diagrams which form the day diagram of load.
PL
Artykuł dotyczy prognozowania produkcji energii elektrycznej w wydzielonej części sieci pracującej wyspowo, gdzie rozważano różne reżimy eksploatacji elektrowni wiatrowej jako jednego ze źródeł mocy. Sieć symulacyjna, opracowana w środowisku Matlab/ SimscapePowerSystem, składała się z wirujących generatorów (do regulacji mocy z uwagi na fluktuacje generacji wiatrowej) i elektrowni wiatrowej o zmiennej generacji energii i mocy. Rozważano następujące reżimy pracy elektrowni wiatrowej: dynamiczną prędkość wiatru i dynamiczne obciążenie; dynamiczna prędkość wiatru i stałe obciążenie; stała prędkość wiatru i dynamiczne obciążenie. Ze wszystkich reżimów powstały diagramy predykcyjne tworzące dobowy przebieg obciążenia.
12
Content available remote Power flow control and management of a Hybrid Power System
EN
Recently eco-friendly solutions are gaining attraction for energy generation to overcome the environmental problems, but unpredictable nature and high dependency on weather state are the main restriction of renewable sources. To overthrown this drawbacks, various renewable sources need to be integrated such us PV, wind turbines and battery, the biggest challenge of this integration is to control and manage the power flow. In this paper a control method is proposed to deal with the power flow from a standalone PV–wind-battery to meet the load demand. The system is validated in the Matlab/Simulink environment and the simulation results obtained confirm the effectiveness of the proposed control.
PL
Ostatnio ekologiczne rozwiązania zyskują na atrakcyjności dla wytwarzania energii ale nieprzewidywalny charakter i wysoka zależność od stanu pogody są głównymi ograniczeniami źródeł odnawialnych. Aby usunąć te wady, należy zintegrować różne źródła odnawialne, takie jak PV, turbiny wiatrowe i baterie. Największym wyzwaniem związanym z tą integracją jest kontrolowanie przepływu energii i zarządzanie nim. W niniejszej pracy zaproponowano metodę sterowania, aby poradzić sobie z przepływem mocy z autonomicznej baterii wiatrowej PV i aby sprostać wymaganiom obciążenia. System jest walidowany w środowisku Matlab / Simulink, a uzyskane wyniki symulacji potwierdzają skuteczność proponowanej kontroli.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań wpływu elektrowni wiatrowej na parametry jakościowe energii elektrycznej występujące w punkcie jej przyłączenia. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany przebiegów mocy i napięć wynikające z operacji łączeniowych w analizowanej jednostce wytwórczej, w tym podczas awaryjnego jej wyłączenia.
EN
The paper shows results of research on the impact of wind farm work on the parameters electrical quality at the point where wind farm is connected with power grid. Particular attention was paid to changes in power and voltage waveforms that are the result of switching operations in the analyzed generating unit, including during emergency its shut-down.
EN
The article presents a comparison of costs of electricity production in a wind power plant and using photovoltaic systems. The comparative analysis also included the total costs of energy production and estimation of the return on investment time.
PL
W artykule przedstawiono porównanie kosztów produkcji energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej i z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych. Przeprowadzono analizę porównawczą odnawialnych źródeł energii elektrycznej uwzględniającą całościowe koszty produkcji energii oraz oszacowanie czas zwrotu inwestycji.
15
Content available Katastrofy i awarie stalowych obiektów budowlanych
PL
W artykule przedstawiono przyczyny i skutki licznych katastrof, awarii i stanów przedawaryjnych stalowych obiektów budowlanych oraz ich wpływ na środowisko. Dotyczą one masztów i wież telefonii komórkowej posadowionych na dachach budynków, obiektów powierzchniowych, takich jak pawilony wystawowe i hala wystawiennicza w Chorzowie oraz elektrowni wiatrowej i urządzenia rozrywkowego. Przedstawiony materiał został wybrany z bogatego dorobku autora, zebranego w ciągu kilkudziesięciu lat pracy jako projektanta, rzeczoznawcy budowlanego i pracownika naukowego szkół wyższych.
16
Content available remote Prądnica wzbudzana magnesami trwałymi z dzielonym uzwojeniem twornika
PL
Elektrownia wytwarza więcej energii elektrycznej, jeśli turbina wiatrowa i sprzęgnięty z nią generator synchroniczny pracują z prędkością obrotową dostosowaną do prędkości wiatru według kryterium maksymalnej mocy. Napięcie prądnicy powinno być możliwie duże zarówno przy małej prędkości obrotowej jak i przy prędkości znamionowej. Uzyskuje się to poprzez podzielenie uzwojenia twornika prądnicy na sekcje i łączenie sekcji uzwojenia, w czasie pracy prądnicy, szeregowe bądź równoległe. W artykule przedstawiono prądnicę wzbudzaną magnesami trwałymi z uzwojeniem twornika podzielonym na dwie sekcje i trzy sekcje. Sekcje uzwojenia są łączone wyłącznikami elektromechanicznymi. Sterownik mikroprocesorowy mierzy parametry pracy prądnicy: napięcie, prąd, częstotliwość i steruje załączaniem i wyłączaniem wyłączników.
EN
The power plant generates more electricity if the wind turbine and the synchronous generator associated with it operate at a speed adapted to the wind speed according to the maximum power criterion. The generator voltage should be as high as possible at both low speed and rated speed. This is achieved by dividing the generator armature winding into sections and connecting the winding sections, during generator operation, in series or in parallel. The article presents a permanent magnet generator with armature winding divided into two sections and three sections. Winding sections are connected by electromechanical switches. The microprocessor controller measures the generator's operating parameters: voltage, current, frequency and controls the switching on and off of circuit breakers.
EN
This article describes functional and diagnostic structure of the equipment of a Wind Power Station. Considering particular operational conditions of a technical object, that is a set of Wind Power Station equipment, this is a significant issue. A structural model of Wind Power Station equipment is developed. Based on that, a functional – diagnostic model of Wind Power Station equipment is elaborated. That model is a basis for determining primary elements of the object structure, as well as for interpreting a set of diagnostic signals and their reference signals.
PL
W artykule możemy znaleźć informacje odnoszące się do obowiązującego systemu prawnego dotyczącego elektrowni wiatrowych, zalecenia przy wyborze miejsca usytuowania elektrowni. Znajdziemy również informacje statystyczne nt. rozwoju pozyskiwania energii w Polsce z siły wiatru. Ponadto w artykule wspomniano o jednym ze sposobów monitorowania elektrowni wiatrowej.
EN
The article contains information relating to the current legal system for wind power plants and the recommendations of the location of the power plant. In the article, we can also find statistical information on the development of energy production from wind power in Poland. In addition, the article mentions one of the methods of monitoring a wind farm.
EN
Increasing emission standards and European Union policy require investment in the renewable energy sector. An increasing amount of renewable energy sources, including wind farms, requires changes in the power system in countries whose energy is based on large system power plants, mostly coal-fired. Stricter share of renewable energy sources in energy mix, may improve the country’s security and ensure the diversification of fuels and the gradual independence of conventional fuels. Thanks to regulation possibilities of doubly-fed induction generators, which are equipped with a significant part of wind turbines, it is possible to obtain better electricity parameters. The location of energy sources near the receiving nodes has a positive effect on the active power losses in the power system. This article analyzes the impact of a 30 MW wind farm on the level of active power losses in the power system, taking into account the different power factor values with which the wind farm can work. Simulation were carried out using the Powerworld Simulation software.
EN
The paper presents a ranking of the locations of eight renewable energy sources (RES) made using a hybrid multi-criteria analysis method. The method is a combination of the analytical hierarchical process (AHP) method and numerical taxonomy. The considered generating sources, i.e. solar plants, biogas plants, and wind farms are sources that will significantly contribute to implementing the provisions of the energy and climate package for Poland (by 2030). Increasing the share of energy from renewable sources will increase the country's energy security. Low-emission generation sources obtain energy from renewable sources. Therefore, their location is influenced by factors such as environmental impact, availability and origin of raw materials, e.g. biogas, as well as technological aspects. The multitude of factors mentioned makes the location of a biogas plant a multi-threaded issue. The AHP method is a mathematical method with a high degree of sophistication and time consumption. The method's advantage is its ability to compare countable and uncountable factors with each other, which was used in conjunction with the numerical taxonomy method. The analysis' effect is ranking of the locations in question.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.