Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  partnership
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The principal aim of the current paper is to contribute towards the development of a holistic employer programme for the hospitality and tourism sector. Its purpose focuses on the identification of factor affecting the collaborative efforts among all three stakeholder groups in the tourism and hospitality sector in Greece. The paper responds to the increasing calls from the literature regarding the simultaneous and equal representation of all involved stakeholder groups in the discussion. This is the first effort to address this issue in a Greek context. The empirical results indicate that lack of communication was deemed the most critical factor for these initiatives. Stronger interaction between businesses and academics in order to exchange ideas and knowledge, employers’ contribution to the curricula design, collaboration, trust and satisfaction are some of the activities that would strengthen cooperation. Additionally, for an employer programme to be successful it would have to be functional and generate benefits for all stakeholders.
PL
Głównym celem niniejszego artykułu jest przyczynienie się do opracowania całościowego programu pracodawców dla sektora hotelarsko-turystycznego. Jego celem jest identyfikacja czynnika wpływającego na wspólne wysiłki wszystkich trzech grup interesariuszy w sektorze turystyki i hotelarstwa w Grecji. Artykuł odpowiada na rosnące wezwania z literatury dotyczące równoczesnej i równej reprezentacji wszystkich zaangażowanych grup interesariuszy w dyskusji. Jest to pierwsza próba rozwiązania tego problemu w kontekście greckim. Wyniki empiryczne wskazują, że brak komunikacji uznano za najbardziej krytyczny czynnik dla tych inicjatyw. Silniejsza interakcja między przedsiębiorstwami i naukowcami w celu wymiany pomysłów i wiedzy, wkład pracodawców w projektowanie programów nauczania, współpraca, zaufanie i satysfakcja to tylko niektóre z działań, które wzmocniłyby współpracę. Dodatkowo, aby program pracodawcy odniósł sukces, musiałby być funkcjonalny i generować korzyści dla wszystkich interesariuszy.
PL
W artykule przedstawiono próbę identyfikacji oraz systematyki metod i technik służących do rozwiązywania problemów z dziedziny organizacji i zarządzania, które mogą zostać zaadaptowane na cele wspomagania zarządzania kryzysowego. Systematyka metod została przeprowadzona w zakresie trzech procesów wspomagających realizację procesu zarządzania ryzykiem w zarządzaniu kryzysowym, do których należą relacje z pracownikami, przywództwo oraz partnerstwo.
EN
The article presents an attempt to identify and systematize methods and techniques used to solve problems in the field of organization and management and which can be adapted to support crisis management. Systematics of methods has been carried out in the scope of three processes supporting the implementation of the risk management process in crisis management, which include relations with employees, leadership and partnership.
3
Content available remote Partnerska postawa jako skuteczny sposób prowadzenia negocjacji
PL
Artykuł jest próbą zaprezentowania jednej z możliwych postaw negocjacyjnych, jaką są negocjacje partnerskie. To podejście zostało przedstawione w kontekście samej istoty negocjacji oraz popularnych sposobów ich prowadzenia, czyli tzw. negocjacji miękkich oraz negocjacji twardych. W artykule wyjaśniono istotę partnerskiej postawy w negocjacjach, scharakteryzowano zasady jej prowadzenia oraz wskazano na potencjalne praktyczne korzyści wynikające z tego sposobu negocjowania.
EN
The article is an attempt to present one of the possible negotiating attitudes, which are partnership negotiations. This approach was presented in the context of the very essence of negotiations and popular ways of conducting them, i.e. soft negotiations and hard negotiations. The article explains the essence of a partnership attitude in negotiations, characterizes the principles of their conduct and indicates the potential practical benefits of this method of negotiation.
EN
The global economic crisis of the past decade and the accruing shifts in labour market policy, coupled with the rapid advances in technology have resulted in a far less certain future employment horizon than ever before [1]. In response, Higher education institutions (HEIs) are best positioned to advance knowledge and produce work ready graduates with the requisite skills for the future economy [2]. In this paper, the current understanding regarding the role of HEIs, the academic-student partnership, graduate employability, industry collaboration and research led teaching are merged into a framework entitled P-PAC (Partnership in Pedagogy, Accreditation and Collaboration). This framework encourages and embeds a partnership approach between academia, students and industry with the goal of promoting collaboration, facilitating relevant curriculum and pedagogy practise and accrediting achievement in order to effect deeper and more engaged learning and teaching, so that students are better equipped with the necessary skills for both employability and global citizenship. The P-PAC framework is validated using a 5 ECTS Lean Systems module. The authors also define Threshold Concepts-major as those concepts (identified by the academic) which are inherent in a module and which need to be achieved by the student, in order to attain mastery of the subject matter. Threshold Concepts-minor are defined as those intermediate concepts identified by the student in their mastery of Threshold Concepts-major. Examples of both concept types are presented in this paper.
EN
Challenges faced by organizations in the area of public management today force them to seek new organizational forms to build a competitive advantage. In contemporary public management, two trends in particular can be observed. The first is to depart from repeatability and duplication of actions, and to follow instructions with a view to focusing on creativity and efficiency in solving problems. The second is to create partner relations not only within the public sector, but also in cooperation with organizations from other sectors. The article systematizes knowledge about cross-sector cooperation and is an attempt to organize research trends in this area. This paper is the result of literature research carried out in the form of systematic review of available sources - databases that aggregate scientific publications specific to this field. The article presents an integrated overview of cross-sector issues, allowing to establish the basis for future research.
PL
Wyzwania, przed jakimi stają współczesne organizacje w obszarze zarządzania publicznego, zmuszają je do poszukiwania nowych form organizacyjnych pozwalających na budowanie przewagi konkurencyjnej. We współczesnym zarządzaniu publicznym wyraźnie zauważalne są dwie tendencje. Pierwsza to odchodzenie od powtarzalności i powielania działań oraz wykonywania instrukcji na rzecz koncentrowania się na kreatywności i efektywności w rozwiązywaniu problemów. Druga to tworzenie partnerskich relacji nie tylko w obrębie sektora publicznego, ale również we współdziałaniu z organizacjami z innych sektorów. Artykuł systematyzuje wiedzę dotyczącą współpracy międzysektorowej, jest przy tym próbą uporządkowania nurtów badawczych w tym obszarze. Artykuł powstał jako wynik przeprowadzonych badań literaturowych, mających charakter systematycznego przeglądu dostępnych źródeł – baz danych agregujących publikacje naukowe w przedmiotowym zakresie. W artykule przedstawiono zintegrowany przegląd zagadnień dotyczących współpracy międzysektorowej pozwalający ustanowić podstawę dla przyszłych badań.
EN
The purpose of the author was to indicate the deficiency of development management instruments currently used to the territorialization of policies in stimulating intra- and intersectoral partnership cooperation. Her reflections were based on the results of research commissioned by the Polish Ministry of Development and Investment by a team in which the author participated. These studies have revealed that the weakest impacts of the so-called territorial instruments include the ability to mobilize various stakeholder groups to take action and to create partnership cooperation. Against this background, the author has undertaken the analysis of the potential impact of territorial tools on the partnerships development and has attempted to present recommendations for practice and further research in this area.
PL
Wzrost gospodarczy, dokonujący się m.in. przez wzmacnianie stopnia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, nie powinien być definiowany jako cel sam w sobie, ale rozumiany jako istotny element procesu podnoszenia poziomu dobrostanu społecznego. Do rozwoju kraju, zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i społecznym, znajdującego swój wyraz w podwyższeniu jakości życia, w zasadniczy sposób przyczynia się rozwój kapitału społecznego z całą jego złożonością obejmującą komunikację, kreatywność, kompetencje społeczne, współdziałanie czy partycypację. Podkreślić tu należy, że tak definiowane współdziałanie czy relacje sieciowe nie są prostą sumą pojedynczych zdolności i działań przedsiębiorczych jednostek danej społeczności. Wskazane w zakresie niniejszego artykułu procesy kreowania partnerstw, wzmacniania potencjału partnerów społecznych i gospodarczych oraz wykorzystania funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wpisują się w optykę związaną z analizą sprawności instytucjonalnej, zmiany instytucjonalnej oraz rozwoju społeczno-gospodarczego, których celem jest zwiększanie efektywności i skuteczności działań publicznych. W artykule zostały również zawarte rekomendacje dla administracji rządowej oraz władz regionalnych w zakresie sposobów rozwijania potencjału partnerów społecznych w ramach nowej perspektywy 2014-2020 oraz stymulowania rozwoju współpracy z administracją publiczną. Ponadto wskazano metodykę tworzenia i działania partnerstw dotyczącą wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na poziomie regionalnym. Omówiono także możliwości aplikacyjne w ramach inicjatywy europejskich partnerstw innowacyjnych.
EN
Economic growth, such as by strengthening the degree of innovation and competitiveness of the Polish economy, it should not be defined as an end in itself, but understood as an essential part of the process of raising social well-being. The development of the country, both economically and socially, contributes to the development of social capital, with all its complexity including communication, creativity, social competence, cooperation and participation. It should be emphasized that the defined interaction or network relationships are not simply the sum of individual capabilities and entrepreneurial actions of individuals in a given community. The processes of creating partnerships, empowering the social and economic partners, and the use of structural and investment funds, as indicated in the article, are integral to the analysis of institutional efficiency, institutional change and socioeconomic development to increase the efficiency and effectiveness of public action. The article also includes recommendations for government administration and regional authorities on how to develop the capacity of the social partners within the new 2014-2020 per spective and to stimulate the development of cooperation with the public administration. In addition, the methodology for the creation and operation of partnerships regarding the use of structural and investment funds at regional level was indicated. The application possibilities of the European Innovation Partnerships initiative were also discussed.
PL
Koncepcja organizacji turkusowej jako nowy typ organizacji wyznacza nowy paradygmat tzw. organizacji samozarządzającej się. Podstawą tego paradygmatu jest upodmiotowienie pracownika, który zyskuje poczucie wagi i znaczenia tego, co robi w firmie. Oznacza to zmianę relacji, ponieważ pracownik staje się partnerem, z czasem także współwłaścicielem firmy, mającym wpływ na podejmowane decyzje. Partnerstwo w organizacji turkusowej posunięte jest bardzo daleko, oznacza to, że w takiej organizacji w zasadzie nie ma lidera, a poszczególni pracownicy przyjmują funkcje w zależności od tego, co potrafią robić i jaka jest potrzeba firmy. Organizacja turkusowa oparta jest na zaufaniu, słuchaniu oraz efektywnej komunikacji. Ma tu miejsce daleko idące upełnomocnienie pracownika. Celem artykułu jest wskazanie na znaczenie i cechy zielonej organizacji jako podstawy dla tworzenia organizacji turkusowej. Metody badawcze zastosowane w pracy to krytyczna analiza dostępnej literatury oraz wnioskowanie. Struktura artykułu obejmuje wskazanie na zieloną organizację jako podstawę dla tworzenia organizacji turkusowej. Ponadto przedstawiono istotę i cechy charakterystyczne organizacji turkusowej. Przedstawiono wyniki badań F. Laloux dotyczące organizacji turkusowych oraz wskazano zasady, na których budowane są organizacje turkusowe. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że organizacja turkusowa stanowi przejaw nowego podejścia do zarządzania organizacjami funkcjonującymi w warunkach zmienności. Zarządzanie turkusowe, oparte na samoorganizowaniu się, przynosi określone korzyści firmom, które zdecydują się „pracować inaczej”, zgodnie z koncepcją F. Laloux, autora książki „Pracować inaczej”.
EN
The concept of turquoise organization marks the coming of a new paradigm of self-managing organization. The basis of this paradigm is the empowerment of employees who gain the sense of gravity and importance of what they do in the company. This means changing the rules of employee-employer relationship because the employee becomes a partner and, over time, also co-owns the company, influencing company’s decisions. The aforementioned partnership is far-fetched, meaning that there is basically no distinct leader. Individual employees assume numerous functions and roles depending on individual abilities and skills and what the company actually needs. Turquoise is based on trust, listening and effective communication and widespread empowerment of employees. The purpose of this article is to portray the importance and characteristics of green organization as a basis for emergence of turquoise organization. Research methods used are critical analysis of available management literature and inference. The structure of the article consists of green organization as the basis for creating turquoise organization, the essence and characteristics of turquoise organization, the results of the study by F. Laloux on turquoise organizations and the principles on which turquoise organizations are built. The results of the study prove that turquoise organizations provide a novel approach to managing organizations in fastchanging economic and business environment. ‘Turquoise management’ offers specific benefits to companies that choose to reinvent themselves as F. Laloux, the author of ‘Reinventing organizations’, put it.
PL
Artykuł stanowi analizę decyzyjną partnerstwa energetycznego Federacji Rosyjskiej z Republiką Federalną Niemiec oraz Republiką Francuską. Analizie zostały poddane determinanty wpływające na charakter obustronnej współpracy. Praca ukazuje występujące zależności energetyczne z perspektywy wybranych państw oraz cele polityki Federacji Rosyjskiej, a także odpowiada na pytanie o przyczynę podejmowanych działań. Celem pracy jest również analiza korelacji zachodzącej między pozycją polityczną państwa w UE a charakterem partnerstwa energetycznego z Rosją, jak również analiza sektorów gazu ziemnego poszczególnych państw.
XX
Article constitutes an analysis of the gas partnership of the Russian Federation with the Federal Republic of Germany and the French Republic. The analysis concerns on the determinants which have an impact on the character of bilateral cooperation. The paper shows energy dependency from the perspective of selected countries and the perspective of political objectives of the Russian Federation. The article also contains the causes of decisions taken by Russia. The aim of this study is also to analyse the correlation between the political position in the European Union and the character of the energy partnership with Russia as well as the analysis of the natural gas sectors in selected countries.
EN
Partnership of public and private sectors (hereinafter – PPP) has been becoming the object of scientific research more and more frequently in Lithuania and Poland. It is analyzed with regard to various approaches. Similarly to other countries, the demand for investments to improve quality of public services and their development is growing. However, public sector has limited possibilities to allocate sufficient financing for this purpose; therefore new means and possibilities are searched for to achieve these goals. In the authors’ opinion, the PPP implementation is still innovation in Lithuania and Poland, although more and more projects have been implemented in the institutions of public sector in cooperation with public sector in attempt to regulate legally the area of contractual relations between the public and private sectors. The article has analyzed theoretical aspects of PPP and presented description of different roles of various interest groups in the PPP process. With regard to the data of theoretical analysis and empiric data, the PPP forms were named and justified, and the practical possibilities of application of the aforementioned forms were suggested.
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest formą współpracy umożliwiającą intensyfikację rozwoju społeczno gospodarczego. Stało się ono alternatywą dla świadczenia usług publicznych zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym, a ponadto, w kontekście Polski jest jedną z metod współfinansowania wielu inwestycji samorządowych z zakresu infrastruktury transportowej, energetycznej, czy kulturowo-sportowej. Artykuł przedstawia teoretyczne aspekty funkcjonowania PPP w Polsce i na Litwie, przedstawia dane liczbowe informujące o skali współpracy między sektorem publicznym i prywatnym. Celem artykułu jest przedstawienie istoty PPP w Polsce i na Litwie oraz wskazanie praktycznych rekomendacji dla dalszego istnienia tej formy współpracy międzysektorowej.
EN
Process of rural areas development becoming more open and complex. Impact of stakeholders is getting more clear and transparent for decisions and acts which are done in rural areas. Success and effectiveness of development initiatives ensuring stakeholder’s goals that need to be linked with development purposes of rural organizations, which are implemented acting in partnership. Partnership organizational mechanism synchronizes actions and interactions of stakeholders and other elements of the mechanism, organizational changes and also combines interests of stakeholders and motivates them to engage and participate in rural development initiatives in order to solve existing problems. The purpose of this article – to define partnership organizational mechanism and determine stakeholders related with mechanism’s functioning. During the investigation the evolution of the mechanism concept was analyzed, that created preconditions for creation of concept of partnership organizational mechanism in rural areas development. The missions analysis of Lithuania’s 51 local action groups development strategies (2007–2013 year) allowed to identify stakeholders, that are related to partnership organizational mechanism functioning in rural areas development.
PL
Proces rozwoju obszarów wiejskich staje się bardziej otwarty i złożony. Wpływ zainteresowanych stron jest coraz wyraźniejszy i przejrzysty w przypadku decyzji i działań podejmowanych na obszarach wiejskich. Sukces i skuteczność inicjatyw rozwojowych zapewniających cele interesariuszy, które muszą być powiązane z celami rozwojowymi organizacji wiejskich, są realizowane w partnerstwie. Mechanizm organizacyjny partnerstwa synchronizuje działania i interakcje interesariuszy oraz innych elementów mechanizmu, zmiany organizacyjne, a także łączy interesy zainteresowanych stron i motywuje ich do angażowania się, jak również uczestnictwa w inicjatywach rozwoju obszarów wiejskich w celu rozwiązania istniejących problemów. Cel tego artykułu to zdefiniowanie mechanizmu organizacyjnego partnerstwa i określenie interesariuszy związanych z funkcjonowaniem tego mechanizmu. W trakcie badania przeanalizowano ewolucję koncepcji mechanizmu, która stworzyła wstępne warunki dla koncepcji partnerstwa mechanizmu organizacyjnego w rozwoju obszarów wiejskich. Analiza misji 51 strategii rozwoju lokalnych grup działania Litwy (lata 2007-201 ) pozwoliła zidentyfikować interesariuszy, którzy związani są z funkcjonowaniem mechanizmu organizacyjnego partnerstwa w rozwoju obszarów wiejskich.
EN
Background: Nowadays LSPs face an increasingly competitive environment in which a strategy to focus on existing customers by satisfying and sustaining them has been proved to be more successful than trying to get the small share of customers that have not yet outsourced any logistics activities. To be able to keep and grow the customers, LSPs have to overcome a number of barriers, align with customers and innovate. However, there is still a lack of understanding when, with what type of customers, and how LSPs can effectively leverage customer integration within Innovation Alignment for successful innovation. The purpose of the paper is to: present the concept of logistics innovation and its role in creating customer satisfaction, point a number of barriers to LSPs' innovativeness, and analyze the role and characteristics of relationship innovation alignment when developing and implementing innovative logistics services. Methods: The research adopts a two-stage effort, with Stage 1 being focus groups with LSPs and their customers, and Stage 2 being a theory-testing survey. Up to now, focus groups, survey development, and survey pre-tests with LSPs senior executives have been completed. Conducting the survey and collecting data is in progress. To illustrate the preliminary findings from the American market, case studies in the European surrounding, describing cooperation between LSPs and their customers on logistics innovations, were prepared. Results: Aligning with a customer when pursuing something new is a crucial success factor in logistics sector, especially when pursuing and developing a radical tailored service innovation. The Innovation Alignment should embrace managerial as well as relational mechanisms. Conclusions: LSPs, compared to other industries, are not very innovative. However, logistics managers should try to overcome barriers and proactively develop and implement logistics service innovations. The preliminary results of the research have already shown that integrating customers into the logistics innovation process could increase their satisfaction and enhance the innovation performance of LSP.
PL
Wstęp: Współcześnie operatorzy logistyczni funkcjonują w bardzo konkurencyjnym środowisku, w którym strategia koncentracji na dotychczasowych klientach, zaspokojeniu ich potrzeb i dzięki temu zatrzymaniu ich, okazuje się być bardziej skuteczna niż próba pozyskania nowych zleceniodawców, którzy nigdy wcześniej nie współpracowali z operatorami logistycznymi. Praktyka pokazuje, iż, dążąc do zatrzymania i zwiększania udziału w kieszeni klienta, operatorzy logistyczni muszą pokonać szereg barier, wejść w sojusz z klientami i stać się innowacyjni. Głównym pytaniem badawczym jest kiedy, z jakiego typu klientami i w jaki sposób operatorzy powinni współpracować, aby osiągnąć sukces innowacyjny. Celem artykułu jest: zaprezentowanie koncepcji innowacji logistycznych oraz ich roli w kreowaniu satysfakcji klienta, wskazanie na liczne bariery na drodze do innowacyjności operatorów logistycznych oraz przeanalizowanie roli i elementów składowych relacyjnego sojuszu innowacyjnego, gdy operator rozwija i wdraża innowacyjne usługi logistyczne. Metody: Badanie składa się z dwóch etapów: fazy pierwszej - zogniskowanych wywiadów z operatorami logistycznymi i ich klientami oraz fazy drugiej - kwestionariusza ankietowego, pozwalającego przetestować model współpracy nad innowacją. Do chwili obecnej przeprowadzono zogniskowane wywiady, przygotowano kwestionariusz ankiety oraz pilotaż ankiety wśród naczelnej kadry kierowniczej wybranych operatorów logistycznych. Zbieranie danych jest w trakcie. Celem zilustrowania wstępnych wyników badań prowadzonych na rynku amerykańskim, opracowano europejskie studia przypadków opisujące współpracę operatorów logistycznych z ich klientami nad innowacją. Wyniki: Sojusz z klientem, gdy firma wypracowuje innowacje jest ważnym czynnikiem sukcesu w usługach logistycznych, zwłaszcza w pracy nad radykalną usługą innowacyjną szytą na miarę potrzeb klienta. Sojusz innowacyjny powinien obejmować zarządcze i relacyjne mechanizmy. Wnioski: Operatorzy logistyczni, w porównaniu do innych branż, są raczej mało innowacyjni. Jednakże menedżer logistyczny powinien spróbować pokonać te bariery i proaktywnie opracować i wdrożyć innowacyjne usługi logistyczne. Wstępne wyniki badań pokazały, że włączenie klientów w proces innowacji logistycznej może spowodować wzrost satysfakcji klienta i poprawić wynik innowacyjny operatora logistycznego.
PL
Współcześnie, ze względu na szybkość zmian, jakie dokonują się w naszym otoczeniu, rosnące koszty, ryzyko niepowodzenia, realizacja złożonych projektów inwestycyjnych bez współpracy z tym dynamicznym otoczeniem jest praktycznie niemożliwa. Wychodząc od powyższych stwierdzeń nakreślono, że przedmiotem rozważań w niniejszej publikacji będą związki kooperacyjne w układzie dostawca - wytwórca. W związku z tym za zasadne uznano zidentyfikowanie obszarów w działalności przedsiębiorstwa istotnie implikowanych tworzeniem rozbudowanych układów kooperacyjnych. Podjęto badania, których zasadniczym celem wyznaczono ustalenie skali wpływu współpracy ze stałymi dostawcami na określone obszary działalności przedsiębiorstwa. Istotne z punktu widzenia realizowanych badań było także określenie istoty i znaczenia podstawowych barier w podejmowaniu stałej współpracy przez wytwórców badanego sektora.
EN
Currently, due to the rapid changes taking place in our environment, rising costs, and a risk of failure, the implementation of complex investment projects without cooperation with this dynamic environment is virtually impossible. Beyond the above considerations, it was determined that the subject of considerations of this paper will include cooperative ties in the supplier - manufacturer relation. Therefore, it was considered appropriate to identify the areas of the company activity, which are actually implied by the creation of complex cooperative relations. The research, the main purpose of which is to specify a scale of impact of cooperation with regular suppliers on specific areas of the company activity, was carried out. The determination of the nature and significance of fundamental barriers in establishing permanent cooperation by manufacturers of the tested sector was relevant in terms of the executed research.
PL
Odnawialne źródła energii, to szansa nie tylko do poprawy efektywności energetycznej indywidualnych odbiorców, ale również do poprawy budżetu jednostek samorzą- dowych. Jednostki samorządowe mają obowiązek zapewnienia świadczenia usług mieszkańcom, w postaci finansowania zadań oświatowych, zadań z zakresu kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa przeciw pożarowego, oświetlenia ulicznego itp. Budżety jednostek samorządowych rzadko są dopinane dotacjami rządowymi czy wpływami z podatków. W celu poprawy sytuacji budżetowej w sferze energetycznej, w województwie lubelskim 5 gmin utworzyło partnerstwo samorządowe o nazwie „Dolina Zielawy”, celem którego była m.in. poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie energii słonecznej. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję efektywności energetycznej w „Dolinie Zielawy” przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
EN
Renewable energy sources is an opportunity not only to improve the energy efficiency of individual customers, but also to improve the budget of local communities. Local communities have an obligation to ensure the provision of services for citizens, in the form of financing of educational tasks, tasks in the field of culture, health protection, social welfare, safety against fire, street lighting, etc. The budgets of local communities are rarely buttoned government grants or tax revenues. In order to improve the budgetary situation in the energy sector, in the Lublin Voivodeship of 5 local municipalities have formed a partnership called the "Valley of Zielawa", the aim of which was, inter alia, improving energy efficiency through the development of solar energy. This paper presents an analysis of energy efficiency in the "Valley of Zielawa" using solar collectors and photovoltaic systems.
PL
Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG) jest integralnym elementem terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek i instytucji wojskowych. Celem powołania WOG było rozdzielenie zadań finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych jednostek wojskowych. W artykule podkreślono znaczenie współpracy między zabezpieczającymi i zabezpieczanymi. Współpraca oparta na partnerstwie i empatii to klucz do sukcesu.
EN
Military Support Unit is an integral part of the territorial support system servicing the military units and the institutions. The purpose of creation of the Military Support Unit was the separation of financial and economic issues from operational and training tasks of the military units. The article highlights the importance of cooperation between both supporting and supported parts. Cooperation based on partnership and empathy is the key to success.
PL
Artykuł podejmuje problematykę relacji logistycznych między producentami branży metalowej, a ich dostawcami. Coraz częściej producenci podejmując decyzje dotyczące przedsiębiorstwa, zwracają uwagę na budowę i doskonalenie relacji logistycznych, które mogą stać się jednym z kluczowych determinant decydujących o jego obecności na rynku. Celem artykułu jest identyfikacja czynników relacji logistycznych zachodzących w łańcuchu dostaw oraz ocena ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
EN
The paper concerns the issues of logistic nature relationship between manufacturers working in the metal industry and their suppliers. More often taking decisions concerning the company one should keep in mind the relationship between the supplier and recipient, which are an essential part of determining its market presence. The purpose of this paper is to determine the factors of logistical relationship between the supplier and the recipient and their impact on strategy and appropriate use of knowledge in the enterprise.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę relacji występujących pomiędzy odbiorcami a dostawcami ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa. Zwrócono uwagę na obszary, które wpływają na kształtowanie tych relacji i konieczność ich ciągłego doskonalenia. Zaprezentowane zostały wyniki badania opartego na ocenach rankingowych. Przy czym zbadano ogólną tendencję sektora metalowego w kontekście konieczności wprowadzenia zmian w istniejących relacjach. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród wybranych pracowników dziesięciu przedsiębiorstw zidentyfikowano główne efekty, jakie przynoszą przedsiębiorstwom wzajemne relacje ze swoimi kontrahentami.
EN
This paper presents the characteristics of relationships occurring between customers and sup-pliers with particular emphasis on partnership. Attention was paid to areas that affect the development of these relationships and the necessity of their continuous improvement. The article presents the results of a study based on the evaluations of rankings. General trend in the metal sector in the context of the need to improve the existing relationships was examined. Based on survey conducted among selected employees of the ten companies the main effects that bring companies to the mutual relationships with its partners have been identified.
PL
Jedną z ośmiu fundamentalnych zasad zarządzania jakością jest zasada obustronnych korzystnych powiązań z dostawcami. Sygnalizuje ona potrzebę współpracy z dostawcami w szerszym zakresie, niż wynika to z podstawowych relacji związanych z nabywaniem dóbr. Niestety proces integracji jest dość złożony i czasochłonny i nie zawsze możliwy do realizacji gdyż o jego skuteczności decyduje wiele czynników. Celem artykułu jest zaprezentowanie sposobów, których stosowanie zdaniem autorów powinno przełożyć się pozytywnie na zacieśnianie relacji z dostawcami oraz podnieść skuteczność i efektywność funkcjonowania łańcucha dostaw.
EN
One of the eight fundamental quality management principles is the principle of mutual beneficial relationships with suppliers. It signals the need to cooperate with suppliers in a wider range than it results from the basie relationships involved in purchasing goods. Unfortunately, the integration process is quite complex and time-consuming and not always feasible for realization because of its effectiveness depends on many factors. The purpose of this article is to demonstrate methods which application according to the authors, should result in a positive impact on strengthening relationships with suppliers and improve the efficiency and effectiveness of the supply chain.
EN
A logistics centre is a spacious area with appropriate organization and infrastructure allowing various independent entrepreneurs to perform actions on the cargo flow, related to its storage and movement between senders and receivers, including support services for intermodal transport and performing tasks with the resources used for these purposes. Any model of cooperation between enterprises involved in the design and implementation of set goals and the investment in a logistics centre includes a number of common stages, with the exception of the initial phases of cooperation. The stages of the implementation of cooperation include planning the scope of work, negotiation and the signing of the agreement, implementation and its associated supervision, continuation and finally modification or termination of cooperation. In this article, the various stages of cooperation of companies participating in this project are analysed individually. General scheme of the planning area and equipment, a model of the design, the planning phase of the logistics centre; the stage of implementation and control and stage of summarizing cooperation; the location of logistics centres from a micro-spatial aspects are presented in the paper.
PL
Negocjowanie kontraktu jest konfrontacją oczekiwań i możliwości obydwu stron w celu osiągnięcia kompromisu gwarantującego korzyści zainteresowanym współpracą partnerom. Jednoznaczność w rozumieniu zadań przez obydwu partnerów biznesowych pozwala na prawidłowe określenie celu umowy i zbudowania struktury zakresu współpracy. Ważne jest monitorowanie przyjętych mierników efektów współpracy (KPI). Jednakże popełnianych jest wciąż szereg błędów w zarządzaniu kontraktem outsourcingowym. Dlatego warto analizować najczęstsze pułapki outsourcingu, a pewne symptomy jakości relacji we współpracy można dostrzec już na etapie negocjacji warunków przyszłego kontraktu.
EN
Negotiating a contract is a confrontation of expectations and capabilities of both parties to reach a compromise guaranteeing benefits to partners interested in cooperation. Uniqueness within the meaning of tasks by both business partners allows building the correct structure and scope of the contract. It is important to monitor the effects of cooperation adopted measures (KPIs). However, it is still committed a number of errors in the management of the outsourcing contract. Therefore, we analyze the most common pitfalls of outsourcing, and some symptoms of the quality of relationships in co-operation can be seen already at the stage of negotiating the terms of a future contract.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.