Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  non-woven
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this research was to develop the formulation of chitosan in combination with honey in different mass proportions of each of the components within the separate mixture. Such a formulation could serve as a functional coating suitable for wound healing. From the perspective of different formulations used within research presented, it is assumed that the different mass fraction of components will affect antimicrobial and antioxidant activity of the functionalised substrate differently. To apply the separate formulation onto a non-woven viscose substrate, the conventional pad-drying process was selected. Moreover a study of the effectiveness of the individual treatment was performed systematically, which is also reflected in the systematics of the experimental techniques selected. Considering antioxidant and antimicrobial action, honey-functionalised non-woven viscose shows higher effectiveness if compared to non-woven viscose functionalized with the chitosan:honey combination.
PL
Celem pracy było opracowanie z kombinacji chitozanu i miodu preparatu służącego jako przyspieszająca gojenie ran powłoka włóknin wiskozowych. W prezentowanych badaniach założono, że różna frakcja masowa składników wpływa odmiennie na działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające funkcjonalizowanego podłoża. W celu zastosowania oddzielnego preparatu na nietkanym podłożu wiskozy, wybrano konwencjonalny proces osuszania. Biorąc pod uwagę działanie przeciwutleniające i przeciwbakteryjne, włóknina funkcjonalizowana miodem wykazywała większą skuteczność w porównaniu z włókniną wiskozową funkcjonalizowaną kombinacją chitozanu i miodu.
2
Content available remote Pressure-Potential Conversion in a Textile-Rigid Dielectric System
EN
Results of the investigation of a double layer dielectric system consisting of textile and rigid dielectric layers is discussed in this paper. It is shown that the double-layer system submitted to an external stress produces an electrical potential distribution due to the trybo-charge generated during contact between the rough surface of an elastic-textile and the rigid dielectric layers. It is shown that the local effective surface charge density on the rigid dielectric layer depends on the intensity of the local stress - local pressure value. The charge generated produces proportional voltage on the solid dielectric layer after removing the elastic (textile) one. This way the pressure may be converted into a voltage signal, which is „memorised” by the solid dielectric layer. The ”pressure map” converted into an „electric potential map” can be visualised by potential distribution determination. Potential distributions obtained for systems made of different materials (textiles) are presented in the paper.
PL
W pracy przedstawiono uproszczony opis mechanizmu przetwarzania rozkładu ciśnienia na rozkład potencjału oraz doświadczalne rozkłady potencjału otrzymane dla warstwowego układu dielektryków poddanego działaniu niejednorodnych obciążeń, w tym impulsowych. Układ zawierał warstwę miękką, wykonaną ze spienionego poliuretanu lub tkaniny, stykającą się z warstwą twardą, w formie płyty z polimetakrylanu metylu. Potwierdzono, że gęstość ładunku powierzchniowego generowanego podczas wzajemnego kontaktu obu warstw pod wpływem zewnętrznego nacisku zależy od lokalnego ciśnienia. Wykazano możliwość przetworzenia rozkładu ciśnienia na rozkład gęstości ładunku i odpowiadający mu rozkład potencjału na warstwie dielektryka twardego. Pokazano przetworzone i „zapamiętane” w postaci „mapy rozkładu potencjału” rozkłady maksymalnego ciśnienia zmierzone dla obciążeń statycznych oraz impulsowych.
3
Content available remote High Speed Needle Punching Machine with Cylindrical Journal Bearings
EN
The development process of non-woven technology and needle-punching machines assumes an increase in machine output. which can be achieved by an increase in machine speed. These machines are heavy, dynamically loaded and their operation depends on reliable journal bearings. The design of such bearings depends on the application of computer programs that allow to obtain the journal centre trajectory under a dynamic external load. This paper contains the results of evaluation of journal bearings of needle punching machines that can run at high speeds in dynamic load conditions. The programs applied and the results create a robust tool for the design of dynamically loaded journal bearings for both needle-punching machines and internal combustion engines.
PL
Proces rozwoju włóknin i igłowarek wymaga zwiększenia wydajności poprzez, m.in. wzrost prędkości obrotowej igłowarki. Maszyny te oraz ich podzespoły poddane są znacznym obciążeniom dynamicznym. Niezawodna praca igłowarki zależy od właściwie skonstruowanych i wykonanych łożysk ślizgowych wału głównego. Konstrukcja tych łożysk opiera się na wykorzystaniu odpowiednich programów komputerowych pozwalających na obliczenie toru środka czopa łożyska o skończonej długości, obciążonego dynamicznie. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń łożysk ślizgowych igłowarki, która może pracować przy wysokiej prędkości obrotowej w warunkach obciążenia dynamicznego. Zastosowane oprogramowanie i otrzymane wyniki dają odpowiednie narzędzie do konstrukcji dynamicznie obciążonych łożysk igłowarki, jak również łożysk głównych i korbowodowych w silnikach spalinowych.
EN
Manufacturing non-wovens from fibre-grade polyesters by the melt-blown method from a polymer melt causes great technological problems. The structure of non-woven, its properties and characteristics are influenced by such parameters as the moisture of the polymer, the temperature of manufacturing at the separate zones of installation, the output and temperature of the air blowing out the melt, the take-up velocity of the non woven, the distance of the condenser from the spinning nozzle, and the thickness of the fibres received. As the non-wovens discussed are devoted to medical applications and filtration materials an appropriate spatial structure is an important parameter, and the smallest possible fibre thickness is required. The purpose of investigation was the optimisation of the process parameters and the obtaining of the thinnest possible fibres with optimum distribution of thickness, and optimum spatial structure. The manufacturing process allowed to obtain non-wovens which were characterised by the possibilities of shaping their structure in a wide range of parameters and with fibres of diameter from 2 μm to 14 μm. For the production of non-wovens of surface mass 110 g/m2, the air flows that allow to receive optimum fibre thickness in the determined conditions were assessed.
PL
Wytwarzanie włóknin metodą rozdmuchu stopionego polimeru z poliestrów włóknotwórczych stwarza olbrzymie problemy technologiczne. Na strukturę włóknin i ich właściwości mają wpływ następujące parametry: wilgotność polimeru, temperatury przetwarzania w poszczególnych strefach instalacji, wydatek i temperatura powietrza rozdmuchującego, szybkość odbioru włókniny, odległość kondensera od filiery oraz grubość otrzymywanych włókien. Ponieważ włókniny te znajdują zastosowanie jako materiały medyczne i filtracyjne, w których istotnymi parametrami będzie struktura przestrzenna i możliwie mała grubość włókna, celem badań była optymalizacja parametrów procesu i uzyskania możliwie najcieńszych włókien, optymalnego rozkładu ich grubości i optymalnej struktury przestrzennej.
EN
The utilisation of sanitary products in the context of increasing amounts of household waste is a very important question. Their lack of susceptibility to biodegradation generates great social and environmental problems. This article presents the results of tests aimed at devising biodegradable non-woven fabrics which would be characterised by sufficient strength and the ability to disintegrate quickly in a water environment. The non-woven fabrics were obtained from polypropylene or viscose fibres with the use of buffered chitosan salt as a binding agent. The obtained results of ground & water degradation and the respirometric test encourage the use of modified non-woven fabrics in the production of disposable hygienic products.
PL
Ważnym problemem jest stale zwiększająca się ilość odpadów pochodząca z wyrobów higienicznym i ich utylizacja. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było opracowanie biodegradowalnych włóknin przeznaczonych do zastosowań sanitarnych. Wytworzone w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych włókniny charakteryzowały się wystarczającą wytrzymałością i łatwą dezintegralnością w środowisku wodnym. Włókniny otrzymano z runa z włókien wiskozowych i polipropylenowych, jako środek wiążący stosując buforowaną sól chitozanu. Uzyskane wyniki degradacji wodnej, glebowej i testu respirometrycznego zachęcają do zastosowania modyfikowanych włóknin do wytwarzania jednorazowych wyrobów higienicznych.
6
Content available remote Anti-mite Modified Polypropylene Fibres and Bedding Inserts Containing Such Fibres
EN
Research has been conducted in the Institute of Chemical Fibres with the aim of preparing synthetic fibres which can inhibit the growth of house dust mites thus limiting or eliminating a cause of allergy. The physical-mechanical properties of anti-mite polypropylene fibres and needle-punched nonwovens containing such fibres are presented. The anti-mite activity was tested according to the French standard NF G 39-011. A nonwoven containing modified polypropylene staple fibres was used to prepare bedding inserts, which were then tested with regard to their anti-allergic usefulness. It was found that the material causes a very distinct reduction in mite guanine concentration, and the bedding insert largely contributes to a much more comfortable feeling for the patients. The anti-mite nonwoven in the form of bedding inserts was approved by the Office of Registration for Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products, as well as by the Ministry of Health.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje literaturowe dotyczące chorób alergicznych, wywołanych przez roztocza kurzu domowego oraz podano przykłady znanych włókien i włókienniczych wyrobów przeciwroztoczowych. W części doświadczalnej omówiono badania związane z opracowaniem w Instytucie Włókien Chemicznych włókien ograniczających rozwój roztoczy kurzu domowego, a tym samym ograniczających lub/i eliminujących przyczyny alergii. Przedstawiono właściwości fizyko-mechaniczne otrzymanych włókien przeciwroztoczowych i włóknin oraz wyniki badań aktywności przeciwroztoczowej. Z włóknin, wytworzonych z udziałem modyfikowanych włókien, przygotowano wkłady do pościeli, które poddano ocenie przydatności przeciwalergicznej. Stwierdzono, że badane włókniny powodują znamienny statystycznie spadek stężenia guaniny roztoczowej, podobnie jak wkłady do pościeli. Wkłady do pościeli powodują u chorych z alergią roztoczową znaczącą poprawę samopoczucia. Włóknina przeciwroztoczowa w formie wkładów do pościeli uzyskała pozytywną opinię Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.