Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1303

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
2
Content available remote Możliwość generacji energii elektrycznej podczas ugięcia szklanej tafli
PL
Pozyskiwanie energii (energii elektrycznej czy ciepła) z wykorzystaniem szkła kojarzy się głownie z fotowoltaiką i kolektorami słonecznymi. Natomiast wiele szklanych biurowców boryka się z problemem naporu wiatru na powierzchnie. Artykuł prezentuje wyniki badań eksperymentalnych rozwiązania, które pozwala na odzyskanie części energii wynikającej właśnie z tego naporu. Ilość uzyskanej energii jest nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku zastosowania fotowoltaiki, czy chociażby turbin wiatrowych dlatego mówi się raczej o mikrogeneracji czy mikropozyskaniu. Nie mniej jednak artykuł pokazuje, że istnieje potencjał wykorzystania fasad szklanych do generacji energii elektrycznej w inny sposób niż wykorzystując zjawiska fotowolticzne.
EN
Energy generation (electricity or heat) using glass is mainly connected with photovoltaics and solar collectors. On the other hand, many glass office buildings struggle with the problem of wind pressure on the surfaces. The article presents the results of experimental research on a solution that allows to recover some of the energy resulting from this pressure. The amount of energy obtained is incomparably smaller than in the case of the use of photovoltaics or even wind turbines, therefore it is rather referred to as microgeneration or micro-acquisition. Nevertheless, the article shows that there is a potential for using glass facades to generate electricity in a different way than using photovoltaic phenomena.
PL
Zaostrzone od 31 grudnia 2020 r. przepisy Prawa budowlanego stawiają przed architektami i projektantami nowe wyzwania. W artykule przedstawiono, jaki wpływ na spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP będzie miał wybór źródła ciepła w budynku. Analizę przeprowadzono dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy założeniu pięciu indywidualnych źródeł ciepła oraz przyłącza do sieci ciepłowniczej o dziewięciu różnych współczynnikach nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej. Dodatkowo w wariantach tych uwzględniono odnawialne źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej oraz cieczowych kolektorów słonecznych. Pokazano, że współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi w znacznym stopniu determinuje wartość wskaźnika EP i nawet zastosowanie dodatkowego odnawialnego źródła energii nie zawsze pozwala na osiągnięcie jego odpowiedniej wartości.
EN
The construction law provisions, tightened as of December 31, 2020, pose new challenges for architects and designers. This article presents the impact of the choice of heat source on meeting the EP index requirements. The analysis was performed for a multi-family residential building, assuming five individual heat sources and a connection to the heating network with nine different coefficients of non-renewable primary energy factor (PEF). Additionally, the variants include additional renewable energy sources: a photovoltaic installation and liquid solar collectors. It has been shown that the PEF coefficient largely determines the value of the EP index and even the use of an additional renewable energy source does not always allow to achieve its appropriate value.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości spełnienia wymagań dotyczących nieprzekroczenia granicznej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP zgodnie z WT 2021 przez analizowany budynek wielorodzinny zlokalizowany w III strefie klimatycznej, przy zastosowaniu różnej izolacyjności przegród zewnętrznych i różnych systemów wentylacji budynku. Zaostrzone od 31 grudnia 2020 r. wymagania w zakresie dopuszczalnej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP wymagają od projektantów analizy różnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Udowodniono że spełnienie wymagań WT 2021 w budynkach wielorodzinnych jest możliwe przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań materiałowych i technicznych. Zastosowanie lepszej izolacyjności cieplnej nie spowoduje jednak znaczącego obniżenia wskaźnika EP budynku. Kwestią istotniejszą jest analiza możliwych do zastosowania systemów wentylacji z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych.
EN
The article presents an analysis of the possibility of meeting the requirements of the non-renewable primary energy demand indicator EP according to WT 2021 by the analyzed multi-family building located in zone III climate with the use of different insulation properties of external partitions and different building ventilation systems. The tightened from 31 December 2020 requirements of the for non-renewable primary energy demand indicator EP require designers to analyze various technical and technological solutions. The use of better thermal insulation will not result a significant reduction in the building EP indicator. The more important issue is the analysis of possible ventilation systems used in the building, and its auxiliary devices.
PL
Chłodzenie budynków jest procesem wymagającym. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie warunków odpowiednich dla procesów technologicznych oraz osób pracujących w tych budynkach, z drugiej – mocny nacisk kładzie się na ekonomikę stosowanych urządzeń i instalacji. Inwestorzy i projektanci budynków produkcyjnych, magazynowych czy centrów danych poszukują więc rozwiązań technicznych spełniających obydwa te wymagania.
10
Content available remote Budynki blisko zeroenergetyczne cz.I - charakterystyka
PL
Budownictwo i energetyka w Polsce przeżywają potężną transformację technologiczno-mentalną. W artykule przedstawiono możliwości rozwoju budynków zeroenergetycznych w warunkach polskich ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, społecznych i klimatycznych. Nacisk Unii Europejskiej w sprawie przestrzegania dyrektyw związanych z efektywnością energetyczną i ustawą OZE oraz założeniami programu Prosument doprowadzą do korzystnych zmian w polskim budownictwie. Warto poznać również fakty i mity związane z budownictwem ekoenergetycznym.
EN
Construction and power industry in Poland are undergoing a massive technological and mental transformation. The article presents the possibilities of developing zero-energy buildings in Polish conditions, with a particular emphasis on technical, social and climatic factors. The pressure of the European Union on compliance with the directives related to energy efficiency, the RES Act, as well as the Prosumer Program assumptions will lead to positive changes in the Polish construction industry. It is also worth getting to know the facts and myths related to green energy construction.
11
Content available remote Problematyka obniżania temperatury nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej
PL
W pracy wskazano, że podstawą poprawy efektywności energetycznej sieci i systemów ciepłowniczych są intensywne procesy termomodernizacyjne budynków – obniżanie temperatury nośnika ciepła w wewnętrznych instalacjach grzewczych. Ponadto nowe standardy energetyczne budynków pozwalają na wykorzystanie do celów grzewczych nośnika ciepła z powrotu sieci ciepłowniczych. W artykule wyjaśniono także, że uzyskanie efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych usprawnienia sieci ciepłowniczej jest silnie zależne od zarządzania siecią w oparciu o indywidualne potrzeby odbiorców końcowych, dając tym samym warunki do rozwoju inteligentnych sieci/systemów ciepłowniczych.
EN
The paper presents current possibilities of reducing the supply and return temperature of the district heating network. The article also proposes possibilities of technological development in the field of low-temperature district heating systems. The paper indicates that intensive thermal modernization of buildings is the basis for improving the energy efficiency of district heating networks and systems. Thermo-modemization leads to lower temperatures of heating systems in buildings. Moreover, new energy standards of buildings allow buildings to be heated with heat from the return of the district heating networks. The article also explains that obtaining energy, ecological and economic effects of improving the district heating network is strongly dependent on network management based on the specific behavior of end users. This is the starting point for the development of inteligent district heating networks/systems.
PL
Efektywność energetyczna to ponoć najtańsze paliwo, które ma być lekarstwem na wszelkie zło, jakie wyrządza korzystanie z energii. Te szczytne hasła plus zgrabne bon moty, typu "najtańsza jest energia, której nie zużywamy", są miłe dla ucha, ale gdy się pomyśli, co oznaczają w zimie przy 30-stopniowym mrozie... to ciarki przechodzą po plecach.
PL
Efektywność energetyczna jest obecnie jednym z najczęściej wymienianych megatrendów w kontekście ochrony klimatu. Europejski Zielony Ład stawia mocny nacisk na optymalizację i podniesienie efektywności w gospodarce, która docelowo ma być klimatycznie neutralna.
PL
Ustawa o efektywności energetycznej określa zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Poprawie efektywności energetycznej służy m.in. ograniczanie sieciowych strat energii w całym systemie elektroenergetycznym (w ciągach liniowych oraz w transformatorach). W artykule przedstawiono analizę strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w latach 2002-2019 oraz zmniejszanie poziomu strat energii w wyniku wzrostu ilości energii elektrycznej dostarczanej za źródeł odnawialnych (OZE). Praca stanowi kontynuację tematyki prezentowanej już wcześniej w „elektro.info” [9].
EN
The Act on energy efficiency defines the tasks of public sector companies in the scope of energy efficiency. The improvement of energy efficiency is achieved by reducing network energy losses in the entire power system (in power transmission lines and in transformers). The article presents an analysis of electricity losses in the Polish Power Grid (KSE) in the years 2002-2019 and the reduction of the level of energy losses as a result of an increase in the amount of electricity supplied from renewable sources (RES). The work is a continuation of the subject previously presented in elektro.info magazine [9].
EN
Purpose: This article presents a comparative analysis of the energy sectors of Romania, Poland and the Republic of Moldova. Design/methodology/approach: The analysis of statistical data on energy efficiency is used, as well as identifies factors of sustainable energy development. Findings: The study concludes on the factors and prospects of sustainable functioning of the energy sector of the presented countries. Originality/value: The countries of the European Union are energetically developed to a different degree: among them there are countries that have their own energy resources and countries with very scarce energy resources. Modern requirements for energy efficiency determine the necessity for the development of “green energy”.
PL
Rosnące koszty energii elektrycznej oraz szeroka dostępność odnawialnych źródeł energii, wzmacniają trend decentralizacji wytwarzania energii i powstawania małych, autonomicznych systemów elektroenergetycznych, czyli mikrosieci. Pojawienie się technologii magazynowania energii elektrycznej zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo i stabilność pracy takich układów. Niezawodność pracy mikrosieci pozwala na realizację różnych strategii biznesowych. Dla obliczeń efektu ekonomicznego w konfiguracji mikrosieci niezbędne jest uwzględnienie dwutowarowej istoty rynku sektora elektroenergetycznego składającego się z rynku energii elektrycznej i rynku mocy. Oba rynki posiadają odmienne uwarunkowania strumieni przychodów i kosztów, co ma również swoje odniesienie do kluczowych parametrów zasobów energetycznych mikrosieci. Dodatkowe korzyści z wykorzystania mikrosieci będzie można uzyskać po utworzeniu rynku usług systemowych oferowanych przez OSD dla użytkowników końcowych. W artykule przedstawiono wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne związane z realizacją instalacji mikrosieci.
EN
Rising electricity costs, wide availability of renewable energy sources and digital technologies strengthen the trend of decentralization of energy generation and creation of small, autonomous power systems - microgrids. The commercialization of electricity storage technology certainly increases the safety and stability of microgrid systems. The reliability of microgrid operations allows for the implementation of various business strategies. For the calculation of economic effect in the microgrid configuration, it is necessary to take into account the two-tier nature of the electricity sector market consisting of the electricity market and the power capacity market. Both markets have different determinants of revenue streams and costs, which also relates to the key parameters of energy assets contained in microgrid system. Additional benefits from the use of microgrid will be obtained after creating the market of system services offered by DSO companies to end users. The article presents selected technical and economic aspects related to the implementation of micro-network installations.
PL
Systemy zarządzania energią możemy zdefiniować jako systemy zarządzania i regulacji przepływu energii w sieciach przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Są one niezbędne do funkcjonowania każdego systemu energetycznego. Koncepcja energetyki rozporoszonej zakłada aktywny udział generacji i dystrybucji energii na każdym poziomie systemu, od energetyki zawodowej, przez gminy i miasta (gdzie powstaną lokalne smart sieci) aż po odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych. To spowoduje, że na tych wielu poziomach będą używane systemy do zarządzania przepływem energii, które powinny zapewnić ich komplementarne działanie. Na każdym poziomie takie systemy mają m.in. zapewnić gromadzenie i analizowanie danych. W takiej koncepcji energetyki rozproszonej przepływ energii może być dwukierunkowy: tradycyjny (od generacji energetycznej do odbiorców indywidulanych, od najwyższych napięć do najniższych) oraz w odwrotnym kierunku (od prosumentów do dystrybutorów). Artykuł ma na celu przybliżenie rodzajów i funkcjonalności systemów EMS w różnych miejscach systemu energetycznego
EN
Energy management systems can be defined as systems for the management and regulation of energy flow in the transmission and distribution networks. They are functioning of any energy system. The concept of Distributed Energy System assumes active participation in the energy system all participants, practically every level of the system, from professional energy, through the cities (where local smart grids will be created) to institutional and individual customers. This will cause that on these many levels systems will be used Energy Management Systems, which must ensure their complementary operation. At each level, such systems are to ensure the collection and analysis of data, the systems will have other specific features. In this concept of distributed energy, the flow of energy can be two-way: traditional (from energy generation to individual consumers, from the highest voltage to the lowest) and vice versa (from prosumers to distributors). This article describe same types and functionalities of EMS systems in different parts of level energy system.
PL
W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody inspekcji termowizyjnej, skupiając się na prewencyjnej diagnostyce stanu sieci przesyłowej. Badanie termowizyjne ma różne wymiary wpływu na efektywność energetyczną. Z jednej strony wykorzystuje się ją do inspekcji szczelności termoizolacji budynków, wpływając na świadomość, że „najtańsza energia to ta zaoszczędzona”, z drugiej strony jest narzędziem dla operatorów sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, zmniejszając prawdopodobieństwo zawodności elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Przy zwiększającym się sektorze usług inspekcji termowizyjnych, wywołanym dostępnością kamer termowizyjnych i możliwości z nimi związanymi, takimi jak: termowizyjny skaning laserowy, kolejnym krokiem jest implementacja danych o stanie temperatury obiektu w cyklu życia obiektu w BIM i CMS.
EN
The article presents the currently used methods of thermovision inspection, focusing on preventive diagnostics of the transmission network. Thermal imaging has different ways of influencing energy efficiency. It is used to inspect the condition of thermal insulation in buildings, influencing the awareness that the conserved energy is the saved energy, on the other hand, it is a tool for distribution and transmission network operators, reducing the probability of power infrastructure elements failure. With the growing sector of thermo-inspection services caused by the accessibility of thermal imaging cameras and the possibilities associated with them, i.e. thermal imaging scanning, the next step is to implement the data into the object life cycle in BIM and CMS.
first rewind previous Strona / 66 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.