Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ryzyko awarii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Dokonano analizy pozwalającej na zidentyfikowanie zakładów tzw. niesevesowskich (podprogowych), mogących stwarzać zagrożenie wystąpienia skutków awarii poza swoim terenem przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych danych. Metodologia identyfikacji zakładów opierała się na analizie przeznaczenia terenów, profili działalności, złożoności procesów technologicznych oraz rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych.
EN
A review, with 15 refs., of legislative regulations used for identifying non-Seveso establishments, which may pose a risk of accident consequences outside their territory by using generally available data. The methodol. was based on the anal. of destination of industrials plants areas, activity profiles, complexity of technol. processes, types and amts. of hazardous substances.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny powstawania zagrożeń, awarii i katastrof obiektów budowlanych. Są to generalnie czynniki losowe niezależne od uczestników procesów budowlanych oraz czynniki zależne od błędów popełnionych przez uczestników procesów budowlanych i eksploatacyjnych.
EN
The article presents the causes of threats, failures and building catastrophes. These are generally random factors independent of participants in building processes. Factors depending on the mistakes made by participants in building and operating processes has also been shown.
EN
An elaborate safety assessment of the Pine Flat (PF) concrete gravity dam (CGD) has been conducted in this paper. Structural analysis was performed by taking into account the uncertainties in the physical and mechanical properties of the dam body materials and the reservoir water level. The coefficient of variation of 5 and 10 percent and the Gaussian distribution (GAUS) are assigned to random variables (RVs). Sensitivity analysis (SA) of the RVs is done, and important parameters introduced. SA is done to identify the most influential RVs on the structural response. Also, the modulus of elasticity of concrete is the most effective parameter in response to horizontal deformation of the dam crest. The concrete density and US hydrostatic pressure height are the most effective parameters, and the Poisson's ratio is the insignificant parameter on the dam response. To be confident in the safety of the dam body under usual loading, including the dam weight and the upstream (US) hydrostatic pressure, the reliability index (RI) has been obtained by Monte Carlo simulation. The RI for the coefficients of variation of 5 and 10 percent were obtained at 4.38 and 2.47, respectively. If the dispersion of RVs is high, then the dam will be at risk of failure.
PL
Aby móc cieszyć się bezpieczeństwem konstrukcji z drewna klejonego przez długie lata, niezbędne jest właściwe podejście obliczeniowe podczas ich projektowania, odpowiednie wykonawstwo podczas ich wznoszenia, a także zapewnienie prawidłowego ich użytkowania. Nieczęsto się słyszy o awarii lub katastrofie konstrukcji w wyniku błędnego lub złego jej użytkowania. Awaria lub katastrofa w wyniku błędów projektowych czy wykonawczych następuje najczęściej w trakcie budowy lub zaraz po wykonaniu obiektu. Zupełnie inaczej jest w przypadku niewłaściwej jego eksploatacji. Skutki tej sytuacji mogą się ujawnić nawet po wielu latach. Przykładem może być tu jedna z gminnych hal sportowych, która jest tematem niniejszego artykułu.
EN
The structural safety of glued laminated timber construction depends on various factors. Therefore to maintain such types of structures in good condition for many years, it is to pay particular attention not only to the design and construction process but also to the technical condition during the lifecycle. The failure or disaster usually takes place directly during the construction or not long after the structure is erected. In case of improper maintenance of the building, then the effects may occur even after many years. A good example of the above may be a sports hall that is the subject of this article.
EN
The aim of the study was to develop an assessment methodology for the temperature of the surfach of the friction pair during the braking for mine hoists. During the braking process, the work of friction is transformed into heat at the level of friction surfaces, and in case high temperatures are reached, the friction coefficient is influenced negatively, thus the risk of braking failure exists. In the first part of the study we measured the temperature of the friction surfaces for a particular case of hoist in real braking conditions. In the second part of the study is presented a theoretical model for the calculation of the temperatures resulted in the braking process for the hoist equipped with shoe brakes. The theoretical model for calculation was simulated numerically for a particular case in real braking conditions. Based on the conclusions resulted after the study, a series of hypotheses and recommendations for adjusting the control of the process parameters have been given out, in order to avoid the excessive heating of the brakes of the hoists and, respectively, their improved safety, maintenance and availability.
PL
Nowe, specjalistyczne rozwiązania zwykle są droższe od standardowych, jednak w pewnych sytuacjach stają się niezastąpione, ponieważ pozwalają docelowo uzyskać najlepszy możliwy efekt. Opracowano je niejako w odpowiedzi na rozmaite sytuacje problemowe w technice instalacyjnej. Dzięki temu np. minimalizują nakład pracy i zużycie materiałów, istotnie ograniczają ryzyko awarii, ewentualne uciążliwości użytkowe lub „stratę" powierzchni przeznaczanej na rozwiązania instalacyjne. W efekcie wyższy koszt ich zakupu jest rekompensowany przez dodatkowe korzyści. Trochę takich rozwiązań pojawiło się na rynku w ostatnim czasie - w artykule prezentujemy kilka przykładów.
7
Content available remote Zagrożenia i awarie obiektów budowlanych w ostatnich latach
PL
W artykule przedstawiono zasady oceny bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji żelbetowych, analizy zagrożeń, awarii i katastrof, jakie miały miejsce w 2016 r. na terenie Polski oraz przyczyny techniczne powstania tych zjawisk.
EN
The paper presents rules for assessing the safety and durability of the reinforcement concrete structures, damage analysis and failure that had place in the year 2016 in Poland and origin of these phenomena.
8
Content available remote Jak planować inspekcje i rehabilitacje przewodów kanalizacyjnych
PL
Podano dwie propozycje planowania inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych dotychczas jeszcze nie zbadanych oraz trzy propozycje dotyczące inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych już wcześniej zbadanych. Sformułowano zalecenia dotyczące wykonywania dodatkowych badań przewodów. Podano także dwie propozycje ustalania kolejności typowania przewodów kanalizacyjnych do odnowy oraz propozycję metody ABCDE dotyczącej tego zagadnienia.
EN
Two proposals for planning CCTV inspections of sewage pipelines not yet investigated have been provided, and three proposals for CCTV inspections of sewage pipelines which have been earlier investigated. Recommendations for additional surveys of sewers have been formulated. There are also two proposals for determining the ordering of sewers for renewal and the ABCDE method for this issue.
PL
System zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jest jednym z priorytetowych systemów technicznych wchodzących w skład podziemnych infrastruktur miejskich. Podstawową kategorią związaną z możliwością utraty bezpieczeństwa funkcjonowania SZZW jest ryzyko. Według jednej z podstawowych definicji ryzyko jest kombinacją prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i negatywnych skutków, które może wywołać. Proces analizy ryzyka na potrzeby analizy bezpieczeństwa konsumentów wody obejmuje najczęściej: określenie liczby mieszkańców korzystających z wodociągu, wyznaczenie reprezentatywnych zdarzeń awaryjnych i określenie dla nich scenariuszy rozwoju w celu oszacowania strat, określenie prawdopodobieństwa (częstotliwości) występowania zdarzeń awaryjnych. Problem w analizach ryzyka pojawia się w przypadku bardzo złożonych systemów, gdy baza danych jest niepewna, a także w tzw. małych wodociągach, gdzie brak jest bazy danych lub jest ona niepełna. W takich sytuacjach uzupełnieniem bazy danych jest wiedza i doświadczenia ekspertów, a także nowoczesne modele oraz metody pozwalające na analizę i symulację ryzyka. Przykładem są metody oparte na tzw. modelach miękkich, w tym sieci baysowskie, modelowanie rozmyte. Innym aspektem jest wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych typu GIS. Badania tego typu wymagają nie tylko odpowiedniej metodologii, ale również szczegółowej i uporządkowanej bazy danych eksploatacyjnych. Warunkuje to prawidłową analizę statystyczną danych oraz zastosowanie odpowiedniego modelu przyczynowo-skutkowego. W pracy przedstawiono niekonwencjonalne metody analizy ryzyka awarii w SZZW, uwzględniające metody symulacyjne, bazy danych, aplikacje GIS, teorię zbiorów rozmytych, modelowanie neuronowo-rozmyte oraz rozmyte drzewa niezdatności.
EN
The collective water supply system (CWSS) is one of the priority technical system which is included in the underground urban infrastructures. Basic category associated with the possibility of losing the safety of functioning the CWSS is risk. The basic definition of risk means that the risk is a combination of the probability of undesirable events and their the negative. The process of risk analysis for consumer safety analysis includes points: determination of the number of inhabitants using water from water network, the designation of the representative undesirable events, determine scenarios for them to estimate losses, determine the probability (frequency) of occurrence of the adverse event. The problem in risk analysis occurs when systems are very complex, the database is uncertain, as well as in the so-called. small water supply systems where there is no database or it is incomplete. In such situations, the complementary of database often is knowledge and experience of experts as well as modern models and methods for risk analysis and simulations. Examples are based on soft models such as Bayesian networks and fuzzy modelling. Another aspect is the use of GIS tools. Such studies require appropriate methodology but also a detailed and structured database about water networks. It determines the correct analysis of the data and the appropriate model causality. The paper presents an unconventional method of analysis of the risk of failure in CWSS, taking into account the method of simulation, databases, GIS applications, theory of fuzzy sets, neuro-fuzzy modelling and fuzzy fault tree.
11
Content available remote Jakościowa analiza ryzyka awarii przewodów wodociągowych wodociągu grupowego
PL
Celem opracowania jest analiza hydrauliczna stanów awaryjnych przewodów wodociągowych wodociągu grupowego zaopatrującego w wodę 4 sąsiadujące miejscowości, łącznie około 14 tysięcy odbiorców. Rozpatrywany wodociąg jest jednostrefowy, zaopatrywany w wodę z jednego źródła zasilania. Ocenie poddano wielkość obniżenia ciśnienia oraz jego zasięg. W tym celu zastosowano del hydrauliczny sieci wodociągowej utworzony w programie Epanet 2 na podstawie danych uzyskanych od eksploatatora wodociągu. Model obejmuje zbiorniki wody uzdatnionej, pompownię oraz sieć wodociągową. Metodyka badań polega na symulowaniu zamknięcia (awarii) poszczególnych przewodów sieci wodociągowej i analizy porównawczej rozkładu ciśnienia w sieci wodociągowej w stanie bezawaryjnym oraz podczas awarii. Określono skutki awarii poszczególnych odcinków: wielkość obszaru obnizenia ciśnienia poniżej wartości ciśnienia wymaganego, czasu trwania obniżenia ciśnienia, potencjalnych skutków – liczby odbiorców dotkniętych ograniczeniem dostawy wody. Przeprowadzona symulacja umożliwiła wyznaczenie odcinków sieci, które można podzielić na trzy grupy w zależności od stopnia wpływu ich awarii na działanie sieci, tj. odcinki limitujące prawidłową pracę sieci powodujące przerwanie dostaw wody dla całego systemu zaopatrzenia, odcinki powodujące brak dostaw wody do znacznej części odbiorców, odcinki, których awaria powoduje nieznaczne wahania ciśnienia w sieci, jednakże nie powoduje spadku ciśnienia poniżej wymaganego oraz odcinki niemające większego wpływu na działanie sieci. W przypadku awarii odcinka brak dostaw wody będzie dotyczył wyłącznie odbiorców podłączonych do danego odcinka. Przeprowadzona symulacja wskazała, że na prawidłowe działanie całej sieci wodociągowej istotny wpływ ma wystąpienie awarii na zaledwie 5 odcinkach. Zlokalizowano obszary, które są najbardziej narażone na wahania ciśnienia w sieci wodociągowej wynikające z awarii tych przewodów.
EN
The aim of the study is hydraulic analysis of water pipes faults in group water supply system, a total of approximately 14,000 customers. The water supply system is a single zone, supplied with water from a single water intake. It was evaluated the size reduction of the pressure and its coverage. For this purpose hydraulic model of the water network created in EPANET 2 was used. It was created on the basis of data obtained from the water network operator. The model includes treated water tanks, pumping station and the water network. The research methodology is to simulate the closure (failure) of individual water pipes and comparative analysis of the distribution of pressure in the water supply system in the state during the failure-free and failure. The effects of failure of individual pipelines were determined: the size of the area of reduction of pressure below the pressure required, the duration of the pressure reduction, the potential consequences – the number of customers affected by the reduction of water supplies. With the simulation are assigned pipelines of the network, which can be divided into three groups depending on the degree of impact of their failure to the water network: pipelines limiting proper operation of the network causing interruption of water supply to the entire supply system, causing the lack of water supply to a large part of the water customers, pipelines, which failure causes a slight pressure fluctuations in the network, however, the pressure does not fall below the required pressure, and finally pipelines of non- significant impact on the operation of the network in case of failure of the lack of water supply section will cover only the customers connected to the pipeline. The simulation indicated that a significant effect on the correct operation of the entire water supply system is a failure on just 5 water conduits. Areas that are most vulnerable to fluctuations in pressure in the water supply system resulting from the failure of these pipelines were located.
12
Content available remote Diagnostyka nieniszcząca, ryzyko awarii i strat oraz ubezpieczenia w eksploatacji
PL
Szeroko pojęta diagnostyka wielu eksploatowanych urządzeń i instalacji przemysłowych jest w krajach o rozwiniętych technologiach podstawą do racjonalnego planowania i podejmowania działań remontowych, modernizacyjnych, strategicznych oraz ubezpieczeniowych. Trafność podejmowanych decyzji, ich margines ryzyka, koszty remontów, zakres gwarancji producenta oraz wysokość składek ubezpieczeniowych zależą wprost od zakresu i wiarygodności zastosowanych procedur i narzędzi diagnostycznych. W sposób ogólny przedstawiono wskaźniki oceny poziomu ryzyka awarii i fragment diagnostyki związany z popularnymi badaniami nieniszczącymi, które stosowane są w eksploatacji.
EN
Widely understood diagnosis of different units and industrial systems during expoitation is in many developed countries fundamental for taking rational and efficient planning and repairs, modernizations as well as strategic and insurance procedures and actions. Undertaken decisions accuracy, their risk margin, cost of repairs, range of guarantee given by manufacturer and level of insurance rate in standard reality depend directly on the range and reliability of applied procedures and tools of inspection. The paper shows in general indexes for breakdown risk level evaluation and standard part of popular NDT usually applied during exploitation.
PL
Obserwatorium Meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znajdujące się na Śnieżce (1602 m npm.) w Karkonoszach pełni funkcję badawczo-naukową, jak również jest częściowo obiektem turystycznym z zapleczem gastronomicznym. 16.03.2009 r. jeden z trzech dysków Obserwatorium Meteorologicznego – tzw. dysk górny – uległ awarii [1]. W latach 2010–2011 wykonano prace naprawcze konstrukcji dysku górnego. W kolejnych latach przeprowadzono kontrolę techniczną stanu konstrukcji stalowej, która nie uległa katastrofie. Budowę obiektu rozpoczęto pod koniec lat 60. XX wieku i zakończono w 1974 r.
EN
The Meteorological Station of Institute of Meteorology and Water Management is placed at the top of Śnieżka mountain (1602 m). It fulfils research and development function but it is touristic object with gastronomic base. In 16.03.2009 on of three discks (the upper one) collapsed [1]. In years 2010-2011 repairation works have been carried out. Later investigations of existing steel structure of two remaining discks have been conducted. The problems considering study done are presented.
PL
Prawidłowe zarządzanie ryzykiem awarii systemów wodociągowych powinno być gwarantem podejmowania właściwych decyzji dotyczących wyboru najlepszych rozwiązań pod względem technicznym, ekonomicznym oraz eksploatacyjnym. Prowadzone prace modernizacyjne oraz remontowe w celu redukcji ryzyka awarii do poziomu tolerowanego wymagają poniesienia pewnych kosztów przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa powinny być akceptowane przez konsumentów wody. Konieczne jest więc informowanie konsumentów o możliwym ryzyku awarii, istniejących zagrożeniach oraz celowości prowadzonych działań. W pracy zaproponowano metodę analizy akceptacji kosztów jakie przedsiębiorstwa wodociągowe ponoszą na redukcję ryzyka. Metoda oparta jest na badaniach ankietowych.
EN
Proper management of the risk of failure of water supply systems should guarantee making the right decisions on choosing the best solutions in terms of technical, economic and operational. Modernization and repairs carried out in order to reduce the risk of failure to a tolerable level require certain costs borne by the waterworks company. Actions taken by the waterworks should be accepted by water consumers. Therefore it is necessary to inform consumers about the potential risk of failure, existing threats and purposefulness of the undertaken actions. The paper proposes a method of analysis of accepting the costs of reducing the risk borne by water companies. The method is based on a survey.
EN
Improving of road infrastructure results in raised transport efficiency and reduced number and fatality of road accidents; it also has a favourable impact on the course of logistic operations. The current relations between the road category in the general meaning and the fatality of road transport accidents, which significantly affect the so-called external costs of transport, have been analysed in this paper. These costs predominantly depend on the risk of an accident with casualties and on the unit cost of a road accident. Indicators have been defined that may facilitate quantitative describing of the fatality of accidents and the share of accidents in the external costs of transport. Numerical values have been determined that describe the current accident hazards on Polish roads of specific categories. The trend lines of the changes in safety indicators facilitate the forecasting inference, which is indispensable for planning the development of road transport and for moulding the external costs of transport. Particular attention has been given to results of the application of the theory of risk to the defining of the relation between the road category and the fatality of accidents. The calculated risk indicator values show quite stable trend lines, which may facilitate the use of such values for the evaluation of the fatality of accidents on roads of various categories.
EN
The safe operations of LNG terminal in Świnoujście mainly depends on safe operations of LNG tankers. Manoeuvring the LNG tanker at the terminal entrance and basin is always connected with a risk of accident. Areas where the risk of accident is the greatest are those in the vicinity of entrance heads and the turning basin. Accidents within these areas are burdened with the most serious consequences. This article presents possible scenarios of LNG tanker accident consequences in the LNG Terminal in Świnoujście.
PL
Bezpieczna eksploatacja terminalu LNG w Świnoujściu w głównej mierze uzależniona jest od bezpiecznej eksploatacji gazowców LNG. Manewrowanie statkiem na wejściu do terminalu i w jego obszarze zagrożone jest możliwością wystąpienia awarii. Obszarami potencjalnie najbardziej narażonymi na awarie są główki wejściowe do terminalu oraz obrotnica. Wystąpienie awarii w tych obszarach obarczone jest największymi skutkami. W artykule zostały zaprezentowane możliwe warianty wystąpienia skutków awarii tankowca LNG na terminalu w Świnoujściu.
PL
Sieć wodociągowa stanowi podstawowy element podsystemu dystrybucji wody (PsDyW), a jej głównym zadaniem jest dostarczenie wody do konsumentów o odpowiedniej jakości , pod wymaganym ciśnieniem, w pożądanej ilości i o akceptowalnej przez konsumentów cenie. Z funkcjonowaniem sieci wodociągowej nierozłącznie jest związane ryzyko jej awarii. W pracy przedstawiono problem awaryjności sieci wodociągowej na przykładzie 200 tys. miasta. Scharakteryzowano awaryjność sieci w latach 2000-2008 oraz zaproponowano metodę analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej.
EN
Water supply network is an essential element of water distribution subsystem (WDS), and its main task is to provide consumers with water having the adequate quality, the necessary pressure, the desired quantity and acceptable by the consumers price. One of the factors of WDS unreliability are failures of water network, which cause disturbance in the supply of water to the receivers, and can also cause deterioration of water quality The paper presents the problem of failure of water network on an example of a city with 200 thousand inhabitants. Statistical characteristics of failures of the main water network, distribution network and household connections, in the years 2000-2008, were determined and the causes of the failures were distinguished. For water supply network running along the main streets of the city a method of risk assessment of interruptions in water supply to water consumers, was suggested.
PL
Do zagrożeń naturalnych występujących na obszarze Polski należą wiatry katastrofalne o różnej genezie. Są to najczęściej wiatry związane z przemieszczaniem się cyklonów pozazwrotnikowych oraz wiatry występujące w sytuacjach burzowych. Ocenia się, że zagrożenie powodowane nimi wzrasta. W pracy rozpatruje się częstotliwość i okresy występowania wiatrów katastrofalnych, a także charakter i przyczyny uszkodzeń budynków oraz szkody wywoływane przez wiatr w Polsce. Sformułowano działania, które należy podjąć w celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez katastrofalne wiatry.
EN
Natural hazards in Poland include catastrophic winds of various genesis. These are mainly winds associated with movements of extratropical cyclones and winds in thunderstorm situations. According to estimation, damaging wind hazard grows up. An analysis of frequency and periods of catastrophic winds occurrence in Poland as well as characteristics and causes of building damages induced by them is given. Means of mitigation of damages are also formulated.
PL
W wyniku szeregu nieprawidłowości i błędów projektowania, realizacji i użytkowania występowały i nadal występują zagrożenia, awarie i katastrofy obiektów budowlanych. Są to błędy uczestników procesu budowlanego oraz coraz częściej czynniki losowe. Wśród czynników losowych takich jak: wiatry, deszcze i wybuchy znaczące są nadmierne opady śniegu.
EN
As a result of a number of irregularities and errors in design, construction and use, there have occurred and stiII occur hazards, malfunctions and disasters relating to buildings and structures. These include errors by those involved in the building process and, increasingly frequently, random factors. Among the latter, which include wind, rainfall and explosions, excessive falls of snow are also significant.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.