Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electrostatic field
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote The pull-off test of different materials using electroadhesive pads
EN
The aim of the article was to investigate the phenomenon of electroadhesion in terms of the value of pull-off force for various materials. Application possibilities of electroadhesion, which is widely used in industry, are presented. A unique measuring and power-supplying system was designed and built. A dynamometer was used to test the pull-off force. The test was conducted for three materials: cellulose, silicone-modified cellulose and polyester. The measurements were presented on histograms, taking into account the average force used to pull off a given material.
PL
Celem artykułu było zbadanie zjawiska elektroadhezji pod kątem wartości siły zrywu dla różnych materiałów. Przedstawiono możliwości zastosowania elektroadhezji, która jest szeroko stosowana w przemyśle. Zaprojektowano i zbudowano unikalny system pomiarowy i zasilający. Do badania siły zrywu użyto dynamometru. Badania przeprowadzono dla trzech materiałów: celulozy, celulozy modyfikowanej silikonem oraz poliestru. Pomiary zostały przedstawione na histogramach z uwzględnieniem średniej siły odciągania danego materiału.
EN
The risk of human exposure to finely-dispersed aerosol particles being airborne indoors is determined by the size and the number concentration of particles, the intensity of an aerosol emission source, the air filtration and ventilation efficiency, etc. The emphasis in this article is on behaviour patterns of aerosol particles when exposed to ultrasonic and electrostatic fields in different conditions of air temperature and relative humidity. Wood flour having sizes of interest (characteristic particle diameter about 10 μm) is chosen as a model aerosol. The article considers a physical and mathematical model presenting the evolution of aerosol particles in external fields, taking into account the moisture content and the temperature of a dispersive medium. The efficiency of ultrasonic and electrostatic precipitation in different relative humidity and temperature conditions in an enclosed space was studied using optical measurement methods of particle size and concentration.
EN
In this study, woven fabrics with numerous electrostatic charges and desirable charge stability were investigated. A kind of core–shell monofilaments with different melting points between outer and inner layers were applied to wove the fabrics. These fabrics were hot coated through tourmaline particles as an charge enhancer at 122°C. Benefiting from the anions released by tourmaline particles and optimized content of the particles, the fabrics were endowed with surface potentials from −10 to −160 V and the voids content decreased from 45.4% to 41.2%, which contribute to the improvement in the filtration performance of the fabrics. A filtration mechanism was proposed while incremental surface charges with increasing tourmaline particles content have been confirmed through the noncontact measurement of electrostatic charges. The resultant fabrics exhibited a high filtration efficiency of 64.8% and superior long-term service performance. This study can provide a new application of the screen window for PM 2.5 governance.
EN
The article has information about the possibilities of mapping the electrostatic field using mobile devices. Thanks to the mobility of the measurement systems it is possible to perform fast, and reliable updates of the downloaded data and create interactive maps of cities and rural terrains. A single course enables collecting measurement data in several locations in relatively short time. Such solution does not come without a cost; in this case, it’s the high possibility of the data’s accuracy.
PL
Statyczne pole elektryczne jest wykorzystywane w wielu procesach technologicznych m. in. w procesie separacji elektrostatycznej. Jednym z urządzeń wykorzystującym różne właściwości elektryczne separowanych cząsteczek jest separator bębnowy. W urządzeniu tym cząstki o różnej przewodności elektryzują się w polu ulotu i opadają na bęben. Cząstki dobrze przewodzące oddają swój ładunek i odrywają się od bębna natomiast cząstki słabo przewodzące zachowują swój ładunek i są przytrzymywane na powierzchni bębna. Do określenia skuteczności rozdziału konieczne jest określenie trajektorii ruchu cząstek. Na trajektorie separowanych cząstek wpływa wiele czynników, wśród których najważniejsze to: układ systemu elektrod, wartość wysokiego napięcia (oba czynniki determinują rozkład pola elektrycznego między elektrodami). W artykule przedstawiono wyniki analizy rozkładu pola elektrycznego w separatorze bębnowym dla różnej konfiguracji elektrod i wartości przyłożonego napięcia.
EN
The static electric field is used in many industrial processes, such as electrostatic separation process. One of the devices that uses a difference in electrical properties of the particles is drum separator. In this device, particles of varying conductivity are electrified in the corona zone and fall on the drum. The particles of high conductivity lose their charges and brake off the drum while the particles of small conductivity keep their charges and are held on the drum surface. To determine the effectiveness of separation is necessary to determine the particle trajectories. Trajectories of separated particles are affected by many factors, among which the most important are: the electrodes configuration, value of high voltage (both factors determine the distribution of the electric field between the electrodes). The article presents the results of analysis of a distribution of the electric field in the drum separator for different configurations of electrodes and the applied voltage.
PL
Elektryzacja jest to zjawisko gromadzenia ładunków pochodzenia elektrostatycznego ściśle związane z budową materiału. Mechanizm powstawania ładunków może być różny, lecz zawsze polega na rozdzieleniu występujących w materiale ładunków elektrycznych–zarówno swobodnych, jak i związanych–ujemnych i dodatnich. Rozdzielanie ładunków może odbywać się poprzez ich fizyczne wyodrębnienie i przeniesienie na materiał lub poprzez oddalenie od siebie ładunków różnoimiennych, lub też poprzez ich uporządkowanie w taki sposób, aby miały cechy materiału naelektryzowanego.
EN
Electrostatic charging is the phenomenon of electrostatic charge induction closely related to the structure of a material. The mechanism of the charges may vary, but always involves the sepatation of the negative and positive charges occurring in the material. This applies both to the free or connected charges. Charge separation depends on their physical isolation and transfer onto material.
EN
Dependence of electrostatic and quasi-electrostatic field strength inside the tissues of human exposed to such field was derived from the current continuity law taking into consideration natural air ionization and influence ion concentration by the field strength. For plane model of airtissue boundary and electric field strength up to 1 MV/m, it was shown that field strength inside tissues does not exceed the peak value 1.1 V/m which is the inner limit for health effects in human body tissues by Directive 2013/35/EU, in frequency range 1 Hz – 3 kHz. The highest strength (up to 0.3 V/m) was found in dry skin. It cannot be excluded the excitation of sensory neurons in the skin at higher field strength or air ionization caused by appearing electric discharge or elevated level of ionizing radiation.
PL
Wyprowadzono zależność natężenia pola elektrostatycznego i quasi-statycznego we wnętrzu tkanek ciała ludzkiego eksponowanego na takie pole, korzystając z zasady ciągłości prądu i uwzględniając naturalny poziom jonizacji powietrza oraz wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na stężenie jonów. Dla płaskiego modelu granicy między tkanką i powietrzem atmosferycznym i natężeniu pola nieprzekraczającym 1 MV/m, wykazano, że natężenie w tkankach nie przekracza wartości szczytowej 1,1 V/m, która ze względów ochrony zdrowia jest określona jako maksymalne natężenie pola w tkankach osoby eksponowanej, przez Dyrektywę 2013/35/EU, w paśmie 1 Hz – 3 kHz. Największe natężenie pola (do 0,3 V/m) stwierdzono w tkance skórnej. Nie można wykluczyć pobudzenie zakończeń nerwowych w tkance skórnej w przypadku wzrostu stężenia jonów w powietrzu (wzrost poziomu promieniowania jonizującego lub wyładowania elektryczne).
EN
The purpose of the paper is to obtain and examine the structure and properties obtained in the electrostatic field of micro- and nanofibers PCL. Design/methodology/approach: The main problem of the study is to examine the impact of properties of the polymer solutions PCL obtained from the mixture of formic acid and acetic acid in a ratio of 70:30, tetrahydrofuran and dimethylsulfoxide in a ratio of 70:30, and chloroform and methanol in a ratio of 70:30 on the structure and and surface properties of polymer micro and nanofibers PCL. Findings: On the basis of out carried researches the impact of the polymer solutions applied to researches on the diameter and the properties of obtained polymer micro- and nanofibers have been shown. It comes out that from the our carried researches of specific surface area of fibers the highest specific surface area BET was obtained for fibers formed from a mixture of acetic acid and formic acid and it is equalled 8.9 m2/g. Significantly smaller surface area was obtained from a mixture of tetrahydrofuran and dimethyl sulfoxide 3.1 m2/g. However, the lowest surface area for fibers obtained from a mixture of chloroform and methanol, which is 0.9 m2/g, in spite of the observation of the porous surface of fibers. Practical implications: Mixture of formic acid and acetic acid may be an alternative solution for preparing nanofibers PCL. Originality/value: The results confirm the possibility of receiving nanofibers PCL from a mixture of non-toxic solvents.
PL
Ekspozycja na pole elektrostatyczne może powodować elektryzację ciała pracownika przez indukcję. Skutkiem tego mogą być wyładowania iskrowe, powodujące rażenia pracowników, w następstwie czego pojawiają się niekontrolowane ruchy ciała, co grozi wypadkiem. Wymagania prawa pracy obowiązujące w Polsce, dotyczące ochrony przed polem elektromagnetycznym uwzględniają pole elektrostatyczne, jednak brak jest obecnie technicznych możliwości jego pomiaru. Przepisy międzynarodowe (np. dyrektywa 2013/35/UE) nie uwzględniają pola elektrycznego o częstotliwości mniejszej od 1 Hz.W artykule wykazano, że równoważny dla pomiaru natężenia pola elektrostatycznego może być pomiar ładunku elektrostatycznego indukowanego na powierzchni ciała pracownika. W tym celu można zastosować miernik ładunku przenoszonego w czasie wyładowania elektrostatycznego, opracowany w CIOP-PIB. Wykazano, że odczuwalne rażenia nie mogą wystąpić przy natężeniu pola elektrostatycznego mniejszym od 40 kV/m (tj. granicy strefy niebezpiecznej zdefiniowanej wymaganiami prawa pracy obowiązującymi w Polsce).
EN
Exposure of workers to the electrostatic field can cause electrification of the body. It can cause electrostatic spark discharges resulting in electrostatic shocks. Those shocks can result in involuntary body movements and possibly in accidents. Polish occupational safety regulations consider exposure limits to a static field but it is not technically possible to measure field intensity at the workstation. Directive 2013/35/EU does not consider the electrostatic field. This article shows that measurements of the electrostatic field and of the charge induced on the worker's body can be equivalent. In this case, a meter of the charge transferred during an electrostatic discharge, developed in CIOP-PIB, can be used. The evaluation of the risk of spark discharges based on charge measurements is consistent with Directive 2013/35/EU. Perceptible shocks cannot appear at field intensity under 40 kV/m (i.e., lower than the dangerous zone defined in Polish occupational safety regulations).
EN
Simulation of movement of a large number of charged particles in external electrostatic field is of great importance for a correct design of separators whose aim is to select them according to the sign of their charge. The paper deals with modeling of their trajectories in a specific arrangement consisting of a profile vessel equipped with two electrodes and several collecting bins. Electric field between the electrodes is determined using a fully adaptive higher-order finite element method. The movement (velocities and trajectories) of the particles affected by electric field, gravity and aerodynamic resistance is modeled by an adaptive Runge-Kutta-Fehlberg method with an appropriately varying time step. On the other hand, their charges are rather low, so that it is possible to neglect the Coulomb forces acting among them. The methodology is illustrated by a typical example whose results are discussed.
EN
Electrospinning is a process by which electrostatic field super thin fibres from polymer solution or polymer melt are produced. This study is a theoretical analysis of the distribution of the electrostatic field forming around spinning points in the area where polymer streams are formed and stretched. The model parameters were as follows: the number of capillaries, the distance between the capillaries, the capillary tip – including the electrode distance and the value of the supply voltage. The modelling was undertaken for 3 cm fixed length capillary tubes. The electrostatic field distribution was modelled with the use of Maxwell SV software. The increase in the distance between the capillary tip and the collector causes a drop in the strength value of the electrostatic field that forms in direct proximity to the capillaries, regardless of their position to one another. In the case of an increase in the supply voltage value, an increase in the strength value of the electrostatic field around the capillaries was observed. Next, an experiment was performed for selected modelling conditions. Using solutions of dibutyrylchitin, electrospinning tests were carried out. The influence of the process conditions and, consequently, the electrostatic field distribution on the fibre geometry was studied. For each test the transverse dimension values and the shape of the cross section area of the fibres were determined.
PL
Elektroprzędzenie jest procesem, w którym poprzez działanie pola elektrostatycznego przędzione są super cienkie włókna z roztworu lub stopu polimeru. W pracy przedstawiono teoretyczną analizę rozkładu pola elektrostatycznego ukształtowanego wokół filery o różnej liczbie dysz przędzalniczych, w który formowane są włókna. Jak parametry modelu przyjęto liczbę dysz, odległość pomiędzy dyszami, odległość pomiędzy elektrodami oraz napięcie zasilania. Modelowanie przeprowadzono dla stałej długości kapilar równej 3 cm. Rozkład pola elektrostatycznego był modelowany za pomocą programu Maxwell SV. Zwiększenie odległości pomiędzy zakończeniami kapilar i kolektorem powodowało spadek natężenia pola elektrostatycznego w bezpośrednim sąsiedztwie kapilar niezależnie od ich wzajemnej pozycji. W przypadku wzrostu napięcia zasilającego następował wzrost natężenia pola elektrostatycznego wokół kapilar. Dla wybranych warunków modelowych przeprowadzono eksperymentalne przędzenie. Jako roztwór przędzący zastosowano roztwór dibutyrylchityny. Analizowano wpływ warunków procesowych w szczególności rozkładu pola elektrostatycznego na geometrię włókien. Dla każdego testu określano wymiary poprzeczne włókien oraz kształt ich przekroju poprzecznego.
PL
W artykule opisane zostały główne źródła pola elektrostatycznego w przestrzeni związanej z codzienną działalnością człowieka. Podano też orientacyjne wartości natężeń tych pól. W centrum uwagi znalazły się efekty biologiczno-fizyczne wywoływane w ciele człowieka i powodowane istnieniem właśnie pola elektrostatycznego. Przedstawiony materiał jest kontynuacją tematyki oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm ludzki przedstawianej w "Śląskich Wiadomościach Elektrycznych" nr 5 i 6 z roku 2007.
EN
The article presents the main sources of electrostatic field in the space related to the everyday human activity. Some approximate values of this field intensity have been also given. The biological and physical effects inducted in the human body and brought about by the existing electrostatic field have been in the centre of attention. The presented material is a continuation of the subject concerning the influence of electromagnetic fields on the human body published in "Silesian Electrical Journal" in No 5 and 6 in 2007.
PL
W artykule opisano oddziaływania elektryczności statycznej obserwowane w środowisku pracy. Podano kryteria oceny zagrożeń, wymagania ochrony oraz wskazano podstawowe środki zaradcze.
EN
The effects of static electricity observed in the working environment are described. The criterions of hazard assessment as well as the protection requirements and basic protective means are indicated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.