Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kod kreskowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available O architekturze budynków biur w Oslo
PL
Norwegia, po dtugim, historycznym okresie niezamożności, jest obecnie, dzięki bogactwom naturalnym, jednym z najzamożniejszych krajów świata. Zarazem jest to rozwinięty kraj o nowoczesnej gospodarce. Jednym z tego efektów jest rozbudowa funkcji biurowej, szczegelnie widoczna w stolicy - Oslo. 21. wiek przyniósł szereg ciekawych i technicznie zaawansowanych realizacji, z których na szczególna uwagę zasługują dwie operacje urbanistyczne: zespół Kodu Kreskowego w samym centrum i zabudowa półwyspu Fornebu.
EN
After a long historic period of indigence, Norway has become one of the richest countries in the world owing to its natural resources. It is also a developed country with a modern economy. One of the effects of this is the expansion of the office function, especially visible in the capital city - Oslo. The 21st century brought a number of interesting and technologically advanced realisations, among which two urban operations deserve special attention: the Barcode complex in the very city centre and the development of the Fornebu peninsula.
PL
W artykule omówiono cechy charakterystyczne nadruków uzyskanych w różnych technikach drukowania klasycznego i cyfrowego. Przeanalizowano wpływ techniki drukowania na jakość nadruku kodów kreskowych. Przedstawiono wyniki badań parametrów jakościowych nadruku linii wydrukowanych różnymi technikami: offsetową, fleksograficzną, rotograwiurową, elektrofotograficzną, natryskową i termotransferową.
EN
The article presents the characteristics of the prints obtained in various classical and digital printing techniques and the impact of the printing technique on the quality of barcode printing. It was also shown the results of the study of the line quality parameters printed in the different techniques: offset, flexography, gravure, electrophotography, ink-jet and thermal transfer printing.
PL
Skanowanie i drukowanie etykiet logistycznych powoduje wiele problemów w magazynach. Pracownicy zapominają o procedurach które panują w czasie zbierania zamówień. Drukowanych jest za dużo etykiet i pozostawione są na stanowisku komputerowym. To wydaje się prosta czynnością, ale pracownicy pod presją czasu nie myślą o właściwych działaniach. Skupiają się na własnym wyniku nie na wynikach grupy z którą pracują a współpraca jest bardzo ważna gdzie ma miejsce komunikacja i wspólny wynik. Dyrektorzy Logistyki powinni dbać o właściwą realizację planu przez pracowników i o redukcji zużycia papieru.
EN
Scaning and printing logistic labels causes many problems in the warehouses. Employees forget about procedures required during collecting orders. There are too many labels printed and left on the computer desk. It seems to be a very easy activity, but employees under time pressure don’t think about proper actions. They focus on themselves not on the group who they work with and collaboration is very important where communication and common result take place. Logistics Directors should take care of the proper execution of the plan by their staff and think about reducing paper consumption.
PL
Współczesne przedsiębiorstwo przetwarza informacje których źródło ma charakter zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny. W związku z tym informacja i będąca jej efektem wiedza to majątek każdej organizacji. Aby przedsiębiorstwo miało szanse na sukces powinno wykorzystywać maksymalne możliwości zintegrowanych systemów zarządzania których częścią mogą być systemy informatyczne. Systemy te stanowią kolejną, obecną na rynku, generację systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. W artykule na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przedstawiono identyfikację systemów automatycznej identyfikacji kodów kreskowych, elektronicznej wymiany danych EDI, szczególnie uwzględniając systemy klasy SAP R\3.
EN
A modern company processes information inside and outside. Consequently, this information is the property of the enterprise. To be successful in the market, the company is required to use the maximum capabilities of integrated IT systems. These systems are the next on the market, generation of systems supporting company management. This article discusses the identification of automated barcode identification systems, EDI electronic data interchange, MRP/ERP systems, and especially SAP R\3 class systems on the example of an enterprise.
PL
Wraz ze wzrostem handlu e-commerce i mobile-commerce, konsumenci mają znacznie większe możliwości zakupowe, niż kiedykolwiek dotąd. Czując swoją siłę na rynku, mają też wzrastające oczekiwania, co do udostępniania informacji o produkcie, dostępności produktu oraz ułatwionej drogi jego zakupu, czyli tak zwanego doświadczenia zakupowego. Przez ostatni rok pozycja konsumentów i ich wpływ na handel detaliczny znacząco wzrosły w stosunku do ubiegłych lat i będą nadal wzrastać w kolejnych latach. Konsumenci oczekują tego samego, łatwego i bezproblemowego doświadczenia zakupowego we wszystkich kanałach, w których robią zakupy w sklepie, przez telefon czy przez Internet. Konsumenci oczekują także spójnej i dokładnej informacji o produktach oraz, oczywiście, ich szerokiej dostępności bez względu na kanał sprzedaży, w którym te zakupy realizują. Sektor detaliczny, tak obecnie intensywnie przemodelowywany przez wymagania ostatecznego konsumenta, potrzebuje stabilnych fundamentów w postaci standardów, na których może oprzeć współpracę z dostawcami. Te fundamenty, teraz i w przyszłości, zapewnia system GS1. Standardy GS1 zawsze wspierały efektywną współpracę w łańcuchu dostaw, od pierwszego momentu kiedy został zeskanowany pierwszy kod kreskowy.
6
Content available Nowoczesne technologie IT stosowane w logistyce
PL
W artykule przedstawiony został zarys technologii informatycznch, które stosowane są z powodzeniem we wspomaganiu logistyki. Omówiony został system automatycznej identyfikacji i przetwarzania danych AIDC. Wykorzystywany jest do automatycznego śledzenia oraz gromadzenia danych przy pomocy wielu technologii informatycznych, a przy pomocy Internet of Things odbywa się komunikacja w ramach istniejącej infrastruktury bądź Internetu. Bardziej szczegółowo pokazana została technologia RFID która poprzez sieć radiową oraz tagi automatycznie identyfikuje obiekty i wynajduje je w bazie danych systemu komputerowego.
EN
The draft of information technologies used to support logistics has been presented in the below article. The AIDC system for automatic identification and data computing has been described. It’s used for automatic tracking and storing date with the help of multiple information technologies and with the help of The Internet of Things there is a communication set up using existing infrastructure or internet. The RFID technology has been showed up more in detail. It’s identifying automatically objects through radio network and electronic tags and finding it in computer system’s database.
PL
Każde przedsiębiorstwo, szukając oszczędności i chcąc zdystansować konkurencję, stara się podejmować różnorodne działania. Intensywny rozwój nowoczesnych technologii umożliwia poszczególnym podmiotom korzystanie z szeregu narzędzi, programów czy aplikacji, dzięki którym będzie mogła wzrosnąć efektywność ich funkcjonowania, jak również dojdzie do minimalizacji kosztów ponoszonych przez nie. Wśród tych narzędzi znajduje się niewątpliwie technologia RFID. Omówienie najważniejszych zagadnień z nią związanych będzie przedmiotem prezentowanej pracy, przy czym główna uwaga zostanie skupiona na jej zastosowaniu w ramach logistyki. Głównym problemem badawczym pracy jest zorientowanie się w tym, czy technologia RFID może być na szeroką skalę i z powodzeniem wykorzystywana w logistyce, a jeśli tak, to w jakich jej obszarach i jakie korzyści można uzyskać z jej wdrażania w ramach przedsiębiorstw. Rozważając te zagadnienia wykorzystano metodę analizy danych zastanych (desk research), która pozwoliła na zapoznanie się z literaturą przedmiotu dotyczącą RFID i jego zastosowania w ramach logistyki.
EN
Every company seeking savings and wanting to outpace the competition endeavours to undertake various activities. Intensive development of modern technologies allows individual operators to use a number of tools, programs, or applications, to enable them to increase the efficiency of their operation and minimise costs incurred by them. These tools undoubtedly include RFID systems. Discussion of major issues involved with the systems will be the subject of this study, with the main focus being placed on their use in logistics. The main research issue of the study is to ascertain whether RFID systems may be widely and successfully used in logistics, and if so – in what logistics areas – and to state how to benefit from their implementation within enterprises. When considering these issues, the method of secondary data analysis (desk research) was used, which allowed for becoming familiar with the literature on the subject regarding RFID and its application within the framework of logistics.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania technologii identyfikacji radiowej w procesach magazynowych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przedstawiono studium przypadku zastosowania inteligentnych wózków widłowych wyposażonych w czytniki RFID, czytników mobilnych, aplika torów etykiet RFID oraz czytników mobilnych. Zrealizowano wdrożenie oparto o standard EPC Class1 Gen2 oraz identyfikatory GS1 (SSCC). System RFID pozwala w czasie rzeczywistych rejestrować przesunięcia wewnątrzmagazynowe. Omówione uzyskane z tego tytułu korzyści. Technologia RFID pozwoliła przeprojektować procesy magazynowe i realizować je w sposób do tej pory niemożliwy oraz w perspektywie strategicznej stanowi podstawę do integracji całego łańcucha dostaw.
EN
An application of radio frequency identification (RFID) in warehousing processes of a manufacturing company was presented. A case study of intelligent forklift equipped with RFID readers, mobile RFID readers and RFID applicator was examined. The application is based on EPC Class1 Gen2 standard and GS1 identifiers (SSCC). Implemented system enabled real time registration of warehousing operations. RFID-related benefits were discussed. RFID technology allowed for reengineering of warehousing processes and its execution in a previously impossible manner. Strategically RFID implementation serves as a basis for future integration of a supply chain.
9
Content available remote Wdrażanie kodów kreskowych w wojsku – współpraca z dostawcami
PL
Polskie Siły Zbrojne reorganizują logistykę uruchamiając magazyny wielkopowierzchniowe, w których wdrażają systemy automatycznego gromadzenia danych, tzw. ADC (ang. Automatic Data Capture) w oparciu o kody kreskowe. Wdrożenie systemu ADC, zgodnie z międzynarodowym systemem GS1 globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych, pomaga usprawnić funkcjonowanie magazynu oraz poprawia przepływ informacji i współpracę z partnerami w łańcuchu dostaw. Doświadczenia z dotychczas realizowanych prac w wojsku wskazują, że jednym z wyzwań jest określenie nowych funkcji opakowań w łańcuchu dostaw, które determinuje między innymi rodzaj kodu i zakres kodowanych oraz wymienianych danych. Niniejszy referat prezentuje przykłady praktycznych rozwiązań w tym zakresie i inne problemy oraz możliwości ich rozwiązań.
EN
At present, the Polish Armed Forces are in the stage of reorganization their logistic processes, by opening large format warehouses, with new equipment like automatic data capture systems (ADC system) based on bar codes. In order to work efficiently, any ADC systems need to be based on globally recognized identification and communication GS1 standards, which help to improve shipping and receiving processes, facilitate the information flow and support co-operation with business partners in the whole supply chain. The latest experiences from practical implementation projects point to the need of defining the functions of package in a whole supply chain as one of the challenge. Packages can perform different roles in a supply chain (logistic unit, trade unit) and it determinates the usage of bar codes. The article presents the issue and the practical examples of solutions.
10
Content available remote Poprawa funkcjonowania magazynu jako elementu wojskowej sieci logistycznej
PL
Magazyn jest ważnym elementem wojskowej sieci logistycznej, dlatego niezwykle istotne jest jego właściwe funkcjonowanie. Obecnie stosowane rozwiązania są przestarzałe, a wprowadzanie Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSIRON) w pełnym wymiarze wymaga dużego nakładu czasu i finansów. W niniejszym artykule zaproponowano - na przykładzie magazynu mundurowego – wprowadzenie tańszych, przejściowych rozwiązań w dużym stopniu ułatwiających pracę i usprawniających procesy magazynowe.
EN
Warehouse is an important part of military logistical network, therefore its proper functioning is extremely essential. Solutions used currently are outdated and the introduction of Multilevel Integrated IT System of the Ministry of National Defence (ZWISRON) requires a lot of time and funds. The aim of the article is to present (for example on the magazine of uniforms) the introduction of cheaper, temporary solutions, which facilitate work at large extent and improve warehouse processes.
11
Content available remote Znakowanie w branży napojów
PL
Producenci napojów mają do czynienia z najbardziej wymagającymi środowiskami produkcyjnymi – od pracujących z dużą szybkością linii po warunki wysokiej wilgotności.
PL
Nanoszenie kodów na produkty mięsne i drobiowe jest coraz bardziej złożone. Ze względu na rosnący popyt na gotowe do wystawienia w sklepie, zapakowane mięso oraz coraz bardziej wyśrubowane międzynarodowe regulacje dotyczące bezpieczeństwa żywności producenci z branży mięsnej i drobiarskiej są zmuszeni do używania większej liczby kodów niż kiedykolwiek wcześniej. Bardziej niepowtarzalne kody zwiększają ryzyko błędów podczas nanoszenia nadruków, co może wiązać się ze znacznymi kosztami ponownego wykonania pracy, grzywien ustawodawczych czy wycofywania produktów z rynku.
PL
Skanowanie kodu kreskowego przy kasie umożliwia szybką rejestrację sprzedaży w handlu detalicznym. Badania strat czasowych w sieciach pokazują, że każdy wadliwy kod kreskowy powoduje niepotrzebne wydłużenie czasu obsługi klienta. Artykuł prezentuje wyniki wieloletnich badań realizowanych w ramach Programu Poprawy Jakości Kodów Kreskowych, a ilustrujących poziom jakości kodów kreskowych na rynku polskim oraz najczęstsze przyczyny błędów.
EN
Bar code scanning in retail chains enables a rapid sale registration at a point of sale. Researches done in retail show that each incorrect bar code causes unnecessary lengthening time of customer service at check-outs . The article presents the results of long term research carried out by the ILiM within the Program for Improving Bar Code Quality, which illustrate the level of bar code quality on Polish market and the reasons of the most often errors.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia identyfikacji i związanej z nią identyfikowalności wyrobów spożywczych, jako ważnych elementów żywnościowego łańcucha logistycznego. W opracowaniu przedstawiono fragmenty badania własnego z obszaru identyfikacji wyrobów w sektorze wyrobów mleczarskich, wskazując na rozwiązania stosowane przez przedsiębiorców w podejmowanej problematyce.
EN
Article aims to bring the issues of identification and related traceability of food products, as important elements of the food chain logistics. The paper presents fragments of author’s research in the area of identification of the products in the dairy sector, pointing to the solutions used by entrepreneurs in undertaken problems.
PL
Artykuł przedstawia proces ewolucji systemów automatycznej identyfikacji zasobów bibliotecznych, która miała miejsce w bibliotece AMW. Pokazuje jak wdrożony system kodów kreskowych oraz system RFID wpływał na sposób pracy biblioteki i poziom automatyzacji poszczególnych procesów bibliotecznych.
EN
That article introduces evolution process of automatic identification systems of library resources, which was conducted in library of Polish Naval Academy. It presents influence of implemented barcode system and RFID system in mode of working library and level of automation library processes.
16
Content available remote System generowania i rozpoznawania dwuwymiarowych, animowanych kodów kreskowych
PL
W artykule omówiono rozbudowę prototypowego systemu optycznej transmisji danych przy użyciu sekwencji dwuwymiarowych kodów kreskowych. System składa się z mikroprocesorowego nadajnika, który za pomocą matrycy diod LED wyświetla zbiór dwuwymiarowych kodów kreskowych w zmodyfikowanym standardzie DataMatrix. Odbiornikiem jest aplikacja zainstalowana na telefonie komórkowym użytkownika, która po prawidłowej detekcji położenia matrycy w scenie rejestrowanej przez kamerę, odczytuje fragment przekazywanej informacji. Po odebraniu wszystkich fragmentów informacji następuje jej synteza do postaci dźwiękowej i odczyt przez lektora.
EN
The article describes the tests, debugging and upgrading of a system for optical data transmission using sequences of two-dimensional barcodes. The developed system consists of a transmitter equipped with a LED matrix to display sequences of two-dimensional barcodes in a modified DataMatrix format and an application installed on a mobile phone as a receiver. After receiving and decoding the information stored in a barcode, the message is read to the user using a text-to-speech module.
PL
W artykule autorzy przedstawili system identyfikacji oznakowania towarów, którego zasada działania oparta jest na analizie obrazów pozyskanych przy pomocy cyfrowych urządzeń rejestrujących takich jak kamery, skanery. W celu identyfikacji obrazów zastosowano popularną miarę jakości służącą do oceny obrazów cyfrowych "błąd średniokwadratowy".
EN
In this paper the authors present an identification system for marking of goods, the principle of which is based on the analysis of images obtained using digital recording devices such as cameras, scanners. In order to identify popular images used as to evaluate the quality of digital images "mean square error".
19
Content available remote Rozwój systemów automatycznej identyfikacji obiektów
PL
Zainteresowanie systemami automatycznej identyfikacji obiektów z wykorzystaniem kodów kreskowych, technologii radiowej RFID i metod biometrycznych jest obecnie bardzo duże i systematycznie rośnie. Wdrażanie ich przynosi wymierne korzyści - obniża koszty pracy, przyspiesza i ułatwia obsługę klientów, zapobiega fałszerstwom i kradzieżom, umożliwia identyfikację obiektów przemieszczających się oraz w miejscach niedostępnych. Niezbędne jest jednak opracowanie odpowiednich standardów i przepisów prawnych. Wykorzystywanie technologii identyfikacyjnych i uwierzytelniających nie byłoby możliwe, gdyby jednocześnie nie po-wstawały odpowiednie systemy informatyczne (bazy danych wraz z ich oprogramowaniem). W artykule przedstawiono zagadnienia związane z rozwojem systemów automatycznej identyfikacji w aspekcie nowych zastosowań, przetwarzania oraz bezpieczeństwa gromadzonych danych.
EN
The interest in automatic object identification with the use of bar codes, RFID technology and biometric methods is now quite significant and keeps growing. Deployment of these technologies and methods brings numerous advantages: lower costs of running a business, quicker and easier customer service, theft and forgery prevention, possibility for identification of moving objects and objects in inaccessible areas. This, however, requires development of relevant standards, legal regulations, and IT systems (databases with software). This paper presents issues related to the development of automatic object identification systems in the context of new applications, data processing and security of stored data.
20
Content available remote Wybrane systemy automatycznej identyfikacji w logistyce
PL
Artykuł przedstawia systemy automatycznej identyfikacji towarów. Jeden z nich, kody kreskowe, jest w powszechnym użyciu. Funkcjonują one w naszym społeczeństwie od dawna, można je dostrzec w każdej dziedzinie życia. Kolejną technologią jest RFID, nowa dopiero rozwijającą się, która może zrewolucjonizować nasze codzienne życie.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.