Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efektywność produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This article presents the results of research conducted within a medium-sized company specializing in designing and producing mechanical appliances upon request. The authors investigated potential manufacturing costs savings per-unit, obtained as a result of changing production strategy from single unit to micro batch production. The research was inspired by concept of product modularity in terms of Mass Customization strategy. Since products redesigning along with this concept, under conditions of engineer-to-order companies is a difficult and time consuming process, the authors purpose was to highlight its potential manufacturing benefits in real production system. This research gave universal benchmark for engineer-to-order companies, hesitating whether to begin transition to mass customizer. While supervising the production system, a series of experiments has been carried out in order to analyze time reduction of production cycle for per-unit manufacturing of mechanical parts in single unit production and micro batch of three pieces.
2
Content available remote Impact of micro-stoppages on overall equipment effectiveness measure
EN
The basic activity carried out in the aluminium sections manufacturing market is the extrusion process. The large demand for aluminium products makes it very important for entrepreneurs to achieve the highest possible production effectiveness, expressed in product tons manufactured within a unit of time. The recognition of the factors affecting the machine operation time losses is a valuable source of information that creates the opportunity to introduce changes improving production effectiveness. One of the identified factors affecting production effectiveness, specified through the OEE (Overall Equipment Effectiveness) measure, are micro-stoppages, the impact of which is rarely noticeable due to the difficulty in their recording. However, it is extremely important due to the total machine operation time losses. For the purpose of analysing micro-stoppages in selected machines in this paper, the authors used testing tools for the quantitative statistical analysis as well as Pareto charts.
PL
Czynnikiem mającym bardzo istotny wpływ na parametry pracy kotła fluidalnego jest jakość dostarczanego do niego węgla. W pracy dokonano analizy pracy bloku energetycznego opartego na nadkrytycznym kotle fluidalnym spalającym różne gatunki węgli energetycznych. Celem analizy była identyfikacja przyczyn zaniżeń mocy bloku, awarii układu podawania paliwa oraz ich zależność od rodzaju spalanych miałów energetycznych. Dokonano także porównania parametrów eksploatacyjnychbadanego kotła z wybranych dwóch miesięcy (letni i zimowy), z planami produkcyjnymi. Wstępna analiza wykazuje uzależnienie ilości wyprodukowanej energii elektrycznej od rodzaju i jakości spalanych paliw, a tym samym stopnia realizacji planu produkcji oraz kosztów wytwarzania. Docelowe ustalenie właściwego składu i jakości mieszanek paliwowych powinno umożliwić wydłużenie czasu pracy bloku. Powinno wpłynąć także na wzrost ilości produkowanej energii elektrycznej, obniżenie awaryjności układu podawania paliwa, a tym samym poprawę dyspozycyjności oraz obniżenie kosztów eksploatacji. Prezentowane wyniki stanowią pierwszą fazę prac, których celem jest określenie wpływu rodzaju węgla (jego parametrów) na wielkość i koszty produkcji energii elektrycznej. Dodatkowym celem analizy jest także identyfikacja ogniw o najmniejszej dyspozycyjności w układzie podawania paliwa wraz z określeniem przyczyntego stanu.
EN
The factor having a very significant impact on the performance parameters of a fluidized bed boiler is the quality of coal supplied to it. The paper analyzes the work of an power unit based on a supercritical fluidized bed boiler burning various types of energy coals. The purpose of the analysis was to identify the reasons for the reduction of the unit, failure of the fuel giving system and their dependence on the type of culm coal burned. A comparison of the operating parameters of the tested boiler from the selected two months (summer and winter) with production plans was also made. Preliminary analysis shows the dependence of the amount of electricity produced on the type and quality of fuels burned, and thus the degree of implementation of the production plan and production costs. Target determination of the correct composition and quality of fuel mixtures should allow extension of the unit's operating time. It should also increase the amount of electricity produced, reduce the failure of the fuel giving system, thereby improving availability and reducing operating costs. The presented results constitute the first phase of work aimed at determining the impact of the type of coal (its parameters) on the volume and costs of electricity production. An additional purpose of the analysis is also to identify the nodes with the lowest availability in the fuel giving system together with the reasons for this condition.
PL
W artykule przedstawiony został stan aktualny w zakresie struktury produkcji zakładów wzbogacania węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem wydajności, zakresu ziarnowego wzbogacanego urobku oraz typu zastosowanych urządzeń. Zebrane dane zostały przedstawione w układzie tabelarycznym dla każdej funkcjonującej na rynku polskim spółki węglowej. Zaprezentowany został również uproszczony blokowy schemat technologiczny zakładów wzbogacania węgla energetycznego i koksowego. W oparciu o przedstawione dane opisane zostały planowane potrzeby i trendy w zakresie zwiększenia efektywności produkcji, minimalizacji zużycia wody oraz bezpieczeństwa pracy. Przedstawiona została również lista niezbędnych do podjęcia prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie oraz wykaz głównych czynników determinujących rozwój technologiczny zakładów wzbogacania węgla kamiennego
EN
The article presents current state of the structure of hard coal enrichment plants in Poland, taking the capacity, the range of grain enrichment and the type of equipment used into account. This data were presented in a tabular format for each Polish Coal Company operating on the Polish market. The article was also present simplified: flow sheet of the steam and coking coal enrichment system. Based on the presented data, the planned needs and trends were described in terms of increasing production efficiency, minimizing water consumption and safety of work. A list of research and development works which must be undertaken were also presented as well as factors determining the technological development of the processing plants
5
Content available remote Czystość hali produkcyjnej – jak wpływa na efektywność?
PL
Efektywność zespołów produkcyjnych zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych czynników są warunki pracy. Zapewnianie czystości hali produkcyjnej w sposób odpowiedni i wystarczający każdego dnia wpływa na efektywność pracy zespołu. Miejsce pracy powinno być zachęcające, schludne i bezpieczne. Musi być także dostępne oraz utrzymane w odpowiednim stanie organizacji wtedy, gdy jest to wymagane. Planowanie sprzątania hali produkcyjnej nie jest więc tematem błahym, a jego wdrożenie okazuje się niejednokrotnie przysparzać firmom wielu zmartwień.
PL
W artykule przedstawiono analizę prawną obowiązujących zasad przyłączania i rozliczania mikroinstalacji fotowoltaicznej współpracującej z siecią elektroenergetyczną oraz zaprezentowano wyniki analizy ekonomicznej instalacji, mającej na celu zobrazowanie efektywności eksploatacji tego typu źródła wytwarzania.
EN
The article presents a legal analysis of the current rules for connecting and accounting for photovoltaic micro-installations co-operating with the power grid. The paper presents the results of the economic analysis of the installation which shows the efficiency of exploitation of this kind of production source.
7
Content available remote Efektywny model jakości logistyki i poprawy ochrony środowiska w cementowni
PL
Przedmiotem badań była poprawa efektywności produkcji i bezpieczeństwa procesowego na poziomie zarządzania przez zastosowanie nowych zasad logistyki. Opracowany system obejmuje cementownię CF, wytwarzającą cement i kooperującą zarówno z hutami, jak i ze spalarniami odpadów komunalnych znajdującymi się w tym samym regionie. Cementownia stosuje efektywny model logistyczny oraz ochronę środowiska.
EN
Industrial prodn. of cement was modeled from logistic point of view to improve the process operability, prodn. stability, supply flexibility and degree of capacity utilization as well as to decrease the storage costs and energy consumption under economic conditions of Slovak Republic.
PL
W artykule przedstawiony zostanie stan aktualny w zakresie struktury produkcji zakładów wzbogacania węgla kamiennego w Polsce z uwzględnieniem wydajności, zakresu ziarnowego wzbogacanego urobku oraz typu zastosowanych urządzeń. Dane te zostaną podane w układzie tabelarycznym dla każdej funkcjonującej na rynku polskim spółki węglowej. Zaprezentowane zostaną również uproszczone blokowe schematy technologiczne zakładów: wzbogacania węgla energetycznego o uziarnieniu powyżej 20 (10) mm, wzbogacania węgla energetycznego o uziarnieniu powyżej 0,1 (0,5) mm, wzbogacania węgla energetycznego w pełnym zakresie uziarnienia oraz wzbogacania węgli koksowych. W oparciu przedstawione dane opi-sane zostaną planowane potrzeby i trendy w zakresie zwiększenia efektywności produkcji, minimalizacji zużycia wody oraz bezpieczeństwa pracy.
EN
The article presents the current status in the scope of the production structure of hard coal enrichment plants in Poland, taking into account the efficiency, grain size of enriched run-of-mine and the type of equipment used. These data will be presented in a tabular format for each Polish Coal Company operating on the Polish market. Simplified technological schemes of coal preparation plants will also be presented: enrichment of steam coal with a grain size above 20 (10) mm, enrichment of steam coal with a grain size above 0.1 (0.5) mm, enrichment of steam coal in the full graining range and enrichment of coking coals in the full graining range. Based on the presented data, the planned needs and trends in the scope of increasing production efficiency, minimizing water consumption and work safety will be described.
PL
Inteligentne, cyfrowe obiekty wyposażone w mikroprocesory, sensory oraz przekaźniki transmisyjne niskiej mocy pozwalają im się komunikować z innymi obiektami (ang. anything) w każdym momencie (ang. anytime), niezależnie od lokalizacji (ang. anyplace), zbierać oraz analizować dane, tworząc inteligentną infrastrukturę Internetu rzeczy (ang. Internet of things). Prosumenci dostrzegający wartość we wdrażaniu i korzystaniu z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technology – ICT) realizują korzyści w wielu obszarach, m.in. obniżenia kosztów krańcowych produktów i usług, wykorzystania analityki Big Data w celu poprawy efektywności produkcji, wydajności, współdzielenia danych z innymi IoT prosumentami.
EN
Intelligent, digital buildings equipped with microprocessors, sensors and low power transmitters are objects that have network connectivity, allowing them to communicate (to send and receive data) anytime, anyplace with anything and anyone, creating the intelligent infrastructure of the Internet of Things. Prosumers perceiving value in implementing and use of modern Information and Communication Technologies (ICT) benefit in many areas, including a reduction in the marginal cost of products and services, use of Big Data analytics to improve efficiency of production, productivity, and sharing data with other IoT prosumers.
PL
Artykuł prezentuje metodę wykrywania nieszczelności instalacji podciśnienia za pomocą detekcji ultradźwięków. Metoda przynosi znaczne oszczędności w utrzymaniu zakładów i poprawia efektywność produkcji. Jest prosta i nie wymaga żadnych szkoleń czy przygotowania pracownika. Można ją wykonywać na pracującej instalacji, dzięki czemu instalacja jest na bieżąco monitorowana.
EN
Invalid organisation of the production environment in an enterprise is the cause of many disruptions during the implementation of production processes. Lean Management is aimed at improving processes and eliminating interference in accordance with the Kaizen principle. A significant element of management constantly analyses and measures the improved results. The article presents the results of the literature research from the scope of observation methods and measuring the effects of the use of Lean Management instruments in manufacturing companies.
EN
The aim of this work was to characterize the productivity of conducting organic production in farms oriented to milk production. The aim of this work was achieved by determining the productivity of some factors of production, i.e. land, labor and machinery. The scope of this work covered farms associated in a producer group from the Podkarpackie province. The analysis of the obtained results showed that the mean area of the studied farms was 37.37 ha UAA, and the average livestock density was 0.81 LU·ha-1 AL. The granted subsidies (which differentiated the obtained index of land productivity at a level of 2.58 thous. PLN·ha-1 AL) were a very important element from the point of view of production profitability.
PL
Celem pracy było scharakteryzowanie efektywności prowadzenia ekologicznej produkcji w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka. Aby zrealizować cel pracy określono produktywność wybranych czynników produkcji, tj. ziemi, pracy, oraz parku maszynowego. Zakresem pracy objęto gospodarstwa zrzeszone w grupie producenckiej z woj. podkarpackiego. W efekcie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że średnia powierzchnia badanych gospodarstw wyniosła 37,37 ha UR, a średnia obsada inwentarza żywego 0,81 DJP·ha-1 UR. Istotnym elementem z punktu widzenia opłacalności produkcji były pozyskane dopłaty, które różnicowały uzyskany wskaźnik produktywności ziemi na poziomie 2,58 tys.zł·ha-1 UR.
PL
Czy ograniczanie kosztów, skrócenie czasu produkcji i osiąganie lepszej jakości kruszyw jest możliwe bez ponoszenia kosztownych inwestycji? Japońska koncepcja Lean Manufacturing zakłada, że tak. Kluczowe jest rozwiązywanie problemów u źródeł i określenie kilku marnotrawstw - identyfikacja, na co tracimy czas, ludzi, energię, zasoby i pieniądze.
PL
System 5S to narzędzie służące do ciągłego doskonalenia, wykorzystywane z powodzeniem w Lean Management. Jego celem jest utworzenie przede wszystkim bezpiecznego, dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy. Metoda ta wywodzi się z Japonii, a w tamtejszych przedsiębiorstwach spopularyzował i wprowadził ją na początku lat 80. XX wieku Takashi Osada. Dziś koncepcja 5S z powodzeniem implementowana jest w polskich kopalniach odkrywkowych.
PL
Celem pracy było określenie przydatności nawozów wolnodziałających do optymalizacji efektywności produkcji selera korzeniowego w warunkach integrowanej produkcji. Doświadczenie założono na glebie o składzie granulometrycznym gliny średniej. Rośliną testową był seler korzeniowy odmiany Diamant. Do nawożenia użyto nawozu wolnodziałającego o zawartości składników nawozowych N - 18%, P - P2O5 - 5% i K - K2O - 11%, saletry amonowej, superfosfatu potrójnego granulowanego oraz soli potasowej. Doświadczenie obejmowało 13 poziomów nawożenia i obiekt kontrolny. Doświadczenie założono 2.05.2012, rośliny zebrano 29.10.2012. Czynnikiem doświadczenia było zróżnicowane nawożenie. Uprawę oraz ochronę roślin prowadzono w oparciu o metodykę integrowanej produkcji selera korzeniowego. Zastosowano nawozy konwencjonalne (superfosfat, sól potasowa oraz saletra amonowa) oraz kombinacje nawozów konwencjonalnych i nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników. We wszystkich poziomach nawożenia zastosowano nawożenie fosforowe, potasowe oraz mikroelementowe w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu roślin przy założonej wielkości plonu na poziomie 50 Mg · ha–1. Doświadczenie obejmowało 13 poziomów nawożenia i obiekt kontrolny. Na podstawie wyników przeprowadzonych doświadczeń obliczono wskaźniki obrazujące efektywność nawożenia azotowego: efektywność agronomiczną, współczynnik produktywności, efektywność fizjologiczną, efektywność odzysku oraz efektywność usunięcia. Plon roślin w obiekcie kontrolnym wynosił 32,1 Mg · ha–1. Nawożenie w ilości 200 kg agroblenu i pełnej dawki fosforu i potasu spowodowało zwiększenie plonowania o ponad 13 Mg. Największy plon, wynoszący 55,8 Mg · ha–1, uzyskano w obiekcie z dodatkiem 400 kg agroblenu i pełnej dawki fosforu i potasu. Najbardziej optymalne wartości wskaźników efektywności nawożenia uzyskano w obiektach z dodatkiem nawozu wolnodziałającego w ilości 200 i 400 kg · ha–1. Największy plon uzyskano w obiekcie nawożonym nawozami tradycyjnymi w ilości 150 kg N oraz pełnej dawki fosforu i potasu. Obliczone wskaźniki efektywności nawożenia sugerują, że optymalizacja nawożenia z udziałem nawozów wolnodziałających może kilkakrotnie poprawić efektywność nawożenia w stosunku do integrowanych metod produkcji z wykorzystaniem nawozów konwencjonalnych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że optymalizacja nawożenia w warunkach intensywnej produkcji może ograniczyć ilość rozpraszanych w środowisku składników nawet o 50% przy utrzymaniu wysokich plonów roślin.
EN
The aim of the research was to estimate the usage possibilities of slow-release fertilizers in the process of effectiveness optimalization of celeriac production within the system of integrated production. The granulometric composition of the soil where the experiment was set up equalled the composition of medium plasticity clay. The test was carried out with the use of ‘Diamant’ celeriac. A slow-release fertilizer, the components of which amounted to N - 18%, P - P2O5 - 5% and K - K2O - 11%, ammonium nitrate, granular triple superphosphate and potassium salt, was used in the fertilization process. The experiment, set up on May 5, 2012, concerned 13 levels of soil fertilization and a checkpoint. Yield was collected on October 29, 2012. The factor of the experiment was diverse fertilizing. Both the cultivation and the protection of plants were conducted with regard to the methodology of integrated production of celeriac. The plants were given treatment with conventional fertilizers (such as superphosphate, potassium salt and ammonium nitrate) and with a combinations of convantional fertilizers with slow-release fertilizers. Phosphorus, potassium and microelements were used at all levels of fertilization, in the amount required for the fertilization of plants with the predicted crop size of 50 Mg · ha–1. The experiment concerned 13 levels of soil fertilization and a checkpoint. On the basis of the results obtained, the indicators of nitrogen fertilizing effectiveness were calculated and they included: agronomic effectiveness, productivity indicator, physiological effectiveness, recycling effectiveness and elimination effectiveness. The crop at the checkpoint was 32.1 Mg · ha–1. Fertilizing with 200 kilograms of agroblen and a full dose of phosphorus and potassium resulted in yield increase of over 13 Mg. The highest yield, amounting to 55.8 Mg · ha–1, was obtained with the use of 400 kilograms of agroblen and a full dose of phosphorus and potassium. The fertilization effectiveness indicator values were most optimal on the areas where the slow-release fertilizer was added in the amount of 200 and 400 kg · ha–1. The highest yield was obtained on the area fertilized with conventional fertilizers in the amount of 150 kilograms of N and a full dose of phosphorus and potassium. The calculated fertilization effectiveness indicators show that the optimization of the fertilization process with the use of slow-release fertilizers may increase fertilization effectiveness several times as compared to the integrated production methods with the use of conventional fertilizers. The results of the research prove that the optimization of the fertilization process in intensive farming may decrease the amount of components diffused in the environment by 50 per cent, while retaining high yield.
PL
Analiza efektywności procesu produkcji jest problemem aktualnym zarówno z punktu widzenia rozważań naukowych, jak również praktyki gospodarczej. Doskonalenie efektywności wymaga jednak zastosowania odpowiednich narzędzi oceny. Zasadniczą trudność stanowi przede wszystkim właściwy dobór narzędzi wykorzystywanych w danym procesie produkcyjnym, przy założeniach obranej strategii przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule Autorzy zdecydowali się na przedstawienie w formie studium przypadku, wykorzystania mapy strumienia wartości, jako narzędzia służącego do oceny i analizy efektywności procesu produkcji.
EN
Analysis of the production process efficiency is the actual problem both from the point of view of scientific considerations, as well as economic practice. Improving efficiency, however, requires the use of appropriate assessment tools. The principal difficulty is the proper selection of tools used in the production process, the assumptions chosen business strategy. In this article, authors have chosen to present in the form of a case study, the use of value stream map as a tool for the evaluation and analysis of the production process efficiency.
PL
W dobie dynamicznie zmieniających się uwarunkowań rynkowych coraz ważniejszą rolę w skutecznym zarządzaniu procesem produkcji odgrywa analiza efektywności. Kompleksowa analiza efektywności procesu produkcji jest skomplikowanym działaniem kontrolingowym, głównie ze względu na brak precyzyjnego określenia jej zakresu. Z tego względu w literaturze przedmiotu można znaleźć dyskusje na temat efektywności ekonomicznej oraz efektywności operacyjnej. W niniejszym artykule poruszono problematykę związaną z wpływem standaryzacji pracy na liniach produkcyjnych na efektywność produkcji w aspekcie operacyjnym.
EN
In today's rapidly changing market environment an increasingly important role in the successful management of production processes is played by the analysis of efficiency. A comprehensive analysis of efficiency of the production process is a complicated activity of controlling, mainly due to the absence of a precise definition of the scope of such analyses. For this reason, in the literature, discussions on economic efficiency and operating efficiency are seen. In this article, the authors raise issues related to the impact of work standardization on the production efficiency in terms of operation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu wyposażenia technicznego gospodarstw rodzinnych, efektywności dysponowania nimi oraz zasobów w tych gospodarstwach. Badania przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z opisów działalności 46 gospodarstw rodzinnych w ramach projektu badawczego NCBiR nr NR 12 0043 06/2009. Zbiorowość gospodarstw podzielono na grupy i wyróżniono w nich trzy systemy produkcyjne: ekstensywny, konwencjonalny i intensywny. Podziału dokonano z zastosowaniem punktowej oceny intensywności organizacji produkcji według Kopcia. Określono wartość odtworzeniową parku maszynowego, nakładów pracy ręcznej i uprzedmiotowionej oraz wskaźników uzbrojenia technicznego i energetycznego. Efektywność wykorzystania technicznych środków pracy i nakładów energetycznych odniesiono do wielkości produkcji wyrażonej w jednostkach zbożowych [JZ·ha-1 UR] i dochodu rodziny rolnika [tys. zł·ha-1 UR]. Stwierdzono, że istnieje zależność między systemem gospodarowania a wskaźnikiem uzbrojenia technicznego i energetycznego. Stwierdzono również taką zależność w odniesieniu do efektywności produkcji i dochodu rodziny rolnika.
EN
Technical equipment level, efficiency of its disposal and work resources in the family farms were examined. Study was based on the data collected at description of activity in 46 family farms, realized within NCBiR research project No.120043.06/2009. All the farms were divided into groups and three production systems were identified: extensive, conventional and intensive one. Such a division was based on the score evaluation system according to Kopeć. Reproductive value of the machinery, hand labour and objectivized work inputs and indices of technical and energetic utilities were determined. Efficiency of using technical means of work and the energy inputs were related to production volume, expressed in cereal units per ha AL and to the farmer’s family income (thous. PLN·ha-1 AL). Relationship was stated between the management system and the index of technical and energetic utility level. Existing of such relationship was also stated with reference to production efficiency and the farmer’s family income.
PL
Produkcja i popyt krajowy na mięso od kilku lat są dość stabilne, ale zmienia się ich struktura. Szybko rozwija się produkcja i eksport mięsa drobiowego, wolniej wołowego, ale w sytuacji kryzysowej znajduje się produkcja wieprzowiny. Duży import wieprzowiny i przerób tego mięsa, skutkuje utratą samowystarczalności sektora. Przyczyną kryzysu w produkcji wieprzowiny są wysokie ceny pasz i wciąż rozdrobniona struktura producentów trzody, blokująca wzrost efektywności jej chowu. Coraz wyższe ceny płacone producentom żywca spowodowały obniżenie rentowności przetwórstwa i poziomu inwestowania, mogą także ograniczać popyt krajowy i konkurencyjność naszych producentów na rynku światowym.
EN
The production and the domestic demand on the meat for a few years have been quite stable, but their structure is changing. Production and export of poultry meat, more slowly of beef, is quickly developing but production of the pork is found in a deep crisis. High import of the pork and its processing results in the loss of the self-sufficiency of the sector. In the production of pork, high prices of fodders and a still fragmented structure of the pig producers, blocking the effectiveness of the progress in their management are the reasons for the crisis. Higher and higher prices paid to the producers of the livestock have caused lowering of the profitability of processing and the level of investing; they may also limit the domestic demand and the competitiveness of our producers on the world markets.
PL
W artykule przedstawiono metodykę wyznaczania podatku od niektórych kopalin (ustanowionego w Polsce ustawą z dnia 2 marca 2012 r.) w zależności od wartości parametrów makroekonomicznych. Na podstawie opublikowanych wyników uzyskanych przez Spółkę KGHM Polska Miedź S.A. za I kwartał 2012 roku zaprognozowano wynik ekonomiczny Spółki z produkcji miedzi i srebra otrzymanej z zasobów własnych w najbliższych latach, z uwzględnieniem podatku od kopalin. Pokazano wrażliwość wyniku ekonomicznego na zmiany parametrów makroekonomicznych.
EN
The article presents the methodology of determining the tax on certain minerals (set in Poland by the Act of March 2, 2012) depending on the value of macroeconomic parameters. On the basis of published results gained by the Company KGHM Polska Miedź S.A. for the first quarter of 2012, the economic result of the Company’s production of copper and silver received from its own resources in the coming years was estimated, including the tax on minerals. The article shows the economic result’s sensitivity to changes of the macroeconomic parameters.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.