Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Odpowiedzią na potrzebę stosowania wydajnego przetwarzania danych typu Big Data coraz częściej stają się scentralizowane systemy zbierania danych. Jednym z takich systemów jest system ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Zapewnia to bardzo zaawansowany skalowalny zestaw technologii, umożliwiających stworzenie systemu, który zbierze, przeanalizuje i wyświetli odpowiednie informacje. W artykule opisano przykład realizacji systemu, który umożliwia zbieranie oraz analizę zapisów zdarzeń systemowych z różnych urządzeń sieciowych firmy oraz serwerów usługowych i urządzeń dostępowych. Informacje w postaci logów zebranych z systemu IT firmy przechowywane są w scentralizowanej bazie danych Elasticsearch. Wykorzystano tu system ELK, który jest odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie oraz odpowiednią wizualizację danych, aby można było je odczytywać i ponownie przetwarzać. Pozwala to na bardzo szybką reakcję w razie awarii urządzeń sieciowych i serwerów systemu IT.
EN
The article describes the embodiment of a system that allows the collection and analysis of records of system events from various network devices from servers and services and access devices. Information in the form of logs harvested from the company's IT system are stored in a centralized database Elasticsearch. In the presented system there are also used a data collection and log parsing engine called Logstash, and an analytics and visualization platform called Kibana. The three products are designed to be used as an integrated solution, referred to as the "ELK stack". ELK system is responsible for collecting, processing and adequate visualization of data that it can be read and processed again. This allows for very fast response in case of failure of the IT system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań współczynników filtracji gruntów organicznych z obszaru Żuław, stosowanych do modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Grunty organiczne traktowane jako materiał konstrukcyjny korpusu nasypu były zagęszczane do wartości wskaźników zagęszczenia Is > 0,92. Współczynniki filtracji k10, obliczone na podstawie laboratoryjnego eksperymentu Darcy, mają wartość rzędu 10 –10 – 10–7 m/s. W przypadku spadków hydraulicznych mniejszych od dolnej granicy ważności prawa Darcy, współczynniki mają wartość rzędu 10–11 – 10–7 m/s.
EN
The article presents the laboratory test results of the soil permeability coefficients from the area of Żuławy region used for modernizing flood embankments. Organic soils used as the construction material of the embankment were compacted in accordance with the relative compaction Is > 0,92. Permeability coefficients k10 calculated by means of the Darcy laboratory experiment amount to 10–10 – 10–7 m/s. For Non–Darcy Flow the permeability coefficients amount to 10–11 – 10–7 m/s.
EN
The paper presents results of a study on the amount of water associated with the solid phase of the clay water system at the plastic limit. Two model monomineral clays, namely kaolinite, and montmorillonite, were used in the study. The latter was obtained by gravitational sedimentation of Na-bentonite (Wyoming). The calculated mean number of water molecule layers on the external surface of montmorillonite was 14.4, and water in interlayer spaces constituted 0.3 of the water mass at the plastic limit. The number of water layers on the external surface of kaolinite particles was 63, which was related to the higher density of the surface electrical charge of kaolinite compared to that of montmorillonite. The calculations were made on the basis of the external surface area of clays and the basal spacing at the plastic limit measured by an X-ray diffraction test. The external surface area of clays was estimated by measuring sorption at a relative humidity p/p0 = 0.5.
PL
Zmiana stanu prawnego umożliwiająca poruszanie się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także wyznaczanie i budowę szlaków rowerowych i pieszych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Stwarza to warunki do rozwoju turystyki na terenach o dużej atrakcyjności krajobrazowej i kulturowej, między innymi na terenie Żuław Wiślanych. Udostępnienie dla turystyki rowerowej obwałowań przeciwpowodziowych na tych terenach musi być rozpatrywane z uwzględnieniem ich szczególnego znaczenia dla funkcjonowania Żuław, których znaczna część ma położenie depresyjne .Utrzymanie właściwego stanu technicznego składowej infrastruktury przeciwpowodziowej jakim są wały przeciwpowodziowe, jest bezwzględnym priorytetem. Utrzymanie nasypów obwałowań w stanie zapewniającym ich bezpieczną eksploatację jest tu trudniejsza, ponieważ znaczna ich część wykonana jest z miejscowych gruntów organicznych. Stosunkowo szybki, w porównaniu z nasypami zbudowanymi z gruntów mineralnych, proces ich technicznej degradacji musi być uwzględniany na poziomie założeń techniczno-ekonomicznych projektowania tras rowerowych.
EN
Use of bicycle routes on flood embankments has been enabled by the amendment of the Water Law in June 2015. It can stimulate the development of attractive tourist riverside areas like Żuławy Wiślane. However, the providing flood embankments for cycling on these partially depressed areas must be particularly carefully planned. The more that the maintenance of embankments in good technical condition is difficult here because much of it is made of organic soils. Should be incorporated into the process of relatively rapid degradation of technical compared to the ramparts built from the mineral soil.
PL
Wyniki porównawczych obliczeń nośności podłoża spoistego według PN-EN 1997. Porównanie obliczonych wartości oporu granicznego podłoża z obliczonymi według PN-81/B-03020 dla gruntów z grupy skonsolidowania A i B. Przedstawienie wniosków. Implementacja do obliczeń według Eurokodu 7 efektywnych parametrów wytrzymałościowych.
EN
Calculation results of the ultimate bearing capacity of cohesive soils according to PN-EN 1997. Comparison of the results with the values calculated according to PN-81/B-03020 for the cohesive soils (type A and B). Presentation of conclusions. Implementation of the effective shear strength parameters to calculations according to Eurocode 7.
PL
Wyniki obliczeń stateczności nasypu obwałowania przeciwpowodziowego usytuowanego w depresyjnym obszarze Żuław Elbląskich. Obliczenia wykonane metodą Felleniusa-Peterssona. Implementacja do obliczeń pomierzonych w warunkach polowych wytrzymałości na ścinanie materiału konstrukcyjnego korpusu nasypu. Wskaźniki stateczności zawierające się w przedziale od 1,94 do 3,19 w zależności od przyjętych współczynników korygujących i pomierzonej w warunkach polowych wytrzymałości na ścinanie.
EN
The results of stability analysis of the River Tyna embankment located in the depression area of Żuławy Elbląskie Region. The stability analysis performed by Fellennius-Petersson limit equilibrium method. The stability was calculated in terms of the Factor of Safety – S.F. The shear strength of embankment material measured by the shear vane test used in the analysis. The values of S.F. varied from 1,94 to 3,19 depending on the correction coefficients adopted for the calculations.
EN
The paper presents investigations into the relationship between specific surface area of two monomineralic clays and their plastic limits. Two clays – sodium montmorillonite and calcium kaolinite were used to study. For montmorillonite, the quantity of interlayer water at plastic limit is approximately 30% of water content. The number of the layers of water molecules on the external surface area ne = 13÷14. For kaolinite (i.e. non- -swelling clay minerals which only contain water on external surface area), the number of layers of water molecules on the external surface area ne = 63.
EN
Bearing capacity of cohesive soils was calculated based on PN-B-03020:1981P and Eurocode 7. Strength parameters of cohesive soil modified by the authors: shear strength in undrained conditions cu, effective cohesion c' and effective friction angle ǿ' were adopted for calculations acc. to Eurocode 7. Values of these parameters depend on a leading parameter – liquidity index IL. Bearing capacity was calculated for two pad foundations of a size B x L = 2.0 x 3.0 m and 1.5 x 2.0 m and for one 2.0 x 14.0 m strip foundation. The capacity calculated acc. to EC 7 was reduced by multiplying by a factor α = 0.87 to account for different bearing capacity coefficients in Polish Norms and Eurocodes. Performed calculations showed comparable bearing capacity of substratum irrespective of adopted norms EC 7 and PN for foundation pads. In all analysed cases, however, the bearing capacity of foundation strips calculated acc. to Eurocode 7 was higher than those calculated acc. to PN-B-03020:1981P. The reason is in the values and ways of accounting partial security coefficients and in differences in the values of shape coefficients used in the equation for ultimate bearing resistance of soil substratum.
PL
Wykonano obliczenia nośności podłoża spoistego na podstawie PN-B-03020:1981P i Eurokodu 7. Do obliczeń wg Eurokodu 7 przyjęto zmodyfikowane przez autorów parametry wytrzymałościowe gruntu spoistego: wytrzymałość na ścinanie w warunkach bez odpływu cu, efektywną spójność c' i efektywny kąt tarcia wewnętrznego ǿ'. Wartości tych parametrów zależą od parametru wiodącego stopnia plastyczności IL. Wykonano obliczenia nośności podłoża dla dwóch stóp fundamentowych o wymiarach B x L = 2,0 x 3,0 m i 1,5 x 2,0 m oraz jednej ławy fundamentowej 2,0 x 14,0 m. Obliczoną nośność podłoża wg EC 7 zredukowano mnożąc przez współczynnik α = 0,87 celem uwzględnienia stosowanych różnych współczynników obciążeń w Polskich Normach i Eurokodach. Przeprowadzone analizy obliczeń wykazały porównywalne nośności podłoża niezależnie od przyjętej normy EC 7 i PN dla stóp fundamentowych. Natomiast we wszystkich analizowanych przypadkach nośność ław fundamentowych obliczona wg Eurokodu 7 była większa od obliczonej wg PNB- 03020:1981P. Przyczyną są różnice w wartościach i sposobie uwzględniania częściowych współczynników bezpieczeństwa oraz różnice w wartościach współczynników kształtu uwzględnianych we wzorze na całkowitą wartość oporu granicznego podłoża gruntowego.
9
Content available remote Stateczność czołowego obwałowania nasypu przeciwpowodziowego Jeziora Druzno
PL
Analiza stateczności czołowego obwałowania przeciwpowodziowego Jeziora Druzno w miejscowości Nowe Dolno. Obliczenia w naprężeniach całkowitych, jak i efektywnych przeprowadzone uproszczoną metodą Bishopa oraz metodą Felleniusa-Peterssona. Wysokie wartości minimalnego wskaźnika stateczności. Znaczny zapas stateczności nasypu podczas długotrwałych piętrzeń wody w jeziorze.
EN
The stability analysis of the front flood embankments of the Druzno Lake in New Dolno. The calculations performed both using Bishop as well as Felleniu s-Petersson methods. High values of the minimum safety factors. A significant margin of stability during long backwater in the lake.
EN
The liquid limit - wL, the external surface area - Se, the concentration of exchangeable cations - Zi and the cation exchange capacity - CEC of seventeen clayey soils were determined. Finding the correlation between the liquid limit, external specific surface area and exchangeable cation concentration was the aim of this study. Experimental study performed using soils of the external surface area within the range of 4.1 to 118.5m² ·g–1. The relative content of sodium cation (i.e. N+/CEC) varying between 0.03 and 1.0. Obtained results point to statistically significant relationship between these three properties. The greatest predictive power of linear regression was found for soils of external specific surface area larger than 60 m² ·g–1. For the soils of comparable external surface area, the liquid limit increase with increasing the ratio of the content of sodium cation to the cation exchange capacity - Na+/CEC. For the soils of comparable composition of exchangeable cations the liquid limit increase with increasing the external surface area. These relationships indicates that interparticle forces have a prominent role in determining liquid limit of clayey soils.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań związków korelacyjnych między granicą płynności - wL, zewnętrzną powierzchnią właściwą - Se i składem kationów w naturalnym kompleksie wymiennym siedemnastu wybranych gruntów, w tym siedmiu modelowych. Zewnętrzna powierzchnia właściwa gruntów zawierała się w przedziale od 4,1 do 118,5 m² ·g–1, a zawartość kationu sodowego Na1+ od 0,03 do 1,0. Na podstawie analiz wykazano istnienie statystycznych związków korelacyjnych między granicą płynności a zewnętrzną powierzchnią właściwą gruntu Se i względną zawartością kationu sodowego w naturalnym kompleksie wymiennym, wyrażonym stosunkiem Na1+/CEC. Najlepszą zgodność korelacyjną wykazano w odniesieniu go gruntów, których zewnętrzna powierzchnia właściwa była większa od 60 m² ·g–1. Dla gruntów o takiej samej lub porównywalnej zewnętrznej powierzchni właściwej granica płynności przesuwa się w kierunku większych wartości wraz z większą względną zawartością kationu sodowego w naturalnym kompleksie wymiennym. W gruntach o podobnym składzie kationów wymiennych granica płynności przyjmuje większe wartości w gruntach o większej zewnętrznej powierzchni właściwej.
EN
The specific surface area and hence the sorption or desorption moisture at constant water vapour pressure will increase with increasing content of humus and clay fraction in soils. Adopting such an assumption, preliminary experimental studies were performed to assess the possibility of using sorption/desorption tests to determine some features of alluvial soils from Żuławy such as cation exchange capacity CEC and the specific external surface area Se. Results of the sorption tests were compared with the analyses of the same soil properties determined with standard methods to evaluate the usefulness of the former. Preliminary studies showed a high similarity in the determination of CEC and Se with both methods. Confirmed usefulness of sorption/desorption methods for determination of the specific surface area of mineral soil particles and particularly for analyses of cation exchange capacity would bring a significant simplification of studies and a possibility of their dissemination due to the ease of such analyses. Determination of the specific surface area with the sorption and desorption method does not require sophisticated equipment and laborious and costly preliminary procedures. Dissemination of this method and recognition it as a reference one would, however, need further studies on various soil types.
PL
Celem podjętych badań była próba określenia związków korelacyjnych pomiędzy pojemnością wymiany kationowej (CEC) a wilgotnością desorpcyjną - WD(0,5) wybranych gleb na obszarze Żuław Elbląskich. Badania przeprowadzono na madach: bardzo ciężkiej i średniej o zawartości od 6,9 do 14,5% materii organicznej. Badane gleby były położone na kompleksie zbożowo-pastewnym mocnym. Ponadto w pracy przedstawiono wyniki badań pomiaru zewnętrznej powierzchni właściwej mineralnej części fazy stałej gleby na podstawie wilgotności sorpcyjnej WS(0,5) i pojemności sorpcyjnej błękitu metylenowego - MBC. Pojemność wymiany kationowej oznaczono metodą standardową zgodnie z metodyką opisaną szczegółowo w PN-ISO 13536/2002. Wilgotność desorpcyjną gleb oznaczono po zakończeniu procesu ich desorpcji w warunkach względnej prężności pary wodnej p:po = 0,5 w temperaturze 283 K. Analiza statystyczna wartości pojemności wymiany kationowej i gleb oraz ich wilgotności desorpcyjnych wykazała istnienie funkcyjnej zależności: CEC = 0,0061WD(0,5) - 0,0248. Wartość współczynnika determinacji funkcji R² = 90,8%. Oznacza to, że wilgotność sorpcyjna może być parametrem do oszacowania wartości pojemności wymiany kationowej. Do uogólnienia i aplikacji tej zależności wymagana jest większa liczba oznaczeń. Zewnętrzną powierzchnię właściwą mineralnej części fazy stałej gleb wykonano na materiale uprzednio prażonym w temperaturze 873 K. Zabieg taki zapewnia utlenienie materii organicznej oraz nieodwracalną kontrakcję sieci krystalicznej co oznacza, że wszelkie zjawiska powierzchniowe mogą zachodzić jedynie na powierzchni zewnętrznej. Zewnętrzną powierzchnię właściwą oznaczono na podstawie pojemności sorpcyjnej błękitu metylenowego wg PN-88/BB-04481 i porównano ją z wartościami obliczonymi na podstawie wilgotności sorpcyjnej w warunkach względnej prężności pary p:po = 0,5. Na podstawie analizy statystycznej wartości zewnętrznych powierzchni właściwych obliczonych na podstawie wilgotności sorpcyjnej - WD(0,5) i pojemności sorpcyjnej błękitu metylenowego - MBC stwierdzono, że istnieje zależność funkcyjna: Se(MBC) = 0,987Se(WS(0,95)) - 0,12. Wartość współczynnika determinacji funkcji R² = 92,6%. Zależność funkcyjna wskazuje, że wartości powierzchni właściwych, oznaczone obydwiema metodami, są porównywalne. Wykorzystane w pracach eksperymentalnych właściwości sorpcyjne i desorpcyjne gleb są łatwe do oznaczanie w każdym gleboznawczym lub gruntoznawczym laboratorium. Uzyskane wyniki umożliwiają oszacowanie pojemności wymiany kationowej oraz obliczenie zewnętrznej powierzchni właściwej. Zasadniczą zaletą jest łatwość wykonania oznaczenia i brak konieczności stosowania specjalistycznej aparatury, a wadą - czasochłonność, bowiem czas desorpcji/sorpcji może trwać do 2 tygodni.
PL
Dotychczasowe wyniki badań dotyczące granicy płynności gruntów spoistych wskazują na wyraźną zależność jej wartości od wielkości sił międzycząsteczkowych, tj. ciśnienia odpychania warstw dyfuzyjnych oraz ciśnienia przyciągania London van der Waalsa. Siły te uzależnione są przede wszystkim od zewnętrznej powierzchni właściwej gruntu oraz zawartości kationów wymiennych w naturalnym kompleksie sorpcyjnym i od całkowitej pojemności wymiennej. Celem prezentowanego artykułu jest znalezienie zależności funkcyjnej określającej wpływ tych właściwości na wartość granicy płynności. Przedstawiono wyniki badań granic płynności, zewnętrznej powierzchni właściwej oraz zawartości kationów w naturalnym kompleksie sorpcyjnym i całkowitej pojemności wymiennej dla czternastu gruntów ilastych modelowych i naturalnych. Przeprowadzono analizę statystyczną, potwierdzającą istnienie poszukiwanych związków funkcyjnych dla badanych gruntów. Zależność uzyskana dla przykładowych iłów, po weryfikacji dla większej grupy różnorodnych genetycznie i mineralogicznie typów gruntów ilastych, może być podstawą do sformułowania funkcji.
EN
The liquid limit, the external surface area, the concentration of exchangeable cations and the cation exchange capacity of fourteen clayey soils were determined. The correlation of the liquid limit with external surface area and exchangeable cations concentration was the aim of this research. The results of this study point to significant statistical relationship between these three properties. This relationship indicates that interparticle forces have a prominent role in determining liquid limit of clayey soils.
EN
The paper presents results of experimental study on the possibility of calculating the content of diesel oil in soils from measurements of dielectric permittivity with the TDR technique in a soil-water-air-diesel oil system. Results of calculation were compared with the actual content of diesel oil measured in laboratory conditions. The comparison shows that the content of diesel oil in soils may be precisely determined pn the basid of measurements of dielectric permittivity in contaminated soils.
EN
The paper presents results of experimental study on the compressibility of soils contaminated by diesel oil from Żuławy region. The investigation results show that compressibility of the soils increases with increasing diesel oil content. A significant increasing in compression was found when diesel oil content in soil exceeded 3%. The compression index Cc changes inversely to changes in the dielectrical constant of a porous medium. The index Cc for contaminated organic soil can be estimated from the established compression index of "clean" soil and dielectric constant of the porous medium of polluted soil.
PL
Wyniki laboratoryjnych badań współczynników filtracji materiałow kompozytowych złożonych z gruntów organicznych z obszaru Żuław Elbląskich i iłu czerwonego z Wysoczyzny Elbląskiej.
EN
Laboratory tests results of permeability coefficients for composite materials built of organics soils from Żuławy Elbląskie and red clay from Elbląg Upland.
16
Content available remote Organic soils consolidation test with pore water pressure measurements
EN
The paper compares the void ratio at the end of primary consolidation obtained from log t and [pierwiastek] t methods with those obtained from pore water measurements. Two organic soils from the Żuławy region ware used for the study. The experimental results indicated that decrepancies between methods can be regarded as negligible for practical purposes.
PL
Wyniki badań współczynników filtracji gruntów organicznych w korpusach obwałowań przeciwpowodziowych z obszaru Żuław. Badaniami objęto obwałowania o znanym czasie eksploatacji i znanym miejscu poboru materiału gruntowego. Wartości współczynników filtracji materiału gruntowego pobranego z rowów materiałowych, a następnie zagęszczonego do wartości Is=0,92 przyjęto jako wartość, którą miał grunt w chwili wbudowania w korpus. Wykonana analiza porównawcza wartości ..., jaką miał grunt w chwili wbudowania w korpus, z wartościami po znanym czasie eksploatacji obwałowaniawykazała, że względny przyrost współczynnika filtracji zależy od początkowej zawartości substancji organicznej w gruncie oraz od umiejscowienia gruntu w poprzecznym przekroju korpusu.
EN
Investigation results of permeability coefficient of organic soils within the body of flood embankments in Żuławy region. The investigations were carried out on the embankments with known serviceability time and known source of soil material. It was assumed that the initial permeability of the embankment was equivalent to the permeability of the soils taken from the trenches and compacted to Is=0,92. The comparison of the ... values for the soil equivalent to the initial state of the emankment with corresponding permeability coefficients after known time of service has shown dependence of relative increment of the coefficient on initial content of organic substance in the soil as well on placement of the soils within the cross-section of embankment body.
PL
W pracy przedstawiono eksperymentalny sposób wyznaczania ilości iłów mineralnych, które dodane do gruntów organicznych utworzą z całością substancji organicznej kompleksy organiczno-mineralne. Metoda oparta jest o właściwości desorpcyjne nowoutworzonych kompleksów organiczno-mineralnych, iłów mono-mineralnych oraz gruntów organicznych. Oszacowane w drodze eksperymentu ilości iłów są bliskie wartościom obliczonym na podstawie mikrostrukturalnych właściwości materiałów wykorzystanych w badaniach.
EN
The paper presents the experimental method for estimating the minimum amount of monomineral clays which interacts with the total amount of soil organic matter to from clay-organic complexes. The method is based on desorption properties of pure clays, organic soils and clay-organic complexes. The results of the method are close to the results calculated for microstructural properties of the materials used in the experiment.
19
Content available remote Estimating macropore water content in model water-clay system
EN
The paper presents the method tor the estimation of macropore water content in model clays. The method is based upon the equilibrium state of the clay-water system external load at the end of the swelling process. The results of estimations by this method conformed very well with earlier results obtained from another methods.
EN
The paper deals with the calculation of the quantitative contribution of both physico-chemical and mechanical effect in a one-dimensional consolidation test. The calcula-tion was performed on the basis of clay-water system behaviour in a one-dimensional consolidation test. The test was performed on fully saturated samples of montmorillonite and kaolinite with monovalent and bivalent cations in pore water. The results of calculation show that both effects are influenced by specific surface area of clays, valency of exchangeable cations in pore water and also by the magnitude of consolidation pressure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.