Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water sensitive paper
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main purpose of the study was to compare the average and total degree of covering the sprayed plants with the foliar fertilizer with copper and the nanocopper. The measurement of covering degree was performed in "Aporo” sprayed chamber at a constant speed of (11.16 m·s-1) and at two pressures values 0.2 and 0.28 MPa for two nozzles standard: onestream XR110-02, and a dual-stream DF120-02. Tests were conducted at a constant speed for different pressures and two conventional nozzles. The samplers in the form of water sensitive paper were used. The degree of covering was calculated using a computer image analysis method. Statistical tests were carried out based on an analysis of the average group and homogeneity of variance (ANOVA). It was found that, when the nanocopper was applied, the average degree of covering and the total degree of covering were higher than while using the foliar fertilizer (Mikrovit) with copper, regardless of the pressure and the nozzle used in tests.
PL
Celem badań było porównanie średniego oraz całkowitego stopnia pokrycia roślin opryskiwanych nawozem dolistnym miedzi i nanomiedzią Badania stopnia pokrycia wykonano w komorze opryskowej "Aporo". Doświadczenie przeprowadzono ze stałą prędkością opryskiwania (11.16 m·s-1), przy dwóch ciśnieniach roboczych 0.2 i 0.28 MPa dla dwóch rozpylaczy standardowych: XR 110-02 i DF 120-02. Użyto próbników w postaci papierków wodoczułych, które umieszczano na powierzchniach poziomych i pionowych sztucznych roślin. Stopień pokrycia obliczono dzięki wykorzystaniu komputerowej metody analizy obrazu. Przeprowadzono testy statystyczne oparte na analizie średnich w grupach oraz analizę jednorodności wariancji (ANOVA). Stwierdzono, że przy zastosowaniu do oprysku pierwiastka nanomiedzi średni stopień pokrycia oraz cał- kowity stopień pokrycia był wyższy niż przy zastosowaniu nawozu dolistnego Mikrovit, niezależnie od ciśnienie oraz rozpylacza wykorzystanego w badaniach.
PL
Papierki wodnoczułe są powszechnie wykorzystywane przy ocenie pokrycia różnych powierzchni cieczą, w wielu zastosowaniach. Na jakościową ocenę pokrycia znaczący wpływ mają rejestrowane średnice kropli. W pracy zaimplementowano operacje morfologicznego i arytmetycznego przetwarzania obrazu w celu rozróżnienia wielkości kropli ze skanów papierków wodnoczułych, podziału tego obrazu na obrazy zawierające krople o średnicach mieszczących się w określonych zakresach i utworzenia histogramów pozwalających scharakteryzować pokrycie papierka wodnoczułego.
EN
Water sensitive paper is often used to evaluate the quality of covering the area with liquid in many applications [3, 4, 5, 6, 7, 8]. The paper proposes using the chosen image processing methods to obtain information about the droplet diameter from scans of water sensitive papers. For that purpose, arithmetic and morphological operations are employed (Section 2) [15, 19, 20]. The general procedure of extracting the images containing the droplets with diameters of specified classes from the input data is shown (Section 3, Fig. 2). Water sensitive paper is most often used to characterize the plant spraying quality, so the papers obtained during field ex-periments [7] (after the binarization using the Otsu method [9, 17]) were used as the exemplary input images (Figs. 1 and 5). On the basis of the performed analysis, the histograms illustrating quantitative distribution of droplets with diameter contained in chosen classes (Figs. 3 and 5) and the histograms showing the area covered with droplets from each of these classes (Figs. 4 and 7) were obtained. Histograms like these can be used for characteriza-tion of the spraying quality or its usefulness in specific application [10]. The proposed method makes use of efficient methods of image processing, which predestines it for implementation in real time systems [15, 16].
PL
W pracy przedstawiono możliwość automatycznej oceny jakości oprysku roślin na podstawie obrazu śladu pokrycia papierka wodnoczułego cieczą roboczą. Opisano podstawowe zasady początkowego przetwarzania (binaryzacji) zeskanowanych obrazów w sposób minimalizujący możliwość utraty informacji przed przystąpieniem do właściwej ich analizy. Dysponując binarnym obrazem śladu pokrycia można wyznaczyć, poza powszechnie obliczanym stopniem pokrycia, inne parametry oceny: indeks pokrycia (w pionie i w poziomie) oraz współczynnik izotropii pokrycia. Przy pomocy tych parametrów można dokładniej określić jakość oprysku. Wszystkie te parametry charakteryzujące jakość oprysku są obliczane w sposób matematyczny, czyli obiektywnie i powtarzalnie.
EN
The paper presents the possibility of automatic assessment of the quality of plant spraying based on the image of trace of covering water-sensitive paper with working liquid. The research allowed to describe basic principles regarding initial processing (decimal-to-binary conversion) of scanned images in a manner reducing to minimum possibility to lose information before commencement of its proper analysis. Binary image of covering trace allows to determine other assessment parameters (aside from commonly computed covering degree): covering index (in the perpendicular and horizontally), and covering isotropy coefficient. These parameters allow to determine spraying quality more accurately. All these parameters characterising spraying quality are calculated mathematically, that is in an objective and repeatable manner.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stosowanej techniki opryskiwania oraz fazy rozwojowej drzew na pokrycie liści drzew jabłoni cieczą opryskową. Zakres badań obejmował pomiary pokrycia w koronach drzew opryskiwanych oraz w rzędzie sąsiednim, na który ciecz jest znoszona. Najwyższe pokrycie uzyskano dla kierowanego systemu emisji w okresie kwitnienia przy prędkości roboczej 4,0 i 6,0 kmźh-1. Istotne większe pokrycie w okresie kwitnienia niż w pełni ulistnienia wykazano jedynie w pokryciu dolnych powierzchni liści dla kierowanego i radialnego systemu emisji przy prędkości roboczej 4,0 i 6,0 kmźh-1.
EN
The objective of the research was to determine the effect of the applied spraying technique and the development phase of trees on the coverage of apple tree leaves with the spray liquid. The measurements concerned the coverage of crowns of the sprayed tree and those in the adjacent row onto which the liquid drifted. The greatest coverage was found for the directed emission system at the flowering stage, at the operating speed of 4.0 and 6.0 kmźh-1. The significantly greater coverage at the flowering stage compared with the full-leaf stage was shown only for lower surfaces of the leaves in the case of directed and radial emission systems at the operating speed of 4.0 and 6.0 kmźh-1.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.