Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napęd elektromagnetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The rational method of implementation of dual-frequency resonant systems with multiple eigenfrequencies of oscillations is considered. The efficiency of implementation of such operation modes is substantiated by the use of a pulsed electromagnetic drive with oscillations frequency of 50 Hz. The analysis of the vibrating system dynamics is carried out on the basis of numerical modelling of the system of nonlinear ordinary differential equations. The influence of inertia of auxiliary oscillating mass on the indexes of acceleration of the working device, namely on its maximum value and on the fundamental harmonics ratio, is investigated. The structure of a partial module, which is a means of modernization of single-frequency resonant systems, is proposed.
PL
Rozważana jest racjonalna metoda implementacji systemów rezonansowych o dwóch częstotliwościach z wieloma częstotliwościami drgań własnych. Efektywność realizacji takich trybów pracy jest uzasadniona przez zastosowanie impulsowego napędu elektromagnetycznego o częstotliwości drgań 50 Hz. Analiza dynamiki układu wibracyjnego przeprowadzana jest na podstawie numerycznego modelowania układu nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych. Zbadano wpływ bezwładności pomocniczej masy oscylacyjnej na wskaźniki przyspieszenia urządzenia roboczego, a mianowicie na jej wartość maksymalną i na współczynnik podstawowej harmonicznej. Zaproponowano strukturę modułu częściowego, który jest środkiem do modernizacji układów rezonansowych o jednej częstotliwości.
EN
In this paper a results of a static analysis of the tubular linear electromagnetic actuator is presented. The linear actuator consist of two parts: a cylindrical unmovable coils surrounded by a soft ferromagnetic case, and a runner made from sequence of permanent magnet with a soft ferromagnetic gasket. In the first part of the paper the analytical method was performed for preliminary analysis. In the second part of the paper the more detailed analysis was depicted with using finite element method (FEM). The magnetic circuit shape and impact of selected dimensions on static characteristics is presented. Then the axial and radial electromagnetic force as a function of the runner dimensions were analysed.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia obwodu magnetycznego napędu liniowego z magnesami trwałymi z zastosowaniem dwóch metod. Pierwsza metoda przedstawia analityczny sposób wyznaczania podstawowych wartości obwodu magnetycznego. W drugiej wykorzystano metodę elementów skończonych do wyznaczania wpływu wymiarów geometrycznych biegnika na charakterystyki statyczne napędu liniowego. Szczególną uwagę zwrócono na składowe osiowe i promieniowe siły elektromagnetycznej, których wzajemna relacja wpływa na płynność ruchu biegnika. Przedstawiony model silnika liniowego może zostać wykorzystany do optymalizacji zarówno konstrukcji, jak i sterowania.
EN
This paper presents a simulation analysis of the impact of magnetization direction on the static and dynamic parameters of an electromagnetic linear actuator. The simulation analysis computations were completed for three different magnetization configurations of permanent magnets (i.e. axial, radial, and a Halbach array). The finite element method (FEM) was applied which provided a good representation of the properties of actual physical objects. The computations enabled an investigation into and an assessment of the impact of the runner magnetization method on the static and dynamic properties of the drive.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu kierunku magnesowania magnesów trwałych na charakterystyki statyczne oraz dynamiczne liniowego przetwornika elektromechanicznego. Obliczenia symulacyjne przeprowadzono dla trzech różnych konfiguracji kierunku magnesowania magnesów trwałych (osiowej, promieniowej oraz tzw. tablicy Halbacha). W obliczeniach wykorzystano metodę elementów skończonych (MES), której zastosowanie zapewnia dobre odwzorowanie własności rzeczywistego obiektu. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na zbadanie i ocenę wpływu kierunku magnetyzacji biegnika na własności statyczne oraz dynamiczne napędu.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano przykłady laminarnie przepływowych oraz pulsacyjnych urządzeń wspomagających pracę ludzkiego serca oraz całkowicie sztucznych serc. Przykłady tych urządzeń rozpatrywane były pod kątem modelowania kształtu sztucznych komór krwi oraz napędu elektromagnetycznego tych urządzeń. Opisano ogólną zasadę działania oraz wady i zalety wynikające z budowy danej konstrukcji.
EN
This article presents examples of laminar blood flow and pulsatile blood flow devices for human heart assist and the total artificial hearts. The presented examples of these heart assist devices were considered for modeling the shape of the artificial blood chamber, and the electromagnetic drive of these devices. This article describes the general principle of artificial heart devices and his advantages and disadvantages resulting from the construction.
PL
W artykule przedstawiono problematykę modelowania i analizy liniowego napędu elektromagnetycznego z magnesami trwałymi z uwzględnieniem podstawowych zjawisk fizycznych. W modelu do analizy pola magnetycznego wykorzystano środowisko Comsol Multiphysics oparte na metodzie elementów skończonych (MES), którego zastosowanie umożliwia przeprowadzenie stosunkowo szybkiego modelowania struktury obiektu oraz wykonanie obszernej analizy zjawisk elektromagnetycznych w celu wyznaczenia parametrów całkowych pola. Na podstawie analizy dwuwymiarowego pola magnetycznego wyznaczono charakterystyki statyczne napędu, takie jak: siła elektromagnetyczna, indukcyjność uzwojeń oraz strumień magnetyczny.
EN
The article presents problems of modelling and analysis of a linear permanent magnet electromagnetic drive taking into account basic physical phenomena. The Comsol Multiphysics environment based on the finite element method (FEM) is used in the magnetic field analysis, which allows for a relatively fast modelling of the object’s structure and performs extensive analysis of electromagnetic phenomena to determine the field integration parameters. Based on the analysis of the two-dimensional magnetic field, the static characteristics of the drive were determined, such as electromagnetic force, winding inductance, and magnetic flux.
EN
In this article is shown the research process of electromagnetically driven blood micropump winding shape as well the configuration of magnetic circuit influence on its generated electromagnetic torque. Analysis of the winding shape is intended to increase the electromagnetic torque values generated by the micropump and to assure more smooth torque characteristic versus angular displacement of blood chamber. This analysis is based on a spatial field model of an electromagnetically driven pulse micropump and have been made using the finite element method.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono proces analizy wpływu kształtu uzwojeń oraz konfiguracji obwodu magnetycznego napędu mikropompy do przetaczania krwi na generowany moment elektromagnetyczny. Celem tej analizy jest zwiększenie wartości generowanego momentu elektromagnetycznego napędu mikropompy oraz uzyskanie charakterystyki o stałym momencie w zależności od kąta położenia części ruchomej komory krwi. Analizę momentu elektromagnetycznego napędu mikropompy przeprowadzono na bazie przestrzennego modelu polowego.
7
Content available Algorytm sterowania napędu mikropompy pulsacyjnej
PL
W niniejszym artykule przedstawiono projekt mikropompy pulsacyjnej napędzanej elektromagnetycznie będącej urządzeniem sztucznego serca typu TAH. Zaproponowano algorytm sterowania który umożliwia uzyskanie dowolnego kształtu ciśnień wylotowych i w tym charakterystyki ciśnień zbliżonych do naturalnego cyklu hemodynamicznego.
EN
In this article is shown the construction and the algorithm of control system of the electromagnetically driven blood micropump. The discussed micropump is a device of an TAH device type. The blood flow pressure characteristic of the micropump drive can be modeled by using the proposed control algorithm, and the humans natural hemodynamic cycle can be generated.
8
Content available Zabytkowe dzwony – zagadnienia mechaniki i napędu
PL
W prezentowanym artykule na wstępie przedstawiono nawiązanie do historii oraz krótki opis dzwonu jako instrumentu muzycznego. W głównym nurcie artykułu w sposób bardziej szczegółowy omówiono kilka podstawowych zagadnień, takich jak mechanika dzwonu traktowanego jako wahadło fizyczne wykonujące płaskie drgania wokół osi obrotu w miejscu oparcia jarzma na konstrukcji wsporczej, oddziaływanie dzwonu na konstrukcję wsporczą, sposoby wzbudzania i podtrzymywania drgań dzwonu, elektromagnetyczny napęd największego w Polsce dzwonu Bogurodzica w Licheniu oraz zawieszenia dzwonów na jarzmach prostych i wykorbionych. Omawiane zagadnienia mają istotne znaczenie nie tylko dla nowo projektowanych dzwonnic, lecz w znacznie większym stopniu są ważne dla obiektów zabytkowych, w których dynamiczne oddziaływania dzwonów mogą mieć niekorzystny wpływ na ich konstrukcję.
EN
In the introduction to the paper a short historical background and a brief description of a bell as a musical instrument is presented. The main part of the paper is devoted to a few fundamental issues related to bell mechanics: bell analysis as a plane physical pendulum vibrating in about the axis passing through the point were yoke is fixed to the supporting structure, action of the bell on the supporting structure, methods of starting and sustaining the bell vibrations, electromagnetic drive of the largest bell in Poland – Bogurodzica and hanging the bells in plain and cranked yokes. These issues are of significant importance not only for newly designed belfries but even in a greater extent to monumental buildings were dynamic action of bells my have a negative influence on the structure.
PL
W artykule przedstawiono informację o rodzajach wyłączników i zespolonych z nimi napędach stosowanych w sieciach elektroenergetycznych średnich napięć. Omówiono również układ elektromagnetycznego napędu opracowanego w Instytucie Tele- Radiotechnicznym dla potrzeb przemysłu. Przedstawiono schemat blokowy i przyłączeniowy opracowanego układu, jak również wybrane oscylogramy z badań tego układu.
EN
The article presents kinds of medium voltage circuit breakers and their integrated drives used in electricity distribution systems. Electromagnetic drive designed in Tele and Radio Research Institute has been presented. Block and connection schematics of designed device have been included along with results of device tests.
PL
W referacie omówiono budowę i zasadę działania płaskiej aerostatycznej podpory współrzędnościowej z napędem elektromagnetycznym. Przedstawiono zakres badań płaskiej aerostatycznej podpory współrzędnościowej z napędem elektromagnetycznym. Opisano algorytm do przeprowadzenia obliczeń umożliwiających dobór elementarnych elektromagnetycznych modułów napędowych rozmieszczonych na powierzchni nośnej płaskiej aerostatycznej podpory współrzędnościowej.
EN
The paper describes the construction and the principle of operation of a planar aerostatic two-coordinate relative base with electromagnetic drive. The scope of the research of the planar aerostatic two-coordinate base is presented. Algorithm of the calculations enable determination of the number of the elementary electromagnetic driving modules and optimal distribution of the electromagnetic modules on the working surface of the relative base is presented.
EN
The advantages and disadvantages of different kinds of vibratory finishing machine tools drives: unbalanced, eccentric, and electromagnet are surveyed in this paper. The mathematical model of optimization of material capacity of a six-phase electromagnetic drive of vibratory finishing machine tools with circle oscillation trajectories of the laps is described. The theoretical results of computer simulation ar confirmed by the reliable operation of an experimental sample vibratory finishing machine tool.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.