Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  screening
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Przesiewacze surowców mineralnych eksploatowane w przemyśle wykazują nadal szereg wad i nie zawsze spełniają wymagania użytkowników. Dlatego w Politechnice Łódzkiej opracowano koncepcję budowy i badań szeregu nowoczesnych maszyn tego typu. Wynalazki te zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP, który udzielił patentów na większość z nich, pozostałe zaś są na etapie rozpatrywania.
PL
Barwniki azowe to najliczniejsza i najczęściej stosowana grupa barwników syntetycznych. W większości są to substancje odporne na działanie czynników fizycznych, chemicznych oraz biologicznych, co wpływa na trudności w efektywnym ich usuwaniu ze ścieków i stwarza ryzyko ich przenikania do środowiska wodnego. Badania nad zwiększeniem sprawności konwencjonalnych metod oczyszczania ścieków barwnych obejmują m.in. pozyskiwanie mikroorganizmów o wysokim potencjale dekoloryzacyjnym, które można będzie wykorzystać np. do bioaugmentacji układów biologicznego oczyszczania. Celem badań był screening bakterii wykazujących zdolność dekoloryzacji dwóch barwników azowych (błękitu Evansa (BE), czerwieni Kongo (CK)). Mikroorganizmy izolowano ze ścieków komunalnych, kompostu oraz spróchniałego drewna bukowego. W pierwszym etapie izolacji wykorzystano podłoża stałe (mineralne i agar odżywczy) suplementowane barwnikami należącymi do dwóch grup chemicznych (disazowy błękit Evansa (BE), trifenylometanowa zieleń brylantowa (ZB)). Izolaty kilkukrotnie pasażowano w celu potwierdzenia ich czystości i potencjału dekoloryzacyjnego. W drugim etapie badań zastosowano hodowle płynne na podłożu bulion odżywczy zawierającym barwniki syntetyczne (BE lub CK) w stężeniu 0,1 g/dm3. Pomiary spektrofotometryczne prób po dekoloryzacji posłużyły do określenia zawartości barwników i obliczenia ich procentowego usunięcia. Wykazano, że wszystkie wykorzystane materiały mogą stanowić źródło pozyskiwania bakterii dekoloryzujących. Największą ich liczbę izolowano ze ścieków komunalnych, następnie kompostu i próchna. Bardziej skomplikowany strukturalnie BE był efektywniej usuwany przez bakterie niż CK. Większą efektywność dekoloryzacji wykazywały szczepy izolowane na podłożu mineralnym. Spośród nich 3 izolowane na podłożu MM charakteryzowały się szczególnymi właściwościami, usuwały zadane barwniki już po 48 h hodowli z efektywnością przekraczającą 90 %.
EN
Azo dyes are the most numerous and most commonly used group of synthetic dyes. Most of them are resistant to physical, chemical and biological factors. It causes difficulties in effective removal of dyes from wastewater and creates the risk of their penetration into the aquatic environment. Research on increasing the efficiency of conventional methods of treatment of the coloured wastewater includes, inter alia, obtaining microorganisms with high decolourization potential. Such microorganisms can be used e.g. for bioaugmentation of biological treatment systems. The aim of the study was screening of bacteria showing the ability to decolorize two azo dyes (Evans blue (EB), Congo red (CR). Microorganisms were isolated from municipal sewage, compost and rotten beech wood. At the first stage of screening were used two kinds of solid growth media (mineral and nutrient agar) supplemented with dyes belonging to two chemical groups (disazo Evans blue (EB); triphenylmethane brilliant green (BG)). Isolates were passaged several times to confirm their purity and decolourization potential. In the second stage of research, liquid cultures on nutrient broth containing synthetic dyes (EB or CR) at a concentration of 0.1 g /dm3 were used. The content of dyes in samples after decolourization were measure spectrophotometrically and their percentage removal was calculated. It has been shown that all used materials can be a source for obtaining decolorizing bacteria. The largest number of them was isolated from municipal wastewater, followed by compost and rotten wood. Structurally more complicated EB was more efficiently removed by bacteria than CR. Strains isolated on mineral media showed greater decolourization efficiency. Amongst the strains isolated on MM, 3 of them removed dyes already after 48 h of culture with an efficiency exceeding 90 %.
EN
Commonly used synthetic dyes cause serious problems with their efficient removal from sewage. The bioaugmentation of sewage treatment systems with highly decolorizing bacteria may be a solution. The aim of the study was the screening of bacteria with high ability to remove synthetic dyes (brilliant green (BG), crystal violet (CV), erythrosine (Er). The bacteria were isolated from municipal sewage, compost and rotten beech wood. Mineral and nutrient solid growth media supplemented with dyes (BG or EB) at a concentration 0.1 gL-1 were used. At second stage of screening the liquid nutrient broth supplemented with one of dye (BG, CV or Er at concentration 0.1 gL-1) was used. The contents of dyes in samples (after 96 h) were measured spectrophotometrically. The largest number of decolorizers were obtained from wastewater, then from compost and the rotten wood. In the case of BG and CV even small differences in the structure of the molecules affect the results of dyes removal. The structurally simpler BG was definitely better removed than CV. The results of the removal of Er were worse than BG but better than CV. Bacteria isolated at mineral medium removed dyes with higher efficiency.
PL
Recykling odpadowych minerałów budowlanych i mineralnych to temat "na czasie", wpisujący się w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dlatego warto omówić go pod kątem realizacji dwóch podstawowych procesów technologicznych,które są w nim wykorzystywane: rozdrabniania i przesiewania materiałów. Szczególna uwaga poświecona jest zestawom mobilnym, służącym do tej formy recyklingu.
PL
Właściwości kruszyw mineralnych zależą od cech surowca skalnego, ale również od wykorzystanej technologii przeróbki. Stosując odpowiednie operacje przeróbcze, można wpływać na poprawę jakości. Eksploatacja kruszyw piaskowo-żwirowych często prowadzona jest spod lustra wody, na mokro, zaś kruszyw łamanych ze skał zwięzłych - na sucho, chociaż w procesie przeróbki stosowane są operacje płukania. Sposób eksploatacji surowca narzuca już w pewnym stopniu sposób jego przeróbki. Operacje kruszenia czy przesiewania prowadzone są niezależnie od sposobu eksploatacji.
PL
Artykuł omawia metody przetwarzania odpadowych materiałów mineralnych pod kątem realizacji dwóch podstawowych procesów technologicznych, które są wykorzystywane do obróbki tych materiałów: rozdrabniania i przesiewania. Omawiane są przede wszystkim zestawy mobilne służące do tej formy recyklingu. Zaproponowano również sposoby na usprawnienie pracy takich zestawów przeróbczych.
EN
The article discusses the methods of mineral waste treatment in terms of completing the two basic technological processes that are used for these materials: comminution and screening. Portable sets intended for this type of recycling are primarily presented. Moreover, methods of improving the operation of such sets are proposed.
PL
Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza rotacyjnego o sicie stożkowym. Jest to maszyna przesiewająca, której sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub nieznacznie odchylonej od pionu. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje złożony ruch spiralny – zarówno w kierunku promieniowym, jak i obwodowym stożka sitowego. Jest wówczas poddawana oddziaływaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia stożka sitowego.
EN
The paper presents the results of the tests of the screening process of a rotational screen with a conical sieve. It is a machine sieve whose sieve has the shape of a cone and rotates around a vertical or a slightly inclined axis. The layer of granular material fed to the sieve performs a complex spiral movement – both in the radial and circumferential directions of the cone sieve. It is then subjected to a changing centrifugal force, while moving along the varying radius of the cone sieve. This type of the granular layer movement enables to achieve good processing properties of the screening machine. Machines of this type should be used for screening fine-grained and very fine-grained materials. Such materials are difficult to classify in typical, commonly used screening machines. The design of the tested screen was developed by the authors of this article and then registered in the Patent Office in the form of two patents.
PL
Praca przedstawia wyniki badań procesowych przesiewacza rotacyjnego o sicie stożkowym. Jest to maszyna przesiewająca, której sito ma kształt stożka i wykonuje ruch obrotowy wokół osi pionowej lub nieznacznie odchylonej od pionu. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje złożony ruch spiralny - zarówno w kierunku promieniowym, jak i obwodowym stożka sitowego. Jest wówczas poddawana oddziaływaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia stożka sitowego.
EN
The paper presents the results of the tests of the screening process of a rotational screen with a conical sieve. It is a machine sieve whose sieve has the shape of a cone and rotates around a vertical or a slightly inclined axis. The layer of granular material fed to the sieve performs a complex spiral movement - both in the radial and circumferential directions of the cone sieve. It is then subjected to a changing centrifugal force, while moving along the varying radius of the cone sieve. This type of the granular layer movement enables to achieve good processing properties of the screening machine. Machines of this type should be used for screening fine-grained and very fine-grained materials. Such materials are difficult to classify in typical, commonly used screening machines. The design of the tested screen was developed by the authors of this article and then registered in the Patent Office in the form of two patents.
PL
Przesiewanie jest operacją powszechnie występującą w każdej technologii przeróbki i przetwórstwa. W szczególności znajduje zastosowanie przy produkcji materiałów budowlanych, gdzie występuje jako operacja główna, ale także w przeróbce rud jako operacja pomocnicza. Jest też powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym, chemicznym, metalurgicznym, energetycznym itp.
EN
Screening is an operation that occurrs commonly in every processing technology. It is used particularly in the manufacture of building materials, where it is applied as the main operation, and in the processing of ores, as an auxiliary operation. It is also commonly used in the food and chemical industries, metallurgy, power industry etc.
10
Content available Polish plants as raw materials for cosmetic purposes
EN
The cosmetics market is more and more demanding, and there is a constant request for new products. The aim of the study was to find plant materials occurring commonly in Poland that would have a multidirectional effect on the skin. Research focuses on plants with high content of saponins and polyphenols. Ability to create foam and ability to reduce the surface tension of water as a determinant of saponin content was checked. The Folin-Ciocalteu test was made to check the content of polyphenols. Fifty-seven raw materials were examined. To the most promising for cosmetic purposes belong goldenrods (Solidago), especially their leaves. Much better results were obtained for S. canadensis and S. gigantea, than S. virgaurea.
PL
W ostatnich latach KWK Budryk udostepniła poziom 1300 m, gdzie znajduje się około 160 mln ton węgla, w tym około 120 mln ton węgla koksowego typu 35. Podjęto zadanie kompleksowej modernizacji Zakładu Wzbogacania Węgla. W artykule przedstawiono modernizację układów przesiewania, klasyfikacji i odwadniania węgla w Zakładzie Wzbogacania Węgla KWK Budryk i wdrożenie przesiewaczy firmy PROGRESS ECO sp. z o.o. sp.k. W projekcie modernizacji określono następujące wymagania techniczne dotyczące wszystkich przesiewaczy w projekcie rozbudowy Zakładu Przeróbczego KWK Budryk: - przesiewacze wibracyjne o napędzie typu liniowego z jednostką napędową umieszczoną na belce napędowej przesiewacza w postaci generatorów drgań; - napędy przesiewaczy wyposażone w urządzenie rozruchowo-hamujące; - zastosowanie łożysk głównych napędu przesiewacza o nominalnym okresie eksploatacji wynoszącym co najmniej 40 000 roboczogodzin; - wszystkie powierzchnie robocze wykonane z materiałów o wytrzymałości dla nadawy o uziarnieniu do 80 mm i odporności na ścieranie; listwy boczne oraz sita umocowane w sposób zapewniający bezawaryjną pracę, a jednocześnie łatwą i szybką wymianę; - osłony z blachy nierdzewnej; - burty boczne, belki oraz inne elementy do nich montowane połączone śrubami z zastosowaniem systemu zabezpieczającego przed korozją szczelinową oraz rozłączaniem się elementów; - zastosowanie systemu monitorowania i wizualizacji parametrów pracy, tj.: - skoku rzeszota, - temperatury pracy łożysk i stanu ich zużycia. Dostarczono trzy rodzaje przesiewaczy: - przesiewacze PWP1-1Z-2,8x6,0 realizujące alternatywnie procesy odmulania lub odsiewania, - przesiewacze PWP1-2,4x6,0 realizujące procesy odmulania, - przesiewacze PWP1-2,0x6,0 realizujące proces klasyfikacji.
EN
In recent years, the Budryk Coal Mine (KWK Budryk) reached the mining depth of 1300 m, where there is about 160 million tons of coal, including 120 million tons of coking coal (type 35). The task of the Coal Processing Plant complex modernization was undertaken. The article presents the modernization of coal screening, classification and dewatering systems at the KWK Budryk Processing Plant and the implementation of screening of PROGRESS ECO sp. z o.o. SK. The modernization project defined the following technical requirements for all screens in the KWK Budryk Coal Processing Plant extension project: - Vibrating screens with a linear type drive with a drive unit placed on the drive beam of the trommel screen in the form of vibration generators; - Screen drives equipped with a starting-braking device; - The use of main screen drive bearings with a nominal service life of at least 40,000 man-hours; - All work surfaces made of materials with a strength of up to 80 mm grain and abrasion resistance; side strips and sieves fixed in a way ensuring trouble-free operation, and at the same time quick and easy replacement; - Sheets made of stainless steel; - Side walls, beams and other elements attached to them connected with screws using a system protecting against corrosion and elements separation; - The use of a work parameters monitoring and visualization system, i.e. - pitch of the riddle, - bearing operating temperatures and the condition of their wear. Three types of screens were provided: - PWP1-1Z-2,8x6,0 screeners that alternatively perform sieving or desliming processes, - PWP1-2.4x6.0 screening machines performing desliming processes, - PWP1-2.0x6.0 screens performing the classification process.
12
Content available remote Specyfika rekrutacji pracowników firm przemysłu zbrojeniowego
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy pozyskiwania pracowników na rynku pracy, na którym funkcjonują Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. Opisano lokalne środowisko – gliwicki rynek pracy obejmujący między innymi firmy tworzące specjalną strefę ekonomiczną (SSE).Podjęto próbę analizy socjologicznej rekrutacji na przykładzie wymienionych zakładów. Przedstawiono uwarunkowania poziomu zatrudnienia wynikające z koniecznych zmian w strukturach organizacyjnych. Syntetycznie omówiono stosowane w praktyce metody doboru kadr. W podsumowaniu odniesiono się do roli zarządów w polityce zatrudnienia i wymogu współpracy na zasadach partnerskich z działem HR (Human Resources) oraz podniesienia go do rangi działu strategicznego, a także wdrażania do praktyki wszystkich dostępnych form zatrudnienia.
EN
The article presents selected problems of recruitment of employees on the labour market, where Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" S.A. and OBRUM operate. The local environment is described, the Gliwice labour market including, among others, companies operating in the Special Economic Zone (SEZ). An attempt was made to carry out a sociological analysis of the recruitment taking the examples of the companies mentioned. The considerations of employment level resulting from the necessary changes in organizational structures are presented. The methods of staff selection applied in practice are synthetically discussed. The summary refers to the role of management boards in employment policy and the requirement of cooperation on a partnership basis with the HR department and raising it to the rank of a strategic department, as well as implementing all available forms of employment into practice.
13
Content available remote Specific nature of employee recruitment in companies of the arms industry
EN
Specific nature of employee recruitment in companies of the arms industry
PL
Kruszenie i przesiewanie to dwa procesy, które wpisują się w krajobraz niemal każdego zakładu górniczego. Zdarza się, że następują po sobie w układzie technologicznym. Innym razem są od siebie zupełnie niezależne.
EN
A model of two-parameters halftone reproduction and method of adjustment process synthesis, aimed to compensate nonlinearities of screening and printing processes in consecutive inking units have been developed; the results of imitation modelling of linear screen scale reproduction have been offered in this article.
PL
Opracowano model odtwarzania półtonów reprodukcji o dwóch parametrach i metodę syntezy procesów przygotowawczych, mającą na celu kompensację nieliniowości procesów rastrowania i drukowania w ciągłych systemach farbowo-drukujących; w artykule przedstawiono wyniki modelowania imitacyjnego reprodukcji liniowej skali rastrowej.
PL
W artykule scharakteryzowano proces przesiewania oraz najważniejsze czynniki wpływające na jego skuteczność. Wykazano zależności pomiędzy udziałem ziaren drobnych w nadawie a skutecznością procesu przesiewania oraz wydajnością i zawartością podziarna.
EN
The article describes the screening process and its most significant factors influencing its effectiveness. The relationship between the yield of fine particles in the feed and the effectiveness of the screening process as well as productivity and the yield of undersize particles has been demonstrated.
EN
Article concerns problems of screen classification of zinc waste. The aim of the paper was to estimate the screening process effectiveness for different types of screens and different operational parameters. The most favorable results for that type of feed material were obtained for the wire screen with mesh size 4x4 mm and the frequency of vibration 65 Hz. Also the values of throwing and dynamic indices were more favorable.
PL
Kopalnie Górażdży Kruszywa łatwo poznać. Dominują „firmowe” kolory przesiewaczy czy odwadniaczy, w połączeniu z szarością elementów z ocynkowanej stali. Ale są i inne koncernowe wytyczne jakim muszą sprostać zakłady z Heidelberg Cement Group. Również i ten niedawno postawiony w Stoszycach.
19
Content available remote Przesiewacze obrotowe o zmiennych średnicach sit do segregacji kruszyw
PL
Przedstawiono wyniki procesowych badań przesiewaczy bębnowych o niejednakowej średnicy bębna sitowego. Średnica bębna może zmieniać się w sposób ciągły, jak w przesiewaczu bębnowo-stożkowym, lub skokowo, jak ma to miejsce w przesiewaczu bębnowo-kaskadowym. Bębny obu maszyn przesiewających wykonują ruch obrotowy wokół osi poziomej z możliwością nieznacznego odchylenia od tego kierunku. Warstwa materiału ziarnistego podawana na sito wykonuje wewnątrz bębna złożony ruch. Jest wówczas poddawana działaniu zmieniającej się siły odśrodkowej, przemieszczając się wzdłuż zmieniającego się promienia bębna sitowego. W kolejnych przekrojach bębna o coraz większych średnicach występuje coraz intensywniejszy ruch warstwy przesiewanej, co zapewnia szybkie i dokładne dosiewanie materiału. W końcowej fazie procesu na powierzchni sita występuje już bowiem niewiele ziaren mniejszych od otworu sita. Ten zmienny rodzaj ruchu warstwy ziarnistej pozwala na osiągnięcie dobrych właściwości procesowych przesiewacza. Maszyny tego typu powinny być przeznaczone do przesiewania kruszyw mineralnych drobno- i bardzo drobnoziarnistych. Materiały takie są trudne do klasyfikacji w typowych, powszechnie stosowanych maszynach przesiewających.
EN
Conical and cascade drum screens with continuously varying unequal sieve diams. were used for classifying sand and basalt aggregate under rotation around a horizontal axis with a slight deviation from this direction. The layer of granular material fed onto the sieve took a complex movement inside the drum and was subjected to a changing centrifugal force, moving along the varying radius of the drum. In the following sections with increasing diams., the movement of sifted layer was more intense, which ensure fast and accurate classification of the material. In the final phase, only few small grains stayed on the sieve. The variable material movement allowed for achieving good process course.
PL
W niniejszym artykule omówiono metodykę, zastosowania oraz możliwości badań metodą dalekozasięgowej defektoskopii ultradźwiękowej (LRUT – ang. Long Range Ultrasonic Testing). Metoda umożliwia zobrazowanie całej ścianki rury z jednego położenia przetworników oraz detekcję i lokalizację nieciągłości w postaci ubytków grubości i efektów korozji na rurociągach. Wykorzystuje tzw. fale kierowane (ang. guided waves) rozchodzące się wzdłuż rury, wytwarzane przez opaski, składające się z wielu połączonych ze sobą modułów piezoelektrycznych. Odebrany sygnał, w postaci zobrazowania amplitudowego w czasie (A-Scan), dostarcza informacji odnośnie do lokalnych zmian przekroju poprzecznego rury.
EN
This article discusses the methodology, applications and capabilities of Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) method. The method allows screening the entire pipe wall, over tens of meters, from a single inspection position, as well as detection and location of discontinuities in the form of wall loss and corrosion effects on pipelines. It uses guided waves propagating in the axial direction of the pipe, excited by transducer rings consisting of connected piezoelectric modules. The received signal, in form of amplitude time scan (A-Scan), provides information on general variations in the total cross-sectional area of pipe.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.