Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Źródłami sygnałów mikrofalowych są między innymi, radary naziemne lub radary zamontowane na pociskach przeciwradiolokacyjnych. Jako specyficzne źródła sygnałów mikrofalowych przyjmuje się także obiekty, które odbijają sygnały mikrofalowe. W celu kontroli przestrzegania przepisów określających zasady wykorzystywania urządzeń mikrofalowych oraz zapobiegania aktom terrorystycznym z użyciem mikrofalowych urządzeń nadawczych, prowadzony jest monitoring sygnałów elektromagnetycznych propagujących się w przestrzeni. W pracy opisano koncepcję wykorzystania monoimpulsowego zespołu namierzającego w płaszczyźnie elewacji oraz azymutu. Opisany zespół może pracować jako radar aktywny lub jako pasywne urządzenie namierzające oraz rozpoznawcze. Jeżeli wyniki bieżącego procesu obserwacji wskażą, że wykryty nadajnik lub obiekt odbijający stanowią zagrożenie wówczas automatycznie są uruchamiane środki obrony aktywnej. Środkami obrony aktywnej mogą być na przykład antypociski oraz tak zwane pułapki radiolokacyjne służące do ochrony radaru przed pociskami przeciwradiolokacyjnymi.
EN
Microwave signals transmitters are, for example, ground radars or radars mounted on anti-radiolocation missiles. Objects reflecting microwave signals can be considered as sources of microwave signals too. Electromagnetic signals propagating in the space are monitored in order to control compliance with the regulations determining the rules of microwave devices using and to prevent terrorist attacks with the use of microwave transmitting devices. The paper describes a concept of application of a monopulse set for direction finding in the elevation and azimuth plane. The set can work as an active radar or as a passive direction finding and identification device. If the results of the current identification process revealed that the detected transmitter or reflecting object pose a threat, then the active defence resources are activated automatically. The active defence resources may include antimissiles or radiolocation decoys used for protection the radar against anti-radiolocation missiles.
2
PL
Odbiorniki systemów GNSS (GNSS - ang. Global Navigation Satellite Systems) mogą być wykorzystane do dokładnego znakowania czasem. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań tanich modułów GNSS. Cena pojedynczego modułu wraz z anteną nie przekroczyła 100 złotych. Badania przeprowadzono pod kątem zastosowania odbiorników w układach synchronizacji czasu. Użyto trzech jednakowych modeli odbiorników GPS wyposażonych przez producenta w wyjścia 1PPS (1PPS - ang. 1 Pulse Per Second). Scharakteryzowano podstawowe parametry czasowe impulsów 1PPS, zmierzono odstępy czasowe pomiędzy impulsami dla poszczególnych par odbiorników. Pomiarów dokonano metodą oscyloskopową oraz za pomocą precyzyjnego miernika czasu i częstotliwości T3200U.
EN
The GNSS (GNSS - Global Navigation Satellite Systems) receivers can be utilized to obtain accurate time markers. The preliminary results of the cheap GNSS receivers’ tests are presented in the paper. The one receiver’s price (including antenna) does not exceed 30 $. The studies on the use of receivers in the time synchronization systems were executed. Three identical models of receiver modules were used. The 1PPS (1PPS - 1 Pulse Per Second) signals available on the receiver’s output were used. The 1PPS’s main time characteristics were described. Delay times between different receivers 1PPS signals were measured. Measurements were taken using 1 GHz oscilloscope and precise time/frequency counter T3200U.
PL
Rozwój technik Bezpilotowych Obiektów Latających jest zarówno elementem postępu cywilizacyjnego jak i zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi. Stąd konieczne jest budowanie systemów, które pozwolą zabezpieczać miejsca lub rejony przed nieuprawnionym użyciem dronów. W artykule przedstawiono ideę oraz wybrane wyniki badań eksperymentalnych w zakresie stosowania zakłóceń mylących i blokujących układy zdalnego sterowania dronów.
EN
Development of Unmanned Aerial Vehicle is equal part of civilization progress as well as threats for people safety. That why it is necessary to build systems, which can protect places or areas against unentitled use of drones. In the article idea and some experimental results of the different jamming and spoofing interference signal use for block remote control of few types of drones system.
PL
Pozycjonowanie osób i obiektów za sprawą satelitarnych systemów lokalizacji stało się w ostatnich latach bardzo łatwe. Znalazło ono liczne implementacje m.in. w nawigacjach samochodowych oraz telefonach komórkowych. Jednak ten sposób pozycjonowania może zostać użyty w stosunku do obiektów, które chcą znać swoją pozycję i jednocześnie mają dostęp do sygnałów emitowanych przez satelity nawigacyjne. Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy źródło fal radiowych jest lokalizowane przez systemy zewnętrzne. Przykładem takiego zastosowania może być próba lokalizacji użytkownika telefonu komórkowego wybierającego numer alarmowy pozostającego bez możliwości wskazania dokładnej pozycji własnej. Wykrywanie i wyznaczanie takiej pozycji emiterów oraz przeciwdziałanie takim czynnościom – to domena systemów wojskowych. Gdy propagacja fal elektromagnetycznych ze źródła podlegającego lokalizacji odbywa się w przestrzeni otwartej, wtedy sytuacja obserwatora jest względnie komfortowa. Jednak w pomieszczeniach zamkniętych ilość odbić może być bardzo duża. Do tego dochodzi problem dużego zróżnicowania materiałów, z których zbudowany jest dany budynek. Skutkuje to brakiem możliwości lub znacznym ograniczeniem zastosowania sprawdzonych w terenie otwartym metod. W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań zestawu odbiorników mikrofalowych połączonych w system lokalizacji aktywnych emiterów radiowych w pomieszczeniach zamkniętych. Jako czujniki wykorzystane zostały urządzenia RF Sensor N6841A firmy Agilent. Badania przeprowadzono w budynku o urozmaiconej strukturze wewnętrznej (budynek Instytutu Radioelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej).
EN
Positioning of persons and objects thanks to global navigation satellite systems is very easy in recent years) A lot of GPS implementations are known, e.g. car navigation systems or cellular phones. However, this kind of positioning can be applied for objects which want to know their position and have access to the signals emitted by navigational satellite. Sometimes, radio frequency signal source position must be determined by external systems, for example when 112 emergency number was chosen by person who needs help without the possibility of indicating the exact his own position. Military systems can localize active radio sources such a radar too. When radio wave propagation takes place in free space conditions, positioning task is relatively easy but indoors active emitters localization is rather difficult due to a lot of signal reflections. Materials that walls are constructed varies very much too, so free space simple propagation model in the localization process can’t be used. This paper presents the preliminary studies of indoors active emitters localization algorithm. A set of microwave receivers RF Sensor N6841A build by Agilent was used. The scientific research were carried out in Institute of Radioelectronics Military Academy of Technology building.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję generatora trajektorii do modelowania ruchu obiektów powietrznych. Pozwala on na tworzenie trasy jako zbioru punktów w przestrzeni trójwymiarowejna podstawie zdefiniowanych wcześniej orientacji przestrzennej obiektu (kątów przechylenia, pochylenia i obrotu). Stworzona w środowisku Matlab aplikacja może zostać wykorzystana na potrzeby badania zachowania się zewnętrznych układów śledzących w obecności obiektu manewrującego z różną intensywnością. Ponadto może ona również zostać użyta w procesie symulacji zachowania się czujników inercyjnych (takich jak żyroskopy i przyspieszeniomierze) oraz generacji przez nie danych wyjściowych w zależności od orientacji przestrzennej nosiciela.
EN
The paper presents the concept of a trajectory generator for modeling the movement of airborne objects. It allows to create a route as a set of points in three-dimensional space based on the pre-defined spatial orientation of the objects (roll, pitch, yaw). Created in the Matlab environment application can be used to study the behavior of external tracking systems in the presence of maneuvering object with varying intensity. Moreover, it can also be used in the simulation of the inertial sensors (such as gyroscopes and accelerometers) behavior and the generation their output data depending on the spatial orientation of the carrier.
PL
W artykule przedstawiono projekt mobilnej stacji monitoringu przestrzeni elektromagnetycznej. Został on zrealizowany w oparciu o odbiornik, RF Sensor N6841A firmy Agilent, zainstalowany w odpowiednio zaprojektowanym i przygotowanym 19-calowym racku. Całość, wraz z częścią zasilającą, komunikacyjną i sterującą, zabudowano na niewielkiej przyczepce samochodowej pozwalającej na uzyskanie mobilności systemu i bezprzewodową transmisję odbieranych danych.
EN
The article presents the prototype of the movable electromagnetic wave monitoring system. It was built using the N6841A receiver offered by Agilent Technologies. Both the receiver and communication and control systems were installed in especially designed and made 19” rack. The small car trailer was used to install equipment - rack, antennas, and power supply. The construction of a system allows for remote control of the system and wireless transmission of the data.
7
PL
W artykule przybliżono tematykę lokalizacji obiektów, poruszających się z nieznaną i zmienną prędkością, w pomieszczeniach zamkniętych z wykorzystaniem zasad funkcjonowania technologii szerokopasmowej UWB. Do estymowania miejsca położenia zastosowano rozszerzony i bezśladowy filtr Kalmana. Przedstawione wyniki badań symulacyjnych stanowią podstawę do dalszych prac nad projektowaniem dokładniejszych algorytmów estymacji położenia obiektów w przestrzeniach ograniczonych.
EN
The paper presents the problem of the indoor localization of objects that moves with an unknown and variable in time velocity using the principles of ultra wideband technology. To estimate the object position extended Kalman filter and unscented Kalman filter is used. The test results of simulations provide the basis for designing more accurate algorithms for indoor object position estimation.
PL
W algorytmach filtracji, stosowanych do pozycjonowania systemów transportowych, występują zależności nieliniowe zarówno w równaniu stanu jak i w równaniu pomiarowym. Historycznie, w takich sytuacjach linearyzowano równania dynamiki obiektu i/lub równania obserwacji stosując rozszerzony filtr Kalmana EKF (Extended Kalman Filter). Alternatywnym rozwiązaniem dla rozszerzonego filtra Kalmana jest bezśladowy filtr Kalmana UKF (Unscented Kalman Filter). Filtr ten operuje na parametrach statystycznych tych modeli poddanych nieliniowym przekształceniom. Inną strategią rozwiązania problemu filtracji nieliniowej jest filtracja cząsteczkowa PF (Particie Filtration) wykorzystująca sekwencyjne próbkowanie istotności – odwzorowanie dużej liczby punktów (cząsteczek) i związanych z nimi wag z gęstości prawdopodobieństwa. W artykule opisane zostały algorytmy filtracji nieliniowej (rozszerzona Kalmana, bezśladowa Kalmana, cząstkowa) stosowane powszechnie do estymacji położenia. W artykule porównano dokładność filtracji cząsteczkowej. W szczególności zaprezentowano efektywność filtracji nieliniowej stanu obiektów dynamicznych dla dwóch postaci równań pomiarowych. Ocena jakości procesu filtracji została przeprowadzona w środowisku Matlab.
EN
The filtering algorithms used for the positioning of transport systems, are based on nonlinear equation of state as well as the measurement equation. Historically, in these cases, the object dynamics equations and/or observation equations were linearized using the Extended Kalman Filter EKF. The alternative to the Extended Kalman Filter is Unscented Kalman Filter UKF. This filter operates on the statistical parameters of these models subjected to nonlinear transformations. Another strategy to solve the problem of nonlinear filter is the particle filtration PF, that uses a sequential sampling of significance – mapping a large number of points (particles) and the weights associated with the probability density. In this paper several types of nonlinear filtrations (Extended Kalman Filtering, Unscented Kalman Filtering, Particle Filtering,) widely used to position estimation and their algorithms are described. The article compares the accuracy of Particle Filtration. In particular, the efficiency of nonlinear filtration of dynamic objects states for two forms of measurement equations is presented. Evaluation of quality of the filtration process was carried out in Matlab.
PL
W artykule przedstawiono wybrane możliwe sposoby opisu ruchu obiektów naziemnych i powietrznych. Analizę przeprowadzono w oparciu o różne modele ruchu, począwszy od najprostszego – kinematycznego, a skończywszy na modelu ruchu Moose’a. Przedstawiono wyniki w postaci zobrazowań tras, otrzymanych przy różnych parametrach wejściowych zaprojektowanego generatora trajektorii.
EN
Chosen types of motion models of ground and air vehicles are presented in the paper. Some of the considered models, i.e. very simple kinematic model and more complex Moose model have undergone closer examination. Results of the simulative tests for different model parameters are presented.
PL
W nawigacji pojazdów lądowych wykorzystuje się nawigację zliczeniową DR i systemy GNSS. Zasada nawigacji DR polega na sumowaniu przyrostów drogi we wszystkich kierunkach i dodawaniu ich do położenia początkowego. W systemach GNSS położenie jest wyznaczane w sposób bezwzględny metodą odległościową. Każde z rozwiązań posiada zalety i wady sprawiające, że często stosuje się je łącznie. Wspólne przetwarzanie danych DR i GNSS może być realizowane w systemach luźno lub ściśle zintegrowanych. Luźna integracja jest rozwiązaniem prostszym. System taki zawiera dwa filtry Kalmana, tj. wewnętrzny filtr odbiornika GNSS oraz filtr zewnętrzny. Odbiornik GNSS zawiera wbudowany filtr Kalmana więc konieczne jest jedynie opracowanie filtru zewnętrznego. System ściśle zintegrowany zawiera pojedynczy scentralizowany algorytm filtracji, który ze względu na konieczność przetwarzania pomiarów nieliniowo związanych z estymowanym wektorem stanu jest realizowany jako linearyzowany lub rozszerzony filtr Kalmana. W artykule omówiono oba typy systemów oraz stosując metodę symulacyjną dokonano analizy porównawczej ich dokładności.
EN
Dead reckoning (DR) and Global Navigation Satellite Systems (GNSS) are most frequently applied for land navigation. Dead reckoning is a relative method, which consists in counting distance increments travelled by a land vehicle in short time intervals with respect to a known initial location. Moreover, directions of these distance increments have also to be measured and taken into account. GNSS receivers process pseudoranges and employ the absolute method of positioning. Each of the above methods has its drawbacks and advantages, which motivates their simultaneous use. Joint processing of DR and GNSS data can be realized in a loosely or tightly coupled system. The first solution uses two separate Kalman filters, i.e. already existing internal filter of GNSS receiver and external filter integrating DR and GNSS. The solution is simple because only external linear Kalman filter has to be designed. The second method of integration uses only one centralized Kalman filter, which is however more demanding as it requires designing a complicated linearized or extended Kalman filter. The paper discusses both types of DR/GNSS systems and presents their comparative analysis.
PL
Problem wykrywania i analizy emisji elektromagnetycznych podejmowany jest zwykle w odniesieniu do zastosowań wojskowych. Jednak w zastosowaniach cywilnych również pojawia się konieczność określenia faktu istnienia emisji radiowych, szczególnie gdy zakłócają one działanie urządzeń pracujących na przydzielonych im częstotliwościach. Często pożądana jest informacja o położeniu emitera. Budowa systemu zdolnego do wykrywania, analizy sygnałów i lokalizacji emitera nie jest trywialna. W artykule przedstawiono kolejne etapy tworzenia prototypu systemu przy wykorzystaniu odbiorników N6841A oferowanych przez firmę Agilent Technologies. Przytoczono opis parametryczny urządzenia, wybrany wariant jego wykorzystania przy pracy w trybie autonomicznym i sieciowym. Ponadto opisano sposób realizacji i przytoczono wyniki testów przeprowadzonych na odbiornikach, których celem była weryfikacja katalogowych danych technicznych urządzenia.
EN
The problem detection and analysis of electromagnetic emissions shall be undertaken generally in relation to military applications. However, in civil applications also there is a need to determine the existence of the radio emissions. Especially if they interfere with devices operating on allocated frequencies. Information about the location of the emitters is often desirable. The construction of a system capable of signal detection signal analysis and location of the emitter is not trivial. The article presents the steps to create a prototype system using the N6841A recivers offered by Agilent Technologies. Parametric description of the device and the selected variant of its use at work in standalone and network mode is presented. A method for the implemetation of tests and their results is described too. The aim of these tests was to verify the technical catalog data of device.
PL
W artykule przedstawiono początkową fazę badań systemu lokalizacji aktywnych źródeł emisji. Doświadczenia przeprowadzono dla rozproszonego systemu odbiorczego zbudowanego w oparciu o przestrzennie odseparowane odbiorniki typu N6841A (RF Sensor) firmy Agilent. Celem badań było poznanie właściwości urządzeń pod kątem wykorzystania ich do budowy systemu bazującego na różnicowo – odległościowej metodzie lokalizacji źródeł emisji z wykorzystaniem korelacyjnych metod estymacji opóźnień czasowych. Otrzymane wyniki stanowią bazę do zastąpienia oprogramowania firmowego własnym, dostosowanym do wymagań końcowego użytkownika.
EN
The initial phase of research the radio frequency sources localization system is presented in the paper. Experiments were performed for spatially separated set of receivers N6841A (RF Sensor) Agilent. Aim of this study was to investigations the properties of the receivers for the use of them to build a radio frequency localization system based on time difference of arrival method. The correlation methods for time delays estimation are used. The results are the base for replacing geolocation firmware, adapted to the end user requirements.
PL
Zagadnienie estymacji czasu opóźnienia sygnałów odgrywa ważną rolę w przetwarzaniu danych z wielu sensorów. Wartość opóźnienia pomiędzy sygnałami, zniekształcanymi przez szumy oraz zakłócenia, odebranymi przez odseparowane od siebie stacjonarne lub mobilne sensory, jest bardzo użytecznym parametrem dla aplikacji, które wykorzystywane są w wielu dziedzinach: przetwarzaniu sygnałów radarowych, rozpoznaniu sygnałowym, analizie mowy i lokalizacji jej źródła, geofizyce, inżynierii biomedycznej i wielu innych. Występuje wiele algorytmów estymacji czasu opóźnienia, a metoda korelacji wzajemnej jest jednym z podstawowych rozwiązań tego problemu. Wiele innych bardziej rozbudowanych metod bazuje na tym algorytmie. Wykorzystuje ona korelację sygnałów z odseparowanych sensorów i rozpatruje argument czasu odpowiadający maksymalnej wartości funkcji na wyjściu (pikowi). Jest to estymowany czas opóźnienia. W celu poprawy detekcji piku, po przeprowadzeniu operacji matematycznych korelacji wzajemnej, sugerowane jest wykorzystanie różnorodnych funkcji skalujących (ważących). Takie techniki, nazywane dla odróżnienia uogólnioną korelacją wzajemną, są popularnymi rozwiązaniami dla estymacji opóźnień czasowych z powodu ich dokładności, jak również umiarkowanej złożoności obliczeniowej. Metody te mają również pewne wady, dostarczają niejednoznacznych rezultatów dla szumów, zniekształceń skorelowanych z pożądanymi sygnałami. W artykule przybliżone zostaną korelacyjne metody estymacji czasu opóźnienia sygnałów oraz zaprezentowane wstępne wyniki ich badań symulacyjnych porównane pod względem dokładności estymacji parametru czasowego oraz szybkości działania w różnych warunkach pomiarowych.
EN
The problem of estimating the time delay (TDE) between signals received at two spatially separated sensors in the presence of jamming or noise is considered for a variety of applications, such as in radar signals processing, speech analysis and localization, geophysics, biomedical engineering and many others.There are a lot of algorithms to estimate the time delay. The basic cross - correlation (BCC) method is one of the essential solution of the time delay estimation problem. Many other time delay estimation developed methods based on this algorithm. This technique makes use of signals correlation and considers the time argument that corresponds to the maximum peak in the output as the estimated time delay. To improve the peak detection is suggested to use the various weighting functions after the cross - correlation. This technique is called generalized cross - correlation (GCC). The GCC method is the most popular technique for TDE due to their accuracy and moderate computational complexity. On the other hand they yield ambiguous results when the noises at the two sensors are correlated with the desired signals. In this article we described the cross correlation methods of time delay estimation and we presented the preliminary results of simulation research. Their effects are compared in respect of time parameter estimation accuracy and computation complexity in the different measurement conditions.
PL
W artykule przedstawiono skrócony opis techniczny urządzenia N6841A (RF Sensor) dostępnego w komercyjnej ofercie firmy Agilent Technologies. Przytoczono opis parametryczny urządzenia, wybrano warianty jego wykorzystania przy pracy w trybie autonomicznym i sieciowym. Ponadto opisano sposób realizacji i przytoczono wyniki testów przeprowadzonych na RF Sensorach, których celem była weryfikacja katalogowych danych technicznych urządzenia. Zaprezentowane wyniki badań RF Sensorów zostały wykonane na terenie Wojskowej Akademii Technicznej.
EN
The initial phase of a research on the active emitters location system is presented in the paper. Experiments were performed using dispersed system of specialized receivers. The receivers were located around the controlled area. Receivers were separated in a distance but connected by the communication network. The receivers used during the research are N6841 RF Sensors manufactured by Agilent Technologies Inc. N6841 receiver is described at the beginning of the paper. Main objective of the research is to study and examine the properties of the receivers in case of using as a separate and as a networking mode receivers. Several definition of receiver sensitivity were used to make measurement. Sensitivity of the independent receiver was compared to sensitivity of networked receivers. A correlation algorithm of signals detection was used to calculate TDoA (Time Difference of Arrival). TDoA measurements will be used in emitters localization procedures.
15
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa wszelkich dziedzin życia publicznego jest jednym z istotnych wyzwań zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i technicznym. Do obszarów o podwyższona przez to wymagających specyficznych działań ochronnych, zaliczamy elementy sportowej, w szczególności transportu lotniczego. Jako jakościowo nowe rozwiązania wspierające proces zapewnienia bezpieczeństwa proponujemy urządzenia wykorzystywane w obszarach Wojny Elektronicznej, które w aplikacjach cywilnych są określane jako urządzenia i systemy monitoringu elektromagnetycznego. Przedstawiono zalety i ograniczenia stosowania tego typu systemów do ochrony lotnisk i transportu lotniczego, charakterystykę rozwiązań technicznych. Przedyskutowano korzyści operacyjne i powiązania z innymi systemami. W materiale przedstawiono również stan prac nad rozwojem tego typu systemów Akademii Technicznej.
EN
Ensuring the safety of all areas of public life is one of important challenges in terms of both organizational and technical aspects. The areas with higher sensitivity and thus require specific protective measures include elements of transport infrastructure in particular, air transport. As a qualitatively new technological solutions supporting the process of security we proposed equippment and technologies used in the areas of Electronic Warfare, which in civilian applications are defined as devices and systems for electromagnetic monitoring. Presents Advantages and Iimitations of such systems to protect airports and air transport is presented as well as the main perrformance of technical solutions. We discuss the benefits and operational links with other systems. The material also shows the status of work on the development of such systems in WAT.
PL
W referacie przedstawiono niektóre wyniki związane z oceną jakości pracy wybranych algorytmów, służących do wyznaczania miejsca położenia źródeł emisji sygnałów radiowych, bazujących na metodzie pomiaru różnic czasów odbioru. W artykule przebadano dwa reprezentatywne algorytmy - iteracyjny i beziteracyjny mogące znaleźć zastosowanie w systemach rozpoznania elektronicznego. Przedstawiono analizę ich właściwości. Przeprowadzono dyskusję ich pracy, szczególnie w odniesieniu do niekorzystnych punktów przestrzeni, gdzie estymacja miejsca położenia wskazaną metodą może być trudna.
EN
Two different localization algorithms, based on signal time difference of arrival measurements, are closely examined in the paper. Their main features are discussed. Sixteen check points for algorithms work quality analysis were chosen. Selected results of iterative and closed - form algorithms used in two- and three-base radio signal sources location system are presented.
PL
W artykule przedstawiono różne podejścia do modelowania ruchu obiektu, począwszy od najprostszego modelu kinematycznego a skończywszy na rozbudowanym modelu Moose'a, w sposób najpełniejszy opisującymjego zachowanie się. Zbudowano generator trajektorii i przebadano możliwość generacji trajektorii o dowolnych kształtach przy różnych parametrach, wykorzystując model Moose'a i udowadniając jego przydatność w modelowaniu ruchu obiektów.
EN
Different approaches to the object movement modelling are presented in the article. Not only very simple but also very complex Moose models are discussed. The object trajectory generator was built and investigated. Different trajectory shapes and many parameter values using selected model were tested.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania systemu różnicowo - odległościowego w zastosowaniu do kontroli ruchu lotniczego, wykorzystującego do pracy jedynie sygnały transponderów pokładowych IFF, jako uzupełnienia powszechnie stosowanych systemów radarowych. Przedstawiono struktury wykorzystywanych sygnałów, opis niezbędnych elementów systemu oraz porównanie dokładności lokalizacji prowadzonej w przypadku klasycznym oraz proponowanym.
EN
Air traffic control system conception based on IFF transponder signals is presented in the paper. The plane may be located by four station system operating on the time difference of arrival measurement principle instead of classical surveillance radar equipment. Both interrogation and reply signals structure is presented. Basic mathematical approach to place location error calculating is discussed. Error curves drawn for radial - circular (radar) and hyperbolic (proposed) systems are compared.
19
Content available remote Lokalizacja źródeł emisji metodą TDOA
PL
W artykule przedstawiono metodę TDOA w zastosowaniu do trójbazowego systemu hiberbolicznego, który umożloiwia lokalizacje źródeł emisji (ZE) zainstalowanych na statkach powietrznych. Przedstawiono algorytmy śledzenia trajektorii lotu oparte na filtrach śledzących bez pamięci i z pamięcią. Przeprowadzone badania miały na celu poznanie właściwości filtrów śledzących trajektorię zakłóconą turbulencją atmosfery i zdeterminowanym manewrem, dotyczącym kursu statku powietrznego. Wyniki badań symulujących, obejmujące wyniki śledzenia wraz z błędami przypadkowymi estymacji współrzędnych, przedstawiono w końcowej części artykułu.
EN
The TDOA method presented for application in threebasic hiperbolic system, which enables localization of emission sources installed on the air vesseles. The algorithms were presented for flight trajectory tracking that were based on the trackin filters with and without the memory. The task of the studies were to understand the properties of the filters tracking the trajectory distrubed by atmosphere turbulence and by the determined manovere of the air vessel course. The results of simulation studies covering the tracking results together with the random erros in coordinate estimation are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dotyczących możliwości wykorzystania metody TDOA do określania miejsca położenia źródeł emisji znajdujących się na pokładzie statków powietrznych, wyznaczania ich wysokości, a w konsekwencji do ich śledzenia. Na obecnym etapie badań do procesu śledzenia wykorzystano filtr bez pamięci.
EN
Some results of the emitter tracking using TDOA method are shown in the article. No-memory fiIter (Fisher approach) is used. In this case, previous position estimations are not taken into consideration for present position finding process. Standard deviation position location and altitude errors versus process steps are illustrated in the figures. Differences between estimated and generated coordinates are presented too. Two situations are discussed: no - maneuvering and maneuvering target tracking. Conclusion about using no-memory filter for emitter tracking is discussed at the end of article.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.