Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public security
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Rozważania przedstawione w niniejszym artykule oparto na założeniu, że bezpieczeństwo może być postrzegane przez pryzmat wielu kryteriów, co powoduje wyodrębnienie między innymi bezpieczeństwa publicznego. Praca poświęcona została problemom identyfikacji i eksplanacji systemu bezpieczeństwa publicznego. W rezultacie opracowano artykuł, na który złożyły się treści dotyczące syntetycznego przeglądu definicji systemu i jego cech. Posłużyło to do przedstawienia struktury i reguł funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego, natury jego elementów z uwzględnieniem zagadnień relacji między nimi oraz współdziałania. W artykule dokonano przeglądu wartościowej literatury naukowej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bezpieczeństwa publicznego państwa. Tak zastosowana procedura posłużyła do wskazania obszarów jednomyślnie określanych oraz tych, które wskazują na wyraźne różnice interpretacyjne problemów poruszanych w środowisku osób zajmujących się problematyką systemu bezpieczeństwa publicznego. Układ artykułu jest rezultatem zastosowania reguł eksplanacji tegoż systemu.
EN
The considerations presented in this article have been based on the assumption that public security can be perceived from the viewpoint of several criteria, which allows the distinction of, inter alia, public security. The study is dedicated to problems underlying identification and explanation of the public security system. As a result the devised article included contents of a synthetic overview of the definition of the above mentioned system and its features. It was used to present the structure and rules of functioning of the public security system, the nature of its elements, including issues of relations between them and cooperation. The article reviews valuable scientific literature in the field of internal security and state public security. The procedure applied in such a way was used to indicate explicitly defined areas and those that indicate clear interpretation differences of problems raised in the community of people dealing with issues of the public security system. The layout of the presented article is the result of applying the explanation rules of this system
2
Content available Wybrane problemy działań prewencyjnych Policji
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police.
PL
Nie jest odkrywczym stwierdzenie, że środowisko bezpieczeństwa człowieka od zarania dziejów charakteryzowała zmienność. Wiedza o zagrożeniach, z jakim miał do czynienia człowiek, wskazuje, że były to głownie zagrożenia, których źródłem były siły natury. W znacznie mniejszym stopniu, poza konfliktami natury społecznej, człowiek był źródłem zagrożeń swojego bezpieczeństwa. Jednak rozwój cywilizacyjny, wprowadzanie do ludzkiego życia wielu udogodnień technologicznych spowodowało, że tym samym stał się on na równi wynalazcą narzędzi ułatwiających jego egzystencję, jak i jej zagrażających. Tym samym natura nowych zagrożeń okazuje się zgoła odmienna, bardziej zmienna i nieprzewidywalna. Jednym z wyraźnych dowodów na tak postawioną tezę jest funkcjonowanie cyberprzestrzeni wraz z niezwykle dynamicznie zmiennymi zagrożeniami, których za sprawą człowieka jest on ich źródłem.
EN
The presumption that the human security environment has been characterized by changeability since the dawn of time is nothing new. Familiarity with hazards that man had to deal with clearly shows that in the first place they comprised threats caused by diverse forces of nature. Apart from social conflicts, people were a source of threats to their safety, albeit to a much lesser extent. However, civilization progress and the introduction of various technological innovations made humans not only the inventors of tools that make their existence easier, but at the same time posing a threat to it. This suggests that the nature of new threats turns out to be quite different, more changeable and unpredictable. This presumption may be clearly proven by the functioning of cyberspace along with extremely dynamically changing inherent hazards caused by people.
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
EN
The paper attempts to outline issues of systemic interplay in the field of public security. Given the importance of public security for the society both in the collective and individual dimensions, the issue of interplay as an element required to streamline the security system appears to be of incomparable importance. The state security system as a construct created to assure the optimum security level (i.e. one that is socially desirable) may not be perceived as a static value, because neither the security environment nor the public security entity are made that way. Systemic interaction is one of the elements that make the public security system gain flexibility features, and makes it adapt to variable conditions of its functioning, which is a direct result of the need of effective implementation of its functions. In this respect it is vital that it is created within the systemic dimension so that it has a direct impact on fulfilment of the function assigned to the public security system, and not merely on the apparently effective involvement of the potential ascribed to it.
PL
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki systemowego współdziałania w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Z racji wagi, jaką stanowi bezpieczeństwo publiczne dla społeczeństwa zarówno w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, problematyka współdziałania, jako elementu mającego w konsekwencji usprawnić system bezpieczeństwa, wydaje się być niezwykle ważną. System bezpieczeństwa publicznego jako twór skonstruowany z myślą o zapewnieniu optymalnego (pożądanego społecznie) poziomu bezpieczeństwa nie może być wartością statyczną, gdyż takie nie jest ani środowisko bezpieczeństwa, ani też podmiot bezpieczeństwa publicznego. Systemowe współdziałanie jest jednym z tych elementów, które powodują, że system bezpieczeństwa publicznego wykazuje cechy elastyczności, dostosowując się do zmiennych warunków jego funkcjonowania, co wynika bezpośrednio z potrzeby efektywnej realizacji jego funkcji. Istotnym przy tym jest, by wykreowane ono było w wymiarze systemowym, by miało bezpośredni wpływ na wypełnianie funkcji nadanej systemowi bezpieczeństwa publicznego, nie zaś jedynie na pozornie efektywne angażowanie przypisanego mu potencjału.
6
Content available Selected problems of Police preventive actions
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
PL
Bezpieczeństwo publiczne jest stanem będących przedmiotem normatywnym, określanym przez wiele aktów regulujących obszary wymagające szczególnego zachowania w celu jego zapewnienia. Tak określony porządek publiczny determinuje bezpieczeństwo publiczne. Ta prosta zależność jest jednak niewystarczająca w kontekście normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego. Jest ono określane jako wyrażenie wskazujące na zadanie publiczne organów administracji, jako kryterium prawne działania organu czy jako kompetencja organu. W niniejszy artykule zostały przedstawione konteksty jego użycia w rożnych aktach normatywnych, zaliczanych do oddzielnych gałęzi prawa. Tak szerokiego jego obrazowania dokonano, systematyzując je w zależności od przynależności do prawa ustrojowego, procesowego i materialnego. Odrębnie zostało omówione bezpieczeństwo publiczne jako konstrukcja niewystępująca wprost w ustawie zasadniczej, mająca jednak w niej swoje odniesienie. Przedstawiony materiał pozwala ocenić zróżnicowanie użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa publicznego, zależne od kontekstu jego ujęcia.
8
Content available Contexts of normative aspect of public security
EN
Public security, a state constituting a normative subject, is defined by numerous acts dedicated to regulating areas that require specific measures aimed at assuring it. The public order defined in such a way determines public security. Nevertheless this simple dependence is insufficient as regards the normative formulation of public security. It is identified as an expression pointing at public tasks of administrative bodies as a legal criterion for the operation of such a body or as competence of the body. The present paper presents contexts of its usage in diverse normative acts, considered as separate legal departments. Such a broad review has been carried out by classifying them depending on categorisation to the political, process and material laws. A separate discussion has been made of public security as a structure that does not occur directly in the basic law, yet has its reference in it. The presented material enables making a differentiation of the concept of public security in normative acts, depending on the context of its formulation.
PL
Bezpieczeństwo publiczne jest stanem będących przedmiotem normatywnym, określanym przez wiele aktów regulujących obszary wymagające szczególnego zachowania w celu jego zapewnienia. Tak określony porządek publiczny determinuje bezpieczeństwo publiczne. Ta prosta zależność jest jednak niewystarczająca w kontekście normatywnego ujęcia bezpieczeństwa publicznego. Jest ono określane jako wyrażenie wskazujące na zadanie publiczne organów administracji, jako kryterium prawne działania organu czy jako kompetencja organu. W niniejszy artykule zostały przedstawione konteksty jego użycia w rożnych aktach normatywnych, zaliczanych do oddzielnych gałęzi prawa. Tak szerokiego jego obrazowania dokonano, systematyzując je w zależności od przynależności do prawa ustrojowego, procesowego i materialnego. Odrębnie zostało omówione bezpieczeństwo publiczne jako konstrukcja niewystępująca wprost w ustawie zasadniczej, mająca jednak w niej swoje odniesienie. Przedstawiony materiał pozwala ocenić zróżnicowanie użycia w aktach normatywnych pojęcia bezpieczeństwa publicznego, zależne od kontekstu jego ujęcia.
PL
Prezentowany artykuł poświęcony został tematyce bezpieczeństwa personalnego na gruncie społeczności lokalnej. Kluczowym zagadnieniem jest stan poczucia bezpieczeństwa i zagrożenia w wymiarze indywidualnym. Elementy te zostają powiązane w bezpośredni sposób z funkcjonowaniem społeczności lokalnej, jej dobrobytem, perspektywami rozwojowymi. Prócz samego powiązania wspomnianych elementów, istotnym jest również naświetlenie zależności i ukazanie sposobów podniesienia poczucia bezpieczeństwa poprzez np. proces konsultacji społecznych i edukacji obywatelskiej. Kwestie definicyjne bezpieczeństwa, społeczności lokalnej potraktowano marginalnie, jedynie jako naświetlenie tła w kontekście analizowanej problematyki.
EN
Specifically, the article has been the subject of security personnel on the basis of the local community. A key issue is the status of the sense of security and risks in terms of the individual. These elements are related directly to the functioning of the local community, its prosperity, and development perspectives. In addition to the relationship of these elements, it is important to highlight also the dependencies and showing ways to increase a sense of security through, for example. the consultation process of the social and civic education. Issues of definition of safety, local community treated marginally, only as background exposure in the context of the issues.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w administracji samorządowej w kontekście zarządzania kryzysowego. Wskazano poziom poszczególnych rodzajów zagrożeń, w tym: naturalnych, technicznych i społecznych. Następnie dokonano analizy stanu obecnego procesu zarządzania ryzykiem w wybranych jednostkach administracji samorządowej na szczeblu województwa, powiatu i gminy oraz wskazano kierunki udoskonaleń w tym zakresie. Kluczowym elementem pracy było określenie związku pomiędzy występowaniem zagrożeń, zarządzania ryzykiem, a kształtowaniem się ogólnego poziomu bezpieczeństwa publicznego. W artykule wykorzystano między innymi wyniki badań ankietowych.
EN
In the article the results of research of the assessment of the risk management process at the local government in terms of crisis management were presented. As well the level of the different kind of threats: natural, technical and social was indicated. Then the current condition of the risk management process was analysed in the chosen local goverment units (voivodeships, districts and communes) and the improvement directions in this field was indicated. The main element of this work was definition relationships between threats, risk management and formation the overall level of the public security. In article the survey research results were used.
PL
W artykule omówiono rolę Policji jako formacji współdziałającej w obliczu zaistnienia sytuacji kryzysowych godzących w bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo powszechne oraz cyberbezpieczeństwo. Skupiono się na głównych zadaniach tej formacji w świetle regulacji prawnych i przepisów wewnętrznych. Sytuacje kryzysowe i kryzysy ukazano w ujęciu formalnym, czyli nawiązując do treści właściwej ustawy. Na tym tle zaprezentowano szczegółowe zadania Policji – kluczowego podmiotu bezpieczeństwa współdziałającego na rzecz państwa i jego obywateli. Artykuł wzbogacono o doświadczenia własne autora, pozwalające częściowo skonfrontować teorię przedmiotu poznania z praktyką.
EN
Crisis management in Poland leads to prevent the crisis situations. Moreover, the crisis management obtains control over such situations with strictly planned procedures as well as it reacts in the event of their appearance. It also helps to remove the consequences of such acts, reconstruct resources and the infrastructure in relation to mainly public safety and cybersecurity. Representatives of the police are being included in a block of teams for crisis management, strengthening the structures of crisis management system in Poland. Police as a departmental formation are not, however, the entity to crisis management – taking into account the executive character of their tasks. In general, police activity is included in every phase of crisis management. In the prevention stage, it manifests in preventive measures. In the stage of readiness – in risk estimation and analysis, as well as in action plan making. In the stage of response – in alarming and warning the civilians, immediate rescue operations and restoring order. In restorative stage – in actions that rebuild the previous state. The Police operate to prevent such threats as public protests, terrorist attacks, explosive remnants, natural disasters, technical failures, revolts, riots or escapes from criminal units as well as terrorist attacks with the use of aircrafts. Observations, dealing with the tasks of mass events protection, allow to assess the activity of the police and other subjects in cooperation positively. Such a statement does not allow , however, to stop improving and adapting procedures and rules for the current challenges and threats.
EN
The author benefitted from the support of the private security sector as the Chief Officer of the City Police. When, after leaving the service, he was the President of the Polish Association of Employers Protection Branch “Małopolska”, one of the basic objectives of his activity was to ensure a high level of functioning of the private security sector as an important component of public security. Optimisation of the use of private security companies to ensure public security and order is one of the basic directions of his practical operation and research conducted by him. In the article, the author discusses the role of the private security sector and the tasks set for this sector. The genesis of security companies, their evolution and development in various countries of Europe and the world is covered. Much attention is devoted to the de-monopolisation of security in Poland, in which the security companies played a special role. The author outlines the most important objectives of private sector development in Poland as a specifi c type of economic activity. The basic concepts related to the functioning of security companies are explained, exposing their priority task, which is the protection of facilities, areas and equipment important for the functioning of the state. The author shows that the current level of terrorist threats implies the need for greater involvement of security companies in providing security to facilities constituting the critical infrastructure of the state. The role of specialist armed security formations in this area is highlighted. In the conducted research process, a positive answer to the main question is given, demonstrating that security companies are currently an important element of the public security system in Poland, and their use in this area should be constantly strengthened.
EN
The article analyzes the most relevant information on the legal basis for the action of public administration authorities, emergency services, inspection and operators of industrial plants in case of an emergency or a major accident. An important part of the article is to determine the incumbent on the relevant public authorities tasks related to the protection of people and the environment from the effects of which can involve major accidents, including industrial accidents. An important issue raised in this paper are also organizational preparation to respond to two key services (State Fire Service and the Environmental Protection Inspectorate), responsible under the laws for the prevention of the emergence of this kind of threat as well as taking action to remedy the same failure and the removal of its effects.
14
Content available remote Straż ochrony kolei (wybrane elementy konstrukcyjne)
PL
Straż ochrony kolei, której podstawę normatywną stanowi przede wszystkim ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym, w swoim aspekcie przedmiotowym i podmiotowym wypełnia wszystkie cechy charakterystyczne policji gospodarczej. Do zadań straży ochrony kolei należy kontrola przestrzegania przepisów porządkowych, ochrona zdrowia i życia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. Straż ochrony kolei jest formacją uzbrojoną i umundurowaną. Przy wykonywaniu czynności służbowych funkcjonariusz straży ochrony kolei korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
EN
The Railroad Guards, whose normative basis is mainly the Railway Transport Act dated 28th of March 2003, has all characteristic features of commercial police both in subject and object sense. The tasks of the Railroad Guards include enforcing the order regulations, and protection of people's life and health and asset protection on railway premises, trains and other rail vehicles. The Railroad Guards are armed and uniformed forces. On duty, a railroad guard is under legal protection intended for public officers.
PL
Policja Polityczna w II Rzeczypospolitej była tajną, wyspecjalizowaną służbą, przeznaczoną przede wszystkim do inwigilowania całokształtu życia politycznego i społecznego w kraju oraz ścigania sprawców przestępstw antypaństwowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób podejrzanych o działalność wywrotową. W omawianym okresie była ona czterokrotnie kompleksowo reorganizowana i występowała pod różnymi nazwami - Defensywy Politycznej, Służby Informacyjnej, Policji Politycznej i Służby Śledczej z wyspecjalizowanymi komórkami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości politycznej. W praktyce Policja Polityczna stosowała metody pracy określane mianem śledczych, np. aresztowanie, zatrzymanie tymczasowe, rewizje osób i mienia, przesłuchanie, pościg i operacyjnych, np. obserwacja, inwigilacja, podsłuch, czy wywiad konfidencjonalny. Do 1926 r. służby polityczne w woj. lubelskim szczególnie interesowały się organizacjami społecznymi i politycznymi, których działalność stanowiła zagrożenie dla obowiązującego porządku prawnego oraz ówczesnego kształtu społecznego państwa. Pełną obserwację operacyjną prowadzono w stosunku do stronnictw i ruchów politycznych o charakterze komunistycznym, mniejszości narodowych oraz radykalnych ludowców, natomiast stronnictwa stojące na gruncie utrzymania porządku burżuazyjnego nie były narażone na szczególne zainteresowanie kontrwywiadu politycznego, a jedynie prowadzono wobec nich dyskretną obserwację operacyjną. Po przewrocie majowym, zakres zainteresowania służb informacyjnych w IV okręgu uległ istotnej zmianie. Oprócz działalności komunistów i przedstawicieli mniejszości narodowych objął on także całą legalną opozycję piłsudczykowską. Policja Polityczna w województwie lubelskim spełniała ważną rolę w realizacji polityki wewnętrznej. Zajmowała się m.in.: ? ujawnianiem napięć społecznych, nastrojów antyrządowych, akcji wywrotowych i antypaństwowych (w szczególności komuniści i nacjonaliści mniejszości narodowych), ? obserwacją legalnych ugrupowań i partii politycznych, a także związków zawodowych i parlamentarzystów. Nasilenie przestępczości politycznej w okręgu lubelskim było największe w tych rejonach, gdzie przejawiały swoją działalność nielegalne organizacje komunistyczne oraz mniejszości narodowej ukraińskiej (powiat hrubieszowski, tomaszowski chełmski i włodawski) i żydowskiej (powiat chełmski, siedlecki, włodawski i grodzki lubelski). Zarzut działalności komunistycznej zdecydowanie najczęściej stawiano osobom narodowości żydowskiej, a nieco rzadziej ukraińskiej, białoruskiej i polskiej.
EN
Political Police in the Second Polish Republic was a secret, specialised service assigned mainly to surveying the whole of political and social life in the country and to chasing perpetrators of anti-state crimes, especially the people suspected of revolutionary activity. In the period discussed, it was completely reorganised four times and it appeared under different names: Political Defence, Information Service, Political Police and Investigation Service with specialised departments to fight against political crimes. In practice, Political Police used methods defined as investigational, e.g. arrests, temporary custody, search of people and property, questioning, chases; and operational ones, e.g. observation, surveillance, tapping or confidential enquiry. Till 1926 political services in Lublin Voivodeship were particularly interested in social and political organisations, the activity of which posed a threat to the legal order and the social arrangement of the state at that time. Full operational surveillance was carried out with respect to parties and political movements of communist nature, national minorities and radical peasant activists, whereas the parties that wanted to keep the bourgeois order were not of particular interest to political counterintelligence, but they were only under discrete operational surveillance. After the May Coup, the range of interests of information services in the fourth district changed substantially. In addition to the activity of communists and national minorities representatives, it encompassed the whole legal Pilsudski opposition. Political Police in Lublin Voivodeship had a very important role in internal politics. It worked among other things on: - exposing social tensions, anti-government atmosphere, revolutionary and anti-state actions (mainly communists and nationalists of national minorities); - observing legal groups and political parties as well as trade unions and parliament representatives. Escalation of political crimes in Lublin district was the largest in those regions where illegal communist organisations, Ukrainian national minorities (poviats: Hrubieszowski, Tomaszowski Chelmski and Wlodawski) and Jewish national minorities (poviats: Chelmski, Siedlecki, Wlodawski, and Grodzki Lubelski) were active. Accusations of communist activity were mainly made against people of Jewish nationality and somewhat less frequently against those of Ukrainian, Belarusian or Polish nationalities.
PL
III Powstanie Śląskie zakończyło się sukcesem, bowiem doprowadziło do korzystniejszego dla Polski podziału Górnego Śląska. W jego trakcie, tak jak w każdym konflikcie zbrojnym, uległ pogorszeniu stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, czego doświadczała ludność cywilna, narażona na różnego rodzaju gwałty. Władze powstańcze dążyły do ograniczenia tych negatywnych zjawisk, powołując własne struktury policyjne oraz organizując sądownictwo doraźne. Działania te, choć nie zlikwidowały anarchii, ograniczyły jej skalę i zasięg. Służba w policyjnych formacjach powstańczych była też dobrą szkołą dla wielu przyszłych funkcjonariuszy Policji woj. Śląskiego. Formalnie zaczęto ją organizować w czerwcu 1922 roku, faktycznie jej podwaliny osobowe i strukturalne tworzono od 1919 roku, a III Powstanie Śląskie było w tym procesie ważnym doświadczeniem.
EN
The Third Silesian Uprising eventually succeeded. The division of Upper Silesia was favourable to Poland. During it, as in every conflict in the history of humankind, security and public order deteriorated. The effects of this process were noticeable especially for civilians. The public authorities of the Third Silesian Uprising tended to restrict these negative processes by organizing its own police structures and court-martials. True, those efforts did not eliminate anarchy, but limited its range and scale. Service in police-like uprising formations was a good school for future police officers of the Autonomous Silesian Voivodship Police, officially organized in July 1922, yet, the roots of personnel structures had been created since 1919 and the Third Silesian Uprising was a very important experience in this historical process.
EN
The article deals with contemporary perception of crime as one of the main determinants affecting public security. The article includes Municipal Police Board’s statistical data and the author’s own research results relating to the problem of crime in part of the Mazovian Province (within the territory of Municipal Police Board - the city of Warsaw and neighbouring districts) in reference to the Polish research on crime conducted in 2007 and led by Prof. Andrzej Siemaszko. They show the perception of crime as a factor shaping the feeling of safety and security among citizens. According to the respondents, the biggest threats for citizens include murder, rape and other anti-social behaviour, particularly when they refer to personal sphere. At the same time, respondents express their opinions on their own perception of the scale of crime. Undertaken actions aiming at reducing crime in big cities caused the increase in feeling of threat among small towns’ and villages’ inhabitants. Respondents who point out that crime threatens more these areas that are not covered by prevention actions confirm this state.
EN
The article analyses legal norms regulating the supervision over courts’ of general jurisdiction administrative activities from the point of view of the role it plays in the public security system. In legal studies, security is closely connected with the state and its citizen. It is defined as a state subject to a legal protection exercised by, among others, courts which as appropriate bodies in public security matters guarantee the quality of public area and prevent pathologies that may arise there. They also guarantee correct functioning of public bodies creating a barrier against violating order and public security thought their adjudications. In addition, courts ensure each member of the society realizing their rights and freedoms. However, in order to perform these functions diligently, courts must function correctly and efficiently. Therefore the knowledge and correct compliance to the rules concerning the supervision over courts are essential since the supervision guards the effectiveness of court proceedings.
EN
The article presents the structure, aim and tasks of law enforcement agency that fights against organized crime in each profile of its activity in national and international dimensions. The notions of safety and public order have been defined in a legal and criminological meaning. The importance of Central Bureau’s of Investigations functioning was shown through professional and effective combating and eradication of organized crime that is connected with effective safety and public security protection in our and other countries.
PL
W artykule przedstawiono hipotezę, że akredytacja i system oceny zgodności są narzędziami mającymi istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa publicznego. Przedstawiono zaangażowanie akredytowanych jednostek oceniających zgodność w sześciu obszarach bezpieczeństwa. W artykule opisano system oparty na uregulowaniach krajowych i międzynarodowych ustalający w wymiarze krajowym i ponadgranicznym ramy nadzoru rynku produktów i usług w celu zapewnienia ochrony interesów publicznych, takich jak ogólne zdrowie i bezpieczeństwo, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, ochrona konsumentów, ochrona środowiska i bezpieczeństwa publicznego.
EN
In the article there are presented hypothesis proving that accreditation and conformity assessment system are the tools having essential influence on the level of public security. Activity of the accredited conformity assessment bodies are shown in six fields of security. In the article there is also described the system based on the national and international regulation, establishing within the national and cross border dimension the framework for market surveillance of products and services in order to ensure protection of public interests such as health and safety in general, health and safety at the workplace, protection of consumers, protection of the environment and public security.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.