Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moulding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono przykładowe zastosowanie oprogramowania do projektowania i wytwarzania wytworów oraz narzędzi wtryskowych Cadmould do analizy wypełnienia gniazda formy i skurczu przetwórczego na przykładzie wypraski technicznej. Warunki symulacji numerycznej odniesiono do rzeczywistych warunków wytwarzania wyprasek.
EN
Application of Cadmould software as a tool used in the design and manufacture of injection molding parts and tooling, in the analysis of mold cavity filling and assessment of parts shrinkage on the example of technical moulded piece is presented in the paper. The conditions of numerical simulation were referred to real conditions of manufacturing moulded parts.
EN
Purpose: Dysfunctions of the stomatognathic system are treated with a lot of appliances. The aim of the work was to evaluate the current state in the field of diagnostic techniques and technological advance in appliances and materials enhancing therapy of occlusion disorders of the stomatognathic system. Design/methodology/approach: The principles of appliances functioning, manufacturing technology and materials were analysed. The analysis was made on the basis of the literature review and patent databases, conducting searches for a combination of keywords: dental material, occlusion, disorder, bruxism, clenching, grinding, appliance, therapy, tongue, oral, exerciser, trainer, mandible muscle, bite splint, dental plate. In the case of principles of functioning, devices that require insertion into the mouth are included in the tests. In technology and materials, attention has been paid to necessity of involving a dental technician or ability to perform appliance intra-orally ("chairside"), as well as mass production with possibility of custom fit. Findings: The most widespread in the treatment of disorders of the stomatognathic system are thermoformed materials and devices that are introduced between the dental arches to counteract occlusions of all teeth or selected teeth or force the position of the mandible in relation to the maxilla. Devices that function differently are those in which therapeutic effects result from toning of activity of the elevating mandibular muscles by provoking activity of the opposing muscles lowering the mandible or reducing intra-oral space, for example, by sublingual plates or tongue trainers. Appliances are mainly manufactured of: poly (ethylene- vinyl acetate) or polycarbonates, as also mouldable polymers such as: acrylics, polyesters and rubbers. Research limitations/implications: Electronic devices that are not intended to therapy but used only to track mandible mobility or muscle activity during sleep were not taken into account. Practical implications: Solutions activating the action of the opposing muscles to the muscles lifting the mandible are few, and among them one device is retained on teeth without interfering in occlusion. Originality/value: Dental materials for dev/ices for treatment of occlusion disorders are selected with no understanding tines influence of elastic and frictional material properties and structures stiffness on the distribution of occlusion forces between the teeth and reactions in temporo-mandibular joints.
EN
Moulding properties of Isasa River Sand bonded with Ipetumodu clay (Ife-North Local Government Area, Osun State, Nigeria) were investigated. American Foundry men Society (AFS) standard cylindrical specimens 50mm diameter and 50mm in height were prepared from various sand and clay ratios (between 18% and 32%) with 15% water content. The stress-strain curves were generated from a universal strength testing machine. A flow factor was calculated from the inclination of the falling slope beyond the maximum compressive strength. The result shows that the flowability of the samples increases from 18% to 26% clay content, its maximum value was attained at 26% and then it decreases from 30% to 32% clay content. The green compressive strength, dry compressive strength and air permeability values obtained from the mould samples were in accordance with standard values used in foundry practice. The x-ray diffraction test shows that the sand contains silicon oxide (SiO2), Aluminium oxide (Al2O3), and Aluminium silicate (Al6Si2O13). The mould samples were heated to a temperature of 1200 oC to determine the sintering temperature; fussion did not take place at this temperature. The results showed that the sand and clay mixture can be used to cast ferrous and non-ferrous alloys.
PL
Artykuł przedstawia możliwości zastosowania biopreparatu Bio Activ PH do oczyszczania z substancji toksycznych (fenol, formaldehyd) wybranych rodzajów odpadowych mas formierskich i rdzeniowych w skali laboratoryjnej. Metoda ta nie była dotychczas stosowana do tego rodzaju odpadów. Badano możliwości biodegradacji zanieczyszczeń zawartych w odpadowych masach sporządzonych z piasków powlekanych żywicami fenolowymi. Zastosowanie gotowego biopreparatu do oczyszczania ze związków fenolu odcieków z mas odpadowych dało pozytywne wyniki, natomiast dodanie go bezpośrednio do odpadu nie przyniosło spodziewanych rezultatów.
EN
This paper presents the applicability of Bio Activ PH biopreparation in the treatment of toxic substances (phenol, formaldehyde) in selected types of waste mouldings and core laboratory scale. This method has not been used for this type of waste so far. The possibilities of biodegradation of pollutants in the waste mass made of phenolic-coated sand were explored. The application of the ready biopreparation for the removal of phenol compounds from the waste masses effluents gave positive results; however, its direct addition to the waste did not bring the expected results.
5
Content available remote Warunki wypełniania formy przy wtryskiwaniu tworzyw termoplastycznych
PL
W artykule podano informacje dotyczące wtryskiwania tworzyw termoplastycznych, szczególnie opisano jedną z faz procesu – formowanie wyrobu. Podano założenia ogólne procesu oraz przedstawiono wiele praktycznych uwag i zaleceń dla pracowników obsługujących wtryskarki. Główną uwagę zwrócono na fazę wtrysku do gniazda formy, która ma istotny wpływ na geometrię, kształtowanie własności użytkowych i strukturę wypraski.
EN
Subject of the article are the aspects and parameters of thermoplastic injection. Main topic is moulding – one of the key phases in this process. In the text you can find the information about overall conditions of the process as well as many remarks and practical recommendations for the operators of injection moulding machines. Author emphasizes the injection to the mould form, which is critical for the final result: the shape, structure and functional properties of the moulded pieces.
6
Content available remote Optimising the composition of natural moulding sands including thermal aspects
EN
The paper discusses the problem of the choice of the moulding sand mixture composition in terms of the sand behaviour in contact with molten metal. Studies of high-temperature phenomena make assessment of the sand composition applicability under real operating conditions possible, thus leading to the elimination of sand-originating casting defects. The research was conducted on selected moulding materials included in the composition of traditional moulding sand mixtures without the addition of carbon. The effect of moulding sand composition and moisture content on the linear dilatation and stress-induced allotropic changes of quartz was examined. The analysis of these phenomena was based on 3D charts and maps generated from data collected during the tests.
EN
Surface treatment utilising the dynamic abrasive action of the stream of a cleaning agent is applied to ensure the required surface parameters and quality. Under the action of the cleaning agent the properties of the surface layer are changed and the treatment method is commonly referred to as shot peening. It is used to improve the mechanical resistance, hardness, resistance to corrosion and fatigue endurance of casting products. To evaluate the scale of changes of the material parameters and surface properties, the test castings made from typical foundry materials and then shot-peened are thoroughly examined as regards their surface quality and micro-hardness, for the precisely controlled peening intensity. Testing was done in a set-up incorporating an industrial shot blasting machine where the intensity (speed) of the cleaning agent and its impact conditions (the angle of incidence) can be precisely controlled. Finding the properties of the surface layer for the precisely controlled process parameters allows for identifying the hitherto undefined results of treatment in sand blasting machines.
PL
Obróbka strumieniowo-ścierna przy użyciu czyściwa jest prowadzona ze względu na wymagany stan powierzchni. Wskutek oddziaływania czyściwa występują zmiany własności warstwy powierzchniowej, charakterystyczne dla procesu znanego również jako kulowanie. Proces ten jest stosowany dla poprawy własności mechanicznych, twardości, odporności na korozje i zużycie zmęczeniowe. Dla oceny zakresu zmian stanu i własności przeprowadzono badania odlewów testowych z tworzyw odlewniczych poddanych oczyszczaniu strumieniem śrutu. Przeprowadzono ocene jakości powierzchni oraz pomiary mikrotwardości dla ściśle określonej intensywnosci oddziaływania strumienia czysciwa. Badania prowadzono na stanowisku przemysłowej oczyszczarki zmieniając intensywność (prędkość) czysciwa i warunki jego oddziaływania (kata padania). Wyznaczenie własności warstwy wierzchniej dla określonych warunków prowadzenia obróbki strumieniowo – ściernej pozwoliło na sprecyzowanie, dotychczas nie określanych, efektów stosowania oczyszczarek i skutków oczyszczania odlewów.
8
Content available remote Thermal aspects of temperature transformations in silica sand
EN
Problems related with the choice of moulding sand composition considering its behaviour in contact with molten metal were discussed. The investigations of high-temperature phenomena enable moulding sand composition to be evaluated in terms of its applicability under the specific conditions of a foundry shop. It is also possible to eliminate the casting defects related to moulding sand and its properties. The investigations were carried out on selected moulding sands from the family of the traditional carbon-free moulding mixtures. The effect of moulding sand composition and moisture content on the linear dilatation and stress formation caused by an allotropic quartz transformation was determined. The investigated phenomena were analysed on 3D diagrams plotted from the test data. A strong effect of the beta quartz - alpha quartz transformation at a temperature of about 600oC was stated.
PL
Przeprowadzone badania, można posumować następująco: - otrzymane w programach symulacyjnych wyniki paczenia kształtek dały nieco zawyżone wartości w stosunku do wymiarów zmierzonych na rzeczywistych kształtkach, chociaż kierunek odkształceń rzeczywistych i wirtualnych wyprasek był zbliżony do siebie; - program Moldflow dał mniejsze odchyłki odpowiednich wymiarów od rzeczywistych; - zauważone różnice mogą wynikać z niedostatecznie przybliżającego rzeczywiste właściwości przetwarzanego tworzywa modelu fizycznego zastosowanego w programach symulacyjnych.
10
Content available remote Wybrane właściwości mechaniczne polipropylenu wielokrotnie przetwarzanego
PL
Przedstawione wyniki badań polipropylenu wielokrotnie przetwarzanego wskazują, w jaki sposób zachodzące procesy degradacji wpływają na zmianę wybranych właściwości mechanicznych wyprasek wtryskowych. Wraz z krotnością przetwórstwa metodą wtryski-wania ulega zmniejszeniu twardość wyprasek oraz wartość współczynnika sprężystości wzdłużnej i granicy plastyczności. Wartość naprężenia przy zerwaniu zwiększa się i dopiero po sześciokrotnym przetwórstwie zaczyna maleć, jednak w całym badanym zakresie krotności przetwórstwa osiąga wartości wyższe niż dla tworzywa przetworzonego po raz pierwszy. Nie zmienia się także w sposób znaczący wydłużenie względne próbek. Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, że przy pięciokrotnym przetwórstwie odpadów technologicznych wtryskiwanego polipropylenu nie jest konieczna korekta warunków jego przetwórstwa metodą wtryskiwania.
PL
Do uzyskania wyprasek wtryskowych o określonych cechach geometrycznych często można zastosować więcej niż jedną metodę wtryskiwania. Na przykład w przypadku wyprasek o zróżnicowanej grubości ścianki można zastosować wtryskiwanie sekwencyjne bądź wspomagane gazem lub wodą. Wybór określonej metody zależy od czynników związanych nie tylko z jakością wypraski, ale również z możliwościami produkcyjnymi przedsiębiorstwa, jego wyposażeniem w maszyny, urządzenia pomocnicze, formy wtryskowe itp. Istotna jest dobra znajomość różnych odmian procesu wtryskiwania. Przy wyborze danej metody należy rozważyć zalety i wady każdej z nich oraz jej ograniczenia, a ponadto właściwości materiałów przetwarzanych i możliwości ich użycia w danym procesie.
12
Content available remote Badania struktury obszarów łączenia strumieni tworzywa w wypraskach z poliamidu
PL
Jako wniosek utylitarny z przeprowadzonych badań sformułować można zalecenie odnośnie wtryskiwania wyprasek zawierających obszary łączenia strumieni tworzywa. Otóż dla uzyskania krótszych obszarów łączenia strumieni tworzywa i w konsekwencji poprawienia właściwości mechanicznych wyrobów z tworzyw kompozytowych zaleca się stosowanie możliwie wysokich wartości temperatury wtryskiwania.
PL
W publikacji przedstawiono stan wiedzy w zakresie właściwości fizykochemicznych oraz możliwości zastosowań praktycznych najważniejszych naturalnych biopolimerów pochodzenia roślinnego (proteiny, skrobia). Biopolimery stanowiące odtwarzalne polimery naturalne, charakteryzujące się wieloma pożądanymi właściwościami fizykochemicznymi, stanowią coraz ciekawszy surowiec przetwórczy skierowany do różnych zastosowań przemysłowych, w tym jako przyjaznych dla środowiska środków wiążących w masach odlewniczych. W przemyśle odlewniczym wykorzystywane są kompozycje proteinowe oraz skrobiowe jako spoiwa do mas formierskich i rdzeniowych. Przeprowadzone w ramach badań własnych wstępne próby modyfikacji i wykorzystania biopolimerów jako środków wiążących do mas odlewniczych są obiecujące, zarówno pod względem technologicznym (odpowiednie właściwości masy), ekologicznym (nietoksyczność, biodegradowalność) oraz ekonomicznym (niska cena spoiwa). W pierwszym etapie badań opracowano skład spoiwa z udziałem biopolimerów i dobrano odpowiedni czynnik sieciujący, a następnie przeprowadzono badania strukturalne i wytrzymałościowe mas formierskich z opracowanym spoiwem biopolimerowym. Stwierdzono, że na szczególną uwagę zasługuje zmodyfikowana skrobia z grupy polisacharydów, jako szeroko rozpowszechniony, łatwo pozyskiwany, biodegradowalny oraz najtańszy biopolimer. Przy aktualnej niskiej cenie tego polimeru, jak i możliwościach wykorzystania do jego produkcji odpadów rolniczych, zagadnienie wykorzystania skrobi w wielu gałęziach przemysłu może nabrać istotnego znaczenia, zwłaszcza w Polsce.
EN
In this publication the state of the art in the scope of the physical and chemical propertries as well as of the possibilies of practical application of the most important natural vegetables biopolymeres (proteins,starch) was presented. The biopolymers, being reproducible natural polymers, characterized by numerous desirable physical and chemical propoperties are more and more interessing raw materials directed, to different foundry applications. In the foundry industry advantage is taken of the protein and starch compositions as binders for moulding and core sands. The primary tests carried out in the scope of research on modification and application of biopolymers as binders for foundry sands are promissing regarding as well the the technological aspects (suitable poperties of the sand) as also the ecological (lack of toxicity, ability to autodestruction) and economic (lower price of the binders).aspects. In the first stage of research there has beeen developped the composition of the binder using biopolymers in them, the suitable cross-linking agent was choosen and then the research on the structure and resistance of moulding sands with the application of the developped binder was carried out; it was stated that in this case the modificated starch of the polysaccharides group is the best choice, as it is a widespread, easily gained, biodegregated and cheapest biopolymer. By the actually low price of this polymer and the existing possibilities of the application of agricultural wastes in its production the problem of of utilisation starch in numerous industry branches can essentially grow in importance, especially in Poland.
14
Content available remote Computer aided design of plastic components used in automobile industry
EN
The work focuses on the task of designing and examining a cable channel for a personal car of a new generation, which will enter the manufacturing process in the near future. The main characteristic of this particular solution is the modularity of the electrical installation, simplified access and diagnostics as well as adaptation to application at automatic manufacturing stations. Practical application of this advanced software and completion of various types of tests and initial simulations are discussed. Application of the mould injection process simulation as well as utilization of the Computer Aided Production increase the manufacturing precision, which in turn decreases the time necessary to introduce a new component to production.
PL
W niniejszym artykule podjęto się zadania zaprojektowania i zbadania kanału kablowego do samochodu osobowego nowej generacji, który będzie wdrożony do produkcji w przyszłości. Cechą tego rozwiązania będzie modułowość instalacji elektrycznej z łatwym dostępem i diagnostyką oraz przystosowanie do pracy w zrobotyzowanych stanowiskach. W artykule omówiono zastosowanie zaawansowanego oprogramowania oraz przeprowadzono różnorakie testy i symulacje wstępne. Stosowanie symulacji wtrysku, a także wykorzystywanie Komputerowego Wspomagania Wytwarzania pozwoliły na zwiększenie dokładności wykonania, jak i przyspieszyło proces wprowadzania nowego detalu do produkcji.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zmian właściwości sprężystych i wytrzymałościowych mas ze spoiwami chemicznymi wywołane działaniem warunków atmosferycznych. Badania dotyczą wierzchniej warstwy formy. Wykazana utrata wytrzymałości w wierzchniej warstwie formy wywołana jest nadmierną (lub zbyt szybką) dehydratacją spoiwa. Szybkość i zakres zmian właściwości masy zależą od: temperatury i wilgotności powietrza, wielkości ziaren osnowy oraz rodzaju spoiwa. W badaniach stosowano metodę ultradźwiękową, która pozwala monitorować kinetykę zmian właściwości sprężystych mas. Uzyskiwane wyniki badań mają duże znaczenie utylitarne.
EN
In the work there are shown the results of the research on changes of elasticity and durability properties of moulding sand with chemical binder under the influence of atmospheric conditions. The research concerns the surface mould's layer. The stated loss of durability in the surface layer can be caused by too excessive (or too fast) dehydration of binder. The rate and range of the changes of sand's properties depend on the: air temperature and moisture, size of grains as well as on the kind of binder. The developed ultrasonic method [2] allows observation of kinetics of the changes of elastic properties of the moulding sand. The received results can have an important utilitarian value.
EN
Green sand moulding is still the major method of moulding in foundry industry due to its environmental and financial advantages. Sand compaction plays an important role for the quality of the mould and therefore for the quality of the casting. The determination of optimal compaction parameters is often carried out by trial-and-error-method, which is expensive and time consuming. To improve this situation, the process of compaction is modelled in this work by using different mathematical models based on continuous models. The finite element method (FEM) has been used for the calculation. The theoretical results of the compaction simulation have been compared with the density distribution in the mould measured by computer tomography methods (CT). Graphically enhanced pictures provide insight view into the spatial distribution of the density of the moulding material. The simulation results are in good agreement with computer tomography results.
PL
Formowanie na wilgotno nadal pozostaje główną metodą formowania w przemyśle odlewniczym z uwagi na korzyści ekonomiczne i uwarunkowania środowiskowe. Zagęszczanie masy formierskiej odgrywa ważną rolę dla zapewnienia odpowiedniej jakości formy i, tym samym, odpowiedniej jakości odlewu. Optymalne parametry zagęszczania często są określane metodą prób i błędów, co jest zabiegiem kosztownym i czasochłonnym. Dla usprawnienia, proces zagęszczania modelowany jest przy użyciu różnych modeli matematycznych opartych na modelu ciągłym. Obliczenia prowadzono przy użyciu metody elementów skończonych. Teoretyczne wyniki symulacji porównano z rozkładem gęstości w formie, zmierzonym przy użyciu przemysłowej tomografii komputerowej. Graficznie powiększone obrazy pozwalają na dokładniejsze poznanie rozkładu przestrzennego gestości formowanego materiału. Wyniki symulacji wykazują dużą zbiezność z wynikami uzyskanymi przy zastosowaniu tomografii komputerowej.
17
Content available remote Effect of polyethylene oxide on properties of bentonite foundry mixtures
EN
Very small quantities of polyethylene oxide (PEO) with molecular weight of 600,000 exhibit a non-additive effect of increased permeability that is higher in higher compaction energies (19.62 J). Increased permeability has been proven at such small PEO quantities as 0.0365 %-wt., 0.073 %-wt., and 0.1 %-wt. The above mentioned very small PEO quantities result in slightly increased bondability. It is estimated that PEO effect will find application in metal casting at lower melting temperatures.
18
Content available remote Mechanizm infekcji drewna budowlanego przez grzyby
PL
Ilość drewna użytkowanego w budownictwie stanowi znaczący procent jego zastosowania w gospodarce i życiu człowieka. Posiada ono niezaprzeczalne walory techniczne, estetyczne i proekologiczne. Jego cechą ujemną, podobnie jak i innych materiałów organicznych, jest podatność na porażenie mikrobiologiczne, głównie przez grzyby. Stwarza to konieczność zastosowania odpowiednich zabiegów profilaktycznych zarówno natury chemicznej, jak i konstrukcyjnej.
EN
On the basis the literature on the subject as well as the autor's own investigations, this study discusses current opinions concerning and the mechanism of the infection of construction wood by fungi causing wood deterioration and moulding. In addition, the role of the consecutive stages of infection: production, release, disseminates and germination of spores as well as the course of the proper infection were reviewed. The opinion was confirmed that buildings are mainly infected by spores.
19
Content available remote Wpływ zagęszczenia masy wilgotnej na skłonność do obrywania garbów formy
PL
Zwiększenie zagęszczenia masy wilgotnej podnosi jej wytrzymałość, ale powoduje także wzrost jej nacisku na model. Tarcie spowodowane naciskiem masy utrudnia wyjmowanie modeli bez uszkodzenia formy. Współczesne techniki formowania i nowoczesne maszyny formierskie pozwalają osiągać wysoki stopień zagęszczenia. Pomimo to często dochodzi do obrywania garbów tworzonych z masy. W artykule zaprezentowano własną koncepcję badań sił tarcia modelu przy wyjmowaniu go z formy. Wykonano badania, które pozwoliły określić siłę tarcia w funkcji gęstości pozornej masy wilgotnej. Pomiary tarcia i wytrzymałości masy Rm(w) uzupełniono obliczeniami. Wyznaczono graniczne (maksymalne) smukłości garbów jako funkcje gęstości pozornej masy. Wykazano, że przy gęstości pozornej p0 > 1,60 g/cm(3) smukłość graniczna, nawet przy maksymalnym pochyleniu ścian modelu (alfa= 3o), nie przekracza 1,5. Stwierdzono, że w każdym przypadku zwiększenie zagęszczenia masy prowadzi do zmniejszenia wysokości garbów, które można wykonać bez ich uszkodzenia.
EN
Increase of the densification degree of clay-bonded sand enhances its strength, but also causes its higher pressing on a model. Friction between the sand a model caused by the pressing impedes removing the model from a mould without its breaking. The novel forming techniques, and modern forming machines permit achieving the high sand densification. However, sand cods disintegration often occurs. In the work the original concept of investigation of friction forces between a model and a mould during its removing is presented. The surveys of interrelation between the friction force and the green sand apparent density were performed. Friction and sand strength (Rm(w)) were support by calculations. The relation between the maximum cod fitness and the sand apparent density was established. It was shown that, when the apparent density Po > 1.6 g/cm(3) the maximum cod fitness even at the maximum model walls inclinations (alfa- 3°), did not exceed 1.5. It was observed, that in every case the increase of sand density leads to decrease of the safe cod high, i.e. maximum high at which the cods did not break.
20
Content available remote 3D-numerical simulations of squeeze moulding with the finite element method
EN
Clay-bonded mould sand is widely used in the foundry industry due to its environmental and financial advantages. Sand compaction plays an important role for the quality of the mould and therefore for the quality of the casting. The determination of optimal compaction parameters is often carried out by trial-and-error-method, which is expensive and time consuming. To improve this situation, the process of compaction is modelled here by several different 3D mathematical models and calculated using the finite element method. The goal of this study is to test the applicability of soil mechanical principles and compaction processes to moulding with clay-bonded moulding materials. For the simulation of the squeeze process software is currently being developed to spatially model various compaction parameters. A comparison of first results with experimental data shows good agreement. The distribution of density in the mould was measured by computer tomography (CT) methods and graphically enhanced pictures for the first time provide insight into the spatial distribution of stress, strain, and the density of moulding material.
PL
Materiały formierskie z dodatkiem gliny ze względów ekonomicznych i ekologicznych bardzo często są stosowane w odlewnictwie. Jakość otrzymanych elementów zależy od jakości form odlewniczych lub od stanu materiałów formierskich. Ponieważ w praktyce optymalne parametry zagęszczania wyznacza się często metodą prób i błędów, zastosowano trójwymiarową symulację komputerową, która miała na celu ich oszacowanie. Do matematycznego modelowania wykorzystano metodę elementów skończonych oraz specjalnie napisane oprogramowanie. Następnie porównano teoretyczne i praktyczne wyniki pomiarów (uzyskane z eksperymentów). Rozkład gęstości w formie odlewniczej zmierzono, stosując tomografię komputerową.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.