Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość złącza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Niezawodność połączeń (złączy) elektrycznych w systemach mechatronicznych
PL
Na niezawodność złączy elektrycznych w systemach mechatronicznych wpływa wiele czynników. Przede wszystkim ważne są obciążenie prądowe oraz znamionowe napięcie pracy. Ponadto dobiera się sposób połączenia elementów złącza oraz stopień ochrony obudowy na działanie czynników zewnętrznych.
PL
Przeprowadzono badania spawania elektrodą nietopliwą wysokowytrzymałych, drobnoziarnistych stali ferrytycznych z niewielkim dodatkiem wodoru do mieszanki osłonowej na bazie argonu. Wykazano, że dodatek wodoru na poziomie do 2% nie wpływa na powstawanie zwłocznych pęknięć wodorowych przy zachowaniu rygorystycznych reżimów technologicznych na etapie przygotowania i oczyszczenia stali przed i po spawaniu. Kontrolowany dodatek wodoru pochodzący z mieszanki osłonowej ma pozytywny wpływ na jakość złączy. Dzięki obecności 2% wodoru złącza charakteryzują się głębszym wtopieniem, mniejszą skłonnością do podtopień krawędzi oraz gładkim licem. Spełniają wymagania systemu zapewnienia jakości w spawaniu. W artykule przedstawiono wyniki badań skłonności do pęknięć zimnych w próbie Tekken złączy spawanych elektrodą nietopliwą w osłonie mieszanek argonu z wodorem wybranych gatunków stali o strukturze bainityczno-ferrytycznej.
EN
Testing of joints made during welding with a GTAW of high-strength, fine-grained ferritic steels confirms that a small addition of hydrogen to the argon-based shielding mixture does not affect the formation of hydrogen cracking. Is very important to pay attention to strictly adhere to the technological regimes during steel preparation before and after welding. Then the controlled addition of hydrogen coming from the casing mixture has a positive effect. Due to the presence of 2% hydrogen, the joints are characterized by deeper penetration, lower inclination to edge flooding and smooth face. They are technically correct and impeccable in terms of aesthetics.
3
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 2
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymaganiami jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
4
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 1
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymagań jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
5
Content available remote Robot-based Friction Stir Welding for E-mobility and General Applications
EN
There is a fast growing market for friction stir welding applications in many industrial areas of transportation where the focus is on light weight. Along with the aviation, railway vehicle and shipbuilding industries, the automotive industry is expecting a high growth rate over the coming years. Based on the advantages of the friction stir welding technology, such as excellent weld quality, high potential for saving and eco-friendly process, the market share for friction stir welding of automotive parts will also greatly increase. Following a general introduction to the friction stir welding process, a presentation of the tooling and expected quality of various types of joints will be given. Using examples from automotive manufacture, the requirements for component design for a variety of friction stir applications will be highlighted. Our process control and documentation system is the basis for the implementation of Industry 4.0 and ensures the required traceability, quality and data transparency. KUKA Industries has the experience and expertise to develop and implement cost-effective complete solutions with high process reliability. The benefits and special features of robot-based friction stir welding will be demonstrated with the aid of design concepts for production systems.
PL
Rynek zastosowań zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny (FSW) intensywnie rośnie w wielu obszarach przemysłu transportowego, w których lekkie konstrukcje odgrywają kluczową rolę. Oprócz przemysłu lotniczego i astronautyki, produkcji pojazdów szynowych i budowy statków, również producenci samochodów spodziewają się wzrostu w najbliższych latach. Dzięki zaletom zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny, takich jak doskonała jakość zgrzewania, potencjał oszczędności i to, że proces jest przyjazny dla środowiska, również udział w rynku technologii zgrzewania tar¬ciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny dla elementów konstruk¬cyjnych pojazdów stale będzie się zwiększał. Po ogólnym wprowadzeniu w tematykę procesu zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny, przedstawione zostaną rodzaje narzędzi oraz oczeki-wana jakość różnych rodzajów połączeń. Na przykładach z przemysłu motoryzacyjnego zostaną przedstawione wymagania odnośnie kształtowania elementów konstrukcyjnych dla różnych wariantów zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny. Nasz system kontro¬li procesu i dokumentacji (PCD) stanowi bazę dla integracji Industrie 4.0 i zapewnia wymaganą kontrolę elementów konstrukcyjnych, a także jakość i przejrzystość danych. KUKA Industries posiada doświadczenie i specjalistyczną wiedzę, niezbędne do rozwoju i realizacji rozwią zań gotowych instalacji, dostępnych i zoptymalizowanych pod względem kosztów. Za pomocą koncepcji projektowych systemów produkcyjnych zostaną przedstawione zalety oraz specyficzne właściwości zrobotyzowanej technologii zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z zastosowaniem niskoenergetycznych metod spawania łukowego do łączenia elementów cieńkościennych w przemyśle motoryzacyjnym. Metody te pozwalają na spawanie w sposób szybki a zarazem kontrolowany elementów cienkościennych oraz materiałów szczególnie wrażliwych na wpływ ciepła dostarczonego w procesie spawania.
EN
This article explains the use of low-energy methods of arc welding for joining thin-walled components in the automotive industry. These methods allow the welding in a rapid yet controlled thin-walled components and materials sensitive to the influence of the heat supplied during the welding process.
7
Content available remote Znaczenie przygotowania powierzchni betonu dla zapewnienia skuteczności napraw
PL
Podstawowym kryterium doboru materiału do napraw konstrukcji betonowych jest zapewnienie kompatybilności wszystkich komponentów układu naprawczego. Na podstawie symulacji komputerowych za pomocą opracowanego w PW programu ANCOMP wykazano szczególną rolę jakości podkładu betonowego. Przeanalizowano wpływ uszorstnienia powierzchni, mikrozarysowanie wynikające z obróbki powierzchniowej oraz zwilżenie podkładu na kształtowanie przyczepności. Wysoka adhezja zwiększa tolerancję na możliwe różnice we właściwościach fizykochemicznych materiału naprawczego i podkładu betonowego.
EN
The main criterion for the selection of material for the repair of concrete is to ensure compatibility of all components of the repair. Computer simulations using the ANCOMP program developed at Warsaw University of Technology clearly demonstrate the special role of concrete substrate quality. In this work the effect of surface roughness, microcracking resulting fromsurface treatment and substratewetting on an adhesion is discussed. High adhesion increases tolerance to possible differences in the physical and chemical properties of the repair material and the concrete substrate.
PL
Opracowanie dotyczy badań procesu zgrzewania wibracyjnego poliamidu PA66 GF30 wzmocnionego w 30% krótkimi włóknami szklanymi. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu parametrów zgrzewania wibracyjnego: amplitudy drgań, docisku oraz czasu zgrzewania na jakość złączy. Oceny jakości połączeń dokonano w oparciu o badania przeprowadzone na mikroskopie świetlnym i elektronowym mikroskopie skaningowym (SEM) oraz o badania wytrzymałości złączy w statycznej próbie rozciągania. Na podstawie analizy przebiegów parametrów zgrzewania: skrócenia oraz amplitudy drgań, zarejestrowanych przyrządem pomiarowym VibRecord, określono wpływ warunków zgrzewania na przebieg procesu zgrzewania oraz skrócenie złączy.
EN
The paper concerns investigations into the process of vibration welding of PA66 GF30 polyamide, reinforced with short glass fibres in the amount of 30%. The investigations were aimed at the determination of the influence of vibration welding parameters, such as vibration amplitude, welding pressure and welding time on joints quality. The joints quality was assessed on the basis of examination carried out by means of optical microscope and scanning electron microscope as well as testing of joints strength in static tensile test. On the grounds of the analysis of the run of welding parameters, namely shortening and vibration amplitude, recorded by the VibRecord measuring device, it has been determined the influence of welding conditions on the welding process course and shortening of the joints.
9
Content available remote Zgrzewanie ultradźwiękowe punktowe blach z aluminium i miedzi
PL
Opracowanie dotyczy badań procesu zgrzewania ultradźwiękowego punktowego stopów aluminium i miedzi. Celem badań było określenie wpływu warunków zgrzewania na jakość złączy. Badania pozwoliły na określenie miejsca wydzielania i rozchodzenia się ciepła oraz określenie wpływu temperatury na jakość uzyskanych złączy. Pomiary temperatury podczas procesu zgrzewania wykonywano przy użyciu kamery termowizyjnej VigoCam, natomiast wytrzymałość uzyskanych złączy zostały ocenione w statycznej próbie rozciągania.
EN
The purpose of the investigations was to determine the influence of welding conditions on the joints quality. The investigations enabled to define the place of heat emission and propagation as well as to determine the influence of the temperature on the joints quality. The temperature measurements during the process run were taken by means of VigoCam thermovision camera while the joints strength was assessed in static tensile tests.
PL
Proces FSW jest metodą zgrzewania tarciowego nadającą się szczególnie do łączenia trudnospawalnych lub niespawalnych innymi metodami stopów aluminium. W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań zgrzewania doczołowego odlewniczych stopów aluminium oraz wyniki badań dotyczące wykonywania połączeń z odlewniczego stopu aluminium, zgrzewanego ze stopami przerabianymi plastycznie. Jak wynika z badań, stopy odlewnicze (oraz odlewnicze z przerabianymi plastycznie) można łączyć metodą FSW przy stosunkowo wysokiej jakości złączy w ograniczonym zakresie warunków zgrzewania. Jakość powstałych złączy zależy od zastosowanych parametrów procesu zgrzewania tj. od prędkości obrotowej narzędzia, prędkości liniowej zgrzewania, sił oraz momentów. Struktura zgrzeiny jest poprawna. Mogą występować w zgrzeinie drobne mikropęknięcia, zwłaszcza w obszarze faz międzymetalicznych. Powierzchnie lica i grani zgrzeiny pozbawione są nieciągłości materiałowych, nie zaobserwowano w badaniach wizualnych niezgodności typu "brak zgrzania" czy porów.
EN
The FSW process is a method of friction welding suitable especially for joining of aluminium alloys, difficult-to-weld or non-weldable by another methods. In the paper it has been presented selected results of testing of butt welding of aluminium casting alloys as well as test results referring to the manufacture of welded joints of aluminium casting alloys with workable ones. As it appears from the tests, casting alloys (as well as those with workable alloys) can be joined by FSW method while relatively high joints quality is achieved in a limited range of welding parameters. It depends on the speed of the tool rotation, linear velocity of welding, forces and their moments. The weld bead structure is correct. Fine micro cracks can occur in the weld, especially on the area of intermetallic phases. Weld face and root surfaces are devoid of material discontinuities; imperfections of the type "lack of welding" or pores were not observed during visual inspection.
PL
We wszystkich dziedzinach produkcji obserwuje się stały wzrost wymagań dotyczących jakości złączy spawanych. Wysokie wymagania prowadzą w konsekwencji do przygotowywania większej liczby eksperymentalnych lub prototypowych złączy kontrolnych, przed spawaniem konstrukcji finalnej. Badania i prototypy mają na celu określenie odpowiedniej technologii spawania, rodzaju materiału, warunków podgrzewania wstępnego, parametrów spawania, warunków umocowania i optymalizacji procesu spawalniczego. Oczywiście próby i prototypy podrażają proces produkcji. Ostatnio w obszarze przygotowania produkcji i podczas samej produkcji często stosowana jest symulacja numeryczna spawania, która wsparta pomiarami eksperymentalnymi może symulować proces spawania w sposób bardzo blisko odzwierciedlający rzeczywistość.
EN
Welding as a modern, highly efficient production technology has found its position in almost all industries. At the same time the demand on the quality of welded joints have been constantly growing in all production areas. Great demand on quality welded joints results in consequence in preparation of greater number of experimental or prototype - so called - validation joints before welding of final construction. These experiments and prototypes aim at, for instance, determination of appropriate welding technology, material, preheating, welding parameters, clamping conditions and optimizing the welding process. Naturally, these experiments and prototypes make production more expensive. Recently, numerical simulation of welding in the area of production preparation as well as of production itself has been used more and more frequently. Numerical simulation supported by experimental measurements can simulate actual welding processes very closely.
12
Content available remote Zagadnienia oceny jakości złączy spawanych blach poszycia pojazdów szynowych
PL
Podczas wykonawstwa poszycia pojazdów szynowych zaistniała konieczność zastosowania badań radiograficznych do oceny jakości złączy spawanych. Ze względu na ich wysoki koszt oraz niewielką grubość łączonych elementów (3 mm) podjęto próbę zastąpienia badań radiograficznych badaniami magnetyczno-proszkowymi. W opracowaniu omówiono wyniki przedsięwzięcia oraz sformułowano na ich podstawie wnioski.
EN
During the manufacture of rail-vehicles sheathing it arose the necessity to apply radiographic examination for assessment of welded joints quality. On account of high cost of such an examination and small thickness of elements subjected to joining (3mm), an attempt of replacement the radiographic examination with magnetic particle inspection was made. In the paper, it has been discussed the results of this undertaking and formulated the conclusions on the grounds of them.
PL
Przedstawiono wyniki badań zgrzewania wibracyjnego poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, typu PA66 GF30, z zastosowaniem podgrzewania wstępnego przed procesem zgrzewania. Celem prowadzonych badań było określenie wpływu nagrzania tworzywa na powierzchniach próbek zgrzewanych za pomocą gorącego powietrza na przebieg procesu zgrzewania oraz na jakość złączy. Wyniki badań porównano z wynikami badań procesu zgrzewania bez podgrzewania wstępnego. Ocenę jakości złączy przeprowadzono w oparciu o badania mikroskopowe oraz statyczną próbę rozciągania. Na podstawie analizy przebiegów parametrów zgrzewania rejestrowanych przyrządem VibRecord określono wpływ podgrzewania wstępnego na przebieg procesu zgrzewania oraz tworzenie się połączenia zgrzewanego. Stwierdzono, że zastosowanie podgrzewania wstępnego wpływa korzystnie na budowę obszaru zgrzewania oraz sposób układania się włókien szklanych w zgrzeinie. Uzyskane złącza charakteryzują się wyższą wytrzymałością mechaniczną. Utworzona w efekcie zgrzewania plastyczna wypływka poprawia estetykę złączy.
EN
It has been presented the test results of vibration welding of glass fibre reinforced polyamide of the PA66 GF30 type with application of preheating before welding. The purpose of the investigation was to determine the influence of heating of the plastic at the surface of specimens welded by means of hot air on the welding process course and the joints quality. The test results were compared to those obtained without preheating. The joints quality was assessed on the basis of microscopic examination and static tensile tests. On the grounds of the analysis of welding parameters course recorded by the VibRecord device it was determined the influence of preheating on the process course and on the joint formation. It was found that preheating produces a favourable effect on the structure of the welding area and on the way of spreading out of glass fibres. The joints are characterized by higher mechanical strength. The plastic flash formed during welding improves the aesthetic qualities of the joints.
PL
Opracowanie dotyczy badań połączenia rozłącznego typu szprycha i piasta koła. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę tych połączeń i określenie czynników wpływających na obniżenie ich trwałości eksploatacyjnej.
EN
Testing of temporary fastenings of the spoke and wheel hub type was the subject of the study. The tests were aimed at the assessment of the strength of these connections and identification of the factors affecting the reduction in their service life.
PL
Jednym ze sposobów umożliwiających zapewnienie jakości w spawalnictwie jest sprawdzanie wiedzy i umiejętności spawaczy. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do materiałów trudno spawalnych. Za taki materiał uważa się miedź i jej stopy. Z tego powodu podjęto próbę krytycznej oceny badań złączy próbnych wykonywanych przez spawaczy podczas ich egzaminu kwalifikacyjnego oraz wyników tych badań. Podstawę oceny stanowiły wymagania obowiązujące dla złączy próbnych z miedzi i jej stopów, przedstawione w normie EN ISO 9606-3. Wyniki analizy zestawiono w podsumowaniu zagadnienia.
EN
One of the ways for providing quality in welding technology is verification of welders` knowledge and skill. It is especially important in relation to difficult-to-weld materials. For such a material it is considered to be copper and its alloys. Therefore, it has been attempted to assess critically the verification manner of test joints made by welders during their examinations and the results of this verification. The assessment was based on the requirements obligatory for copper and its alloys, specified in EN ISO 9606-3. The analysis results have been drawn up in the recapitulation of the problem.
PL
Przeprowadzono analizę porównawczą norm: PN-EN ISO 5817, PN-EN ISO 13919-1, PN-EN ISO 10042 oraz PN-EN ISO 13919-2. Jej celem było ustalenie zasadności funkcjonowania odrębnych przepisów odbiorowych podczas określania poziomów jakości złączy spawanych różnymi metodami i wykonanych z różnych materiałów konstrukcyjnych. Prace skoncentrowano na obowiązkowym zakresie badań nieniszczących złączy spawanych, tj. na badaniach wizualnych. Porównanie obejmuje złącza wykonywane ze stali niestopowych i stopowych oraz złącza z aluminium i jego stopów o grubości większej lub równej 0,5 mm.
EN
It has been carried out the comparative analysis of the following standards: PN-EN ISO 5817, PN-EN ISO 13919-1, PN-EN ISO 10042 and PN-EN ISO 13919-2. Its intent was to find the motive of functioning the separate acceptance rules for determination of quality levels of joints welded by different methods and made in various structural materials. The work was focused on the obligatory scope of non-destructive testing of welded joints, i.e. on visual inspection. The comparison includes joints in unalloyed and alloy steels as well as in aluminium and its alloys, 0,5 mm or more in thickness.
17
PL
Scharakteryzowano istotę i przeznaczenie metalograficznych badań makroskopowych w spawalnictwie. Przedstawiono okoliczności, w których podejmuje się decyzję o przeprowadzeniu badań makroskopowych, jako badań niszczących, w odniesieniu do konstrukcji spawanych. Zamieszczono przykłady oceny jakości złączy spawanych ze stali i stopów aluminium w oparciu o wyniki badań makroskopowych. Ponadto pokazano przykład uzupełnienia wyników badań radiograficznych przez badania metalograficzne podczas analizy pękania rury spiralnie spawanej. W podsumowaniu artykułu zamieszczono informacje o kursie szkoleniowym z zakresu badań metalograficznych, którego zasadniczym celem jest podnoszenie kwalifikacji personelu badawczego i inspekcyjnego oferowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
EN
The essence and purpose of macroscopic metallographic examination in welding technology have been characterized. The circumstances in which the undertaking of macroscopic examination, as a kind of destructive action, can be decided in relation to welded structures, have been presented. The examples of quality assessment of steel and aluminium alloy welded joints on the grounds of macroscopic examination results have been inserted. Moreover, an example of complement of radiographic examination results with metallographic ones during an analysis of helically welded pipe cracking has been shown. At the end of the paper it has been given also the information on a course in the field of metallographic examination, the essential purpose of which is the improvement of qualifications of research and inspection personnel, offered by the Instytut Spawalnictwa in Gliwice.
PL
Analiza stali stosowanych na rurociągi przesyłowe ropy i gazu oraz przykłady rurociągów zbudowanych ze stali X70 i X80. Opisano własności mechaniczne i spawalność stali X70 i X80 oraz zasady kontroli jakości złączy spawanych rurociągów przesyłowych w warunkach polowych. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa oraz własnych doświadczeń autora przedstawiono ograniczenia, ale i zalety zastosowania nowoczesnych stali o wysokiej granicy plastyczności, jak np. stali X80 na wysokociśnieniowe rurociągi przesyłowe.
EN
Steels applied for construction of oil and gas pipelines have been analysed; examples of X70 and X80 steel pipelines have been given. It has been described mechanical properties and weldability of X70 and X80 steel as well as principles of quality inspection of pipelines performed at the building site. On the grounds of the literature survey and the author's own experience it has been presented both shortcomings and advantages of application of advanced high-yield- strength steels, for instance X80 steel, for construction of high-pressure pipelines.
19
Content available remote Zgrzewanie metodą FSW odlewniczych stopów aluminium
PL
Przedstawiono wyniki badań jakości zgrzewania metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny odlewniczych stopów aluminium EN AC-43200 (AK9) i EN AC-45000 (AK64). Złącza wykonywano na zgrzewarce zbudowanej na bazie frezarki sterowanej numerycznie. Ocenę jakości złączy przeprowadzono w oparciu o badania wizualne, wytrzymałościowe, analizę budowy strukturalnej zgrzein i badania twardości. Celem badań było poznanie możliwości zgrzewania FSW stopów odlewniczych oraz wpływu warunków zgrzewania na własności złączy i budowę strukturalną zgrzein. Wyniki badań wskazują na dobrą zgrzewalność odlewniczych stopów aluminium metodą FSW. Poprawne złącza można uzyskać w stosunkowo szerokim zakresie parametrów zgrzewania, a wytrzymałość tych złączy jest zadowalająca. W celu uzyskania złączy o najwyższej jakości elementy muszą być dociśnięte do siebie, a proces zgrzewania nie może być prowadzony z nadmierną prędkością. Najlepsze własności wytrzymałościowe uzyskano prowadząc proces tarcia z prędkością obrotową narzędzia 900 obr/min.
EN
It has been presented the results of testing of friction stir welding quality in relation to EN AC-43200 (AK9) and EN AC-45000 (AK64) aluminium casting alloys. The test joints were made with the use of the welding machine constructed on the basis of numerically controlled milling machines. The assessment of the joints quality was made basing oneself on the visual inspection, mechanical testing, weldment structure analysis and hardness tests. The purpose of the investigation was to discover the possibility of friction stir welding of casting alloys and the influence of welding conditions on joint properties and structure. The test results show good weldability of aluminium casting alloys by FSW method. Sound welds can be obtained in relatively wide range of welding parameters while the welds strength is satisfactory. In order to obtain the highest quality joints the workpieces must be pressed on to the other while the welding process cannot run with the excessively high speed. The best mechanical properties of the joints were achieved when the friction process was conducted at the rotational speed of the mixing tool of 900 r.p.m.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.