Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  próżniowy kolektor słoneczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki porównawczych analiz eksploatacji dwóch słonecznych instalacji grzewczych z płaskimi i próżniowymi kolektorami cieczowymi. Kolektory w obu instalacjach zorientowane są w kierunku południowym i nachylone do poziomu pod kątem 40°. Obciążenie cieplne kolektorów stanowią zasobniki buforowe o objętości 500 dm3. Celem badań była ocena właściwości statycznych i dynamicznych płaskich i próżniowych kolektorów cieczowych w warunkach eksploatacyjnych. Badania przeprowadzono przy różnych warunkach nasłonecznienia. Z przeprowadzonych badań wynika, że w stabilnych warunkach słonecznych wyższe sprawności uzyskuje instalacja z płaskimi kolektorami cieczowymi. Kolektory próżniowe uzyskują wyższą sprawność przy zmiennych warunkach słonecznych.
EN
In paper has been presented comparison of work two solar heating installations. One installation is base on the flat solar collectors, second is base on the vacuum solar collectors. Both installations are south orientation and are sloped at an angle equal 40 degrees. As a heating load for collectors used buffer tanks at 500 liters each. The objective of analysis were evaluation static and dynamic behavior flat and vacuum solar collectors in exploitation conditions. Based on the results can be concluded, that flat solar collectors has higher efficiency during stabile solar conditions. Vacuum collectors has higher efficiency during changing solar conditions.
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy solarnego systemu klimatyzacji strumienicowej. Badania teoretyczne przeprowadzone zostały dla dwóch czynników z grupy węglowodorów: izobutanu (R600a) oraz pentanu (R601). Do wyznaczenia optymalnych warunków pracy układu posłużono się dwoma modelami: jednowymiarowym modelem strumienicy oraz modelem próżniowego, płaskiego kolektora słonecznego stanowiącego źródło napędu. Warunki pracy systemu zmieniano w zakresie: te 0–10°C, tc 30– 40°C, tg 70–120°C dla izobutanu oraz 100–180°C dla pentanu. Zmiana temperatury absorbera i generowanej pary napędowej wpływają na sprawność pracy obiegu napędowego. Efektywność chłodnicza obiegu zależy od temperatury odparowania i skraplania czynnika roboczego. Badania pokazały, iż wzrost temperatury skraplania wpływa niekorzystnie na uzyskiwaną moc chłodniczą. Wartości COPo w optymalnym punkcie pracy wyniosły 0,425 i 0,358, odpowiednio dla izobutanu i pentanu.
EN
In this paper the overall performance of the solar-powered ejector air-conditioning system using isobutane (R600a) and pentane (R601) as refrigerants is presented. One dimensional model of the ejector and model of the flat, evacuated solar collector were used to determine optimum operating point. The efficiency of the solar collector cycle is determined by absorber and primary vapor temperatures. A study has shown that COP highly depends on evaporating and condensing temperatures of the working fluids. Condensing temperature also had the important influence on the achieved cooling capacity. Maximum overall systems’ value of COP obtained for refrigerants R600a and R601, were 0.425 and 0.358, respectively, with operating conditions as follow: te 0–10°C, tc 30–40°C, tg 70–120°C for iso-butane and 100–180°C for pentane.
PL
Absorber w próżniowym kolektorze słonecznym oddzielony jest od warunków zewnętrznych próżnią wytworzoną między koncentrycznymi szklanymi rurami. Rozwiązanie takie ogranicza do minimum straty ciepła do otoczenia. Jednak zmienne warunki pogodowe powodują powstawanie naprężeń w elementach szklanych co prowadzi do pęknięć i utraty szczelności, a w konsekwencji do obniżenia efektywności pracy kolektora próżniowego. Ujemne temperatury natomiast powodują zamarzanie wody w "ciepłych rurkach" powodując ich zniszczenie. Destrukcji ulegają zarówno elementy szklane jak i "ciepłe rurki" w sposób niezależny. Nieprawidłowości te niestety nie zawsze da się dostrzec poprzez powierzchowną obserwację - konieczny jest demontaż poszczególnych elementów kolektora. Pęknięcie rury próżniowej może być w miejscu gdzie wchodzi do rozdzielacza kolektora (miejsce niewidoczne). Trudniejsze do wykrycia jest uszkodzenie "ciepłej rurki", która dopiero po wyjęciu z kolektora może być zdiagnozowana. Wymienione powyżej czynniki obniżają wartości parametrów charakteryzujących pracę kolektora słonecznego. Porównanie tych danych z parametrami poprawnie działającego kolektora daje podstawę do działania związanego z wymianą uszkodzonych elementów. W pracy przedstawiono również zastosowanie obrazu termowizyjnego w diagnostyce elementów kolektora słonecznego.
EN
The absorber in a vacuum tube solar collector is separated from external conditions by vacuum generated between concentric glass pipes. This solution reduces to minimum the losses resulting from heat escape to environment. Nevertheless, changeable weather conditions generate stresses in glass elements, which leads to cracking and loss of tightness, and as a consequence to reduction of vacuum collector work efficiency. On the other hand, negative temperatures bring about water freezing in "heat pipes", which consequently damages them. Both glass elements and "heat pipes" get damaged independently. Unfortunately, it is not always possible to see these anomalies by casual observation - it is necessary to disassemble individual collector elements. Vacuum tube may crack in the area where it enters collector divider (invisible area). "Heat pipe" defect is harder to find, because it may be diagnosed only after it has been taken out of the collector. The above-mentioned factors reduce values of parameters characterising solar collector operation. Comparing this data to the parameters of correctly working collector provides grounds for the replacement of damaged elements. Moreover, the work presents thermovision image use in diagnostics of solar collector elements.
PL
W pracy przedstawiono wpływ warunków solarnych na efekt konwersji promieniowania słonecznego w próżniowym i płaskim kolektorze słonecznym. Odmienna zasada pracy badanych kolektorów była podstawą do sprawdzenia jak ich wydajność cieplna zależy od warunków słonecznych, które były analizowane na przestrzeni 6 miesięcy. W zakresie przeprowadzonego eksperymentu zanotowano silny związek między warunkami solarnymi i ciepłem użytecznym otrzymanym z kolektorów. Porównanie pracy kolektorów w różnych warunkach klimatycznych przez okres 6 miesięcy wykazało przewagę kolektora próżniowego pod względem ilości ciepła użytecznego otrzymanego z konwersji promieniowania słonecznego. Szczególnie jest to zauważalne w okresach o mniejszym natężeniu promieniowania słonecznego.
EN
The paper presents the impact of solar conditions on the effect of solar radiation conversion in vacuum tube and flat plate solar collector. Different principle of operation of the examined collectors provided the basis for checking how their calorific effect depended on solar conditions, analysed through 6 months. Strong relation between solar conditions and useful heat obtained from collectors was observed in the scope of completed experiment. Comparison of collectors operation in various climatic conditions for 6 months proved supremacy of vacuum tube collector as regards the volume of useful heat obtained through solar radiation conversion. In particular it is noticeable in periods of lower solar radiation intensity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.