Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypalenie zawodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Wypalenie zawodowe. Źródła, przebieg, skutki
PL
W literaturze od lat opisywane są osoby doświadczające stanów psychofizycznych odpowiadających symptomom wypalenia. Dobrą ilustracją przypadku jest historia pielęgniarki psychiatrycznej Miss Jones, opisana w artykule Schartz i Will w 1953 roku. Liczne stresory i przeciążenia spowodowały, iż zaczęła odczuwać zmęczenie, następnie wyczerpanie psychiczne i fizyczne, zniechęcenie do pacjentów oraz brak zadowolenia i satysfakcji z pracy. W 1961 roku Graham Green w swoim opowiadaniu pt. „Przypadek wypalenia zawodowego” („A Burn-Out Case”) opisał historię zmęczonego pracą architekta, który porzuca swoją pracę i zamieszkuje w afrykańskim buszu. Z kolei jeden z bohaterów powieści Tomasza Manna „Buddenbrookowie” jest osobą, u której rozwinął się pełnoobjawowy zespół wypalenia zawodowego.
EN
This article addresses the problem of occupational burnout, presenting the characteristics of the phenomenon, its causes, effects and methods of prevention and counteraction. The issue of burnout is widespread, as it is reaching a wider and wider numbers of employees. The severity of this problem may be of concern, as it carries a lot of negative effects, including an impact on health, the safety of others, the development of personality, the functioning of an individual in society and the course of a career. It can lead to large losses incurred by enterprises, employers and employees themselves. In our country, we hear more and more about the need to counter occupational burnout, and various prevention programmes and preventive institutions are being created.
EN
Occupational burnout is an increasingly common disorder occurring in various occupational groups, especially in uniformed services. The research was conducted among police officers. The research process involved 140 policemen selected using the snowball sampling method. The results obtained confirmed that the vast majority (80%) suffer from medium and high levels of occupational burnout. The highest level of burnout is observed in long-serving males working in the prevention department. Research results show that there is an urgent need to, first and foremost, design measures to prevent the process of occupational burnout from developing in this group of employees. These activities should mainly focus on preventive and therapeutic programmes aimed at both minimising the risk factors and reducing the excessive work-related mental strain.
PL
Opisano wpływ różnych talentów na pozyskiwanie wiedzy, umiejętności i osiąganie przydatności zawodowej inżynierów. Rozpatrzono oddziaływanie różnych czynników środowiskowych na możliwości realizacji swoich planów zawodowych przez entuzjastycznie nastawionych inżynierów. Wskazano na ryzyko spolegliwości inżynierów wyzyskiwanych przez pracodawców, wyznających ideologię miłości do pracy. Określono czynniki sprzyjające i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu inżynierów.
EN
Influence of various talents on gathering knowledge, skills, and achieving usefulness for engineer work has been described. Impact of various environmental factors on possibility of accomplishing one's professional plans by enthusiastic engineers has been considered. Risk for trustworthiness of engineers who believe in idea of loving their job and can be exploited by their employers has been indicated. Factors that favor and counteract engineers' burnout have been described.
5
Content available remote Wypalenie zawodowe : następstwo stresu zawodowego
PL
Narażenie ludzi na utrzymujący się wysoki poziom stresu może wywoływać wiele konsekwencji zdrowotnych. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że człowiek nie jest przygotowany lub nie ma odpowiedniego wsparcia czy umiejętności do radzenia sobie z postawionymi przed nim wymaganiami. Prowadzi to do tego, że narastające problemy nie zostają na czas rozwiązane, a człowiek znajduje się w stanie wysokiego napięcia emocjonalnego. Następuje pobudzenie całego układu wewnętrznego jego organizmu, co powodować może wystąpienie wielu chorób. Ze względu na problemy z radzeniem sobie z trudnymi lub nowymi zadaniami w pracy obniża się poczucie własnej wartości, co niekorzystnie może wpływać zarówno na pracownika, jak i na pracodawcę, a co z kolei odbija się na całej organizacji. Stąd też celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących zjawiska wypalenia zawodowego opartych na analizie wybranej literatury przedmiotu.
EN
Constantly exposing individuals to high levels of stress can have a lot of health consequences. This is mainly caused by an individual not being correctly prepared, or due to the lack of appropriate support or skills required, in order to cope with requests or demands. This leads to growing problems not being solved soon enough, and the person ends up in a state of high emotional tension. All internal bodily systems become exhausted, which can result in illness and diseases. Due to problems coping with difficult or new tasks at work, self-esteem is lowered, which can adversely affect both the employee and the employer, which in turn affects the entire workplace. For that reason, the aim of this article is to communicate the research results of the professional burnout phenomenon, based on the analysis of selected literature concerning the subject.
EN
The problem of mobbing in the work environment is significant, there are many factors determining mobbing, and its negative effects affect both the employees of the organization and their social environment as well as the work process. The aim of this study is to determine the relationship of experiencing mobbing with psychological gender dimensions and occupational burnout. 180 people participated in the study, a group of respondents consisted of 123 women and 57 men, aged 20 to 57 years. The research process used: Negative Action Questionnaire (NAQ), Psychological Gender Inventory (IPP) and Questionnaire to study behaviours and experiences related to work (AVEM). In order to analyse the obtained research results, a correlation analysis was performed to check the relationship between experiencing mobbing activities, (1) and the psychological gender and (2) burnout as well as a linear regression analysis to check what predictors of burnout are. The results of statistical analyses revealed that there is no connection between the experience of mobbing and the psychological gender dimension – femininity, while it was noticed that at the level of statistical tendency there is the relationship between the experience of mobbing and the psychological gender dimension – masculinity. Analysing the results obtained, it was noticed that there is a connection between the experience of mobbing and burnout, people experiencing mobbing are at risk of occupational burnout.
PL
Problem mobbingu w środowisku pracy jest znaczący, istnieje wiele czynników determinujących mobbing, a jego negatywne skutki dotyczą zarówno pracowników organizacji i ich społecznego otoczenia jak i procesu pracy. Celem niniejszego opracowania jest określenie związków doświadczania mobbingu z wymiarami płci psychologicznej i wypaleniem zawodowym. W badaniu uczestniczyło 180 osób, grupę respondentów stanowiło 123 kobiety i 57 mężczyzn, w wieku od 20 do 57 lat. W procesie badawczym wykorzystano: Kwestionariusz Działań Negatywnych (NAQ), Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej (IPP) oraz Kwestionariusz do badania zachowań i przeżyć z związanych z pracą (AVEM). W celu przeanalizowania uzyskanych wyników badań wykonano analizę korelacji w celu sprawdzenia związków pomiędzy doświadczaniem działań mobbingowych, (1) a płcią psychologiczną i (2) wypaleniem zawodowym oraz wykonano analizę regresji liniowej, aby sprawdzić jakie są predyktory wypalenia zawodowego. Wyniki analiz statystycznych ujawniły że nie ma związku pomiędzy doświadczaniem mobbingu a wymiarem płci psychologicznej – kobiecość, natomiast dostrzeżono, że na poziomie tendencji statystycznej jest związek pomiędzy doświadczeniem mobbingu a wymiarem płci psychologicznej – męskością. Analizując otrzymane wyniki, dostrzeżono, że istnieje związek pomiędzy doświadczaniem mobbingu a wypaleniem zawodowym, osoby doświadczające mobbingu są zagrożone wypaleniem zawodowym.
EN
The aim of the article was to diagnose the professional burnout, work ethic, beliefs about the social world among employees of the Rybnik Coal District and analyse the relationships between these variables. The authors checked whether work ethic, beliefs concerning the bad world, system justification, focus on social dominance, compassion, faith in life, as a zero-sum game and identification with Poland constitute a predictor of professional burnout of employees of industrial and mining plants. It was stated that exhaustion is associated with deferred gratification, while withdrawal with the scale of morality and ethics. The overall rate of professional burnout is associated with hard work and deferred gratification as well as with the overall result in the field of work ethic. Deferred gratification and compassion turned out to be significant predictors of professional burnout. Deferred gratification is at the same time an important predictor of exhaustion.
PL
Artykuł omawia transformację polskiego handlu detalicznego w latach 19892017. W artykule zostały przedstawione liczne innowacje, które zostały wprowadzone w tym sektorze, a także przemiany w strukturze własności i powierzchni punktów handlowych. W dalszej części artykułu autor koncentruje się na problematyce stresu i wypalenia zawodowego na polskim rynku pracy w kontekście przeprowadzonych badań dotyczących wypalenia zawodowego pracowników hipermarketu w Rybniku (woj. śląskie).
EN
The article discusses the transformation of the Polish retail sector in the years 1989-2017. Numerous innovations were presented in the article, which were introduced in the retail sector, as well as changes in the ownership structure and in the shopping areas. Later in the article the author focuses on the problems of professional burnout in the Polish labour market. The article also presents researche connected with the professional burnout of employees in the hypermarket in Rybnik (Silesia Region, Poland, European Union).
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja oraz analiza czynników wpływających na proces wypalenia zawodowego na przykładzie badanej grupy pracowników sieci marketów spożywczo-przemysłowych. W opracowaniu pragnę udowodnić, że różne czynniki organizacyjne i społeczne w znacznym stopniu przyczyniają się do wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego. Prezentowane badania mają charakter pilotażowy.
EN
The main aim of the article is to identify and analyze factors affecting the process of professional burnout on the example of the examined group of employees of the food and industrial network. I would like to prove in this paper that various organizational and social factors contribute significantly to the phenomenon of professional burnout. These studies are pilot-based.
10
Content available remote Wypalenie zawodowe - epidemią i wyzwaniem społecznym XXI wieku
PL
Przedmiotem rozważań zawartych w artykule, jest analiza zjawiska wypalenia zawodowego - określanego również jako choroba cywilizacyjna XXI wieku. Niniejszy artykuł, został poświęcony wyjaśnieniu definicji wypalenia, przedstawieniu przyczyn oraz przebiegu syndromu. Ponadto wyeksponowano kompendium elementarnej wiedzy w kontekście skutków i zapobiegania wypaleniu zawodowemu, w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu.
EN
The aim of the present work is to show analysis of the phenomenon of professional burnout - also known as civilization disease of the 21st century. This work, explains the definition of burnout. What is more the article contains the causes and the course of the syndrome. A compendium of elementary knowledge was also collected in the context of the effects and prevention of professional burnout found in the literature of the subject.
PL
Przez pracę monotonną należy rozumieć taką pracę, która powoduje stan przejawiający się zmniejszoną aktywnością z powodu długotrwałego, jednostajnego wykonywania tych samych czynności, co może wywołać dolegliwości układu ruchu czy też związane z psychiką pracownika. Jakie konsekwencje niesie, a także jak sobie z nią radzić?
PL
Artykuł zawiera omówienie wyników badania na temat patologicznych zachowań pracowników w sektorze administracji samorządowej. Badanie zrealizowano wśród pracowników jedenastu urzędów gmin (i jednostek podległych urzędom) z województwa kujawskopomorskiego, w tym dziewięciu gmin wiejskich, jednej gminy miejsko-wiejskiej i jednego miasta. Przedmiotem pomiaru były takie zagadnienia, jak: pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing, a także poziom tolerancji respondentów wobec wybranych przejawów zachowań dysfunkcyjnych. Publikacja ma charakter raportu z badania i jest przyczynkiem do dalszych, pogłębionych analiz.
EN
In the article the author discusses the results of the study on the pathological behavior of employees in the local government. The survey was carried out among employees of ten municipal offices (and subordinate units) of the region kujawsko-pomorskie, including eight rural communities, one urban-rural community and one city. The subject of the measure were issues such as: workaholism, burnout, mobbing, as well as the level of the tolerance of selected manifestations of dysfunctional behaviors. The publication is a research report and is giving rise to further, in-depth analysis.
13
Content available Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego
PL
W artykule zajęto się problemem wypalenia zawodowego. Przedstawiono charakterystykę wypalenia zawodowego. Pokazano także przyczyny powstania tego niekorzystnego zjawiska oraz jego skutki.
EN
The article dealt with the problem of burnout. Shows the characteristics of burnout. Shows the causes resulting in the emergence of this negative phenomenon and its effects.
PL
Artykuł zawiera ogólna charakterystykę wypalenia zawodowego, opis i symptomy syndromu wypalenia zawodowego oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
EN
The article includes general characteristics of job burnout, description and symptoms of professional burnout syndrome as well as ways of counteracting the syndrome.
PL
Kwestia wypalenia zawodowego jest powszechna, ponieważ dosięga coraz szersze rzesze pracowników. Nasilenie tego problemu może budzić niepokój, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych skutków – wpływa na stan zdrowia, bezpieczeństwo innych, na rozwój osobowości, a także na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie i na przebieg kariery zawodowej. Może prowadzić w konsekwencji do dużych strat ponoszonych przez przedsiębiorstwa, pracodawców i samych pracowników.
PL
Kwestia wypalenia zawodowego jest powszechna, ponieważ obejmuje coraz szersze rzesze pracowników. Nasilenie tego problemu może budzić niepokój, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych skutków – wpływa na stan zdrowia, bezpieczeństwo innych, na rozwój osobowości, a także na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie i na przebieg kariery zawodowej. Może prowadzić w konsekwencji do dużych strat ponoszonych przez przedsiębiorstwa, pracodawców i samych pracowników.
PL
W artykule omówiono wyniki badania na temat patologicznych zachowań w środowisku pracy. Badanie zrealizowano wśród osób pracujących (studentów) i objęło ono takie zagadnienia, jak: pracoholizm. "wypalenie zawodowe", mobbing, a także poziom tolerancji respondentów dla wybranych przejawów zachowań patologicznych. Publikacja ma charakter doniesienia z badania i jest przyczynkiem do dalszych, pogłębionych analiz.
EN
The authar discusses the results of a studyon pathological behavior in the workplace. The research was conducted among working people (students) and it covered issues such as workaholism, "burnout" , mobbing, and the level of respondents' tolerance of selected manifestations of pathological behavior. The publication is a report from research and it is giving rise to further, in-depth analysis.
PL
W artykule autorzy zwracają uwagę na potrzebę szkolenia nauczycieli języków obcych w zakresie zarządzania czasem. Potrzeba taka znalazła swoje potwierdzenie w badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród 55 lektorów, jednego z ośrodków nauki języków obcych w Polsce. Celem przeprowadzonych badań była ocena zapotrzebowania na ofertę szkoleniową z zakresu zarządzania czasem, a także analiza czynników wpływających na satysfakcję z pracy wśród nauczycieli języków obcych. Autorzy jednocześnie podkreślają, że satysfakcja ta jest istotnym, subiektywnym wskaźnikiem jakości życia.
EN
In this article, the authors draw attention to the need of language teachers training in time management. Such necessity was confirmed in a survey of 55 language teachers in one of foreign language centers. The aim of the research was to access time management needs and to analyze factors which influence job satisfaction among teachers. The authors also highlight that satisfaction is a vital, subjective indicator of quality of life.
EN
This study examined the hypothesis that burnout syndrome mediates effects of psychosocial risk factors and intensity of musculoskeletal disorders (MSDs) among hospital nurses. The sample was composed of 415 nurses from various wards across five hospitals of Iran's Hamedan University of Medical Sciences. Data were collected through three questionnaires: job content questionnaire, Maslach burnout inventory and visual analogue scale. Results of structural equation modeling with a mediating effect showed that psychosocial risk factors were significantly related to changes in burnout, which in turn affects intensity of MSDs.
PL
Prezentowany artykuł zajął się problemem wypalenia zawodowego, przedstawił charakterystykę zjawiska, jego przyczyny, skutki, oraz metody profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku. Kwestia wypalenia zawodowego jest powszechna, ponieważ dosięga coraz szersze rzesze pracowników. Nasilenie tego problemu może budzić niepokój, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych skutków, między innymi: wpływa na stan zdrowia, bezpieczeństwo innych oraz na rozwój osobowości, na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie i na przebieg kariery zawodowej. Może prowadzić w konsekwencji do dużych strat ponoszonych przez przedsiębiorstwa, pracodawców i samych pracowników. W naszym kraju coraz częściej słyszy się o potrzebie przeciwdziałania wypaleniu zawodowego, powstają różnorodne programy prewencji, a także placówki profilaktyczne.
EN
The presented article dealt with the problem of the professional burnout, presented characteristics of the phenomenon, his causes, effects, and methods of the prevention and the counteraction for phenomenon. The issue of the professional burnout is universal, since is reaching more and more wide crowds of employees. Increasing this problem can be a matter of concern, because is bringing a lot of adverse effects, among others: affects the medical condition, safety other and to the development of the personality, for functioning of the individual in the society and for a career. He can lead in consequence to heavy losses incurred by enterprises, employers and very employees. They in our country more and more often hear about the need of the counteraction for professional burnout, diverse programs of the prevention, as well as preventive institutions are formed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.