Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetic efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Zaostrzone od 31 grudnia 2020 r. przepisy Prawa budowlanego stawiają przed architektami i projektantami nowe wyzwania. W artykule przedstawiono, jaki wpływ na spełnienie wymagań w zakresie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP będzie miał wybór źródła ciepła w budynku. Analizę przeprowadzono dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy założeniu pięciu indywidualnych źródeł ciepła oraz przyłącza do sieci ciepłowniczej o dziewięciu różnych współczynnikach nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej. Dodatkowo w wariantach tych uwzględniono odnawialne źródła energii w postaci instalacji fotowoltaicznej oraz cieczowych kolektorów słonecznych. Pokazano, że współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi w znacznym stopniu determinuje wartość wskaźnika EP i nawet zastosowanie dodatkowego odnawialnego źródła energii nie zawsze pozwala na osiągnięcie jego odpowiedniej wartości.
EN
The construction law provisions, tightened as of December 31, 2020, pose new challenges for architects and designers. This article presents the impact of the choice of heat source on meeting the EP index requirements. The analysis was performed for a multi-family residential building, assuming five individual heat sources and a connection to the heating network with nine different coefficients of non-renewable primary energy factor (PEF). Additionally, the variants include additional renewable energy sources: a photovoltaic installation and liquid solar collectors. It has been shown that the PEF coefficient largely determines the value of the EP index and even the use of an additional renewable energy source does not always allow to achieve its appropriate value.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości spełnienia wymagań dotyczących nieprzekroczenia granicznej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP zgodnie z WT 2021 przez analizowany budynek wielorodzinny zlokalizowany w III strefie klimatycznej, przy zastosowaniu różnej izolacyjności przegród zewnętrznych i różnych systemów wentylacji budynku. Zaostrzone od 31 grudnia 2020 r. wymagania w zakresie dopuszczalnej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP wymagają od projektantów analizy różnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Udowodniono że spełnienie wymagań WT 2021 w budynkach wielorodzinnych jest możliwe przy zastosowaniu dostępnych rozwiązań materiałowych i technicznych. Zastosowanie lepszej izolacyjności cieplnej nie spowoduje jednak znaczącego obniżenia wskaźnika EP budynku. Kwestią istotniejszą jest analiza możliwych do zastosowania systemów wentylacji z uwzględnieniem urządzeń pomocniczych.
EN
The article presents an analysis of the possibility of meeting the requirements of the non-renewable primary energy demand indicator EP according to WT 2021 by the analyzed multi-family building located in zone III climate with the use of different insulation properties of external partitions and different building ventilation systems. The tightened from 31 December 2020 requirements of the for non-renewable primary energy demand indicator EP require designers to analyze various technical and technological solutions. The use of better thermal insulation will not result a significant reduction in the building EP indicator. The more important issue is the analysis of possible ventilation systems used in the building, and its auxiliary devices.
PL
Ustawa o efektywności energetycznej określa zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Poprawie efektywności energetycznej służy m.in. ograniczanie sieciowych strat energii w całym systemie elektroenergetycznym (w ciągach liniowych oraz w transformatorach). W artykule przedstawiono analizę strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w latach 2002-2019 oraz zmniejszanie poziomu strat energii w wyniku wzrostu ilości energii elektrycznej dostarczanej za źródeł odnawialnych (OZE). Praca stanowi kontynuację tematyki prezentowanej już wcześniej w „elektro.info” [9].
EN
The Act on energy efficiency defines the tasks of public sector companies in the scope of energy efficiency. The improvement of energy efficiency is achieved by reducing network energy losses in the entire power system (in power transmission lines and in transformers). The article presents an analysis of electricity losses in the Polish Power Grid (KSE) in the years 2002-2019 and the reduction of the level of energy losses as a result of an increase in the amount of electricity supplied from renewable sources (RES). The work is a continuation of the subject previously presented in elektro.info magazine [9].
PL
Przez długi czas najważniejszym kryterium dla projektantów maszyn była realizacja niezbędnych funkcji, które napęd hydrauliczny miał wykonać oraz czas ich realizacji. W Polsce najczęściej stosowanym kryterium wyboru maszyn i urządzeń w przetargach i przy decyzjach zakupowych zwykle jest najniższa cena. Jakość, trwałość czy efektywność energetyczna jest cechą trzeciego rzędu. Ze względu na decyzje związane z próbą redukcji emisji gazów cieplarnianych (COP24-Katowice) coraz częściej obserwuje się narzucanie przez klientów wymagań eksploatacyjnych dotyczących obniżenia zużycia energii w procesie wytwórczym. Wygląda na to, że ten trend będzie się utrzymywał i zwiększenie efektywności energetycznej maszyn będzie również i dla polskich producentów i użytkowników kluczowym kryterium.
EN
The publication describes ways to increase the energy efficiency of existing and newly designed hydraulic drives. Based on the premises included in the “Industry 4.0” concept, the authors presented an innovative concept of controlling hydraulic drives with the possibility of energy recuperation, using “digital hydraulics” and hydraulic power supplies with variable flow rate and proportional technique. The “pros and cons” of the new concept were discussed.
PL
W artykule omówiono najważniejsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów [12]. Przewidują one większe wsparcie dla prac związanych ze wzmocnieniem ścian zewnętrznych w budynkach wykonanych w technologii wielkopłytowej, zwiększają wysokość premii termomodernizacyjnej w przypadku zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz likwidują zależność poziomu wsparcia od kwoty kredytu i oszczędności energii. Wysokim wsparciem objęto realizację remontów komunalnych budynków mieszkalnych należących do gmin, w postaci 50 lub 60% premii remontowej, a także zwiększono dostępność premii kompensacyjnej.
EN
The article discusses the most important changes introduced by the amendment Act on supporting thermo-modernization and renovations. The introduced changes provide support for works related to strengthening the external walls in buildings made in large-panel technology, increase the amount of thermo-modernization bonus in the case of using renewable energy sources and eliminate dependence of the support level on the loan amount and energy savings. The implementation of municipal repairs of residential buildings belonging to municipalities is highly supported. The availability of a compensation bonus is increased.
PL
W artykule wskazano i omówiono najważniejsze zmiany, jakie wprowadza ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, w tym m.in. ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo ochrony środowiska. W sposób istotny zmieniono zasady działania programu „Stop Smog”, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla beneficjentów i gmin jako realizatorów przedsięwzięć niskoemisyjnych. Ponadto utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków oraz Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji. W ramach CEEB m.in. każdy właściciel lub zarządca budynków albo lokali będzie zobowiązany do inwentaryzacji znajdujących się w jego nieruchomościach źródeł ciepła i przekazania informacji o nich do wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Osoby z uprawnieniami budowlanymi lub kwalifikacjami w rzemiośle kominiarskim zostały uprawnione (zobowiązane) do wprowadzania danych i informacji do CEEB w zakresie przeprowadzanych kontroli przewodów kominowych.
EN
The article discusses the most important changes introduced by the act amending the act on supporting thermo-modernization and renovation and some other acts. The principles of the Stop Smog Plan have been significantly changed, making it more attractive for its beneficiaries and municipalities as providers of low-emission projects. Moreover, the Central Register of the Emissivity of Buildings (CEEB) and the Ecological Guarantee Fund were established. As part of CEEB, each owner or manager of buildings or premises will be required to make an inventory of the heat sources located in them and provide information about them to commune heads, town mayors or presidents. Persons with building qualifications or qualifications in the chimney sweep have been entitled (obliged) to enter data and information into the CEEB in the scope of the inspections of chimneys.
PL
W artykule opisano podstawowe parametry, budowę, wyposażenie i zasadę działania typowego kotła na pelety. Scharakteryzowano ponadto wyposażenie mające istotny wpływ na wysoką efektywność energetyczną kotłów oraz niską emisję, takie jak sonda Lambda oraz systemy automatycznego czyszczenia palnika i wymiennika ciepła. Opisano kocioł kondensacyjny, kocioł dwupaliwowy na pelety i polana oraz kocioł z palnikiem niezintegrowanym.
EN
The article describes the basic parameters, construction, equipment and principle of operation of a typical pellet boiler. In addition, equipment with significant impact and high energy efficiency and low emissions, such as the Lambda sond, automatic burner and heat exchanger cleaning systems have been described. The article describes a condensing boiler, a dual-fuel boiler for pellets and logs and a boiler with a non-integrated burner.
PL
W artykule zaprezentowano sposób prowadzenia kompleksowej termomodernizacji z wykorzystaniem OZE na przykładzie budynku użyteczności publicznej z funkcją biurowo-warsztatową zlokalizowanego w województwie podlaskim. Przedstawiono zakres prac, nakłady i oszczędności, jakie uzyskano w wyniku wykonania wskazanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, oraz czas zwrotu inwestycji z uwzględnieniem dofinansowania i bez niego. Przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku, obejmującej zarówno jego bryłę, jak i modernizację instalacji c.o., źródła ciepła, instalacji c.w.u. wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,24 kWp, pozwoliło na redukcję energii cieplnej na cele grzewcze i podgrzew c.w.u. o 74,7%. Natomiast modernizacja instalacji oświetleniowej pozwoliła dodatkowo zmniejszyć roczne zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia o 42,5%. W wyniku przeprowadzonych prac zredukowano emisję CO2 o 97,5%. Uzyskane efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne pozwalają stwierdzić, że przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku jest w pełni uzasadnione, zwłaszcza jeśli możliwe jest skorzystanie ze środków unijnych, umożliwiających dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych danej inwestycji.
EN
The paper focused on the way of deep renovation including RES basing on case study of the building with office-workshop facilities located in Podlaskie voivodship, Eastern Poland. There were presented the scope of the works, costs and savings resulted from executing the thermal renovation tasks and return of investment period with and without subsidy. The deep renovation – including both the building construction and complex installation renovation (central heating, heat source, domestic hot water) combined with PV panel installation (3.45 kWp) – enabled reduction of energy use for central heating and domestic water heating by 74.7%. Yet the renovation of lighting installation allowed additional annual reduction of energy use by 42.5%. The overall result of the renovation was the CO2 reduction by 97.5%. The environmental, economic and energy effects show that building deep renovation is fully justified specially if it is possible to use the UE funds that can subsidize up to 85% of eligible costs of specific investment.
10
Content available remote Zmniejszanie emisji CO2 w systemie świadectw efektywności energetycznej
PL
Omówiono przedsięwzięcia energooszczędne wpływające na zmniejszenie emisji CO2 oraz wskazano metodologię obliczeń emisji CO2. Omówiono również system wsparcia finansowego przedsięwzięć energooszczędnych na terenie Polski.
EN
A review, with 15 refs., of energy-saving projects contributing to the redn. of CO2 emissions and the methodology for calcg. CO2 emissions.
PL
10 lipca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1001 z dnia 9 lipca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania funduszu modernizacyjnego wspierającego inwestycje w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej niektórych państw członkowskich. Dokument ten dotyczy sposobu działania Funduszu Modernizacyjnego, utworzonego w ramach kolejnej reformy systemu EU ETS. Podstawowe cele to: wspieranie zmian systemów energetycznych, inwestycji w odnawialne źródła energii i służących poprawie efektywności energetycznej, magazynowanie energii oraz działania na rzecz sprawiedliwej transformacji na obszarach zależnych od węgla.
12
Content available remote Energy balance of the passenger rail vehicles
EN
The paper presents a significant problem related to reasonable use of electric power by the Polish railway. A general principle serving for developing an energy balance is presented, particularly with reference to the traction vehicles. The use of specific energy consumption is emphasized, that enables comparing similar types of railway vehicles. The factors affecting the energy efficiency of the rail system are specified. In conclusion, the future measures allowing to improve this efficiency are itemized.
PL
W artykule przedstawiony został istotny problem związany z racjonalnym wykorzystaniem energii elektrycznej przez polską kolej. Przedstawiona została ogólna zasada tworzenia bilansu energetycznego, a także jej odniesienie do pojazdów trakcyjnych. Podkreślono stosowanie jednostkowego zużycia energii jako narzędzia do porównania podobnego rodzaju pojazdów kolejowych. Zestawione zostały czynniki wpływające na efektywność energetyczną systemu kolei. Na zakończenie artykułu podano kierunki działań mających poprawić tę efektywność.
13
Content available Kij w mrowisko. Przepisy a rzeczywistość
PL
W dobie dążenia do osiągania jak najwyższych wskaźników efektywności energetycznej, zmniejszania realnego zapotrzebowania ciepła obiektów, powszechnej automatyzacji oraz w przeddzień wprowadzenia od 2021 r. nowych norm izolacyjności budynków i wskaźników zużycia energii, łącznie ze słynnym już wskaźnikiem zużycia energii pierwotnej dla budynków wielorodzinnych EP=65 kWh/m2/r., chyba nadszedł czas na pytanie: czy nasz punkt odniesienia, nasza baza wyjściowa, do której porównujemy obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła obiektów jest prawidłowa? A mianowicie, czy obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego oraz podział Polski na strefy klimatyczne przyjmowane zgodnie z normą PN-EN12831:2004 i PN-EN 12831:2006 jest prawidłowy.
PL
W systemie społeczno-gospodarczym kraju funkcjonują jednostki prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa) i jednostki realizujące funkcje społecznie użyteczne nieprzynoszące dochodu. Jednostki gospodarcze wytwarzają dobra w postaci wyrobów i usług o cechach akceptowanych na rynku, których celem jest kreowanie dochodu. Aby utrzymać się na rynku, jednostki gospodarcze muszą podejmować działania zmierzające do poprawy jakości swoich wyrobów i usług w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania. Często jednostka gospodarcza musi podejmować działania zmierzające do realizacji celów strategicznych, zapewniających unowocześnienie swoich wyrobów i wyposażenia technicznego lub wprowadzania na rynek nowych, bardziej konkurencyjnych wyrobów.
PL
Większość spotykanych rodzajów energii wywodzi się ze Słońca emitującego promieniowanie, którego część dociera na Ziemię, gdzie ulega przemianie w energię cieplną (przenoszoną przez promieniowanie, konwekcję i przewodzenie), energię mechaniczną (np. ruchy mas powietrza w atmosferze, energia wody). Energia promieniowania słonecznego ma istotne znaczenie dla organizmów żywych. Rośliny dzięki zdolności fotosyntezy pobierają bezpośrednio energię promieniowania słonecznego oraz, wykorzystując węgiel znajdujący się w atmosferze w postaci dwutlenku węgla (CO2) i wodę z gruntu, tworzą związki organiczne węgla i wodoru nazywane biomasą. W ten sposób rośliny tworzą biomasę, wykorzystywaną jako surowiec energetyczny, i same stają się również źródłem energii.
PL
Oświetlenie ulic i dróg w ciągu roku w ponad połowie czasu (ok. 4610 godzin) jest zapewnione w sposób naturalny dzięki promieniom słonecznym w sposób bezpośredni jak i pośredni (odbicia od nieboskłonu oraz obiektów otaczających). W pozostałym czasie (tj. ok. 4150 godzin) ulice i drogi oświetlane są z wykorzystaniem sztucznego źródła światła, głównie ze źródeł energii elektrycznej
17
Content available Energetic efficiency
EN
Currently, one of the main goals to achieve is the optimization of the use of energy to reach the highest energetic and economical savings. Therefore, regulations are focused on promoting and including policies that help to accomplish this aim progressively. However, most of them are mainly based on the use of LEDs and other similar elements. This project has developed a managing method to turn on and off the lighting based on the twilights (civil and nautical) instead of the current methods, which are based on the sunrise and the sunset or in the luminosity variations. So, the developed method calculates the exact position of the Sun every day of the year and it provides the time of turning on and off with a higher accuracy. In comparison with current methods, it also produces energetic and economical savings.
PL
Obecnie jednym z głównych celów do osiągnięcia jest optymalizacja zużycia energii w celu osiągnięcia najwyższych oszczędności energetycznych i ekonomicznych. W związku z tym regulacje koncentrują się na promowaniu i uwzględnianiu polityk, które pomagają stopniowo osiągać ten cel. Jednak większość z nich opiera się głównie na zastosowaniu diod LED i innych podobnych elementów. W tym projekcie opracowano metodę zarządzania włączaniem i wyłączaniem oświetlenia w oparciu o zmierzch (cywilny i morski) zamiast obecnych metod, które są oparte na wschodzie i zachodzie słońca lub zmianach jasności. Tak więc opracowana metoda oblicza dokładną pozycję Słońca każdego dnia w roku i zapewnia czas włączenia i wyłączenia z większą dokładnością. W porównaniu z obecnymi metodami zapewnia także oszczędności energetyczne i ekonomiczne.
PL
Jaka jest cena za 1 kWh energii elektrycznej w twoim zakładzie? Jedno jest pewne - będzie rosnąć. Jest to trend trwający juz od kilku miesięcy i pomimo zmian legislacyjnych, najprawdopodobnej da o sobie boleśnie znać w najbliższym czasie.
PL
W obecnych czasach znalezienie skutecznych sposobów na obniżenie wydatków ponoszonych w ramach naszej działalności operacyjnej jest jednym z podstawowych wyzwań. Przy ciągle rosnących kosztach związanych z dostawą i zużyciem energii oraz jej nośników, skuteczna polityka energetyczna firmy awansuje do rangi zadań priorytetowych. Celem tych działań musi być wypracowanie mechanizmów efetywnego wykorzystania energii.
PL
W artykule zaprezentowano inwestycję zrealizowaną w budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych (woj. podlaskie). W celu obniżenia zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej przeprowadzono głęboką termomodernizację przegród budowlanych, wymianę wyeksploatowanej kotłowni węglowej na kotłownię z pompą ciepła z pionowymi sondami gruntowymi współpracującą w układzie biwalentnym równoległym z kotłem kondensacyjnym olejowym, modernizację instalacji c.o., c.w.u. i oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. W publikacji przedstawiono zakres prac, nakłady, czas zwrotu i oszczędności oraz uzyskane efekty energetyczne i ekologiczne.
EN
The article presents the investment realized in the building of the Commune Office in Kołaki Kościelne (podlaskie voivodeship). In order to reduce the consumption of thermal and electrical energy, a deep thermal modernization of building partitions was carried out, replacement of a worn coal-fired boiler room with a heat pump with vertical ground probes cooperating in a bivalent system parallel with an oil condensing boiler. Modernization of the central heating, hot utility water and lighting installations as well as the installation of the photovoltaic installation was also carried out. The publication presents the scope of works, expenditures, time of return and savings as well as obtained energy and ecological effects.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.