Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  layered structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a model describing dependence of the piezoelectric coefficient d33(p) on the pressure p applied to heterogeneous layered dielectric structures. Previous studies have shown that the d33(p) dependence for such structures may be determined by the pressure dependence of the elasticity modulus Y1(p) of a soft layer. The model is related to an elastic layer comprising a nonwoven, for which the Y1(p) dependence can be described by the deformation of individual fibers being in the mutual contact. Model analysis shows that the d33(p) dependence can be approximated by a power-type function: d33(p) = Apn . The power type of the d33(p) dependency, with power-factor -0.20 < n < -0.12 was confirmed experimentally.
PL
W pracy przedstawiono model opisujący zależność współczynnika piezoelektrycznego d33(p) od przyłożonego ciśnienia p dla niejednorodnych dielektrycznych struktur warstwowych. Wcześniejsze badania wykazały, że charakter zmian d33(p) dla wymienionych struktur może być określony zależnością współczynnika sprężystości warstwy miękkiej Y1(p) od obciążenia. Przedstawiony model dotyczy struktury zawierającej warstwę elastyczną w postaci włókniny, dla której zależność współczynnika sprężystości może być opisana modelem odkształcania włókien. Analiza modelu wskazuje, że zależność d33(p) można opisać funkcją potęgową typu d33(p)=Apn. Potęgowy charakter zależności d33(p), z wartością -0.20 < n < -0.12 potwierdzono doświadczalnie.
PL
W warstwowych konstrukcjach zespolonych mogą pojawić się duże naprężenia wywołane zmianą temperatury nie tylko wtedy, gdy konstruktorzy nie zadbali o swobodę deformacji całej konstrukcji czy jej fragmentu. Bardzo duże naprężenia mogą wystąpić także wtedy, gdy poszczególne elementy konstrukcji lub ich części zostały wykonane z materiałów o różnym współczynniku liniowej rozszerzalności termicznej. Taki przypadek został zaprezentowany w artykule. Wyprowadzono wzory analityczne na naprężenia i przemieszczenia wywołane zmianą temperatury w dwuwarstwowym pręcie zespolonym wykonanym z materiałów o różnym współczynniku liniowej rozszerzalności termicznej. Poprawność wyprowadzonych wzorów analitycznych zweryfikowano na wybranych przykładach za pomocą symulacji numerycznych. Wykazano, że zmiana temperatury może doprowadzić do znacznego zwiększenia naprężeń w obu warstwach elementu zespolonego.
EN
Significant stresses evoked by the temperature change can appear in layered, composite constructional members not only in cases when the designers have forgotten to ensure the freedom of deformations of the whole structure or its segment. Comparatively large stresses can appear also when particular structural members or their parts were fabricated from materials of different coefficients of thermal expansion. Such a case is presented in this paper. Analytical formulae on stresses and displacements evoked by the temperature change in two layered, composite rod fabricated from materials of different coefficients of thermal expansion is presented. Correctness of the derived formulae has been verified on the chosen examples by means of numerical simulations. It has been revealed that in some circumstances a temperature change can lead to the significant increase of stresses in both layers of the composite, structural member.
PL
Prowadzone w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej badania możliwości obniżenia energochłonności urabiania przez sterowanie ruchem głowic urabiających obejmują skrawanie bloku wykonanego z materiałów ekwiwalentnych o różnej wytrzymałości na ściskanie zbudowanego z pięciu warstw nachylonych ukośnie w stosunku do spągu. W artykule przedstawiono sposób analitycznego wyznaczenia parametrów geometrycznych skrawów wykonywanych głowicami poprzecznymi kombajnu chodnikowego oraz położenia skrawu względem spągu i osi wzdłużnej kombajnu. Umożliwia to wyznaczenie granicy warstw w przekroju poprzecznym skrawu a tym samym średniej wytrzymałości skały w tym przekroju. Wykonano przykładowe obliczenia średniej wytrzymałości skrawu zrealizowanego na stanowisku badawczym.
EN
The research conducted at the Institute of Mining Mechanisation, Faculty of Mining and Geology, Silesian University of Technology pertaining to reduction of energy consumption of cutting by controlled movement of cutting heads include the cutting of a rock block made of equivalent materials with various compressive strength, made of five layers inclined diagonally in relation to the floor. The article presents a method of analytical determination of geometrical parameters of cuts made with transverse heads of a roadheader and of the cut position relative to the floor and to the boom’s longitudinal axis. This enables to determine the limit of layers in the cut cross section, hence the average compressive strength of rock in this cross section. The examples of calculations of average strength of cut performed on a test station were made.
EN
Layered oxide LiMO2 (Ni, Co, Mn) have been proposed as cathode materials for lithium-ion batteries. Mainly LiNiO2 is accepted as an attractive cathode material because of its various advantages such as low cost, high discharge capacity, good reversibility. The LiNi0.5 Mn0.5 O2 powders are synthesized by a sol-gel method using citric acid as a chelating agent. The structure of the synthesized material is analyzed by using XRD, FT-IR and the microstructures of the samples are observed by using FESEM. The intensities and positions of the peaks are in a good agreement with the previous results. The morphological changes are clearly observed as a result of manganese substitution. The Fourier transform infrared (FT-IR) spectra obtained with KBr pellet data reveal the structure of the oxide lattice constituted by LiO6 and NiO6 octahedra. The conductivity studies are characterized by (EIS) in the frequency range of 42 Hz to 1 MHz at room temperature to 120 °C. The dielectric properties are analyzed in the framework of complex dielectric permittivity and complex electric modulus formalisms. It indicates that the conductivity increases with increasing temperature. The fitting data of EIS plots replicate the non-Debye relaxation process with negative temperature coefficient of resistance (NTCR) behavior.
PL
Wdrażanie nowych propozycji materiałowych w budownictwie sprzęgnięte jest nie tylko z badaniami laboratoryjnymi oraz badaniami in situ, ale także z postępowaniem obliczeniowym, uściślającym w wielu przypadkach podejścia już stosowane. W artykule przedstawiono: problemy oraz konsekwencje stosowania różnych podejść do tworzenia numerycznych modeli obliczeniowych konstrukcji warstwowych, współpracujących z podłożem gruntowym, przy równoczesnym wprowadzeniu do układu warstwy pianobetonu o parametrach określanych laboratoryjnie. O wzroście zainteresowania pianobetonem, jako materiałem o wielu interesujących cechach (wytrzymałościowych, termicznych i akustycznych) świadczyć mogą najnowsze badania, do których m.in. odwołujemy się w artykule. W pracy przedstawiono przykładowe wyniki analiz pokazujących walory termiczne układów zawierających warstwy pianobetonu, a także wyniki numerycznej oceny roli podbudowy z pianobetonu w ograniczaniu deformacji konstrukcji drogowej na podłożu o warstwach słabonośnych.
EN
Application of the lightweight concrete for dwelling houses as well as subbase of the secondary rods and parking gives very promising prospect. Computation analyses for systems layered structure – subsoil should be based on elements of the mechanics, as well as on the results of experiments. In the paper some approach, based on numerical “support” for exploration of the optimal design solution if a new construction or insulating material to the process of a building designing is presented. As the material introduced experimentally the foamed concrete was adopted. Practical application of the approach requires detailed research in the following area: - thermal parameters of the tested lightweight materials; - strength parameters necessary to calculate scalar parameter of material degradation - numerical and in-situ results correlation.
PL
Poniższy artykuł przedstawia badania nad zastosowaniem cienkich warstw rozwirowywanych szkliw fosforokrzemowych oraz stabilizowanej ceramiki cyrkonowej do wytwarzania rezystancyjnych czujników wilgotności. Artykuł zawiera wyniki pomiarów stałoprądowych (zależność rezystancji struktury od wilgotności oraz odpowiedź czujnika na skok wilgotności) wytworzonych struktur. Pomiary miały na celu stwierdzenie, czy użyte w badaniach materiały można zastosować w czujnikach wilgotności.
EN
The article below shows he investigation on application of thin films spin-on phosphorosilicate glass and stabilized zirconium ceramics in construction of humidity sensors. The paper presents the results of DC measurements (dependence of the resistance of the structure from humidity and response of the sensor to increase humidity) of manufactured structures. The measurements were designed to determine whether the materials used in the study can be used in humidity sensor.
7
EN
The article includes a theoretical and laboratory analysis of moisture flow in drying layered porous media. The lab-results concern the investigations of kinetics and velocity of drying for the specimens of two layers situated in the vertical and horizontal configuration.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i symulacyjnych, których celem jest wyznaczenie parametrów warstwowej struktury dna morskiego. W badaniach empirycznych zastosowano nieinwazyjną metodę sondowania wykorzystującą echosondę parametryczną SES-2000 Standard. Badania te przeprowadzono na akwenie Zatoki Gdańskiej. Wyniki sondowania porównano z danymi otrzymanymi z analizy odwiertów dokonanych przez wyspecjalizowane instytucje. Zwrócono uwagę na czynniki decydujące o dokładności pomiarów, a w szczególności na różne prędkości rozchodzenia się fali sondującej w zależności od rodzaju osadów dennych. Otrzymane wyniki są wstępem do opracowania pełnej procedury badania górnej warstwy dna morskiego wykorzystującej metody akustyki nieliniowej.
EN
The paper presents the results of experimental and simulation investigations, whose aim are to determine parameters of the sea bottom layered structure. The non-invasive sounding method employing SES-2000 parametric echo sounder was used to conduct empirical investigation. The investigations were conducted in the bay of Gdańsk. The results of the sounding were compared with the data obtained from the analyses of bore-holes made by specialized firms. Attention was paid to the factors responsible for the accuracy of measurement, especially to different speed values of propagation of the sounding wave dependent on the kind of bottom sediments.
PL
Wykonano serię pomiarów in situ odkształceń na różnych głębokościach konstrukcji, pozyskując przy okazji profile temperatur w trzy warstwowej konstrukcji drogowej. Pomiary pozyskano na etapie budowy drogi dla dwóch warstw oraz po położeniu ostatniej trzeciej warstwy. Podjęto próbę oszacowania parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogowej na podstawie pozyskanych pomiarów. Przeprowadzono serię analiz odwrotnych oraz symulacji bezpośrednich dla zbadania możliwości szacowania niektórych niewiadomych parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogi. Wskazano problemy związane z wykorzystaniem pozyskanych danych pomiarowych do sformułowania oraz rozwiązaniem zadania odwrotnego.
EN
Good description of reality requires appropriate junction of theory, laboratory and in-situ experiments in the created numerical model. This paper describes efforts of utilisation of the experimental results to cover lack of thermal conductivities for layered structures having contact with ground and thus to solve problems with numerical model calibration. Thermal conductivity of the road structure layers and ground supporting engineering structures (both road and buildings) are not the main concern of the engineers and therefore appropriate laboratory test are not popular neither widely published. Authors have collected series of in-situ measurements of the temperature profiles on the experimental two- and three-layered road structure. Those measurements become basis for numerical efforts focused on possibility to utilise in-situ temperatures for thermal parameters evaluation in the inverse heat transfer analysis. Results, conclusionsand suggestions arising from the tests are being presented here.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania funkcji korelacji do przetwarzaniu sekwencji obrazów kontrastowych uzyskanych metodą termografii impulsowej. Metoda pozwala na wyodrębnienie obszarów powierzchni badanego elementu znajdujących się nad niejednorodnością cieplną występującą w strukturze. Badania wykonano na elementach warstwowych stosowanych do produkcji tyrystorów dużej mocy. Niejednorodność występująca w takich elementach związana jest z występowaniem defektów w obszarze przejściowym pomiędzy krzemem i molibdenem powstałych w trakcie termokompresji.
EN
Active thermography with pulse excitation is a diagnostic method enabling fast visualisation of thermal heterogeneity present in the volume of layered structures of semiconductor components. To improve the results obtained, when simultaneously increasing the detectability of heterogeneities related to structure defects, it is necessary to apply image processing methods. The studies were carried out for components used to manufacture high power thyristors. The test stand is composed of a set of 6 high power flash lamps, spectral filters and high speed infrared camera. The measurements consisted in recording a sequence of thermograms during the excitation of the tested object with an optical impulse derived from six flash lamps. The differences between the maximum temperature contrast on the surface of the tested component and various times of its occurrence for various defects (Fig. 6) are inconvenience in diagnostic process. While determining the location and area of the thermal heterogeneities in such structures as the tested components, it is of minor importance to determine thermal and geometrical properties of the defect precisely. The proposed method (Fig. 7) helps to generate an image depicting adjustment of contrast changing curve in time to the assumed reference function. Use of the linear correlation function to generate correlation images helps to increase the detectability of heterogeneous of thermal properties (Fig. 12).
PL
Termografia impulsowa jest metodą pozwalającą na wykrywanie niejednorodności cieplnych w strukturach warstwowych. Temperatura pobudzonego impulsem energetycznym obiektu zmienia się w zależności od właściwości cieplnych kolejnych warstw. Na podstawie zmian kontrastu temperaturowego możliwe jest wykrycie niejednorodności cieplnych badanej struktury. Wartość kontrastu zmienia się w zależności od głębokości położenia niejednorodności a ponadto jego wartość jest funkcją widma pobudzenia i czasu rejestracji odpowiedzi temperaturowej. Metoda zaproponowana przez autorów polega na wyznaczaniu współczynnika korelacji kontrastu temperaturowego w dziedzinie czasu z funkcją odzwierciedlającą zależności czasowe charakterystyczne dla procesów pobudzenia i relaksacji pola temperaturowego w obszarach o zmienionych właściwościach cieplnych. Obraz wynikowy wyznaczany jest z maksymalnych wartości współczynnika korelacji w dziedzinie czasu otrzymanych dla każdego piksela. Pozwala to na zwiększenie wykrywalności niejednorodności cieplnych.
EN
Pulsed thermography is one of the thermal-wave methods which can be used for the detection of thermal heterogeneities in the layered structures. The temperature of the object excited by pulse of energy, varies depending on the thermal properties of each layer. It is possible to detect the thermal heterogeneity of the object examined by observing the changes of the temperature contrast at the surface in time domain. The value of contrast varies depending on the depth of heterogeneity, its thermal properties and it also depends on the excitation spectra. The method proposed consists in determination of the correlation of registered temperature contrast in time domain with the function describing the theoretical excitation's and relaxation's time dependences of the temperature contrast in areas with altered thermal properties (areas of delamination). Correlation image results from the maximum value of the correlation coefficient obtained in the time domain for each pixel. Such approach increases the possibility of the detection of thermal heterogeneities.
PL
W artykule zaprezentowano i opisano koncepcję stanowiska do pomiaru właściwości cieplnych struktur planarnych metodą termofalową w trybie modulacji przestrzennej. Opisano sposób akwizycji obrazów termofalowych oraz przedstawiono przykład takiego obrazu zarejestrowanego na opisanym stanowisku badawczym.
EN
This article presents the idea of measurement setup for the determination of thermal properties of layered structures with the help of thermal-wave method in beam displacement modulation mode. There is also described the idea of acquisition of thermal-wave images, presented an example of such image acquired on described measurement setup.
EN
In the paper, possibilities of application of genetic algorithms to determine thermal properties depth profile in microelectronic layered structures were presented. A developed computational method was described and results obtained using the method for a thyristor structure were presented.
PL
Przedstawiono badania nowych struktur warstwowych typu: tlenek metalu-pallad w czterokanałowym układzie z akustyczną falą powierzchniową w zastosowaniu do detekcji metanu oraz wodoru w powietrzu. Za pomocą technologii naparowania próżniowego wykonano trzy różne struktury warstwowe z tlenkami: wanadu (V₂O₅) 60 nm, molibdenu (MoO₃) 90 nm, wolframu (WO₃) 75 nm pokrytych palladem o grubości 14 nm. Specjalnie zaprojektowany i wykonany układ elektroniczny umożliwia jednoczesną detekcję trzech częstotliwości różnicowych (różnica częstotliwości każdego toru ze strukturą warstwową oraz toru swobodnego bez pokrycia). Wykonano badania oddziaływań tych struktur z metanem oraz wodorem w powietrzu w zakresie niskich stężeń (do 500 ppm dla metanu oraz 4% dla wodoru). Dla stosowanej temperatury oddziaływania ok. 25°C stwierdzono znacznie większe oddziaływania z metanem w porównaniu do wodoru.
EN
The investigations of the new layered structures: metal oxide-palladium in a four-channel system with surface acoustic wave is presented. Testing was carried out for methane and hydrogen gas in air. The three various structures layered with different metal oxide: V₂O₅) 60 nm, (MoO₃) 90 nm or (WO₃) 75 nm and the same palladium film (14 nm) were prepared by means of vacuum evaporation technology. The specialized electronic circuit allows simultaneous detection of three differential frequencies (the difference between frequency with layered structure and the free ones). The interaction of this structures with methane and hydrogen gas in air in the range of low concentrations (to 500 ppm for methane and 4% for hydrogen) are performed. The interaction with methane is much greater at the applied temperature ~25°C, in comparison to the hydrogen gas. The change in frequency is on the level of about 900Hz for 500 ppm concentration of methane in air.
EN
The paper presents results of imaging internal defects in silicon-aluminum-molybdenum high-power thyristor structures. Different measuring techniques were used for imaging defects. Non-destructive investigation of structures was performed using scanning acoustic microscopy (SAM) and thermal wave methods (a photoacoustic method with harmonic excitation and an infrared method with induction heating). Destructive investigation was also performed for imaging a cross-section of areas with defects with the help of scanning electron microscopy (SEM). A comparison of images obtained using different measuring methods was presented.
PL
Artykuł prezentuje wyniki obrazowania defektów wewnętrznych w strukturach krzem-aluminium-molibden stosowanych do produkcji tyrystorów dużej mocy. Do obrazowania defektów wykorzystano różne techniki pomiarowe. Badania nieniszczące struktur przeprowadzono przy użyciu skaningowej mikroskopii akustycznej (SAM) oraz metod termofalowych (metody fotoakustycznej z pobudzeniem harmonicznym i metody termowizyjnej z grzaniem indukcyjnym). Wykonano również badania niszczące w celu zobrazowania za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) przekroju obszarów zawierających defekty. Przedstawiono porównanie obrazów otrzymanych różnymi metodami pomiarowymi.
EN
The electrical conductivity percolation threshold of the materials composed of conducting particles embedded in a non-conducting host matrix has been investigated. A statistical, numerical method was used, in which the particles are randomly placed, one by one, into the non-conducting host, and the conducting path is searched. The influence of different particle shapes on the percolation threshold is considered. It has been found that, in addition to the anisotropy in the dimensions of particles, the angular distribution of their long axes plays a dominant role in the calculations of the conductivity percolation threshold. Finally, the non-uniform space distribution of positions of particles is taken into account and the model is used to analyze the percolation threshold of the AC conductivity of layered BaTiO3- Ni composites.
EN
Interaction of the magnetic vortices in the layered structure of the high-temperature oxide superconductors with the pinning centers created by the heavy ions irradiation is investigated. The influence of this dynamic interaction on the current-voltage characteristics and critical current of the Bi:2212 high temperature superconductor is considered. The results of research allowed to determine the current-voltage characteristics dependence on the heavy ions irradiation dose, as a function of temperature and magnetic field and to predict the anisotropy of the critical current in this material, depending on the magnetic field direction.
PL
W pracy opierając się na metodzie homogenizacji mikrolokalnej analizuje się zagadnienie przewodnictwa cieplnego w kompozytach periodycznie warstwowych. Punktem wyjścia rozważań jest klasyczne równanie Fouriera. Zakładamy, że temperatura jest sumą dwu członów: makrotemperatury Θ, oraz mikrotemperatury Θ[ε]. Makrotemperatura opisuje rozkład temperatury w ciele z pominięciem wpływu jego struktury, zaś mikrotemperatura uwzględnia różne własności termofizyczne warstw jednorodnych. Dla rozpatrywanego modelu uśrednionego przeprowadzono analizę numeryczną kompozytów periodycznie trójwarstwowych.
EN
In the paper the problem of thermal conductivity in periodical layered composites is analyzed using the method of microlocal homogenisation. It is assumed that the temperature consists of two parts: macrotemperature Θ and microtemperature Θ[ε]. The macrotemperature describes the distribution of the temperature in the body neglecting the influence of the body structure, the microtemperature includes the structure by including different thermophysical properties of the investigation layer. The examples for three periodical layered bodies are calculated in this paper.
PL
Przedstawiono możliwości wytwarzania struktury strefowej kompozytów uzyskanej podczas odlewania zawiesiny kompozytowej do form wirujących. Przeprowadzone badania na mikroskopie świetlnym NEOPHOT 32 pozwoliły na określenie procentowego rozkładu powierzchniowego cząstek ceramicznych na promieniu odśrodkowo odlanych tulei kompozytowych AK12-Al2O3 i AK12-SiC. Z analizy otrzymanych wykresów, obrazujących udziały powierzchniowe cząstek ceramicznych w osnowie stopu aluminium na przekroju tulei, wynika, że podczas odlewania kompozytów do wirującej formy działająca silą odśrodkowa umożliwia uzyskanie do 40% udziału zbrojenia ceramicznego w warstwach przypowierzchniowych.
EN
Layered reinforcing of cast compositions, which is the subject of this article allows to recive good combination of special useful properties of reinforced areas with expected mechanical properties of regions, which do not posses ceramic particles. The formation of banded structure to the take possible different technology, as well during traditional gravity casting. Here, the gradient is controlled mainly by the difference in density between the matrix and the particle materials and by the solidification. One of the solutions that enable increasing the quantity of the reinforcement in superficial regions is centrifugal casting. This technology makes possible forming the structure of the materials any reinforcement distribution. Centrifugal force applied to a mixture of molten metal any ceramic particle compounds, leads to the formation of a desired composition gradient. Here, the particle concentration's gradient is depended by the much-differed variables such as: rotational speed centrifugal form, particle volume fraction, and reinforcement granulation's as well crystallization conditions, etc. In the article is presented the banded structure of the composite AK12-Al2O3 and AK12-SiC that was obtained by the centrifugal casting. In this process was applied four rotational speeds: 750, 1000, 1500 and 3000 r.p.m. Reinforcement alumina and silicon carbide particles were used at 30, 50 and 100 um size. For aluminum matrix three particles volume fraction 5%, 10% and 15% was applied. The macrostructure's reinforcement arrangement of composites obtaining after centrifugal casting has been shown in Figure 1. The schematic displacement rich zone of ceramic particles has been shown in Figure 2. The microstructure of the studied composite shows banded structure (Fig. 2) that obtained was by the centrifugal casting. After this process in sleeves casting another reinforcement displacement on the thickness, uniform and lamellar - internal zone (Fig. 2a) and external zone (Fig. 2b) was observed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.