Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 827

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supply chain
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
PL
Zapotrzebowanie rynku na ekologiczne oraz ekonomiczne rozwiązania w dziedzinie transportu chłodniczego sprawia, że producenci oraz naukowcy rozwijają technologie urządzeń, które mogłyby zmaksymalizować jakość oraz bezpieczeństwo produktów trafiających do klientów końcowych. W artykule omówiono podstawy zachowania łańcucha chłodniczego oraz oceną ryzyka całego procesu wraz z rozwiązaniami technologicznymi z branży chłodniczej.
EN
Technical cleanliness is at the centre of attention in more and more sectors of the automotive industry. Its importance primarily lies in the need to ensure the correct function of components and it is necessary to take into account that impurities can affect the assembly and proper functioning of other components if they are connected together in the working circuit. Requirements for technical cleanliness vary according to the type and function of components and can be divided into two basic areas – chemical cleanliness (for example, lubricant contamination) and particulate cleanliness (particles and fibres). So-called clean production must include all areas up until final assembly – production, assembly, storage, transport and the packaging itself. In process chains, measures are taken to minimise contamination or particle generation to achieve a continuous and controllable standard of cleanliness. A special section is the cleanliness of the cable connectors, which is dealt with in this article. The introduction describes the current state of science and research in this field and then summarises the standard requirements in the automotive environment and the basic possible consequences of connector contamination. This is followed by a case study showing the possibilities of preventing contamination by particles and fibres, including a discussion of the effectiveness of these measures.
PL
Celem opracowania jest ukazanie czynników kształtujących relacje biznesowe w łańcuchu dostaw na przykładzie małego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przyjęto założenie, że kluczową zmienną wyjaśniającą kształtowanie relacji biznesowych w łańcuchu dostaw jest poziom zadowolenia klienta. Mając na uwadze, iż poziom zadowolenia klienta determinowany jest przez szereg czynników ilościowych i jakościowych przyjęto, że czynnikami tymi są: łatwość kontaktu, czas reakcji, wiedza merytoryczna pracowników oraz terminowość wykonywanych produktów. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej ukazano czynniki wpływające na współpracę w łańcuchu dostaw. W części empirycznej zamieszczono wyniki własnych badań dotyczące kształtowania relacji business-to-business (B2B) na przykładzie małego przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją papieru. Wyniki badań koncentrują się na opisie i analizie relacji pomiędzy producentem a odbiorcami. Mają praktyczne zastosowanie do analizy relacji biznesowych i zarządzania nimi. Zarządzanie relacjami uważane jest za kluczowy czynnik w budowaniu i utrzymywaniu efektywnego łańcucha dostaw (Wathne, Heide, 2004). Rezultaty badań mogą być źródłem wiedzy dla kadr kierowniczych najwyższego i średniego szczebla, ale również dla pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za relacje z klientami.
EN
The aim of the study is to show the factors shaping business relationships in the supply chain on the example of a small production company. It was assumed that the key variable explaining the shaping of business relationships in the supply chain is the level of customer satisfaction. Bearing in mind that the level of customer satisfaction is determined by a number of quantitative and qualitative factors, it was assumed that these factors are: ease of contact, response time (from the submission of the order to its implementation), substantive knowledge of employees and timeliness of products. The study is theoretical and empirical in nature. The theoretical part shows the factors influencing cooperation in the supply chain. The empirical part includes the results of my own research on shaping the business-to-business relationship on the example of a small paper manufacturing company. The research results focus on the description and analysis of the relationship between the producer and the recipients. They have practical application in the analysis and management of business relationships. They can be a source of information for top and middle management, but also for employees directly responsible for relationships with suppliers.
EN
Purpose: Corporate Social Responsibility should have its origin in law enforcement and consist in the implementation of additional, voluntary practices, reaching further than statutory obligations. These practices should be permanent, strategic, long-term, they are to support the development of enterprises in different areas of operation. The objective of this article is an attempt to present the results of the research into practices of corporate social responsibility in management processes of contemporary enterprises located in southern Poland in the Silesian Voivodeship. Design/methodology/approach: The empirical research was conducted on the basis of anonymous data obtained from the surveys. The target group of the surveyed enterprises was the entities established in the area of southern Poland in the Silesian Voivodeship. Findings: The surveyed enterprises seem to partially take into account corporate social responsibility as the concept of management of business entities, according to which enterprises conduct business activities taking into account not only own profits but also social and environmental interests in their surrounding. The idea and the principles of corporate social responsibility, at the level of the surveyed companies forming logistic structures, while constituting the link of the supply chain, marginally related to raising the awareness of their operations, both leading to the maintenance of relationships with business partners and the actions oriented towards the inside of the organization. Originality/value: This paper provides research results on CSR practices in enterprises of southern Poland, taking into account logistics area and analysis of selected correlations.
EN
Upstream in Oil&Gas sector is the beginning of most operations at entire supply chain management. A close-knit bound between this sector and further links of logistics providers is perceivable on daily basis. Any turnaround has a significant impact on the whole supply chain and its management. Awareness of market fluctuations and knowing its strongest players helps to conceptualize the strategy of optimization and prepare for unpredictable. In this work I aim to identify factors which have to be taken into consideration while optimizing the supply chain for the Oil&Gas Sector.
6
Content available remote Znaczenie rurociągów NATO w łańcuchu dostaw paliw do wojsk
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja – z odniesieniem do historii budowy rurociągu pod kanałem La Manche – operacji „PLUTO” jako innowacyjnego elementu dostaw paliw na kontynent w ramach operacji oraz aktualnie funkcjonującego w Europie Środkowej wielonarodowego systemu rurociągów paliwowych NATO (CEPS – Central Europe Pipeline System) wraz z infrastrukturą (rafinerie, porty morskie, bazy paliwowe, bazy lotnicze i inne urządzenia). Nakreślono odpowiedzialność władz NATO za kreowanie polityki paliwowej w obszarze magazynowania i dystrybucji w ramach tego systemu. Zasadniczy człon artykułu dotyczy CEPS jako znaczącego elementu łańcucha dostaw paliw na lotniska wojskowe i cywilne oraz do składów paliwowych sił lądowych NATO, zmniejszającego tym samym koszty operacyjne w tytułu jego użytkowania.
EN
The purpose of this article is to present the history of the construction of the pipeline under the English Channel, operation „PLUTO” as an innovative element of fuel supplies to the continent as part of the „Overlord” operation and currently operating in Central Europe, the multinational NATO fuel pipeline system (CEPS – Central Europe Pipeline System) along with infrastructure (refineries, seaports, fuel depots, airbases, and other equipment). The responsibility of the NATO authorities for creating fuel policy in the field of storage and distribution under this system was outlined. The core part of the article concerns CEPS as a significant element of the fuel supply chain for military and civil aerodromes, as well as for fuel depots of NATO ground forces, thus reducing operating costs for its use.
PL
Dziś, kiedy zrównoważony rozwój i dbałość o ekologię są w centrum uwagi, znaczenie papieru rośnie. Ten naturalny materiał staje się największym bohaterem troski o naszą planetę. Właśnie to było ideą powstania niniejszego artykułu.
EN
In the past, it was enough for the airport to have a runway and a modest terminal. The development of air traffic has also increased customer requirements (passengers, airlines, etc.), which has affected the need for airport infrastructure development. Throughout the world, passenger terminals have been built, many of which, according to architectural solutions, represent works of art. The design and functionality are tailored in such a way as to enable longer stay and meet the requirements of passengers and other users. Content and concept offer solutions that airport operators provide for additional revenue. One part of the content and service is offered in passenger terminal buildings, while the other part is provided outside them, whether in or outside the airport. Part of this content is offered by Airport City (AC). AC phenomenon represents the integration of infrastructure, superstructures, information and operations. It represents a part of the Supply Chain (SC) and usually includes facilities such as: passenger terminals, runways and other airport activities such as: ground handling, logistics, office space, shops, hotels, etc. In this paper, authors use a method of systems theory, a modeling method and a comparative method as a general and some specific scientific methods of cognition, to researching the problem to which different AC models and their structure can contribute to the optimal SC flow as its essential part and bring the results of the AC phenomenon as a part of the SC.
EN
Blockchain is one of today’s most hyped themes and stands as a preeminent topic of the beginning of this century. It represents a myriad of technologies and devices that can be associated with many aspects of business reality. Linking it to supply chain, can be a formidable transformative force to address the bottom line by improved efficiency and traceability, as well as introducing greater differentiation and innovation. The aim of this article is to provide information on blockchain technology, especially in the context of supply chain management. The method of analysis of the literature and practices of companies that are leaders in the use of this technology was used. Main conclusions: blockchain can be used in the supply chain to improve material flows, strengthen the trust of business partners and secure transactions. However, there are still many barriers to implementing this technology in the supply chain, such as: economic conditions, technological limitations or legal regulations.
PL
Technologia blockchain jest obecnie jednym z najbardziej rozwojowych narzędzi wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Oferuje liczne możliwości, które można powiązać z poszczególnymi aspektami rzeczywistości biznesowej. Skorelowanie technologii blockchain z łańcuchem dostaw może być potężną siłą transformacyjną, umożliwiającą podniesienie jakości i poprawę wydajności procesów, a także asumptem do wprowadzania i rozwoju innowacji. Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów, w których blockchain może wspierać łańcuchy dostaw. Zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu oraz praktyk firm, które są liderami w wykorzystywaniu rzeczonej technologii. Główne wnioski: technologię blockchain można wykorzystać w łańcuchu dostaw, m.in. do usprawnienia przepływów materiałów, wzmocnienia zaufania partnerów biznesowych oraz zabezpieczenia transakcji. Nadal jednak istnieje wiele barier we wdrażaniu tej technologii, np. uwarunkowania ekonomiczne, ograniczenia technologiczne czy regulacje prawne.
EN
The aim of the article is to present the theoretical basis of contract management as part of the purchasing process. Based on the synthesis of literature, industry reports and own research, the author attempted to explain the essence and functions of contract management, referring to the achievements of social and economic sciences. Main conclusions: understanding the legal and economic aspects of contracts and ways to improve the organization’s activities can be the key to streamlining the contracting process. Companies perceive contracts more as a control tool and do not focus on the development function of contract management when it comes to relations with business partners.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych podstaw zarządzania kontraktami jako elementu procesu zakupowego. Na podstawie syntezy literatury oraz raportów branżowych autor podjął próbę wyjaśnienia istoty i funkcji zarządzania kontraktami, odnosząc się do dorobku nauk społecznych i ekonomicznych. Główne wnioski: zrozumienie aspektów prawnych i ekonomicznych kontraktów oraz sposobów doskonalenia działań organizacji może być kluczem do usprawniania procesu kontraktowania. Przedsiębiorstwa postrzegają kontrakty jako narzędzie kontroli, nie skupiając się na rozwojowej funkcji zarządzania kontraktami, jeśli chodzi o relacje z partnerami handlowymi.
11
Content available Quality control in dairy supply chain management
EN
The main objective of the article is to study the prospects and opportunities for improving the efficiency of dairy supply chain management through the implementation of the supply chain quality integration (SCQI) model. The study is performed on data collected from three dairy companies: Agroindustrial Company Adal (Kazakhstan), Dean Foods (USA) and Hochwald (Germany). A methodological approach to the evaluation of the vector length is proposed to measure the effectiveness of SCQI model implementation. Three alternative scenarios for the implementation of SCQI are proposed. For Dean Foods, a focus on integration with suppliers is suggested. Hochwald, in turn, should improve its supply chain efficiency via internal integration, while Adal is proposed to improve its value creation effectiveness for consumers. Effectiveness evaluation of the implied supply chain optimization alternatives for Adal, Dean Foods, and Hochwald was carried out by determining the efficiency vector of a supply chain.
PL
Głównym celem tego artykułu jest zbadanie perspektyw i możliwości poprawy wydajności zarządzania łańcuchem dostaw mleka poprzez wdrożenie modelu integracji jakości łańcucha dostaw (SCQI). Badanie zostało przeprowadzone na danych zebranych od trzech firm mleczarskich: Agroindustrial Company Adal (Kazachstan), Dean Foods (USA) i Hochwald (Niemcy). Proponowane jest metodologiczne podejście do oceny długości wektora do pomiaru skuteczności wdrożenia modelu SCQI. Zaproponowano trzy alternatywne scenariusze wdrożenia SCQI. W przypadku Dean Foods sugerowane jest skupienie się na integracji z dostawcami. Z kolei Hochwald powinien poprawić efektywność łańcucha dostaw poprzez integrację wewnętrzną, podczas gdy Adal proponuje poprawę efektywności tworzenia wartości dla konsumentów. Ocena skuteczności sugerowanych alternatyw optymalizacji łańcucha dostaw dla Adal, Dean Foods i Hochwald została przeprowadzona poprzez określenie wektora wydajności łańcucha dostaw.
12
Content available Druk 3D a walka z koronawirusem
PL
W związku z COVID-19 na całym świecie uaktywniły się firmy i entuzjaści związani z drukiem 3D, którzy wykorzystują jego zalety w walce z epidemią. Nie tylko wykonują oni niezbędne przedmioty, lecz również koordynują wysiłki wytwórców i łączą ich z potrzebującymi. Drukowanie trójwymiarowe może również przyczynić się do zastąpienia zerwanych przez pandemię łańcuchów dostaw.
EN
The article shows that in the context of accelerating the processes of economic integration in aviation logistics at the micro, meso and macro levels, complicating the forms of business organization, the emergence of new forms of cooperation between companies and new ways of jointly creating added value, many organizational boundaries in the economy are becoming more blurred and dynamic. The use of the concept of “ecosystem” in research is growing. An attempt is made to consider the possibility of using the “ecosystem” design for economic analysis at the aggregated level and to highlight the elements of the aviation logistics ecosystem on which the attention of researchers will be focused. From the authors’ point of view, the aviation logistics ecosystem is a combination of aviation, logistics, transport and postal organizations, which provides goods express delivery supply chains with the system of interconnected technologies. In the framework of the article analysis of air cargo industry framework, synchronization and digitization of service operations in air cargo service supply chain, express delivery supply chains were represented. The authors proposed a mathematical model that allows logisticians to optimize the supply chain of special categories of goods, which is one of the priority tasks of the aviation logistics ecosystem.
EN
Background: The presented research problem concerns the operational (executive) level and does not include tactical or strategic solutions. The described algorithm concerns the determination of the priority number of objects that are the equipment of any considered production system. The algorithm takes into account the states of work in the external and internal areas of the evaluated system. The analysed characteristics mainly include: values of work levels in the supply chain (to and from the enterprise) and values of system work levels within the company in the area of continuity of the processed material flow and failure levels of technological equipment. The algorithm of the object priority evaluation takes into account the existing synergy of a single element of the system with the whole system. Methods: The presented method of assessing priorities enables determination of critical elements of a complex system. The evaluation is carried out in a three-dimensional system. It takes into account machine failure, the operation of processes in the area of the analysed manufacturing system but also the levels of operation of supply systems (supply chains). The presented method of determining priorities requires adapting the assessment methodology to the individual characteristics of the test object. For this reason, the analysis includes, among others: the type of the system, its structural and functional complexity, complexity of interoperability and the size of material flow streams and their frequency. Results: The developed algorithm was verified on a selected example of a production system. Due to the complexity of the presented algorithm, the article presents results for a system that is characterized by a relatively high level of process flexibility and has a large number of technological processes. The article presents the values of indicators that were calculated for individual modules. Conclusions: The presented algorithm is a general approach to the evaluation of the elementary objects of the system, while taking into account the existing synergy between the other elements of the entire system. In the next stages of the research, the authors will develop algorithms for various production systems (convergent and divergent), for different manufacturing specifications (objective and technological) and for different levels of process flexibility values.
PL
Wstęp: W pełni efektywne zarządzanie i organizacja dowolnego systemu produkcyjnego zakłada: zero zapasów w całym łańcuchu dostaw oraz zero postojów spowodowanych np.: oczekiwaniem na przetwarzany materiał bądź losowo występującymi awariami urządzeń wyposażenia technicznego. W wielu przedsiębiorstwach elementarne ograniczanie strat z grup: muri, mura i muda, przynosi doraźne efekty jedynie w usprawnianym obszarze. Należy pamiętać, że system wytwórczy zgodnie z teorią systemów złożonych jest organizacją, w której elementy składowe systemu występują względem siebie w ścisłej korelacji. Każdorazowa zmiana będąca obszarowym usprawnieniem systemu, determinuje również zmiany w innych (nie usprawnianych) obszarach. Stąd konieczne jest stosowanie wieloaspektowego ujęcia z jednoczesnym uwzględnieniem horyzontu czasowego i przestrzennego. Materiały i rezultaty: Przedstawiony w artykule problem badawczy skupia się na obszarze poziomu operacyjnego (wykonawczego) i nie dotyczy rozwiązań taktycznych ani strategicznych. Przedstawiony w artykule algorytm kształtowania liczby priorytetowej obiektów, będących wyposażeniem dowolnie rozważanego systemu produkcyjnego, uwzględnia stany pracy w obszarach zewnętrznym i wewnętrznym analizowanego układu. Mianowicie uwzględnione zostały: wartości poziomów pracy w łańcuchu dostaw (do i z przedsiębiorstwa) oraz wartości poziomów pracy układu wewnątrz przedsiębiorstwa w obszarze ciągłości przepływu przetwarzanego materiału oraz poziomów awaryjności urządzeń wyposażenia technologicznego. Zaprezentowany algorytm oceny priorytetów obiektów obejmuje kompleksowe ujęcie występującej synergii pojedynczego elementu systemu z całym układem (z uwzględnieniem wpływów czasu i miejsca). Opracowany algorytm poddano weryfikacji na wybranym przykładzie systemu produkcyjnego. Zaprezentowana metoda kształtowania priorytetów wymaga dostosowania metodyki oceny do indywidulanych cech rozważanego obiektu, przy każdorazowym jej zastosowaniu. Z tego też względu analiza uwzględnia między innymi: typ i rodzaj systemu, jego złożoności w obszarze strukturalnej, funkcjonalnej i złożoności współdziałania oraz wielkości strumieni przepływu materiałów i ich częstotliwość. Przedstawiona w artykule metoda oceny priorytetów, umożliwia wyznaczenie krytycznych elementów złożonego systemu. Ocena kształtowana jest w układzie trójwymiarowym z uwzględnieniem awarii maszyn, procesów realizacji w obszarze analizowanego systemu wytwórczego, ale również z uwzględnieniem poziomów pracy systemów zasilających (łańcuchów dostaw). Ze względów na złożoność przedstawionego algorytmu, w artykule zaprezentowano wyniki dla układu cechującego się względnie wysokim poziomem elastyczności procesowej oraz posiadającym względnie dużą liczbę procesów technologicznych. Ważnym parametrem analizowanego systemu jest wysoki poziom jakości realizacji procesów osiągając skumulowaną jakość dla wytworzonych produktów ponad cztery sigma w kryterium oceny zgodnym z metodą Six Sigma. Ponadto układ cechuje się względnie dużą zmiennością asortymentową materiałów wejściowych, co w rezultacie determinuje wielką liczbę łańcuchów dostaw na wejściu do systemu produkcyjnego. Ponadto specyfika rozpatrywanej branży jest układem wykazującym konkurencyjność wytwarzanych wyrobów finalnych stąd występuje wysoki poziom dostosowania produktów do oczekiwań klientów przekładający się na elastyczność przedsiębiorstwa. Wnioski: Opracowany algorytm uwzględnia rozważania ujęcia systemowego zgodnie z ogólną teorią systemów według Klira oraz Meserovicza. Zaprezentowany algorytm jest ogólnym ujęciem oceny elementarnych obiektów systemu z jednoczesnym uwzględnieniem występującej synergii między pozostałymi elementami całego układu. W kolejnych etapach badań zostaną opracowane algorytmy dla różnych układów produkcyjnych (konwergentnych i dywergentnych), o różnej specyfikacji wytwórczej (przedmiotowej i technologicznej) oraz wykazujących różne poziomy wartości elastyczności procesowej. Dla opracowanych algorytmów zostanie przeprowadzona walidacja i porównanie modeli dla danych empirycznych zgromadzonych w rzeczywistych obiektach wytwórczych.
EN
Background: Supply chain management is the heart of any business, even for the franchise industry. A competitive supply chain is critical for the success of a franchising business in today’s world. There have been observations and reviews conducted to find out the trends and focuses seen in this area, in the previous studies. The aim of this paper is to set out the analysis on existing past studies on supply chain management in franchising. Methods: Using the Preferred Reporting Items for Systematics Review and Meta Analyzes (PRISMA) method, the analysis was performed using article data obtained from the Web of Science (WOS) and Scopus databases from year 2000 to 2020. Results: Forty-one articles were filtered through the final process, and the analysis was performed to see the patterns of article citation, the settings of previous study (country-based), and the fields of study. This study discovered ten themes on the field of study, namely channel management, supply chain coordination, corporate strategies, network relationship, logistic, production, closed-loop supply chain, distribution channel, industrial management and others. Conclusions: Several recommendations are made to provide guidance for future researchers to study these areas of supply chain management of franchising business.
PL
Wstęp: Zarządzanie łańcuchem dostaw jest określane jako serce biznesu, również w przypadku biznesu opartego na systemie franczyzy. Konkurencyjny łańcuch dostaw jest krytyczny dla osiągnięcia sukcesu. Istnieje wiele badań poświęconych wyszukiwaniu trendów w tym obszarze. Celem pracy jest analiza badań w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw biznesu opartego na fanczyzie. Metody: Wykonano analizę danych z prac opublikowanych w WOS (Web of Science) oraz bazie Scopus w okresie 2000 do 2020, używając w tym celu metody PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematics Review and Meta Analyzes). Wyniki: Finalnie zostało wyselekcjonowanych 41 prac, które zostały poddane szczegółowej analizie w celu określenia wzorów cytowań prac, wcześniejszych badań w stosunku do prezentowanych w badanych pracach oraz obszarów badań. Ustalono 10 tematów obszarów badawczych, a mianowicie: zarządzanie kanałami, koordynacja łańcucha dostaw, strategie korporacyjne, zależności sieciowe, logistyka, produkcja, pętla łańcucha dostaw, kanały dystrybucji, zarządzanie przemysłowe i inne. Wnioski: Stworzono kilka rekomendacji, które powinny być wytycznymi dla dalszych badań dla naukowców zajmujących się zarządzaniem łańcuchem dostaw dla biznesu opartego na fanczyzie.
EN
Background: In the current economic scenarios, characterized by high competitiveness and disruption in supply chains, the latent need to optimize costs and customer service has been promoted, placing inventories as a critical area with high potential to implement improvements in companies. Appropriate inventory management leads to positive effects on logistics performance indices. In economic terms, about 15% of logistics costs are attributed to warehousing operations. With a practical approach, using a case study in a company in the food sector, this article proposes an inventory classification method with qualitative and quantitative variables, using data mining techniques, categorizing the materials using variables such as picking frequency, consumption rates and qualitative characteristics regarding their handling in the warehouse. The proposed model also integrates the classification of materials with techniques for locating facilities, to support decision-making on inventory management and storage operations. Methods: This article uses a method based on the Partitioning Around Medoids algorithm that includes, in an innovative way, the application of a strategy for the location of the optimal picking point based on the cluster classification considering the qualitative and quantitative factors that represent the most significant impact or priority for inventory management in the company. Results: The results obtained with this model, improve the routes of distributed materials based on the identification of their characteristics such as the frequency of collection and handling of materials, allowing to reorganize and increase the storage capacity of the different SKUs, passing from a classification by families to a cluster classification. Furthermore, the results support decision-making on storage capacity, allowing the space required by the materials that make up the different clusters to be identified. Conclusions: This article provides an approach to improving decision-making for inventory management, showing a proposal for a warehouse distribution design with data mining techniques, which use indicators and key attributes for operational performance for a case study in a company. The use of data mining techniques such as PAM clustering makes it possible to group the inventory into different clusters considering both qualitative and quantitative factors. The clustering proposal with PAM offers a more realistic approach to the problem of inventory management, where factors as diverse as time and capacities must be considered, to the types and handling that must be had with the materials inside the warehouse.
PL
Wstęp: W obecnych warunkach ekonomicznych, charakteryzujących się wysoką konkurencyjnością i nieprzewidywalnością działalności w obrębie łańcucha dostaw, istotne jest dążenia do optymalizacji kosztów i poprawy poziomu obsługi klientów, poprzez prawidłowe zarządzanie zapasem, jako czynnikiem kluczowym. Właściwe zarządzanie zapasami prowadzi do pozytywnych wpływów na wyniki logistyczne. W ujęciu ekonomicznym, około 15% kosztów logistycznych jest związane z operacjami magazynowymi. Poprzez zastosowanie studium przypadku z branży spożywczej, w pracy proponowana jest metoda klasyfikacji zapasów z zmiennymi jakościowymi i ilościowymi, przy zastosowaniu technik eksploracji danych, kategoryzując materiały przy użyciu zmiennych takich jak częstotliwość pobrań, poziom konsumpcji, jak i charakterystyki jakościowe związane z operacjami magazynowymi. Proponowany model łączy klasyfikację materiałową z technikami lokalizacyjnymi w celu ułatwienia procesu decyzyjnego w obszarze zarządzania zapasem oraz operacji magazynowych. Metody: Zastosowana metoda opiera się na algorytmie Partitioning Around Medoids, który w innowacyjny sposób, stosuje strategię lokalizacji optymalnego punktu poboru w oparciu o klasyfikację klastrową, uwzględniając jakościowe jak i ilościowe czynniki, mające duży wpływ na określanie priorytetów w zarządzaniu zapasem w przedsiębiorstwie. Wyniki: Uzyskane wyniki poprawiają marszruty dystrybuowanych materiałów w oparciu o identyfikację ich charakterystyk takich jak częstotliwość pobrań i handlingu, pozwalając na reorganizację i wzrost pojemności magazynowej różnych indeksów materiałowych, przechodząc z klasyfikacji na podstawie rodzin do klasyfikacji opartej na klusterze. Dodatkowo, wyniki wspomagają proces decyzyjny związany ze zdolnościami magazynowymi, umożliwiając identyfikację na najniższym poziomie miejsca magazynowego. Wnioski: Praca prezentuje podejście do poprawy procesu decyzyjnego w zarządzaniu zapasem poprzez propozycję projektu magazynu w oparciu o techniki eksploracji danych, które stosują mierniki i wskaźniki działań operacyjnych. Zastosowanie technik eksploracji danych takich jak klustrowanie PAM umożliwia grupowanie zapasów przy uwzględnieniu różnych czynników jakościowych i ilościowych. Proponowana metod PAM umożliwia bardziej realistyczne podejście do problemów zarządzania zapasem, gdzie muszą być uwzględnione tak różne czynniki jak czas czy zdolności oraz typu operacji magazynowych.
17
Content available Blockchain and supply chain sustainability
EN
Background: Supply chain sustainability is a central concern of most organizations. The main objective of sustainable supply chains is to create and maintain long term economic, social, and environmental value for all stakeholders involved in delivering products and services to markets. As sustainability constitutes one of the critical drivers of innovation, the recent emergence of blockchain technology typifies the disruptive impact of digital innovation on supply chain sustainability. Blockchain is a foundational technology that poses a shift in the development of supply chain sustainability. Methods: Despite the increasing importance of blockchain in improving supply chain efficiencies and bringing societal changes, research investigating its potentialities from the lens of sustainability is scarce. Therefore, the primary goal of this paper is to fill this knowledge gap and synthesize the literature from leading journals on the topic of blockchain and its relation to supply chain sustainability. Papers were collected from different scientific databases and carefully analyzed. The possibilities of blockchains are identified and classified according to the triple bottom line framework, namely the economic, social, and environmental dimensions of sustainability. Results and conclusions: The majority of studies focused on the economic implications of blockchains on supply chains. The sustainable economic aspects of the technology identified in the reviewed literature are mostly the transformational potentials of blockchains and their capabilities to drive new disintermediated business models, higher operational efficiencies, cost advantages, and additional sources of value creation. The social empowerment of supply chains is found through the ability of blockchain to create trustful relationships among supply chain partners, increase food safety, support humanitarian logistics, and promote social equity. Moreover, firms attempting to move forward in their environmental policies and strategies can use blockchain to extend their efforts to improve their environmental practices across the supply chain, reduce the strain on energy and natural resources, and offer environmentally friendly products.
PL
Wstęp: Zrównoważoność łańcucha dostaw leży w centrum zainteresowania większości organizacji. Głównym celem zrównoważonych łańcuchów dostaw jest stworzenie i utrzymanie długoterminowych ekonomicznych, socjalnych i ekologicznych zysków dla wszystkich akcjonariuszy w trakcie dostaw produktów i usług na rynek. Rozwój zrównoważony wydaje się być jednym z krytycznych czynników innowacyjności, ostatnio pojawiające się technologie blockchain mają istotny wpływ na zrównoważoność łańcuchów dostaw. Blockchain jest technologią, która może istotnie przyczynić się do rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw. Metody: Pomimo rosnącego zainteresowania znaczenie blockchainu dla poprawy efektywności łańcuchów dostaw, istnieje bardzo mało badań i publikacji na ten temat. Dlatego ten celem tej pracy było wypełnienie istniejącej luki i stworzeni syntezy literatury naukowej na blockchain oraz jego relacji ze zrównoważonym łańcuchem dostaw. Prace badawcze były uzyskane z różnych baz publikacyjnych i poddane wnikliwej analizie. Możliwości wynikające ze stosowania blockchain zostały zidentyfikowane i sklasyfikowane w odniesienie do wymiaru ekonomicznego, socjalnego, środowiskowego oraz rozwoju zrównoważonego. Wyniki i wnioski: Większość prac badawczych skupia się na ekonomicznych wpływach blockchainu na łańcuch dostaw. Zrównoważone ekonomiczne aspekty technologii zidentyfikowane w badanej literaturze głównie dotyczą możliwości transformacji przez blockchain oraz możliwości zmiany modelu biznesowego, zwiększenie efektywności operacyjne, korzyści kosztowych oraz dodatkowych źródeł finansowania. Zalety socjalne łańcuchów dostaw są widziane głównie w możliwości stworzenie zaufanych relacji między partnerami biznesowymi, wzroście bezpieczeństwa żywności, wspomożeniu logistyki humanitarnej oraz promocji równości socjalnej. Jednocześnie firmy starają się zmienić swoją politykę środowiskową używając blockchainu dla zwiększenie swoich praktyk ekologicznych w obrębie łańcuchów dostaw, redukcję zużycia energii i zasobów naturalnych oraz wprowadzenie produktów przyjaznych środowisku.
PL
Celem artykułu było ukazanie możliwości zastosowania koncepcji Big Data w zarządzaniu zrównoważonym, zielonym łańcuchem dostaw. Temat ten podjęto, ponieważ nowe technologie oraz ekologia są obecnie największymi wyzwaniami dla logistyki. Na początku opracowania skupiono się na krótkim zaprezentowaniu wpływu ekologii na logistykę. Następnie przybliżono znaczenie koncepcji Big Data oraz przedstawiono, jak przejawia się cyfryzacja w zakresie sieci dostaw. Na samym końcu wytypowano możliwości wykorzystania analizy dużych zbiorów danych w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw.
XX
The aim of the article was to show the possibility of applying the Big Data concept in the management of a sustainable, green supply chain. This topic was taken up because new technologies and ecology are currently the greatest challenges for logistics. At the beginning of the study, the impact of ecology on logistics was briefly presented. Then, the meaning of the Big Data concept and how the digitization of the supply network manifests itself were shown. Finally, the possibilities of using data analysis in green supply chain management were selected.
PL
Tematem artykułu jest rozbudowa sieci korytarzy logistycznych w Europie. Zostały w nim przedstawione obecne i prognozowane problemy dalekobieżnego transportu towarowego oraz szanse rozwoju transportu w Europie poprzez wyznaczenie nowych korytarzy logistycznych wraz z innowacyjną infrastrukturą, dającą możliwość wykorzystania pojazdów alternatywnych oraz transportu multimodalnego. Druga część artykułu skupiona jest na udziale Polski w powyższych rozwiązaniach oraz na wpływie nowych korytarzy logistycznych na gospodarkę naszego kraju.
EN
The topic of the article is the expansion of the network of logistic corridors in Europe. It presents the current and projected problems of long-distance freight transport and the opportunities for the development of transport in Europe through the designation of new logistic corridors with innovative infrastructure, giving the opportunity to use alternative vehicles and multimodal transport. The further part of the article focuses on Poland's participation in the above solutions and on the impact of new logistic corridors on our country's economy.
20
Content available remote Impact of the cargo customs complex efficiency on the supply chain reliability
EN
Creating supply chain involving the customs infrastructure facilities is an urgent topic when shipping cargo internationally. The most in demand are cargo customs complexes, which have in their structure customs storerooms, warehouses of temporary storage, perform freight-forwarding, and customs-brokerage and other functions that are necessary to perform foreign economic activity. Also there are subdivisions of customs authorities on their territory. This type of business activity provides the business entities with the comprehensive service and enables them to reduce the time spent moving to each of the necessary control services or logistics facilities when moving cargoes in different customs regimes. Therefore, it is proposed to apply the concept of logistics chain reliability with a freight customs complex as its element. The latter will take into account business entities` financial and time expenditures with non-productive timing at the different transition stages of material flow, and will enable to optimize information flows. The paper considers the procedure of placing imported goods in a temporary storage warehouse. It is proposed the regulation methodology for individual service stages provided by a freight customs complex. The generalized algorithm for constructing a reliability model of a freight customs complex`s operation is offered allowing to determine the reliability level of each individual element in a logistics chain.
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.