Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Russia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
The article addresses selected aspects of supporting the mobility of the Ground Forces in the Armed Forces of the Russian Federation. The experience of contemporary armed conflicts in which Russian forces were involved confirmed the need to maintain subunits, guaranteeing maneuver freedom in the area occupied by the enemy. The study aims to present explanations concerning: the role and tasks of the engineering troops of the Russian Federation in contemporary armed conflicts, characteristics of the currently used methods of performing mine barriers, namely mechanical, electromechanical, explosive, manual, and combined ones. Also, the essence of engineering activities according to the views adopted in the Armed Forces of the Russian Federation, the content of engineering support for mobility in tactical departments, and the interpretation of basic concepts, and the role of engineering units and subunits in the activities in question are presented. Besides, the executive potential of selected organizational and functional structures of engineering units, their purpose, and the possibility of implementing individual engineering tasks in tactical activities related to maneuvering and displacement are described. In the aspect of the issue of the impact of engineering barriers and destruction on the pace of the enemy’s attack, an analysis of the execution potential and tactics of operations (doctrinal patterns of combat operations) of a potential enemy (the other party and its capability of supporting the mobility of own troops in the implementation of engineering projects related to crossings (paving) in dams, through natural obstacles and areas of destruction as well as demining terrain and objects) was performed.
PL
W artykule opisano wybrane aspekty z zakresu problematyki wsparcia mobilności wojsk lądowych w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Doświadczenia współczesnych konfliktów zbrojnych, w których były zaangażowane siły rosyjskie, potwierdziły konieczność utrzymywania pododdziałów gwarantujących utrzymanie swobody manewru na terenie zajmowanym przez przeciwnika. Przeznaczeniem opracowania jest przybliżenie wyjaśnień dotyczących: roli i zadań wojsk inżynieryjnych Federacji Rosyjskiej we współczesnych konfliktach zbrojnych; charakterystyki aktualnie stosowanych sposobów wykonywania przejść zaporach minowych, tj.: mechaniczny, elektromechaniczny, wybuchowy, ręczny i kombinowany. Ponadto zaprezentowano istotę działań inżynieryjnych według poglądów przyjmowanych dotychczas w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, treści wsparcia inżynieryjnego mobilności w działach taktycznych i interpretacji zasadniczych pojęć oraz roli oddziałów i pododdziałów inżynieryjnych w przedmiotowych działaniach. Przybliżono też m.in. potencjał wykonawczy wybranych struktur organizacyjno-funkcjonalnych jednostek inżynieryjnych, ich przeznaczenie oraz możliwości realizacji poszczególnych zadań inżynieryjnych w działaniach taktycznych związanych z manewrem i przemieszczeniem. W aspekcie problematyki wpływu zapór inżynieryjnych i niszczeń na tempo natarcia przeciwnika dokonano analizy potencjału wykonawczego oraz taktyki prowadzenia działań (wzorców doktrynalnych działań bojowych) potencjalnego przeciwnika (stronę przeciwną oraz jego możliwości wsparcia mobilności wojsk własnych w zakresie realizacji przedsięwzięć inżynieryjnych związanych z wykonywaniem przejść (torowaniem) w zaporach, przez przeszkody naturalne i rejony zniszczeń oraz rozminowaniem terenu i obiektów. Na końcu artykułu podane są najważniejsze wnioski, stanowiące uogólnienie wyników badań zawartych w poszczególnych częściach publikacji.
PL
Dynamiczny rozwój gospodarki Chin, generujący stale rosnące zapotrzebowanie na energię spowodował dynamiczny rozwój komunikacji kolejowej z północnym sąsiadem – Rosją. Duże zapotrzebowanie na węgiel kamienny, ropę naftową, czy drewno w Chinach, z drugiej strony możliwość eksportu podobnych towarów z rosyjskiej Syberii spowodowała dynamiczny rozwój stosunków handlowych pomiędzy oboma krajami, co pozwoliło skupić się na rozwoju gospodarek obu krajów i odsunąć na bok trudną przeszłość. Ponieważ przewóz podobnych ładunków to wręcz idealne zastosowanie kolei, zatem zarówno w Rosji, jak i Chinach transport szynowy otrzymał silny impuls do rozwoju. Nowym pomysłem powstałym w Chinach jest inicjatywa Jedwabnego Szlaku, czy kolejowych przewozów kontenerów z Chin do Europy, z wykorzystaniem Magistrali Transsyberyjskiej. Zachęcone pomysłem RŻD rozwijają powyższą koncepcję, zapraszając do współpracy także inne duże gospodarki Dalekiego Wschodu – Japonii i Korei Płd.
EN
The dynamic development of the Chinese economy, generating a suc- cessively growing demand for energy, resulting in a dynamic develop- ment of railway communication with its northern neighbor - Russia. High demand for hard coal, oil, and wood in China, on the other hand, the possibility of exporting similar goods from Russian Siberia has resulted in a dynamic development of trade relations between the two countries, which has allowed to focus on the development of the economies of both countries and put aside the difficult past. Since the transport of simi- lar loads is an ideal application of railways, rail transport has received a strong impetus for development in both Russia and China. A new idea emerging in China is the Silk Road initiative, or rail transport of contain- ers from China to Europe, using the Trans-Siberian Railway. Encouraged by the idea, RŻD develops the above concept, inviting to cooperation also other large economies of the Far East - Japan and South Korea.
EN
Nowadays, we can observe superpowers competing in the military aspects, despite the iron curtain fall thirty years ago. So, the main goal of article is to explain reasons of increasing militarization in the kaliningrad oblast in the face of deepening tensions between Russia and NATO coalition.
EN
The Cyprus Island, located in the Eastern part of the Mediterranean Sea, is known for decades of conflict known as the “Cyprus conflict”. The resolution to the conflict is, first of all, influenced by the citizens of local communities. However, we should not forget about the external actors. First and foremost international organisations (UN, EU) and the significant world or regional countries (USA, Russia, Great Britain, Turkey, and Greece) are also significant and very active and efficient in this process. These countries have an important influence on activities in the Eastern Mediterranean and assert their interests in the mentioned region.
PL
Wyspa Cypr, położona we wschodniej części Morza Śródziemnego, znana jest z trwającego od dziesięcioleci konfliktu zwanego „konfliktem cypryjskim”. Na rozwiązanie konfliktu wpływają przede wszystkim członkowie lokalnych społeczności. Nie należy jednak zapominać o graczach zewnętrznych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają przede wszystkim organizacje międzynarodowe (ONZ, UE) oraz znaczące mocarstwa światowe lub regionalne (USA, Rosja, Wielka Brytania, Turcja, Grecja). Kraje te mają istotny wpływ na działalność we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i realizują swoje interesy we wspomnianym regionie.
5
Content available Rosja poza granicami...
PL
Opracowanie przedstawia zaangażowanie Federacji Rosyjskiej w zagraniczne projekty jądrowe. Rosja jest w tej chwili największym eksporterem technologii jądrowych na świecie. Kluczowym rosyjskim graczem w tej dziedzinie jest korporacja ROSATOM. Artykuł przybliża zagadnienie rosyjskiej dominacji w dziedzinie eksportu technologii jądrowych z punktu widzenia dozoru jądrowego i zarządzania korporacją
EN
The study presents the involvement of the Russian Federation in foreign nuclear projects. Russia is currently the largest exporter of nuclear technologies in the world. The key Russian player in this field is the ROSATOM corporation. The article introduces the issue of Russian domination in the field of nuclear technology exports from the point of view of nuclear regulatory body and ... corporate management.
EN
Background: The subject of this research is the formulation of recommendations for the improvement of the national logistics system of the Russian Federation. The aim of the work is to analyze Russia through 6 dynamic indicators across 11 years. It should be understood that state policies and measures take time to be implemented and carry certain costs with them, which precludes momentary full-scale development. Triage is needed to understand the critical sectors of the national logistics system that are the most underdeveloped at the current moment, with future resources already aimed at small-scale development and/or helping newly developed logistics areas function at a satisfactory level. By itself, logistics development is very important for any country in the current international market, with Russia having the potential to be a crucial transport link between East-West/West-East product and container flows. Methods: Russia’s country-level logistics system is analyzed by us through the use of the World Bank’s Logistics Performance Index and its 6 indicators. Detailed observation allows the pinpointing of problematic areas and further development of group solutions and recommendations at the state level. Results: Recommendations for national logistics system development grouped in a prioritized list with 2 different resulting scenarios. Division of measures is needed since resource scarcity may not allow wide full-scale eradication of all identified logistical bottlenecks at once. Approximate results of scenario implementation given through comparable estimates made by governmental bodies. Conclusions: The developed scenarios with appointed integration conditions are aimed at the development of Russia’s national logistics system for a better competitive situation in the international market.
PL
Wstęp: Celem pracy jest stworzenie rekomendacji poprawy narodowego system logistycznej Rosji. System ten został podstany analizie w oparciu o 6 wskaźników dynamicznych w okresie 11 lat. Należy wziąć pod uwagę, że wdrożenie pewnych rozwiązań na skalę państwową wymaga czasu oraz poniesienia określonych kosztów, co wyklucza obecnie rozwój w pełnej skali. Istotna jest prawidłowa ocena stanu aby określić, które obszary krytycznej narodowego systemu logistycznego są najbardziej niedorozwinięte w chwili obecnej jak również jakie określenie już przydzielonych zasobów na rozwój systemu logistycznego w mniejszej skali i w określonych obszarach. Rozwój logistyki, w dobie obecnej międzynarodowej gospodarki, jest istotny dla każdego państwa. Rosja posiada potencjał do stanie się ważnych ogniwem transportowym pomiędzy Wschodem i Zachodem. Metody: Narodowy system logistyczny Rosji został poddany analizie przy zastosowaniu 6 wskaźników zdefiniowanych przez Bank Światowy Bank. Pozwoliło to na wydzielenie problematycznych obszarów oraz wypracowanie planu rozwoju wraz z jego zaleceniami na poziomie państwowym. Wyniki: Zalecenia dla rozwoju narodowego systemu logistycznego zostało zebrane na liście uwzględniającej ich priorytetowość dla dwóch scenariuszy wynikowych. Ze względu na mała dostępność możliwych zasobów konieczny jest ich podział i przydzielenie tylko do usunięcia części najistotniejszych wąskich gardeł. Wnioski: Uzyskane scenariusze rozwoju wraz z warunkami integracji mają na celu rozwój narodowego systemu logistycznego Rosji w celu zwiększenia jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.
EN
Lithological and palynological studies of Paleogene siliciclastic deposits from the Yantarny P-1 borehole located on the western coast of the Sambian Peninsula (Kaliningrad region, Russia) show that the succession is characterized by numerous sedimentary discontinuities related to lithification horizons and erosional surfaces. Sedimentary gaps are emphasised by hardgrounds. Palynological data suggest the Selandian-Priabonian age of the succession and indicate a number of significant stratigraphic gaps. An important change in heavy mineral composition is recognized between the Paleocene and Eocene deposits in the area studied. A significant number of reworked Cretaceous microfossils is observed in the Selandian part of the succession studied.
EN
Very rare chondrichthyan spines from the Famennian (Upper Devonian) of European Russia are referred here to ctenacanthiforms, euselachians and a chondrichthyan group of uncertain systematic position. Ctenacanthus Agassiz, 1837 is recorded from the lower and middle Famennian of the central and north-western parts of the area. Sculptospina makhlaevi Lebedev gen. et sp. nov. originates from the lower Famennian of the Lipetsk Region. The holotype of ‘Ctenacanthus’ jaekeli Gross, 1933 and a new specimen from the upper Famennian of the South Urals are shown to belong to the same taxon, which is transferred to Acondylacanthus St. John and Worthen, 1875. New specimens of Tuberospina nataliae Lebedev, 1995 from the upper Famennian of Central Russia are described in detail. The newly presented material increases our knowledge of the composition of Famennian marine assemblages from the East European Platform. It is suggested that these assemblages may be classified as chondrichthyan-dominated and dipnoan-dominated. Hypothetically, after the end- Devonian Hangenberg extinction event, which affected numerous secondary consumers in vertebrate communities, some chondrichthyan groups could have encroached to take advantage of previously occupied ecological niches. Ctenacanthus, as well as Acondylacanthus and Amelacanthus survived the end-Devonian mass extinction to continue into the Carboniferous.
PL
Artykuł przedstawia analizę udziału Rosji w międzynarodowym handlu węglem energetycznym, będącej od lat jego istotnym uczestnikiem. Badaniami objęto lata 2014–2018. Położenie geograficzne na dwóch kontynentach oraz dostępność złóż węgla sprzyja jej obecności zarówno na rynku Pacyfiku, jak również Atlantyku. W artykule omówiono także głównych producentów węgla w Rosji oraz ceny rosyjskiego węgla energetycznego skierowanego na rynek spot. Z e względu na znaczący udział eksportu węgla dla gospodarki rosyjskiej, skupiono się także na analizie rosyjskich portów morskich. W ostatnich latach w eksporcie rosyjskiego węgla energetycznego zaczął dominować kierunek azjatycki. U dział eksportu na ten rynek w latach 2014–2018 zawierał się w granicach 49–57% (60–87 mln ton). Wśród krajów azjatyckich istotną rolę odgrywają obecnie trzy państwa: Korea Płd., Chiny i J aponia. Nabyły one łącznie 38–52 mln ton rosyjskiego węgla. Choć w analizowanych latach łącznie na rynek europejski Rosja wyeksportowała 52–67 mln ton węgla, to jednak udział tego rynku spadł z prawie połowy do około 40%. Powolne odchodzenie od energetyki węglowej przyczynia się do zmniejszania udziału odbiorców z tego kierunku. Wśród krajów europejskich jeszcze w roku 2014 głównym kierunkiem eksportu była W. Brytania z 19% udziałem (24 mln ton) w eksporcie ogółem. W 2018 r. eksport zmalał do 9 mln ton (5%). Wśród europejskich kierunków eksportu rosyjskiego węgla rośnie na znaczeniu udział Polski. W latach 2014– –2018 eksport węgla energetycznego do Polski zmieniał się w przedziale 5,6–16,2 mln ton. Z wraca uwagę jego dynamiczny wzrost uzyskany w ciągu ostatnich trzech lat. W stosunku do 2016 r. import wzrósł o 10,0 mln ton i w 2018 r. wyniósł aż 16,1 mln ton. W artykule omówiono także geograficzną strukturę importu węgla do Polski według przejść granicznych oraz portów morskich.
EN
The article presents an analysis of Russia’s participation in international steam coal trade, which has been its important participant for years. T he research covered the years 2014–2018. T he geographical location on two continents and the availability of coal deposits, favors its presence on both the Pacific and Atlantic markets. The article also discusses the main coal producers in Russia and the prices of Russian steam coal directed to the spot market. Due to the significant share of coal exports for the Russian economy, the focus was also on analyzing Russian seaports. In recent years, Asian exports have dominated in Russian steam coal exports. T he share of export to this market in the years 2014–2018 was in the range of 49–57% (60–87 million tons). Currently, three countries play an important role among Asian countries: South Korea, China and J apan. T hey purchased a total of 38–52 million tons of Russian coal. Although in the years under analysis Russia exported 52–67 million tons of steam coal to the European market, the share of this market dropped from almost half to around 40%. T he slow departure from coal energy contributes to reducing the share of recipients from this direction. Among European countries, in 2014 the main direction of export was Great Britain with 19% (24 million tons) of total export share. In 2018, exports fell to 9 million tons (5%). Among European destinations for Russian coal, Poland’s share is growing in importance. In the years 2014– –2018, steam coal exports to Poland varied in the range of 5.6–16.2 million tons. In the years 2014–2018 it changed in the range of 5.6–16.2 million tons. T he dynamic growth achieved in the last three years is noteworthy. In relation to 2016, imports increased by 10.0 million tons and in 2018 amounted to as much as 16.1 million tons. The article also discusses the geographical structure of coal imports to Poland by railway border crossings and seaports.
PL
Rosyjskie podejście do projektowania obwodów pomocniczych DC - na podstawie materiałów firmy EKRA
EN
First of all, the article indicates how Russian government forms social security of indigenous people in remote areas, such as Siberia and Arctic. Secondly, pointes out the role of extractive companies in enhancing social security. Moreover, the article unveil the contribute of social reforms to national security of Russia, which recently has been largely developed thanks to cooperation with China.
12
EN
Based on a review of different analytical frameworks, it is suggested to run a table top cyber wargame when trying to analyse the effects of closed national networks being imposed in the near future. The scope of the wargame is to extract results to show how the resilience of an open national network differs from a closed national network. It is self-evident that the formation process of resilience is different between the diverse systems. The proposed wargame is a two-sided cyber table top wargame. The wargame is based on at least two blue teams, at least one red team and a control team (namely a white team). One blue team is located in the closed national networks and its system relies on closed national network infrastructure. The other blue team operates its system within open network society. By designing, constructing and executing the proposed cyber wargame we argue it is possible to find these differences and similarities as well. Current research improves cyber situation awareness and proposes a direction to be followed when trying to understand the changing circumstances of the cyber space. It also suggests how the research resources could be directed when trying to improve the situation awareness of the closing process.
13
Content available remote U.S. Grand Strategy Towards Russia 2001–2017
EN
Objectives: U.S. foreign policy towards Russia is of the utmost importance for the national security of the countries on the NATO eastern flank. Grand strategies are among the analytical concepts for classification and analysis of U.S. actions in the international arena. This paper uses grand strategy classification framework to classify and analyse U.S. strategy towards Russia from 2001 to 2017. Methods: 36 speeches about Russia by U.S. Presidents George Bush and Barack Obama and Vice President Joe Biden from 2001 to 2017 were used in content analysis. U.S. grand strategy classification framework was used as the tool for coding and classifying different foreign policy elements within these speeches to identify different approaches towards Russia. Results: The content analysis allowed to identify nine stages in U.S. policy towards Russia from 2001 to 2017. The most significant shift during this period was in 2014 when after Russia’s aggression in Ukraine U.S. strategy towards Russia shifted from liberal internationalism towards primacy. Conclusions: Ideas of liberal internationalist and increasingly primacist grand strategies do influence U.S. foreign policy towards Russia. The grand strategy classification framework offers a valuable tool for analyzing, classifying and identifying different foreign policy stages in U.S foreign policy towards Russia.
EN
The article focuses on the possibility of carrying out subversive actions in eastern Poland in the current geopolitical situation. For this purpose, the authors have explained the essence of the undertakings referred to as subversion and diversionary activities. The concept of a new generation war of the Russian Federation and the establishment of the Russia’s Special Operations Forces have been briefly described. It also discusses pretexts to take sabotage actions in eastern Poland and identifies potential targets of these actions. A significant part of the article is devoted to the analysis of activities countering subversion on the eastern border of Poland. Moreover, the creation of a new formation, which would take over the tasks related to the protection and defense of the eastern Polish border, has been proposed.
PL
W niniejszym artykule autorzy skupili się na możliwości prowadzenia działań dywersyjnych we wschodniej Polsce w obecnej sytuacji geopolitycznej. W tym celu wyjaśnili istotę przedsięwzięć określanych jako „dywersja” i „działania dywersyjne”. W skrócie przedstawili koncepcję Federacji Rosyjskiej na temat wojny nowej generacji oraz powołanie rosyjskich Sił Operacji Specjalnych. Autorzy omówili również możliwe wytłumaczenia prowadzenia działań dywersyjnych we wschodniej Polsce oraz wskazali potencjalne cele tychże działań. Znaczną część artykułu autorzy poświęcili analizie przeciwdziałania dywersji na wschodnim pograniczu Polski. Przedstawili także propozycję powołania nowej formacji, która przejęłaby zadania związane z ochroną i obroną wschodniego polskiego pogranicza.
EN
Outplacement is a rare HRM tool; hence there is also a lack of research on it. In turn, banks are treated as enterprises that implemented modern management solutions faster than other companies in the countries of Central and Eastern Europe. The bank is a good entity for outplacement testing. Both Poland and Russia belong to the CEE countries. The Polish economy has been promoted to a group of developed countries. The Polish banking sector relies much more on foreign capital than in Russia, which may be important for the development of outplacement. The main aim of this paper is to reveal and explain the differences in the popularity of outplacement in Russian and Polish banks. This article uses survey data collected in Poland and Russia from over 2,000 bank employees. Mann-Whitney test, correlations and discriminant analysis were used. Employees of the Polish banking sector more often than Russian workers noted the absence of any support for dismissed workers (Poland 30%, Russia 23%). Available outplacement forms differentiated in Poland and Russia. A little more focus on counselling support was observed in Poland, and on material support in Russia. The most important factors influencing outplacement were: occupied position, size of locality, sex, work experience in banking, country.
PL
Outplacement jest rzadko spotykanym narzędziem HRM; stąd brakuje również badań na jego temat. Z kolei banki w krajach Europy Środkowej i Wschodniej są traktowane jako przedsiębiorstwa, które szybciej niż inne wdrażały nowoczesne rozwiązania zarządcze. Bank jest dobrym podmiotem do badania outplacementu. Zarówno Polska, jak i Rosja należą do krajów EŚW. Polska gospodarka awansowała do grupy krajów rozwiniętych. Rosyjski sektor bankowy w znacznie mniejszym stopniu niż w Polsce opiera się o kapitał zagraniczny, co może mieć znaczenie dla rozwoju outplacementu. Głównym celem tego artykułu jest pokazanie i wyjaśnienie różnic w popularności outplacementu w bankach rosyjskich i polskich. W niniejszym artykule wykorzystano dane ankietowe zebrano w Polsce i Rosji od ponad 2000 pracowników banków. Zastosowano test Manna-Whitneya, korelacje oraz analizę dyskryminacyjną. Pracownicy sektora bankowego w Polsce częściej niż w Rosji zauważyli brak wsparcia dla zwolnionych (w Polsce 30%, w Rosji 23%). Dostępne formy outplacementu różniły się w Polsce i Rosji. W Polsce nieco większy nacisk położono na wsparcie i poradnictwo, a w Rosji na wsparcie materialne. Najważniejsze czynniki wpływające na outplacement to: zajmowane stanowisko, wielkość miejscowości, płeć, doświadczenie zawodowe w bankowości oraz kraj.
PL
Artykuł porusza kwestię wpływu sfery politycznej na międzynarodową wymianę gospodarczą i integrację logistyczną Eurazji. Posługując się konkretnymi przykładami wydarzeń dotyczących Rosji po 2013 roku, wskazuje na bezpośrednią zależność polityki i warunków, w jakich odbywa się handel zagraniczny i związane z nim przepływy w ramach transeurazjatyckich łańcuchów logistycznych. Omawia skutki wydarzeń politycznych dla zakresu i trybu międzynarodowych powiązań gospodarczych.
EN
The article presents the issue of the impact of the political sphere on the international economic exchange and logistics integration of Eurasia. Using examples of specific facts that occurred in and around Russia after 2013, indicates the direct dependence of the policy and conditions in which the foreign trade takes place and how the international flows are handled in the Trans-Eurasian logistic chains. It describes the effects of political events on the scope and mode of international economic connections.
EN
Digitalisation in machinery-building is expected to enhance productivity and drive the digital transformation of other industries. The extant literature sparsely describes pathways of different sectors in digitalisation, considering the heterogeneous characteristics of firms and sectors. Emerging economies with important state participation represent a particular interest in this area of research. To this end, a multiple case study method was used to describe a set of determinants revealed from the literature on Russian technological development and innovation in manufacturing. Two different patterns were identified. The first one was typical for large leading firms with state participation, which have a global market presence and a substantial level of interoperability, currently turning into a service business model. Private firms that follow the second pattern focus on physical and digital infrastructure upgrading targeted at particular issues to secure connectivity across departments. The state participation does not have a decisive role in digitalisation decisions; however, it affects the participation of companies in national digital initiatives. This study is a preliminary analysis of the determinants associated with corporate digitalisation from the sectoral perspective. Since both national and corporate strategies are ongoing, it seems premature to make generalised conclusions. Instead, the paper provides useful insights for management and policy that refer to digital technology uptake by machinery-building industries.
EN
The Russian military intervention in Syria, conducted between September 2015 and March 2016, was one of the crucial moments in the Middle East conflict which has evolved since 2011. It not only prevented the collapse of the regime of Bashar al-Assad but also enabled the initiative to be taken by the Syrian Arab Army. The simultaneous conducting of two military operations by the Russian army, i.e. the Russian involvement in both Ukraine and the Middle East, requires thorough investigations into the course of these operations. Such investigations may provide answers to a number of questions which appear of key importance to Poland, e.g., regarding Russia’s logistic and technological abilities to conduct military operations outside its territory, the military outcomes of the Russian intervention, and the potential social opposition to the human losses sustained by Russia as a result of such interventions. Considering the above, the aim of this article is to outline the Russian military intervention in Syria, and its influence on the course of the war. Special attention was paid to such issues as the causes behind the Russian intervention, the situation on the Syrian war frontlines prior to this intervention, the Russian forces engaged and the resources intended for this military operation, as well as its outcome.
PL
W artykule przedstawiono ocenę polskiej polityki arktycznej w aspekcie bezpieczeństwa narodowego odnosząc uzasadnienie polskiej obecności w Arktyce do dokumentów strategicznych. Przedstawiono dotychczasowe zaangażowanie polskie w Arktyce, w tym jako sygnatariusza Traktatu Spitsbergeńskiego (Paryskiego), aktywność w strukturach międzynarodowych, w tym jako obserwatora w Radzie Arktycznej. Podkreślono znaczenie polskich badań arktycznych dla legitymizacji polskiej obecności w Arktyce. Wskazano na polskie projekty polityczne i gospodarcze w Arktyce. Przedstawiono polskie zaangażowanie wojskowe i militarne w obszarze podnoszenia gotowości obronnej NATO, w tym północnym obszarze. Podkreślono wzrost napięcia politycznego wywołanego prowokacjami politycznymi i wojskowymi Rosji w Arktyce na przełomie ostatnich lat. Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia politycznego, gospodarczego i militarnego obszaru basenu Oceanu Arktycznego, zwłaszcza w sytuacji dynamicznych zmian klimatycznych.
EN
The article presents an assessment of the Polish Arctic policy in the aspect of national security, referring to the justification of the Polish presence in the Arctic for strategic documents. The current Polish involvement in the Arctic is presented, including as a signatory of the Spitsbergen Treaty (Paris), activity in international structures, including as an observer in the Arctic Council. The importance of Polish Arctic research for the legitimacy of the Polish presence in the Arctic was emphasized. They pointed to Polish political and economic projects in the Arctic. Polish military involvement in the area of NATO’s defense readiness, including in the northern format, has been presented. The increase in political tension caused by Russia’s political and military provocations in the Arctic at the turn of recent years was emphasized. Attention was drawn to the increase of the political, economic and military importance of the Arctic Ocean basin, especially in the context of dynamic climate change.
EN
The article presents the development of Russian foreign policy towards NATO and EU over the course of last few years. Special attention has been given to the most aggressive measures implemented by Moscow in order to preserve its importance in world political landscape. Author appeals to the Crimea case, military development, hybrid and information warfare and cases of assassinations of Russian emigrants linked to the opposition and business.
PL
Artykuł przedstawia rozwój rosyjskiej polityki zagranicznej wobec NATO i UE w ciągu ostatnich kilku lat. Szczególną uwagę poświęcono najbardziej agresywnym środkom zastosowanym przez Moskwę, aby zachować jej znaczenie w światowym krajobrazie politycznym. Autor odnosi się do sprawy Krymu, rozwoju militarnego, wojny hybrydowej i informacyjnej oraz przypadków zabójstw rosyjskich emigrantów związanych z opozycją i biznesem.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.