Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  global warming
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Zmiany klimatyczne, o których się mówi coraz częściej, a które dotykają branżę wodociągową zmuszają nas do nowego spojrzenia na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Dotychczas uwaga producentów wody skupiona była przede wszystkim na poprawieniu jej jakości. Prowadzone były i są zadania modernizacyjne dużych i małych obiektów wodociągowych, które wykorzystują dotacje unijne po to, żeby odbiorcom dostarczać bezpieczną wodę. Dotychczas problemy z przesyłem odpowiedniej ilości wody występowały tylko latem. Jeśli zmiany klimatu będą postępować w tak szybkim tempie w kierunku braku opadów deszczu i śniegu oraz odnotowywać będziemy coraz wyższe temperatury powietrza, producenci wody pitnej będą przyjmowali skargi przez cały rok od swoich klientów, dotyczące właśnie braku wody.
PL
W artykule Autor przedstawił i przeanalizował fakty związane z szeroko obecnie dyskutowanym ociepleniem klimatu. Ocenia on, że dyskutowane od lat przyczyny globalnego ocieplenia klimatu nie są tak jasne i pewne jak się nam wcześniej wydawało. Zdaniem Autora globalne ocieplenie klimatu jest teorią nie popartą faktami i eksperymentami. W jego ocenie zmiany klimatyczne w przeszłości i obecnie spowodowane są przez otaczające nas środowisko poprzez takie zjawiska jak np. fluktuacja położenia osi Ziemi i jej pola magnetycznego.
EN
W artykule Autor przedstawił warunki, jakie muszą być spełnione przy pracy z amoniakalnymi układami chłodniczymi. Jest to zagadnienie bardzo szerokie i każda z osób pracujących z amoniakiem ma inne w tym zakresie doświadczenia. Podstawowym wymogiem jest zapewnienie takiej obsługi amoniakalnej instalacji chłodniczej, aby uniknąć przypadków jego wycieku czy wypływu.
PL
Kolejna publikacja autora tym razm poświęcona historii ruchu ocieplenia klimatu, zawiera szereg faktów wiążących globalną politykę z gospodarką.Prezentowana historia globalizacji przedstawiona została przez niego w trzech elementach, a są to organizacj, które zdaniem autora starają się wprowadzić na świecie jeden rząd.Element drugi to ludzie, którzy spowodowali, że obecnie mówimy o globalnym ociepleniu klimatu, wreszcie element trzeci to fakty obalające ideę globalnego ocieplenia klimatu.Zapewne lektura tego tekstu i tym razem dla wielu osób będzie kontrowersyjna, jednak udokumentowane faty przytoczone we wcześniejszych artykułach autora zmuszały dozastanowienia i refleksji-tak niewątpliwie będzie w tym przypadku.
EN
The paper comments the history of the global warming movement and presents lots of facts on connections between global politics and economy. There are three elements recognized by the author. The first are organisations aiming to establish one global government. The second one are the people who launched discussions on the global warming. And the third element comprises of facts disproving the global warming theory. The paper will probably appear controversial for mny but lots of verified facts are worth to think about them.
PL
Jednym z głównych problemów współczesnego świata, jest zanieczyszczenie środowiska. Postęp cywilizacji wymusza coraz większe zapotrzebowanie na energię a jej wytwarzanie i przetwarzanie nie jest obojętne dla środowiska. Niestety bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej ma swoje ograniczenia a obecnie największy udział w wytwarzaniu energii ma proces spalania. W wyniku spalania paliw kopalnych w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost koncentracji CO2 powietrzu. Jednak w celu oceny szybkości i wielkości tego wzrostu niezbędne jest uwzględnienie obiegu węgla w przyrodzie. Ma to istotne znaczenie przy dyskusji powszechnie panującego przekonania, że wzrost koncentracji CO2 jest główną przyczyną globalnego ocieplenia klimatu. W poniższym artykule przeprowadzono krytyczną analizę udziału wzrostu koncentracji CO2 w globalnym ociepleniu klimatu w oparciu o bilans energetyczny atmosfery Ziemi zwracając uwagę również na inne czynniki powodujące globalne ocieplenie.
EN
One of the major problems of the modern world is environmental pollution. The progress of civilization increases the demand for energy, however, the process of its production has a great impact on the environment. Unfortunately, the production and usage of solar energy has its limitations, therefore, the combustion process currently has the largest share in energy production. As a result of burning fossil fuels, the concentration of CO2 in the atmosphere has increased significantly in recent years. However, in order to assess the speed and magnitude of this increase, it is necessary to take into account the carbon cycle in nature. This is especially important when discussing the prevailing belief that increasing CO2 concentration is the atmosphere is a major cause of global warming. In this article I present a critical analysis of the contribution of the increased CO2 concentration to global warming based on the energy balance of the Earth's atmosphere taking into account also other factors that have an impact on this process.
5
Content available remote Combined impact of summer heat waves and coastal upwelling in the Baltic Sea
EN
Under warming climates, heat waves (HWs) have occurred in increasing intensity in Europe. Also, public interest towards HWs has considerably increased over the last decades. The paper discusses the manifestations of the summer 2014 HW and simultaneously occurring coastal upwelling (CU) events in the Gulf of Finland. Caused by an anticyclonic weather pattern and persisting easterly winds, CUs evolved along the southern coast of the Gulf in four episodes from June to August. Based on data from coastal weather stations, 115 days-long measurements with a Recording Doppler Current Profiler (RDCP) oceanographic complex and sea surface temperature (SST) satellite images, the partly opposing impacts of these events are analysed. Occurring on the background of a marine HW (up to 26°C), the CU-forced SST variations reached about 20 degrees. At the 10 m deep RDCP mooring location, a drop from 21.5 to 2.9°C occurred within 60 hours. Salinity varied between 3.6 and 6.2 and an along-shore coastal jet was observed; the statistically preferred westerly current frequently flowed against the wind. Locally, the cooling effect of the CUs occasionally mitigated the overheating effects by the HWs both in the sea and on the marine-land boundary. However, in the elongated channel-like Gulf of Finland, upwelling at one coast is usually paired with downwelling at the opposite coast, and simultaneously or subsequently occurring HWs and CUs effectively contribute to heat transfer from the atmosphere to the water mass. Rising extremes of HWs and rapid variations by CUs may put the ecosystems under increasing stress.
6
Content available Dekarbonizacja Europy a hydraty metanu
PL
Unia Europejska przyjęła ambitny plan dekarbonizacji gospodarki. Do roku 2050 państwa UE powinny zmniejszyć emisję CO2 o 90% w porównaniu z rokiem 1990 i osiągnąć tzw. neutralność CO2. W tym programie szereg celów jest oczywistych i nie podlega dyskusji. Są natomiast pewne uwarunkowania, którymi do tej pory nikt się specjalnie nie przejmuje, a które mogą postawić cały program pod znakiem zapytania. Niniejszy artykuł koncentruje się na problemie podmorskich złóż hydratów metanu. Metanu w hydratach jest więcej niż wszystkich pozostałych paliw kopalnych razem wziętych. Ich złoża zalegają głównie na dnie oceanu światowego. Aktualnie współistnieją trzy teorie dotyczące hydratów: złoża hydratów to ogromne źródło energii i nadchodzi nowa złota epoka eksploatacji metanu; złoża hydratów to bomba zegarowa – globalne ocieplenie spowoduje masową dysocjację złóż hydratów, co zwiększy w stopniu katastrofalnym skalę ocieplenia; ocean nagrzewa się tak wolno, że mamy jeszcze kilkaset lat do ewentualnej dysocjacji złóż hydratów. W zasadzie można by się zgodzić z trzecim podejściem, gdyby nie Golfstrom. Ten prąd oceaniczny niesie do Arktyki ogromne ilości ciepła, które dokładają się do ogólnego ocieplenia klimatu. W związku z tym możliwe są trzy efekty dla tych akwenów, przez które płynie Golfstrom. Są to: dysocjacja złóż hydratów, powodująca masową ucieczkę metanu do atmosfery; ewentualne osunięcia osadów na skłonach szelfu związane z utratą stabilności złóż hydratów; zmiana warunków termobarycznych złóż hydratów spowodowana cofaniem się lądolodu. Dodatkowym efektem będzie uwolnienie metanu zalegającego pod złożami hydratów. Istnieją już modele pozwalające na symulowanie zachowania się złóż hydratów. Podstawowym problemem jest brak odpowiednich danych. Stworzenie bazy danych zawierającej: mapę zasięgu występowania złóż hydratów znajdujących się w zasięgu Golfstromu oraz ich głębokości zalegania (być może konieczne będzie również opracowanie modelu transportu ciepła przez warstwy skał oddzielające złoża hydratów od wody); pomiary temperatur powierzchniowych i przydennych wód Golfstromu (tu badania powinny trwać kilka lat, aby można było wychwycić trendy zmian), pozwoli na realne prześledzenie możliwych scenariuszy dotyczących metanu ze złóż hydratów.
EN
The European Union accepted the ambitious project of decarbonization of economy. The main goal is a 90 percent reduction of CO2 emissions in comparison with 1990 emissions, which will result in the so-called climatic neutrality. In this project, several goals are obvious and not subject to discussion. But there are several conditions, previously not discussed, which could bring this program into question. This paper concentrates on the problem of methane hydrates. Methane hydrate reservoirs mainly occupied the bottom of the oceans and the volume of methane in these reservoirs is greater than the volume of hydrocarbons in all other reservoirs. Currently, three different theories about hydrates coexist: the methane hydrates is a huge energy source and a new golden age is coming; the methane hydrates are a time bomb – global warming causes dissociation of these reservoirs and a global warming catastrophe; the ocean is warming so slowly that we have several hundreds of years until eventual dissociation of methane hydrate reservoirs. Essentially, the third approach could be applied if it was not for Gulf Stream. This ocean current brings a great amount of heat to the Arctic region. It is an additional factor of global warming. Therefore, three effects are possible for the ocean areas through which Gulf Stream flows. There is methane hydrates reservoirs dissociation causing methane migration into the atmosphere, sediment landslides on shelf slopes and the associated potential tsunami, and change of thermobaric conditions connected with vanished ice sheet. The free methane cumulated under methane hydrate deposits will also migrate into the atmosphere. Appropriate models for simulation of all these possibilities do exist, however we do not have sufficient data. Thus, creation of a reliable data base is the first goal. Maps of extents of hydrate reservoirs, depth of reservoirs and results of several years of examinations of surface and bottom temperatures must be gathered in this database. This will allow us to investigate all possible scenarios.
EN
The article is devoted to a study of the issues related to the processes of reducing the greenhouse gas emissions using different types of biofuels. The dynamics of carbon dioxide emissions in the global energy sector were analyzed and it was determined that a stable level of the CO2 emissions in the last three years is due to introduction of the technologies with the use of renewable energy sources by developed countries. It was proven that the assessment of total greenhouse gas emissions requires an analysis of emissions throughout the life cycle of a biofuel. The impact of a biofuel on the climate change depends on the raw material from which it is produced, and which has a decisive influence on its chemical composition and performance. It was established that a significant role in ensuring energy security and preventing climate change is attributed to the development of biotechnologies, unrelated to the risks of agricultural production. The use of a biofuel from lignocellulose raw material may be more efficient in terms of reducing the greenhouse gas emissions. A biofuel, obtained from the processing of microalgae, also has important prospects. The ability of microalgae to bind atmospheric carbon dioxide may have a positive effect on solving the problem of greenhouse effect.
8
Content available remote An internal combustion engine without a crankshaft. Perspectives
EN
The article examines the level of perfection of the modern internal combustion engine design, their impact on the environment and population. A new engine concept has been developed. As a result a decrease in fuel consumption by 80% has been discovered as well as the effects of the new engine in the field of ecology such as a decrease in the number of diseases caused by poor environmental conditions, a lower risk of global warming, lower health care costs, an increase in life expectancy, etc. Also, for countries with fossil fuel deposits, can be anticipated dropping treasury income, factory closures, high unemployment, the likelihood of protests and uprisings.
PL
Artykuł jest głosem w toczącej się obecnie dyskusji dotyczącej zmian klimatycznych w skali globalnej. Czy w ogóle są to zmiany? Czy człowiek i jego działalność może być przyczyną tych zmian. Opisano rolę atmosfery w kształtowaniu klimatu ziemskiego oraz przytoczono wyniki badań naukowych świadczących o zmianach w składzie atmosfery Ziemi, szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. Omówiono stanowisko specjalistów uwzględniające wpływ działalności człowieka na zmiany klimatyczne, szczególnie na globalne ocieplenie i jego skutki.
10
Content available remote Globalne ocieplenie : nauka kontra polityka
11
Content available Ways of reducing carbon dioxide from road transport
EN
Climate change and the associated global warming affect all of us. These changes cause the melting of the glaciers and consequently the increase in sea and ocean levels. This phenomenon threatens the existence of some of the island states. The warming casing all this was brought on by the economic activity of humans, with the greatest responsibility being attributed to the ever-increasing production of greenhouse gases. Transport generates large portion of these gases. When means of transport are in motion, they are affected by certain driving resistances which try to keep vehicle from moving. In order to overcome them, it is necessary to produce certain useful work equivalent to the measurement of driving resistances. An internal combustion motor is the most frequent source of such energy. It generates energy by oxygenating hydrocarbon fuels, and in addition to the useful work, it produces also unfavourable emission. The amount of such emissions equals to the amount of burnt fuel. Thus, levels of emissions can drop by reducing fuel consumption. The most commonly mentioned gas is the CO2. Reduction of CO2 production is essential to affect the high level of CO2. The article focuses on the possibilities of reducing CO2 from road transport. The possibilities of reducing CO2 from road transport are quantified in the form of mathematical model calculations.
EN
Ecological and hydrological problems of water reservoirs on rivers of the Black Sea coast in the context of the increasing air temperature and emissions of greenhouse gases, the melting of glaciers, and the occurrence of floods and forest fires have been analysed in the given article. The article presents the results of field and theoretical studies of sedimentation processes in the large water reservoirs of Georgia focusing on their morphometric conditions during the warming period.
EN
The evolution of chemical speciation of Fe, Mn, Pb, Cu, and Zn was investigated in the chronosequence of young sediments, exposed by a currently retreating Arctic glacier on Spitsbergen. Werenskioldbreen is a 27 km2 subpolar, land-terminated, polythermal glacier in recession, located near the SW coast of West Spitsbergen. Three samples of structureless till were collected at locations exposed for 5, 45 and 70 years. Four grain-size fractions were separated: > 63, 20–63, 2–20, and < 2 µm. Speciation of Fe, Mn, Pb, Cu, and Zn was determined using a 6-step sequential chemical extraction method: 1) 1 M sodium acetate, 2) 1 M hydroxylamine hydrochloride in acetic acid, 3) sodium dithionite in buffer, 4) acid ammonium oxalate, 5) boiling HCl, 6) residuum. The weathering in the proglacial area of the retreating glacier is very fast. The geochemical fates of the metals in question correlate with each other, reflecting a) the geochemical similarities between them, b) the similarities of their primary mineral sources, c) the significant role of incongruent dissolution. The weathering processes dominating the system are redox reactions and incongruent dissolution, followed by precipitation of secondary phases and partial sorption of aqueous species. As a result, the elements released from weathering minerals are only partially transported away from the system. The remaining part transforms by weathering from the coarse-grained fraction (dominated by fragments of primary minerals) into the fine-grained fraction (in the form of secondary, authigenic minerals or as species sorbed onto a mineral skeleton). This is very strongly pronounced within the chronosequence: the content of each of the metals studied correlates identically with the grain size, despite the differences in their chemical character and affinities. The microscope study presented herein indicates that the role of incongruent dissolution previously was underestimated. Also, the formation of coatings of secondary phases on primary mineral surfaces was observed. All these rapid weathering processes affect the mineral speciation of initial soils as well as the composition of mineral suspensions transported away by rivers to the nearby ocean.
PL
W artykule Autor stara się przedstawić i przeanalizować fakty związane z tak szeroko dyskutowanym ociepleniem klimatu. Ocenia on, że po przeanalizowaniu przedstawionych wzorów na popularne wskaźniki GWP oraz TEWI łatwo zrozumieć, że dyskutowane od lat określenia na globalne ocieplenie klimatu nie są tak jasne i pewne jak się nam wcześniej wydawało. Zdaniem Autora globalne ocieplenie klimatu jest teorią nie popartą faktami i eksperymentami. Całkowicie zgadza się on z tym, że w przeszłości mieliśmy zmiany klimatyczne, ale nie były one spowodowane działalnością ludzką, tylko kierowało nimi otaczające nas środowisko jak np. fluktuacja położenia osi Ziemi i jej pola magnetycznego. Faktem jest, że od 2012 roku nastąpiła gwałtowna regeneracja lodu w Arktyce i to może świadczyć o tym, że powoli wkraczamy w proces ochłodzenia klimatu.
EN
The paper deals with facts on the global warming. Based on the analysis of GWP and TEWI coefficients, it is stated that common opinions about global warming are not so sure and clear as they seem since they are not confirmed by facts and experiments. The significant climate changes in the past were not caused by human activity but were mainly the result of natural processes. Since 2012 we observe large regeneration of the Arctic ice so we can conclude the beginning of climate cooling.
15
Content available remote Paryska umowa klimatyczna to wielkie oszustwo
PL
Kraków należy do nielicznych miast w Europie, w którym pomiary usłonecznienia i temperatury powietrza wykonywane są w tym samym miejscu w całym okresie pomiarowym. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka zmienności usłonecznienia i temperatury powietrza oraz określenie związku między nimi. W opracowaniu wykorzystano średnie dobowe wartości temperatury powietrza i sumy dzienne usłonecznienia z lat 1884-2016, pochodzące z pomiarów wykonywanych na stacji meteorologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Średnia roczna suma usłonecznienia wynosiła w badanym wieloleciu 1559,3 godzin, maksymalna – 1919,5 (w 1943 r.), a minimalna –1067,2 (w 1980 r.). Średnia roczna temperatura powietrza wahała się od 6,4°C w 1940 r. do 11,3°C w 2015. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w Krakowie współczesnemu ociepleniu klimatu nie towarzyszy wzrost sum usłonecznienia, a w przebiegu wieloletnim występuje nawet ich spadek. Można zatem sądzić, że przyczyną wzrostu temperatury powietrza nie jest wzrost dopływu promieniowania słonecznego, lecz zatrzymanie w przyziemnych warstwach atmosfery ciepła z wypromieniowania Ziemi lub emisja sztucznego ciepła ze źródeł antropogenicznych. Największy przyrost temperatury powietrza występuje w chłodnym półroczu, kiedy główną rolę w kształtowaniu temperatury odgrywa cyrkulacja atmosferyczna, a do atmosfery dostarczane są dodatkowe ilości ciepła wynikające z ogrzewania domów.
EN
Krakow is one of the few cities in Europe where sunshine duration and air temperature measurements have been performed at the same location throughout the entire measurement period. The aim of this paper is to characterize the variability of sunshine duration and air temperature and to define the relationship between these climate elements. The data used were the average daily values of air temperature and daily sunshine duration totals from 1884-2016 measured at the meteorological station of the Jagiellonian University in Krakow. The average annual sunshine duration total for the multi-year period is 1559.3 hours, while the maximum is 1919.5 (in 1943) and the minimum is 1067.2 (in 1980). The average annual air temperature varied from 6.4°C in 1940 to 11.3°C in 2015. Based on the analysis, it was found that the contemporary climate warming in Krakow is not accompanied by an increase in sunshine duration totals; in fact a decrease over the multi-annual course has been noticed. It may be assumed that the increase in air temperature is not caused by the increase in solar radiation, but rather by the retention of heat in the Earth’s atmosphere coming from the radiation of the Earth or the emission of heat from anthropogenic sources. The biggest increase in the air temperature occurs in the cold half of the year, that is, when the atmospheric circulation plays a major role in shaping the temperaturę and when additional heat is supplied to the atmosphere due to heating the homes.
PL
Rośliny w trakcie ewolucji dostosowały się do siedlisk, w których obecnie bytują. W wyniku wytworzenia różnorodnych mechanizmów na poziomie anatomiczno-fizjologicznym oraz molekularnym potrafią one reagować na naturalne zaburzenia występujące w środowisku. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się jednak intensywne, kierunkowe zmiany warunków środowiskowych spowodowane działalnością człowieka. W obliczu tych zmian duża część roślin staje przed poważnym problemem związanym z przetrwaniem w granicach ich naturalnego zasięgu, z powodu zbyt małej tolerancji na zachodzące zmiany. W konsekwencji, globalne zmiany środowiska w dużym stopniu przyczyniają się do gwałtownego spadku bioróżnorodności ekosystemów lądowych w skali kuli ziemskiej. Artykuł przedstawia mechanizmy dostosowujące rośliny do głównych zmian warunków środowiskowych takich jak: susza, spadek odczynu gleby oraz wzrost temperatury na Ziemi.
EN
Plants are organisms deprived of the ability to actively move. The adaptations they created during the evolution allow them to survive adverse habitat changes. The recent decline in the diversity of plants on the globe is caused by changes in the environment too quickly. These processes lead to the extinction of plant populations without giving them time to create appropriate adaptations. In connection with the observed decline in biodiversity, it seems that research into the possibilities of adaptation of plants to changes in habitat conditions is extremely important for understanding the functioning of ecosystems and the protection of endangered species. The article focuses on the main mechanisms adapting plants to environmental changes such as: drought, decrease in soil pH and increase in temperature on the Earth.
18
Content available remote Obce gatunki mszyc w Polsce (Hemiptera: Aphidoidea)
PL
W Polsce stwierdzono występowanie około 800 gatunków i podgatunków mszyc (Hemiptera: Aphidoidea), z których prawie 40 taksonów jest obcych dla rodzimej fauny. Liczba nowych gatunków wzrasta, fitofagi te często są transportowane przypadkowo, z roślinami sprowadzanymi do Polski. Wzrost średniej rocznej temperatury przyczynia się do poszerzania zasięgów występowania ciepłolubnych gatunków mszyc, wpływa na cykle życiowe oraz na ich bionomię.
EN
There are around 800 species and subspecies of aphids (Hemiptera: Aphidoidea), of which nearly 40 are alien to the local fauna. The number of new species has been growing, with phytophages often transferred accidentally with plants imported to Poland. Increase in the average annual temperature contributes to the widening of the occurrence range of thermophilic species of aphids influencing their life cycle and bionomy.
EN
The amount of water required to support a river ecosystem in proper condition are of particular importance in the areas of high natural value. The hydrological threats for the protected areas are region-specific and vary from region to region. The local hydrological conditions depend largely on the temporal and spatial variations of the hydrologic cycle, of the main components and physiographic conditions on site. Future climate change is projected to have a significant impact on the hydrological regime, water resources and their quality in many parts of the world. The water-dependent ecosystems are exposed to the risk of climate change through altered precipitation and evaporation. Investigating the current climate changes and their hydrological consequences are very important for hydrological issues. This analysis may be a very important foundation for determining the causes observed in the recent period of anomalous growth – both hydrological and climatic. The aim of the research is to assess the effect of projected climate change on water resources in lowland catchment the Narew River in Poland. The hydrological reaction to climate warming and wetter conditions includes changes in flow and water level. This paper describes the directions of changes climatic and hydrological conditions and the impact of climate change on the Narew River. The data such as: daily air temperature, precipitation obtained from the Bialystok climate station located within the Narew river and hydrological data such as water flows and water states observed in water gauges were used for the analysis of climate variability and their hydrological consequences. The results show a significant decrease in winter outflows in river, as well as a delayed increase in the spring melt flow. It has also been observed that this is the initial phase of changes in maximum water levels and maximum flows.
EN
Natural gas is being considered as a “bridging fuel” that plays a crucial role in implementing the transition to a low-carbon economy and society. This study reviews an aspect of the natural gas industry that has been neglected for far too long, in spite of the growing importance of countering global warming and climate change. Reducing methane emissions from natural gas production, processing, transportation and consumption is becoming a more and more important aspect of reducing greenhouse gas emissions, and may contribute significantly to the goals of the United Nations Climate Change Conference of 2015. The key question this study aims to answer is to what degree does a stronger emphasis on natural gas consumption contribute to the fulfilment of the climate goals of the Paris Agreement per se? Is promoting natural gas consumption really the key to avoid a climate catastrophe? Is there sufficient time left to avoid such a catastrophe?
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.