Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proaktywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem opracowania jest prezentacja zagadnienia dynamicznego podejścia przedsiębiorstwa do ochrony środowiska i mieszczącej się w tym nurcie proaktywnej strategii środowiskowej – PSŚ. Omówiono główne podejścia przedsiębiorstw do ochrony środowiska: od reaktywnego do proaktywnego w ujęciu ewolucyjnym. Dokonano przeglądu definicji istoty proaktywnej strategii środowiskowej oraz autorskiej propozycji ujęcia PSŚ. Wskazano, że proaktywna strategia środowiskowa jest utożsamiana ze strategią prospector w ujęciu typologii strategii według Milesa i Snowa, a przedsiębiorstwa ją stosujące są proaktywne wobec zmian prawnych, rynku i technologii oraz odporne na kryzys. Wskazano możliwe koncepcje i programy ukierunkowujące wdrożenie proaktywnej strategii środowiskowej (proekologicznej) w przedsiębiorstwie.
EN
The aim of the paper is to present the essence of the company's dynamic approach to environmental protection and its proactive environmental strategy – (PES). The main corporate approaches’ to environmental protection are discussed: from reactive to proactive. The literature review of the essence of PES and author's proposal of the definition of PES were presented. It was indicated that PES is aligned with the prospector’s strategy according to Miles and Snow, and that the companies using them are proactive in terms of legal, market and technology-related changes and crisis-resistant. The article indicates possible concepts and programs to guide the implementation of proactive environmental (pro-ecological) strategy in the enterprise.
PL
Opracowanie koncentruje się na zagadnieniach proaktywności oraz poczucia własnej skuteczności młodych osób w kontekście realizacji ich kariery. Zagadnienia te zyskują szczególne znaczenie w odniesieniu do grupy osób planujących i rozpoczynających karierę zawodową. Decyzje podejmowane w okresie rozpoczęcia aktywności zawodowej oddziałują znacząco na dalsze życie – zarówno osobiste, jak i zawodowe. Odpowiedzialność za jej kształt i przebieg przesunięta została w stronę jednostki jako jej realizatora. W badaniach uczestniczyło 133 studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zastosowano w nich Kwestionariusz Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze oraz Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem wybranych metod.
EN
This paper focuses on the issues of young people’ proactivity and self-efficacy of young people making the transition from the studies onto the employment market, in the context of career planning. These issues are especially important for a group of people planning and starting their own career. Decisions taken during the start of the professional activity have a significant impact on the further life – both personal and professional. Responsibility for the shape and course of a contemporary career has been shifted in the direction of the individual as the executor. The research involved 133 undergraduates of University of Rzeszow. The Questionnaire of Scale of Proactive Behaviours in a Career and General Self-Efficacy Scale were used in the research. The results were statistical analyzed using selected methods.
3
Content available remote Oszczędzać, ale jak?
PL
W ostatnim czasie daje się zauważyć nagłe poruszenie w branży szkoleniowo-doradczej w obszarze szkoleń technicznych związanych z utrzymaniem ruchu. Takiego boomu dawno nie widziałem - kolejki chętnych na cykl szkoleń praktycznych, zapisy na następne edycje. Czym jest spowodowane to zainteresowanie?
4
Content available remote Operacjonalizacja proaktywności w zarządzaniu środowiskowym
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań obejmujących problematykę operacjonalizacji proaktywności w zarządzaniu środowiskowym w przedsiębiorstwach. Studium literatury przedmiotu oraz przeprowadzone eksploracyjne badania empiryczne, bazujące na danych pierwotnych zgromadzonych w drodze ankietyzacji przedsiębiorstw województwa śląskiego, pozwoliły na określenie atrybutów i wymiarów oceny proaktywności. W oparciu o wyodrębnione wymiary dokonano ponadto analizy poziomu proaktywności w zarządzaniu środowiskowym w grupach badanych przedsiębiorstw wyodrębnionych na podstawie kryterium ich wielkości oraz rodzaju prowadzonej działalności.
EN
The article presents the results of a study concerning operationalisation of proactivity in environmental management in enterprises. Literature research and exploratory data analysis, based on questionnaires obtained from Silesian Voivodeship enterprises, allowed to identification of attributes and dimensions of proactivity evaluation. On the basis of identified dimensions analysis of proactivity in environmental management in groups of researched enterprises classified according to the criterion of their size and type of activity were also carried out.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.