Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laser triangulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ważnym problemem dotyczącym konstrukcji nowoczesnych turboodrzutowych silników lotniczych jest efektywne chłodzenie komór spalania, realizowane poprzez otwory efuzyjne. Kanały takie, drążone laserowo, stanowią jednak poważne wyzwanie metrologiczne ze względu na niewielką średnicę (poniżej 1 mm), nieregularny kształt i kątową orientację względem powierzchni. Pomiary metodami kontaktowymi CMM są więc czasochłonne, obarczone znaczną niepewnością pomiaru oraz ryzykiem uszkodzenia trzpienia pomiarowego. W artykule porównano dwie metody skanowania triangulacyjnego powierzchni komory spalania silnika z kątowymi otworami efuzyjnymi (w kierunku normalnym do powierzchni oraz współosiowo z otworem). Ponadto oceniono cztery opracowane algorytmy przetwarzania danych pomiarowych, których celem jest wyznaczenie położenia i średnicy otworów. Wskazano na problem zakłóceń dotyczących pomiaru i przetwarzania danych.
EN
An important problem of modern aero-engines’ construction is effective cooling of combustor liner attained by effusion holes. The laser-drilled channels are a critical metrological challenge resulting from their small diameter (below 1 mm), irregular shape and angular orientation to the surface. Hence, in this case, the tactile CMM measurement methods are timeconsuming, error-susceptible and hazardous to the measuring stylus. The paper compares two methods of triangulation scanning of the surface of the engine combustion chamber with angular effusion holes (according to normal to surface and coaxially with hole). Additionally, four algorithms for processing measurement data were developed and evaluated, aiming at determination of the position and holes diameter. The paper also discusses the problem of measurement and calculation disturbance.
EN
Intense advancement of optical measurement techniques, which is accompanied by the development of new calibration technologies and accuracy assessment methods determine new fields of necessary research and verification tests. In the Laboratory of Coordinate Metrology of the Cracow University of Technology (LCM CUT), works have been conducted for years dedicated to optical coordinate measurements. It was observed that certain external factors have a dominating influence in the context of value of received results. As a result, a cycle of research in operational conditions was performed, and the most important of them undergo a thorough analysis for exerting influence on the measurement result.
PL
Intensywny rozwój techniki pomiarów optycznych, któremu towarzyszy opracowywanie nowych technologii wzorcowania oraz metod oceny dokładności pomiaru, wyznacza nowe obszary koniecznych badań i testów weryfikacyjnych. W Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej na Politechnice Krakowskiej (LMW PK) od lat trwają prace poświęcone współrzędnościowym pomiarom optycznym, podczas których zaobserwowano dominację pewnych czynników zewnętrznych w kontekście wartości otrzymanego wyniku. W następstwie przeprowadzono cykl badań w warunkach eksploatacyjnych i poddano szczegółowej analizie kluczowe z nich pod kątem wywierania wpływu na wynik pomiaru.
EN
The measurement of the particle size distribution plays an important role in mineral processing. Due to the high costs and time-consumption of the screening process, modern machine vision methods based on the acquisition and analysis of recorded photographic images. But the image analysis methods used so far, do not provide information on the three-dimensional shape of the grain. In the coal industry, the application scope of these methods is substantially limited by the low reflectivity of the black coal particle surface. These circumstances hinder proper segmentation of coal stream surface image. The limited information contained in two-dimensional image of the raw mineral stream surface, makes it difficult to identify proper size of grains partially overlapped by other particles and skewed particles. Particle height estimation based on the shadow length measurement becomes very difficult in industrial environment because of the fast movement of the conveyor belt and because of spatial arrangement of these particles, usually touching and overlapping. Method of laser triangulation connected with the movement of the conveyor belt makes it possible to create three-dimensional depth maps. Application of passive triangulation methods (e.g. stereovision) can be impeded because of the low contrast of the black coal on the black conveyor belt. This forces the use of active triangulation methods, directly identifying position of the analyzed image pixel. High contrast of the image can be obtained by a direct pointwise laser lighting. For the simultaneous identification of the entire section of the raw material stream it is useful to apply a linear laser (a planar sheet of the laser light). There have been presented basic formulas for conversion of pixel position on the camera CCD matrix to the real-word coordinates. A laboratory stand has been described. This stand includes a linear laser, two high-definition (2Mpix) cameras and stepper motor driver. The triangulation head moves on the rails along the belt conveyor section. There have been compared acquired depth maps and photographic images. Depth maps much better describe spatial arrangement of coal particles, and have a much lower noise level resulting from the specular light reflections from the shiny fragments of the particle surface. This makes possible an identification of the coal particles partially overlapped by other particles and obliquely arranged particles. It enables a partial elimination or compensation of image disturbances affecting the final result of the estimated particle size distribution. Because of the possibility of the reflected laser beam overriding by other particles it is advantageous to use a system of two cameras. Results of the experimental research confirmed the usefulness of the described method in spite of low reflectance factor of coal surface. The fast detection of changes in particle size distribution makes possible an on-line optimization of complex technological systems - especially those involving coal cleaning in jigs - thus leading to better stabilization of quality parameters of the enrichment output products. An additional application of the described method can be achieved by measuring the total volume of the stream of the transported materials. Together with the measurement signal from the belt conveyor weight it makes possible to estimate the bulk density of the raw mineral stream. The low complexity of the signal processing in the laser triangulation method is associated with the acquisition of high contrast images and analysis based on simple trigonometric dependencies.
PL
Pomiar składu ziarnowego odgrywa istotną role w przeróbce surowców mineralnych. Ze względu na wysoką czasochłonność procesu przesiewania duże znaczenie nabierają metody wizyjne, oparte na akwizycji i analizie obrazów fotograficznych. Dotychczas stosowane metody analizy obrazu nie zapewniają informacji o trójwymiarowym kształcie ziarna. Zakres stosowania tych metod w przemyśle węglowym ograniczony jest niskim współczynnikiem odbicia powierzchni węgla utrudniającym właściwą segmentację obrazu. Ograniczenia dwuwymiarowego obrazu powierzchni strumienia materiału ziarnistego utrudniają identyfikację właściwego rozmiaru ziaren częściowo przesłoniętych przez inne ziarna oraz ziaren ułożonych ukośnie. Wyznaczanie wysokości ziaren na podstawie pomiaru długości cienia staje się w warunkach przemysłowych utrudnione przez szybki ruch taśmy przenośnika oraz przestrzenne ułożenie ziaren, często stykających się ze sobą. Metoda triangulacji laserowej w połączeniu z ruchem taśmy przenośnikowej umożliwia tworzenie trójwymiarowych map głębi. Zastosowanie metod triangulacji pasywnej (np. stereowizyjnych) jest utrudnione ze względu na niski kontrast obrazu czarnego węgla na czarnej taśmie przenośnika. Zmusza to do stosowania metod triangulacji aktywnej, bezpośrednio identyfikujących analizowany punkt obrazu. Duży kontrast przetwarzanych obrazów uzyskuje się za pomocą oświetlenia wiązką lasera. Dla jednoczesnej identyfikacji wysokości całego fragmentu strumienia materiału celowe jest zastosowanie lasera liniowego. Przedstawiono podstawowe zależności umożliwiające przeliczenie położenia punktów obrazu na przetworniku kamery na współrzędne w układzie rzeczywistym. Opisano stanowisko doświadczalne obejmujące laser liniowy, dwie kamery o rozdzielczości HD (2Mpix) oraz sterownik silników krokowych, przesuwających po szynach układ triangulacyjny nad taśmą przenośnika. Porównano uzyskane mapy głębi oraz obrazy fotograficzne. Mapy głębi znacznie lepiej opisują przestrzenne ułożenie ziaren oraz charakteryzują się mniejszym szumem wynikającym z odbicia światła od błyszczących fragmentów powierzchni ziaren. Pozwala to na identyfikację ziaren częściowo przesłoniętych przez inne ziarna oraz ziaren ułożonych ukośnie. Umożliwia to częściową eliminację lub kompensację zakłóceń wpływających na wynik analizy składu ziarnowego. Ze względu na możliwość przesłonięcia odbitej wiązki laserowej przez inne ziarna celowe jest zastosowanie układu dwóch kamer. Wyniki badań doświadczalnych potwierdziły użyteczność opisywanej metody dla węgla o niskim współczynniku odbicia światła. Szybkie wykrywanie zmian składu ziarnowego umożliwia optymalizację pracy złożonych układów technologicznych – zwłaszcza obejmujących wzbogacanie węgla w osadzarkach – prowadząc w ten sposób do lepszej stabilizacji parametrów jakościowych otrzymywanych produktów wzbogacania. Dodatkowym zastosowaniem opisywanej metody może być również pomiar objętości strumienia transportowanego materiału, co w połączeniu z sygnałami pomiarowymi z wagi taśmociągowej umożliwić może estymację gęstości nasypowej materiału ziarnistego. Mała złożoność przetwarzania sygnałów w metodzie triangulacji laserowej związana jest z wysokim kontrastem analizowanych obrazów oraz z wykorzystaniem nieskomplikowanych zależności trygonometrycznych.
PL
Ocena stanu lin stalowych metodą wizualna jest przedmiotem tego artykułu. Opisano w nim trójwymiarową metodę (3D) do stworzenia obrazu powierzchni liny. Do tego celu wykorzystano metodę tzw. triangulacji laserowej. Wytworzony sztuczny obraz powierzchni liny jest następnie wykorzystany do wyznaczania dwóch parametrów geometrycznych lin: długości skoku I średnicy. Na podstawie zmiany tych parametrów można wnioskować o aktualnym stanie liny. Przedstawiono też możliwości identyfikacji wad I nieciągłości występujących na powierzchni liny. Artykuł jest Ilustrowany przykładami z wykonanych badań. Przedstawiona metoda doskonale uzupełnia powszechnie stosowaną w badaniach lin stalowych metodę magnetyczną I nadaje się również do oceny lin włókiennych. Metoda jest przydatna do oceny trudno dostępnych lin pracujących w układach wielokrążkowych dźwigów, koparek górnictwa odkrywkowego, urządzeń off-shore itp.
EN
The paper discusses evaluation of the wire ropes visual method. Described method is three-dimensional (3D) laser triangulation which creates an image of the surface of the rope. The resulting artificial image of the surface of the rope is then used to determine the geometric parameters of ropes: the lay length and diameter. On the basis of changes in these parameters the current state of the rope is assessed. In the paper also the possibility of identifying defects and discontinuities occurring on the surface of the rope is presented. The article is illustrated by examples from research. The presented method is perfectly complemented by commonly used in practice magnetic method is also suitable for evaluation of fiber ropes. The method is very useful for the assessment of hard-working ropes of pulley systems in cranes, opencast mining excavators, off-shore equipment, etc.
EN
The paper concerns the influence of ambient lighting on the results obtained from laser scanning. The measurements were performed with different lightening conditions: absence of illumination, the glow-tube lamp, the halogen lamp and the mercury lamp. Illumination was controlled using a light meter. Also the influence of the exposure time on results was analysed. Obtained results were compared statistically. It was observed that the type of illumination influences significantly on RMS error of the measured line and on number of gathered points. Exposure time influences on both RMS error and number of points.
PL
Artykuł dotyczy wpływu oświetlenia zewnętrznego na wyniki uzyskane ze skanowania laserowego. Pomiary przeprowadzono w różnych warunkach oświetleniowych: brak oświetlenia, lampa jarzeniowa, lampa halogenowa i lampa rtęciowa. Oświetlenie było kontrolowane za pomocą luksometru. Wpływ czasu ekspozycji na wyniki był również analizowany. Uzyskane wyniki porównano statystycznie. Stwierdzono, że rodzaj oświetlenia wpływa znacząco na błąd RMS zmierzonej linii oraz na ilość zebranych punktów. Czas ekspozycji wpływa zarówno na błąd RMS jak i liczbę punktów.
PL
W zautomatyzowanych stanowiskach do napawania laserowego stosuje się obrabiarkę CNC lub robota. Jakość uzyskanej warstwy napawanej w dużej mierze zależy od dokładności pozycjonowania głowicy. Zmiany geometrii obiektu wynikające z naprężeń oraz masy napoiny mogą doprowadzić do znacznych, dynamicznych deformacji geometrii przedmiotu obrabianego. Zautomatyzowany system napawania powinien być wyposażony w system nadążnego pozycjonowania głowicy. Do określenia prawidłowej pozycji opracowano sensor triangulacyjny i algorytm dynamicznego dopasowania modelu obiektu. System pozycjonowania został zintegrowany z układem sterowania robota obróbkowego.
EN
Laser cladding is usually realized on a CNC machine or on a robotic arm. The quality of track depends on the accuracy of head’s positioning. Any change of its distance influences the track’s width. Inaccurate positioning causes irregularities of tracks arrangement and thus the layer thickness. Automated cladding system should therefore be equipped with a tracking system for positioning of the head. A dedicated vision system has been developed to determine the correct position of the head. It uses the laser triangulation principle and is equipped with an algorithm for fitting the workpiece’s model to the acquired 3D data. The positioning system has been integrated with the robot’s control system.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań dokumentujące wpływ chropowatości i kierunkowości struktury powierzchni na wyniki pomiarów realizowanych z zastosowaniem laserowej głowicy triangulacyjnej. Jako powierzchnię projekcji plamki lasera wykorzystano czoła trzech stalowych trzpieni obrobione poprzez toczenie, szlifowanie oraz elektrodrążenie. Każda z powierzchni charakteryzuje się odmiennym rodzajem tekstury wynikającym z kierunkowości śladów obróbki oraz odmienną wartością chropowatości.
EN
The article presents the results of tests investigating the influence of the roughness and the texture of the surface on the results of measurements taken with the use of a triangular laser head. As test samples the heads of three steel plungers that were subject to turning, grinding and electrical discharge machining were used. Each surface is characterised by different texture resulting from the directional character of traces left by the machining tool and a varied value of roughness.
EN
The article presents the results of tests investigating the influence of the colour of the surface on the outcomes of measurements taken with the use of a triangular laser head. The differentiation of colours of the test samples was executed by the deposition of a protective-decorative layer in the PVD process. The application of the following layers: Al0,7Cr0,15Ti0,15N, CrN, TiN, a-C:H:N, and Al resulted in the procurement of a palette of five colours for 10 samples, in which each colour was deposited onto two surfaces with different roughness value (0.32 μm and 0.63 μm).
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty badań dokumentujące wpływ koloru powierzchni odniesienia na wyniki pomiarów realizowanych z zastosowaniem laserowej głowicy triangulacyjnej. Różne kolory próbek zostały uzyskane poprzez naniesienie warstw ochronnych lub dekoracyjnych za pomocą metod PVD. Zastosowanie warstw Al0,7Cr0,15Ti0,15N, CrN, TiN, a-C:H:N, oraz Al umożliwiło uzyskanie pięciokolorowej palety 10 próbek, w której każdy kolor jest nałożony na dwie powierzchnie o rożnych wartościach chropowatości (0.32 μm oraz 0.63 μm).
EN
Examining the influence of properties of the measured object on the surface digitization is a purpose of this article. Properties of an object are understood by the surface condition - its roughness, curvature and reflectivity, as well as the material composition of the measured object. A surface roughness was the first studied parameter. Tests were performed on standards of a roughness. It was checked how the roughness profile's height affects the accuracy of collected points. Measurements were performed for both reflective and scattering surfaces. It was also examined whether the scanning direction, perpendicular or parallel to the roughness profile affects the result significantly. The second part of the study was based on measurements of balls. For researches ceramic balls were chosen due to the accuracy of their making. In this case finding balls made of a material that allows the measurement by laser triangulation method was the crucial purpose. After a selection of a suitable material it was tested how the radius of the curvature affects the surface digitization. Three parameters were taken into account. These parameters were: sphericity, stability of determination the position of the centre of the fixed ball and accuracy in determination of the diameter with respect to the nominal. All measurements were studied with a portable measuring arm Metris-Nikon model MCA II fitted with a MMC80 laser scanner.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu właściwości mierzonego obiektu na proces digitalizacji powierzchni. Właściwości obiektu są rozumiane przez stan powierzchni - jej chropowatość, krzywiznę i refleksyjność, jak również skład materiałowy mierzonego obiektu. Pierwszym badanym parametrem była chropowatość powierzchni. Testy wykonano na wzorcach chropowatości. Sprawdzano, jak wysokość profilu chropowatości wpływa na dokładność zbieranych punktów. Pomiary wykonano dla powierzchni zarówno refleksyjnych i rozpraszających. Sprawdzano również, czy kierunek skanowania, prostopadły lub równoległy do profilu chropowatości wpływa znacząco na wynik. Druga część badań została wykonana na podstawie pomiarów kul. Do testów użyto kul, które zostały zbadane pod względem najlepszego materiału umożliwiającego pomiar na zasadzie triangulacji laserowej. Następnie sprawdzano, jak promień krzywizny wpływa na digitalizację powierzchni. Wzięto pod uwagę trzy parametry. Tymi parametrami były: sferyczność, stabilność wyznaczenia pozycji środka unieruchomionej kuli i dokładność wyznaczenia średnicy w odniesieniu do wartości nominalnej. Wszystkie pomiary wykonano przy użyciu współrzędnościowego ramienia pomiarowego Metris-Nikon model MCA II wyposażonego w skaner laserowy MMC80.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie systemu pomiarowego Talysurf CLI 2000 firmy Taylor-Hobson Ltd,. do oceny topografii powierzchni narzędzi ściernych. Przedstawiono krótką charakterystykę urządzenia oraz pokazano przykładowe wyniki pomiarów powierzchni, wykonywanych metodą triangulacji laserowej. Rezultaty badań potwierdziły dużą użyteczność zastosowanego systemu pomiarowego oraz jego szerokie możliwości oceny tego typu powierzchni.
EN
In the paper using of advanced measurement system Talysurf CLI 2000 produced by Taylor-Hobson Ltd., for assessment of surface topography of abrasive tools was proposed and discussed. The characteristics of system and exemplary results of obtained surface topography was presented additionally. Results of experimental investigations confirmed the usefulness of the measuring system for assessing of these type of surfaces.
EN
Laser triangulation is one of the machine vision measurement methods most commonly used in 3D quality control. However, considering its susceptibility to interference, it cannot be used in certain areas of industrial production e.g. very shiny surfaces. Thus, for the improvement of its applicability, a predictive algorithm of light profile segmentation was designed, where - as a result of using a'priori knowledge - the method becomes resistant to secondary reflexes. The developed technique has been tested on selected parts with surfaces typical for the machine-building industry. The evaluation has been presented based on the surface representation (mapping) error analysis, using the difference between the obtained cloud of points and the nominal surface as processing data, as well as scatter of the discrete Gauss curvature.
PL
Metody skanowania przestrzennego bazujące na triangulacji laserowej znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. Dzięki specjalnym opracowaniom poprawiającym odporność na zakłócenia, jak np. segmentacja predykcyjna bazująca na wiedzy a priori, znajdują one również zastosowanie dla inspekcji jakości wytwarzania. Pomiarowe wykorzystywanie triangulacji laserowej wymaga jednak korygowania błędów, wśród których istotnym jest zjawisko dystorsji wnoszonej przez układy optyczne. W artykule omówiono wpływ dystorsji o charakterze nieliniowym na wyniki skanowania metodą triangulacji laserowej. Zaproponowano metodę kalibracji. Dokonano ilościowej oceny jej wpływu na błędy odwzorowania powierzchni 3D. Na podstawie przeprowadzonych analiz omówiono dobór optymalnej geometrii triangulacyjnej dla minimalizacji błędów.
EN
Range scan methods based on laser triangulation have wide application in industry. Thanks to special solutions, like a predictive segmentation based on a priori knowledge for example, which improves the robustness, it is also applicable for industrial quality inspection. Measurement based on laser triangulation requires error correction however, including important phenomenon contributed by optical systems called distortion. The article discusses the impact of a non-linear distortion on the results of scanning laser triangulation method. Moreover, a calibration method is proposed. Also, a quantitative assessment of its impact on the 3D surface mapping errors is made. On the basis of the conducted analysis, the selection of optimal geometry of triangulation to minimize errors is proposed.
PL
Metodę bezkontaktowych pomiarów położenia tłoczyska z wykorzystaniem triangulacji laserowej opracowano na potrzeby eksperymentalnego wyznaczania charakterystyk siłownika udarowego. Przeprowadzono badania siłowników udarowych z nastawianą objętością komory. Przedstawiono wyniki analizy charakterystyk siłowników udarowych uzyskanych na drodze eksperymentalnej.
EN
The non-contact measurement method based on laser triangulation was developed for the need to calculate stroke characteristics of impact cylinders. The tests of impact cylinders with an adjusting chamber were performed. The analysis results of experimentally obtained characteristics were presented.
14
Content available Skanowanie trójwymiarowej przestrzeni pomieszczeń
PL
W artykule zostały przedstawione najbardziej powszechne metody skanowania przestrzeni trójwymiarowej w kontekście skanowania pomieszczeń. Skanowanie przestrzeni ma na celu utworzenie trójwymiarowego modelu skanowanej sceny. Model taki może być wykorzystany dalej, np.: w rzeczywistości wirtualnej do prezentacji skanowanych obiektów. Obecnie zagadnienia skanowania przestrzeni stają się coraz bardziej znaczące, a same skanery są coraz częściej wykorzystywane.
EN
In this article were shown most common methods for scanning three-dimensional space in context of scanning rooms. The aim of scanning space is to generate a three-dimensional model of scanned scene. This model can be further used for example in virtual reality to show scanned objects. Nowadays space scanning issue is getting more and more important and scanners are used more often.
EN
This paper presents the developed 3D profilometers for surface inspection and profile measurement based on the triangulation principle. The applied compact high-resolution laser triangulation sensors with the mechatronics positioning system and computer data analysis enable the surface profile reconstruction for applications in industry as well as in research. The application tests were done on various specimens. Suitable filters can be applied to eliminate signal noise and disturbances and to improve the computer image visualisation.
PL
Artykuł przedstawia opracowane profilometry 3D do inspekcji powierzchni i pomiarów jej profilu w oparciu o zasadę triangulacji. Zastosowane triangulacyjne głowice laserowe wysokiej rozdzielczości z mechatronicznym systemem pozycjonowania i komputerową analizą danych umożliwiają odtwarzanie zarysu powierzchni do zastosowań w przemyśle i badaniach naukowych. Testy zostały wykonane na różnych próbkach. W celu eliminacji szumów oraz zakłóceń i uzyskania wizualizacji komputerowej zastosowano odpowiednie filtry.
16
Content available Liquid leak detection using laser triangulation
EN
For liquid leak detection in machines and industry systems the non-contact laser triangulation can be applied successfully. The refraction of laser ray emitted by sensor head while entering the liquid is used. Experimental tests were carried out for machine oil. Obtained results confirm the possibility to detect oil layers with high accuracy in micrometers. In the paper the idea of a measurement system with opposite laser sensors for oil leak detection on piston rods and shafts was presented.
PL
Do wykrywania wycieków cieczy w maszynach i systemach przemysłowych może być z powodzeniem zastosowana metoda triangulacji laserowej. Wykorzystywane jest zjawisko załamania światła laserowego wysyłanego przez głowicę sensora przy wnikaniu do cieczy. Testy eksperymentalne zostały przeprowadzone dla oleju maszynowego. Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość detekcji warstw oleju z czułością rzędu mikrometrów. Przedstawiona została koncepcja systemu pomiarowego z dwoma sensorami do wykrywania wycieków oleju na tłoczyskach i wałach maszynowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.