Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 52

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fiber
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Hodowla alpak i pozyskiwanie od nich włókna cieszy się na świecie dużym zainteresowaniem. W porównaniu z innymi włóknami naturalnymi pochodzenia zwierzęcego występuje w szerokiej gamie kolorystycznej, dlatego nie wymaga farbowania. Popyt na włókno alpak na świecie jest duży, ale tylko na najcieńsze poniżej 22 mikrometrów. Alpaki są hodowane w Polsce od 2004 roku, ale jakość krajowego surowca jest zbyt zróżnicowana, żeby móc konkurować na europejskim czy światowym rynku. Przemysł tekstylny potrzebuje surowca wysokiej jakości, dlatego też celem niniejszego artykułu jest przedstawienie skali produkcji włókna alpak na świecie na przykładzie Peru jako lidera, dynamiki populacji, obrotu surowcem i czynników, które mają na to wpływ.
EN
Breeding alpacas and their fiber sourcing from has a great interest in the world. In comparison with other natural fibers of animal origin is present in a wide range of color because it does not require dyeing. The demand for alpaca fiber is high in the world, but only for the thinnest below 22 microns. Alpacas are bred in Poland since 2004, but the quality of domestic raw materials is very different to be able to compete on a European or global market. Textile industry needs high-quality raw materials and therefore the purpose of this article is to present the scale of production of alpaca fiber in the world on the example of Peru as a leader, population dynamics, marketing material and the factors that affect this.
EN
The following work describes the application of a mathematical model based on Markov chain theory (MM) to estimate the fiber composite strength parameters, taking into account the laminate forming aspects using the vacuum bag method. This provides, from a unified position, a tool for a coordinated description of static strength and fatigue life. It was shown that the MM model gives relatively good results.
EN
Theoretical and experimental studies of new technology and equipment on the fulfilled cables and ropes of handling equipment are provided for diagnosis of main process. The result of the safe processing is steel fiber which is used further for production of a steel-fiber reinforced concrete. The research offered a number of essentially new diagnose methods which considerably increases engineering procedures of fiber production from waste.
EN
Stone Matrix Asphalt (SMA) is primarily used as a surfacing layer material since it is found to perform well under heavy traffic conditions and at the same time is more cost-effective when compared to the conventional dense graded mixes. An attempt has been made in this study to incorporate a stiffer grade crumb rubber modified bitumen (CRMB) for design of SMA. Extensive laboratory studies on mixes prepared with different modified binders and normal binders (with fibers) were conducted. The results obtained indicate that SMA designed using CRMB-70 and CRMB-80 performs well under heavy traffic conditions and at the same time without significant drain-down. Further, CRMB-80 is found to be suitable at high temperatures since it yields a very low accumulated strain and is thus recommended for designing rut resistant durable mixes. In addition, CRMB-80 yields the least rut depth of 4.5 mm even after 20,000 load repetitions.
PL
Mieszanki mastyksowo-grysowe znajdują zastosowanie przede wszystkim jako materiał do wykonywania warstwy ścieralnej nawierzchni drogowej ze względu na ich bardzo dobrą charakterystykę pracy w warunkach dużego obciążenia ruchem oraz jako korzystna cenowo alternatywa w stosunku do klasycznych mieszanek mineralno-asfaltowych o ciągłym uziarnieniu. Przedmiotem pracy jest zastosowanie w mieszankach SMA sztywniejszego lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowym. Przeprowadzono szerokie badania laboratoryjne mieszanek z różnymi lepiszczami modyfikowanmi i niemodyfikowanymi (z dodatkiem włókien). Uzyskane wyniki wskazują na dobre właściwości eksploatacyjne mieszanek SMA na bazie lepiszczy CRMB-70 i CRMB-80 w warunkach dużych obciążeń ruchem bez znaczącego problemu ze spływnością lepiszcza. Potwierdzono również zasadność zastosowania lepiszcza CRMB-80 do nawierzchni o zwiększonych wymaganiach w zakresie odporności na wysokie wartości temperatury. Bardzo niskie wartości skumulowanych odkształceń predestynują ten materiał do produkcji mieszanek o wysokiej odporności na koleinowanie. Ponadto, w przypadku wykorzystania lepiszcza CRMB-80 uzyskano najmniejszą głębokość koleiny wynoszącą 4,5 mm po 20000 cyklach obciążenia.
PL
Wytłoki owoców, warzyw i nasion oleistych są bogatym źródłem błonnika pokarmowego, który jest cennym elementem codziennej diety. Dlatego opracowuje się metody pozwalające wzbogacić w ten składnik różne produkty spożywcze, w tym pieczywo. Oprócz korzyści dietetycznych dodatek wytłoków pozwala kształtować właściwości sensoryczne i technologiczne nowych produktów. Poniższy artykuł stanowi przegląd dostępnych źródeł literaturowych, teoretycznych oraz eksperymentalnych, które traktują o tematyce wykorzystania wytłoków i pozostałości roślinnych w celu wzbogacenia pieczywa w błonnik pokarmowy.
EN
Pomace of fruit, vegetables and oilseeds are the rich source of dietary fiber. It also is a valuable element of daily diet. Therefore, methods allowing to enrich various food products in this ingredient, including bread, are developed. In addition to nutritional benefits, this operation also shapes sensory and technological properties of new products. The following article provides an overview of the available literature sources, theoretical and experimental, which focus on the use of pomace and plant residues to enrich food baking with dietary fiber.
EN
The paper investigates the growing popularity of composite materials concentrating on explanation of their advantages, especially taking into consideration composite materials used in the aerospace industry such as polymer matrix composites, metal matrix composites, ceramic matrix composites and smart composite materials. Various types of matrices and fibers are described with special emphasis on nanotechnology and opportunities to improve the properties of composites. The paper also presents selected examples of applications in the aerospace industry.
7
Content available remote Innowacje w klejach do płytek
PL
Artykuł jest prezentacją najnowszych osiągnięć w dziedzinie unowocześniania materiałów stosowanych w glazurnictwie, przede wszystkim klejów do płytek. Koncentruje się na zastosowaniach żelu krzemianowego, polimerów i włókien. Omawia zasady działania nowoczesnych spoiw, ich zalety oraz zakres stosowania. Przedstawia możliwości uzyskania zmiennych parametrów w zależności od ilości dodanej wody.
EN
The article presents the newest achievements in the area of improvements in materials used in tiling, primarily in tile adhesives. It focuses on the use of silica gel, polymers and fibres. It discusses the rules of operation of modern adhesives, their advantages and their scope of use. It showcases the possibilities of achievement of variable parameters depending on the volume of water added.
PL
Włókno alpak zaliczane jest do tzw. grupy włókien specjalnych ze względu na niewielką skalę produkcji w porównaniu np. z wełną owczą. Występuje w szerokiej gamie kolorów od białego do czarnego ze wszystkimi odcieniami beżu brązu i szarego. Włókno to posiada wiele zalet: jest miękkie w dotyku, elastyczne, hipoalergiczne, nietoksyczne, odporne na promieniowanie UV, ciepłe i izolacyjne, odporne na zabrudzenia, higroskopijne, trwałe, odporne na zgniatanie, wytrzymałe na zerwanie. Utrzymuje temperaturę ciała zwierzęcia dzięki zawartym mikroskopijnym torebkom powietrznym w rdzeniu włókna.Najważniejsze cechy włókna alpak, o dużym znaczeniu ekonomicznym to: masa runa, średnica i długość włókien. Umiejętność oceny parametrów jakościowych i ilościowych włókna ma znaczenie dla hodowców alpak jako producentów surowca dla przemysłu tekstylnego. Znajomość tych parametrów wykorzystywana jest przy sprzedaży włókna oraz żywych zwierząt do dalszej reprodukcji Surowiec najwyżej jakości pochodzi od sztuk młodych. Wraz z wiekiem zwierząt i powiększaniem masy ciała, długość włókien ulega skróceniu. Ponadto zmniejsza się również wskaźnik komfortu i włókno pochodzące od starszych zwierząt ma niższą wartość handlową Dodatkową korzyścią wynikającą z utrzymania zwierząt jest wykorzystanie ich w działalności pozarolniczej realizowanej w obszarach wiejskich.
EN
Alpaca fiber is classified as a of special fibers due to the small scale of production compared, for example, with sheep’s wool. It comes in a wide range of colors from white to black with all shades of beige brown and gray. This fiber has many advantages: soft to the touch, flexible, hypoallergenic, non-toxic, resistant to UV radiation, warm and insulating, resistant to dirt, hygroscopic, durable, resistant to crushing, resistant to tearing. Keeps the body temperature of the animal thanks to the contained microscopic air bags in the fiber core. The most important features of alpaca fiber, of great economic importance are: fleece weight, fibrediameter and length. The ability to assess qualitative and quantitative parameters of the fiber is important for alpaca growers as producers of the raw material for the textile industry. Knowledge of these parameters is used for the sale of fiber and live animals for further reproduction. The raw material of the highest quality comes from young animals. With the age of the animals and the increase in body weight, the fiber length is shortened. In addition, the comfort index is also reduced, as a result the fiber from older animals has a lower commercial value. An additional benefit resulting from keeping animals is their use in non- -agricultural activities carried out in rural areas.
EN
In this work, we have investigated the effect of the natural Kenaf reinforcement on the improvement of the interfacile bond between two types of epoxy and Polypropylene (PP) matrix. Our genetic model is based on Weibull’s probabilistic models and on Cox’s interface model. The moisture content for each material is determined by Fick’s law. Our simulation results show that the most resistant interface is that of Kenaf-Polypropylene compared to the other interfaces. This result coincides perfectly with the experimental data found by Paul Wambua et al. Which have shown that Kenaf is a promoter fiber for the improvement of the mechanical properties of biocomposite used in the field of civil engineering.
EN
In this work, the finite element method was used to determine the stress intensity factors as a function of crack propagation in metal matrix composite structure, A threedimensional numerical model was developed to analyze the effect of the residual stresses induced in the fiber and in the matrix during cooling from the elaboration temperature at room temperature on the behavior out of the composite. Added to commissioning constraints, these internal stresses can lead to interfacial decohesion (debonding) or damage the matrix. This study falls within this context and allows cracks behavioral analysis initiated in a metal matrix composite reinforced by unidirectional fibers in ceramic. To do this, a three-dimensional numerical model was analyzed by method of finite element (FEM). This analysis is made according to several parameters such as the size of the cracking defects, its propagation, its interaction with the interface, the volume fraction of the fibers (the fiber-fiber interdistance), orientation of the crack and the temperature.
EN
This research work mainly focuses on improving the concrete strength based on fiber reinforcement both in compression and tension. Concrete with various mix proportions containing dosage of Polypropylene (PP) fiber of lengths ranging from 13 to 25 mm with coarse aggregate replacement levels at 10%, 20%, and 30% by dismantled road aggregate were made and the compressive and tensile strengths were investigated. The experimental test results revealed high compressive and tensile strength at curing period of 28 and 56 days. The specimens tested observed that due to addition of fiber, the fibers could hold the matrix together even after extensive cracking and crushing. Net result of all these is to impart to the fiber composite pronounced post-cracking ductility which is absent in traditional concrete. In order to provide base for comparison, concrete specimens as a reference were cast without the addition of polypropylene fiber. Test result revealed that by adding polypropylene fibers at 6grams per one kg of cement a considerable improvement in the strength of concrete of 37.68 MPa and 43.59 MPa at 28 and 56 days respectively with 10% coarse aggregate replacement by recycled aggregate is achieved.
PL
W artykule przedstawiono badania, których celem było zwiększenie wytrzymałości betonu na ściskanie i rozciąganie przed dodatek zbrojenia rozproszonego w postaci włókien polipropylenowych. W badaniach wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie próbek betonowych stosowano różnorodne mieszanki betonowe z dodatkiem włókien polipropylenowych (PP) o długościach od 13 do 25 mm i z dodatkiem kruszywa wtórnego pochodzącego z rozbiórki nawierzchni drogowych zastępującego kruszywo grube w ilościach: 10%, 20% i 30%. W badaniach, po 28. i 56. dniach twardnienia betonu, uzyskano wysoką wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Dzięki dodatkowi włókien zaobserwowano, że matryca cementowa jest utrzymana nawet wówczas, gdy ma miejsce intensywne zarysowanie i zmiażdżenie próbki. W badaniach stwierdzono zatem ciągliwość po zarysowaniu kompozytu betonowego zbrojonego włóknami, której pozbawiony jest tradycyjny beton. Do badań porównawczych, wykonano próbki betonowe bez dodatku włókien polipropylenowych. W badaniach porównawczych, dzięki dodatkowi włókien polipropylenowych w ilości 6 g/kg cementu uzyskano znaczną poprawę wytrzymałości betonu - o 37.68 MPa i 43.59 MPa, odpowiednio po 28. i 56. dniach i przy 10% zastąpieniu kruszywa grubego kruszywem drogowym, z recyklingu.
EN
Synthesis of a new stationary phase for SPME based on polyaniline has been developed and optimized. The obtained stationary phase is designed for analysis of triphenylarsine (TPA) which is a marker of chemical warfare agents dumped in the Baltic Sea. The best TPA sorption properties were observed for fiber obtained during the electropolymerization of aniline from 0.1 M solution in 1.25 M H2SO4. Three cycles of scanning were performed in the range from –0.2 to 1.1 V, followed by 14 cycles in the range from 0.4 to 1.1 V, at a scanning speed of 20 mV/s. These conditions guarantee accurate, leveled and repeatable coating of the fiber with the polymer stationary phase. The maximum working temperature of the resulting SPME fiber was 220°C. It exhibited approximately 40% higher TPA extraction efficiency than the best available commercial fiber: DVB/CAR/PDMS. The highest TPA extraction efficiency was obtained at 60°C and after 90 min sorption. The limits of detection and quantification for the developed TPA analysis method were respectively 0.1 and 0.5 ppb. The precision of the method for five consecutive measurements was 4.7% for the same fiber and 7.2% for the five commercial fibers. Compared to standard liquid-solid extraction, the HS-SPME technique developed based on polyaniline-coated fiber remains competitive as simple, quick and low-cost.
PL
W pracy zaprojektowano i zoptymalizowano warunki syntezy nowej fazy stacjonarnej do SPME na bazie polianiliny, przeznaczonej do analizy trójfenyloarsyny (TPA), która jest markerem broni chemicznej zatopionej w Bałtyku. Najlepsze właściwości adsorpcyjne względem TPA uzyskano z użyciem włókna otrzymanego podczas elektropolimeryzacji aniliny (PANI) z jej 0,1M roztworu w 1,25M H2SO4. Skanowanie prowadzono w przedziale od –0,2 V do 1,1 V przez trzy cykle, a następnie w zakresie od 0,4 V do 1,1 V przez 14 cykli, z prędkością skanowania 20 mV/s. Warunki te zapewniły uzyskanie dokładnego, równomiernego i powtarzalnego pokrycia nośnika warstwą polimerową fazy stacjonarnej. Maksymalna temperatura pracy tak uzyskanego włókna wynosiła 220°C. Stwierdzono, że otrzymane w ten sposób włókno do SPME miało około 40% większą sprawność ekstrakcji TPA w porównaniu do najlepszego dostępnego włókna handlowego DVB/CAR/PDMS. Największą wydajność ekstrakcji TPA uzyskano w temperaturze 60°C i czasie 90 min. Granice oznaczalności i wykrywalności opracowanej metody analizy TPA z wykorzystaniem włókna PANI wynosiły odpowiednio 0,1 ppb i 0,5 ppb, a precyzja metody w przypadku pięciu kolejnych pomiarów wynosiła 4,7% dla tego samego włókna i 7,2% dla pięciu włókien komercyjnych. W porównaniu do tradycyjnej ekstrakcji typu ciało stałe-ciecz, opracowana technika HS-SPME z wykorzystaniem włókna pokrytego polianiliną zyskuje przewagę dzięki swojej prostocie, szybkości oraz niskim kosztom.
EN
The paper presents the design process and test results of warm mix asphalt concrete produced with modified foamed bitumen and recycled synthetic fiber reinforcement. Recycling and low-temperature asphalt production techniques are now seen as the possibilities to increase the sustainability and energy effectiveness of road construction. Although low processing temperatures permit increased use of reclaimed and recycled materials in new asphalt mixes, they sometimes result in impaired service performance. The aim of this article was to present a possibility of producing a better performing asphalt concrete (in comparison to a control hot-mix) at lower temperatures. For this purpose two road paving bitumens modified with a surface active agent and a Fischer-Tropsch wax thoroughly tested for their basic, rheological characteristics and foaming performance. Selected binders were used for producing two control mixes (hot-mix and foamed warm mix with 35/50 bitumen) as well as the experimental mix with the modified 50/70 bitumen and an addition of synthetic fiber material from recycling of automotive tires. Basic properties of the mixes were tested (air void content, moisture susceptibility with one freeze-thaw cycle, wheel tracking) along with stiffness moduli and fatigue resistance. It was concluded that the control foamed warm-mix performed significantly worse than the hot-mix, while the experimental warm-mix with modified bitumen and fiber additive exhibited increased performance and resistance to fatigue and moisture.
PL
W artykule przedstawiono światłowodowy laser tulowy generujący wiązkę ciągłą promieniowania o długości fali 1940 nm i mocy wyjściowej 37,4 W. Laser tulowy opracowano na bazie światłowodu dwupłaszczowego o średnicy rdzenia/płaszcza wewnętrznego 25/250 μm domieszkowanego jonami Tm³⁺, pompowanego promieniowaniem o długości fali 793 nm. Promieniowanie wyjściowe charakteryzuje się bardzo dobrą jakością wiązki (M² ~1,2). Laser ten stanowi komponent urządzenia medycznego dedykowanego do małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej i robotycznej. Oczekuje się, że opracowane urządzenie pozwoli na efektywne cięcie tkanek przy zachowaniu minimalnej strefy nekrozy.
EN
We demonstrate an all-fiber, diode-pumped, continuous-wave Tm³⁺- doped fiber laser (TDFL) emitting 37.4W of output power at ~1.94 μm. The laser was built with the use a mode area single-mode thulium doped fiber with core/clad diameter 25/250 μm pumped by a 793 nm laser diode. The laser system delivered a nearly diffraction-limited beam with (M²~1.2). The laser is a part of developed medical device for low-invasive soft-tissue surgery. It is expected, that the developed medical device will lead to efficient cutting and vaporization of a tissue with a minimal thermal injury to the surrounding zone.
PL
W artykule podano ocenie możliwość wykorzystania wybranych instrumentów zapewnienia jakości w szeroko pojętym procesie łączenia włókien światłowodowych w branży telekomunikacyjnej. W publikacji zwrócono uwagę na wymagania łączeniowe w aspekcie stosowanych materiałów i metod, scharakteryzowano, wykorzystywane w branży telekomunikacyjnej w procesie łączenia włókien światłowodowych materiały oraz metody. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zastosowania metod QFD i FMEA jako instrumentów, które umożliwić mogą zapewnienie jakości w procesie łączenia włókien światłowodowych, zarówno pod kątem wykrycia i usunięcia ewentualnych błędów w procesie produkcji, jak również modernizacji i dostosowania do potrzeb rynku procesu łączenia włókien światłowodowych. Przedstawiono również wnioski wynikające z możliwości zastosowania metod QFD i FMEA w zakresie usprawnienia procesu łączenia włókien światłowodowych w branży telekomunikacyjnej.
PL
Pola leżące od zbioru roślin uprawianych w plonie głównym aż do wiosny są dotychczas niedostatecznie wykorzystywane do produkcji biomasy dla potrzeb energii odnawialnej. Do zagospodarowania tych pól dobrym rozwiązaniem może być uprawa roślin w poplonach ozimych i ścierniskowych. Dlatego celem badań zaprezentowanych w niniejszej pracy było poznanie możliwości uprawy konopi włóknistych w poplonach ścierniskowych do produkcji biomasy wykorzystywanej do pozyskiwania olejków eterycznych z kwiatostanów oraz włókna i paździerzy lub do produkcji biogazu ze słomy. Doświadczenia polowe wykonano w latach 2009-2013 na glebach o średniej przydatności rolniczej, w rejonie o niskich opadach atmosferycznych (<550 mm). Konopie włókniste odmiany Białobrzeskie porównywa-no z gorczycą białą odmiany Bamberka. Wymienione rośliny wysiewano w dwóch terminach: wczesnym – po jęczmieniu ozimym (7–15 lipca) w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec i późnym – po zbożach i lnie (5–8 sierpnia) w Zakładzie Doświadczalnym Pętkowo. Uprawę roli wykonywano zgodnie z dobrą praktyką rolniczą a nawożenie mineralne w ilości (kg·ha–1): 90 N, 40 P2O5 i 60 K2O. Otrzymane wyniki doświadczeń wskazują na dużą przydatność uprawy konopi włóknistych w poplonach ścierniskowych do produkcji olejków eterycznych. Uzyskano bowiem 6,21 dm3·ha-1 we wczesnym (I) terminie siewu i 5,71 dm3·ha-1 w późniejszym (II) terminie siewu. Plony suchej masy konopi wahały się od 73,0 dt·ha-1 w I terminie siewu do 68,4 dt·ha-1 w II terminie siewu. Ze słomy pozyskiwano średnio 8,50 dt·ha-1 włókna ogółem i 35,8 dt·ha–1 paździerzy w I terminie siewu oraz 7,82 dt·ha-1 włókna ogółem i 33,4 dt·ha-1 paździerzy w II terminie siewu. Alternatywą dla włókna jest możliwość uzyskania biogazu. Wydajność biogazu ze słomy zebranej w I terminie siewu wynosiła 1272 N m3·ha–1, wobec 1192 N m3·ha-1 w późniejszym siewie. Gorczyca biała, w przeciwieństwie do konopi, dała wyższe plony suchej masy (67,7 dt·ha-1) w II terminie siewu niż w I terminie (62,4 dt·ha-1). Jednak z uwagi na dużą zawartość popiołu, chloru, siarki i metali ciężkich biomasa gorczycy białej jest mało przydatna do produkcji biogazu, dlatego powinna być stosowana jako zielony nawóz organiczny.
EN
Fields set aside after the main crop harvest up till spring are so far underused for the production of biomass for renewable energy. Cultivation of plants in winter catch and stubble crops might be a good solution for the management of such fields. Therefore, the aim of the research presented in this paper was to investigate the possibility of growing hemp in stubble crops for the production of biomass used for obtaining essential oils from inflorescences, fiber and shives, or the production of biogas from straw. Field experiments were performed in the years 2009–2013 on average agricultural suitability soils in an area of low precipitation (<550 mm). Hemp (Białobrzeskie cultivar) was compared with white mustard (Bamberka cultivar). These plants were sown in two dates: early – after winter barley (7–15 July) in the Stary Sielec experimental station and late – after cereals and flax (5–8 August) in the Pętkowo experimental station. Soil cultivation was performed in accordance with good agricultural practice and mineral fertilization amounted to (kg·ha-1): 90 N, 40 P2O5 and 60 K2O. Results of the experiments demonstrate high usefulness of hemp cultivation in stubble crops for the production of essential oils. 6.21 dm3·ha-1 of oils were obtained in the early (1st) sowing date and 5.71 dm3·ha-1 in the late (2nd) sowing date. Dry mass crops of hemp ranged from 73.0 dt·ha–1 in the 1st sowing date to 68.4 dt·ha-1 in the 2nd sowing date. An average of 8.50 dt·ha-1 of fiber in total and 35.8 dt·ha-1 of shives, were obtained from straw in the 1st sowing date and 7.82 dt·ha-1 of fiber in total and 33.4 dt·ha-1 of shives were obtained in the 2nd sowing date. The possibility of obtaining biogas is an alternative to fiber. Efficiency of biogas from straw harvested in the 1st sowing date amounted to 1272 N m3·ha-1, compared to 1192 N m3·ha-1 in the later sowing. White mustard, unlike hemp, gave higher dry mass crops (67.7 dt·ha-1) in the 2nd sowing date rather than in the 1st (62.4 dt·ha-1). However, due to the high contents of ash, chlorine, sulfur and heavy metals – biomass of white mustard is of little use for the production of biogas, therefore it should be used as a green organic fertilizer.
17
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zależności pomiędzy składem granulometrycznym błonnika kakaowego a jego właściwościami sorpcyjnymi. Charakterystykę granulometryczną określono w oparciu o analizy stereologiczne i komputerową analizę obrazu. Przebieg izoterm sorpcji wyznaczono metodą statyczno-eksykatorową w zakresie 0,07≤aw≤0,903. Izotermy sorpcji opisano za pomocą równania BET, określono zawartość wody w monowarstwie oraz powierzchnię właściwą adsorpcji. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż właściwości sorpcyjne błonnika kakaowego uzależnione są zarówno od wielkości cząstek proszku, jak i od jego składu granulometrycznego. Przy wyznaczaniu warunków przechowywania błonnika w proszku należy zatem brać pod uwagę również jego granulację.
EN
The paramount aim of the present work is to analyze and present the relationship between the particle size composition of cocoa fiber and its sorption properties. The granulometric characteristic has been identified on the basis of the stereological and computer image analyses. The sorption isotherms have been determined with the use of the static desiccators method of 0.07≤ aw ≤ 0.903. The sorption isotherms have been described using the BET equation, water content in the monolayer, and the specific surface of adsorption have been determined. Based on the conducted research it has been stated that sorption properties of the cocoa fiber depend on both the size of the powder particle and its granulometric composition. Therefore, the granulometric composition of the fiber powder also needs to be taken into account in determining the storage conditions.
PL
W wielu ośrodkach naukowych trwają badania ukierunkowane na poznanie mechanizmów działania składników żywności funkcjonalnej na poziomie ekspresji genetycznej, co stwarza możliwość precyzyjniejszego scharakteryzowania funkcji bioaktywnych składników diety z uwzględnieniem zmienności genetycznej populacji. Daje to w efekcie bardziej wiarygodne wyniki badań naukowych dotyczących wpływu bioaktywnych składników diety na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Dzięki temu rozwija się rynek żywności funkcjonalnej.
EN
In many scientific centres, research is being conducted to explore the mechanisms of their action at the genetic expression, which makes it possible to describe the function of bioactive dietary components with regard to genetic variability of the population. This gives more reliable scientific results referring to the impact of bioactive components of the diet on the functioning of the human body. Thanks to this the market of functional food is growing.
PL
Obserwuje się rozwój technologii produkcji żywności w kierunku wzmocnienia funkcji jej składników. Na podstawie studium literaturowego stwierdzono, że nastąpił coraz bardziej zauważalny postęp w dziedzinie nanotechnologii, której metody są przydatne w procesach produkcji żywności bezpiecznej, o dłuższym terminie przydatności do spożycia, podwyższonych walorach sensorycznych oraz z dodatkiem związków biologicznie aktywnych. Żywność wzbogaca się również w fitozwiązki wytwarzane na drodze syntezy z komórek roślinnych.
EN
It can be observed food production is growing in the direction of its functions to supporting the immune system functions, preventing the development of cardiovascular diseases and stomach ailments. We can conclude that progress in the field of nanotechnology, which methods are useful in the production processes of food safe, longer-term shelf life, enhanced sensory qualities and with the addition of biologically active compounds, it has been more and more noticeable. Food is also enriched in phytochemicals, which are prepared by synthesis of the plant cell.
PL
Obserwuje się rozwój technologii produkcji żywności w kierunku wzmocnienia funkcji jej składników. Można stwierdzić, że nastąpił coraz bardziej zauważalny postęp w dziedzinie nanotechnologii, której metody są przydatne w procesach produkcji żywności bezpiecznej, o dłuższym terminie przydatności do spożycia, podwyższonych walorach sensorycznych oraz z dodatkiem związków biologicznie aktywnych. Żywność wzbogaca się również w fitozwiązki wytwarzane na drodze syntezy z komórek roślinnych.
EN
It can be observed food production is growing in the direction of its functions. We can conclude that progress in the field of nanotechnology, which methods are useful in the production processes of food safe, longerterm shelf life, enhanced sensory qualities and with the addition of biologically active compounds, it has been more and more noticeable. Food is also enriched in phytochemicals, which are prepared by synthesis of the plant cell.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.