Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this study properties of Nasicon solid state gas sensors working in electrocatalytic mode are investigated. The principle of operation of such sensors is based on the excitation with a periodic potential signal, while current response is recorded. The sensors are prepared in ceramic technology with two different constructions. One construction is a symmetrical, sandwich type structure with electrolyte between two identical gold electrodes. In the second, the same structure is used, but the electrodes are covered with auxiliary layer of sodium nitrite. Nitrogen dioxide sensing properties of both sensors are determined and compared.
PL
W pracy zostały przedstawione wyniki pomiarów czujnika na bazie Nasiconu pracującego w trybie elektrokatalitycznym. Czujniki takie pobudzane są zmieniającym się napięciem przy jednoczesnym pomiarze odpowiedzi prądowej. Przygotowano czujniki ceramiczne o dwóch różnych typach. Pierwszy z nich to czujnik posiadający dwie identyczne elektrody złote, pomiędzy którymi znajduje się elektrolit stały. Drugi czujnik posiada złote elektrody dodatkowo pokryte warstwą azotanu (III) sodu. Zmierzono i porównano odpowiedzi obu czujników dla różnych stężeń dwutlenku azotu w mieszaninie z powietrzem.
EN
Electrocatalytic gas sensor working principle is based on acquisition of an electric current, while voltage ramp is applied to the sensor. The current-voltage response depends in a unique way on the type and concentration of ambient gas. Usually a linearly changing voltage excitation signal of symmetrical triangular shape in range from 5 V to -5 V is applied to the sensors terminals. In this study investigation results of electrocatalytic gas sensors with voltage excitation of non-triangular shape will be presented. The main goal is to shorten measuring time without negatively affecting electrocatalytic gas sensor properties, such as sensitivity or selectivity. Presented results concern sensors based on NASICON prepared in ceramic technology used for the determination of NO2 concentration in mixtures with synthetic air.
PL
Elektrokatalityczny czujnik gazu pracuje w trybie woltamperometrycznym. Pobudzony jest zmieniającym się napięciem przy jednoczesnym pomiarze prądowej odpowiedzi czujnika. Charakterystyka prądowo-napięciowa ma unikalny kształt, uzależniony od stężenia i rodzaju gazów w otoczeniu czujnika. Jako pobudzenie zazwyczaj stosowane jest napięcie liniowo narastające w zakresie 5...-5 V napięcie o symetrycznym, trójkątnym kształcie. W pracy przedstawiono wyniki badań elektrokatalitycznego czujnika gazu pobudzanego napięciem o kształcie innym niż trójkątne. Celem tego podejścia jest skrócenie czasu pomiaru bez negatywnego wpływu na właściwości czujnika, takich jak czułość lub selektywność. Przedstawione wyniki dotyczą czujnika przygotowanego w technologii ceramicznej na bazie NASICONu zastosowanego do określenia stężenia NO2 w mieszaninie z powietrzem.
EN
The paper presents the results of investigation on a prototype sensor for measurement of ethyl formate and formaldehyde in air. Sensitivity and limit of quantification of the sensor were determined by differential pulse voltammetry (DPV) and sguare wave voltammetry (SWV). The working and counter electrodes were made of platinum. Ionic liquid (1-hexyl,3-methylimidazolium chloride) constituted an internal electrolyte. Polydimethylsiloxane membrane separated gaseous medium from the electrolyte.
PL
Przedstawiono rezultaty badań prototypowego czujnika do oznaczania mrówczanu etylu i formaldehydu w powietrzu. Określono czułość wskazań czujnika i jego granice oznaczalności wykorzystując jako techniki detekcyjne pulsową woltamperometrię różnicową (DPV) oraz woltamperometrię fali prostokątnej (SWV). Elektrodę roboczą i przeciwelektrodę stanowiły elektrody z Pt. Elektrolitem wewnętrznym była ciecz jonowa (chlorek 1-heksylo,3-metyloimidazolinowy). Jako membrany oddzielającej środowisko gazowe od elektrolitu użyto membrany z polidimetylosiloksanu.
PL
W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy, obejmujący podstawy teoretyczne mechanizmu działania amperometrycznych czujników gazowych zanieczyszczeń atmosfery z ciekłym elektrolitem. Opisano większość opublikowanych dotąd rozwiązań konstrukcyjnych takich czujników wraz z ich właściwościami metrologicznymi. Zamieszczono dane dotyczące materiałów elektrodowych stosowanych w czujnikach z elektrodami metalowymi oraz z elektrodami gazodyfuzyjnymi, w tym wykorzystujących elektrody membranowe wykonane ze stałych elektrolitów polimerowych. Uwzględniono także czujniki wypełnione roztworami elektrolitów zawierających rozpuszczalniki inne niż woda. Opisane w pracy zagadnienia teoretyczne związane z elektrycznymi czujnikami wilgotności dotyczyły czujników pojemnościowych i rezystancyjnych, których warstwą czułą są materiały polimerowe. Dużo miejsca poświęcono próbom wyjaśnienia mechanizmu sorpcji wody przez tego rodzaju materiały (zawierające ugrupowania hydrofilowe głównie w postaci trzecio- i czwartorzędowych atomów azotu) oraz mechanizmu powstawania sygnału czujnika. Przedstawiono opublikowane dane dotyczące rezystancyjnych czujników z polimerowymi elektrolitami, a w szczególności sposobów wytwarzania warstw polimerowych elektrolitów o określonym składzie, który pozwala na uzyskanie wysokiej jakości sygnału czujnika a jednocześnie gwarantuje, że otrzymana warstwa polimerowa nie ulegnie degradacji wskutek oddziaływania z parą wodną zawartą w powietrzu. Dokonano także przeglądu doniesień dotyczących wielkości energii aktywacji związanej z przewodzeniem wywołanym sorpcją wody przez zastosowanie w czujnikach wilgotności polimerowych elektrolitów. Przedstawiono również, dokonując krótkiej oceny na bazie własnych konstrukcji czujników, procedury pomiarowe związane z zastosowaniem spektroskopii impedancyjnej w badaniach właściwości polimerowych, rezystancyjnych czujników wilgotności. Na podstawie prac własnych przedstawiono wyniki badań kilku wykonanych prototypów amperometrycznych czujników ditlenku siarki o coraz to doskonalszej konstrukcji. Kolejno zaprezentowano: -trójelektrodowy czujnik z metalowymi elektrodami, który - wypełniony roztworem elektrolitu zawierającym DMSO - charakteryzował się znacznie wyższą czułością i selektywnością względem siarkowodoru w porównaniu z identycznym prototypem czujnika wypełnionym roztworem wodnym; -wpływ rodzaju zastosowanej membranowej elektrody gazodyfuzyjnej i roztworu elektrolitu wewnętrznego (w tym zawierającego DMSO) na czułość i selektywność pierwszego prototypu czujnika o budowie "sandwiczowej"; -wpływ składu roztworu elektrolitu (DMSO), natężenia przepływu matrycy gazowej oraz rodzaju metalu zastosowanego do spreparowania membranowej, gazodyfuzyjnej elektrody typu SPE na wartość sygnału kolejnego prototypu czujnika, jego czułość i selektywność oraz właściwości dynamiczne; -niektóre cechy konstrukcyjne ostatniego prototypu czujnika z membranową elektrodą SPE wraz z wpływem na jego właściwości metrologiczne składu roztworu elektrolitu oraz rodzaju metalu elektrody WE. Dokonano także porównania opisanych parametrów (czułość) kolejnych prototypów z parametrami laboratoryjnych, amperometrycznych czujników ditlenku siarki dostępnych w doniesieniach literaturowych. Zaproponowano polietylenoiminę jako materiał czuły na oddziaływanie pary wodnej w czujnikach wilgotności. Przedstawiono zastosowane chemiczne metody modyfikacji PEI, pozwalające na uzyskanie względnie trwałych i odpornych na oddziaływanie ciekłej wody warstw polimerowych: sieciowanie za pomocą , -dichlorowcoalkanów lub , -dichlorowcoeterów, oraz sieciowanie za pomocą związków glicydylowych. Sprawdzono zastosowanie innych modyfikacji chemicznych, pozwalających na zwiększenie ilości hydrofilowych grup NR4+ w ostatecznie wytworzonym polimerze. Zbadano wpływ zaproponowanych przez siebie modyfikacji PEI na zdolność do pochłaniania pary wodnej przez filmy polimerowe z niej sporządzone oraz na właściwości elektryczne, czułość i trwałość wykonanych przez siebie czujników wilgotności. Wyznaczone wartości energii aktywacji związanej z przewodzeniem uzyskanych materiałów skorelowano z doniesieniami literaturowymi. Przedstawiono wstępne sugestie dotyczące technologii otrzymywania czujników wilgotności z PEI.
EN
In this work current state of the art of amperometric gas sensors with liquid electrolyte for monitoring of environmental pollution is presented. In particular theoretical background of the sensor mechanism operation is described. Most of the published in literature sensors designs are shown and their metrological properties are characterized. The data related to types of electrode materials and gas-diffusion electrodes including membrane electrodes made of solid state polymer electrolytes are presented. The sensors filled with liquid electrolytes having solvents other than water are considered. Theoretical issues related to electrical humidity sensors are concerning capacitive and resistive sensors, which consist of polymer sensitive layers. A lot of attention is given to the attempt of explaining water sorption mechanism by those materials (mainly consisting of hydrophilic groups of 3rd and 4th order nitrogen atoms) and mechanism of sensor signal formation. Most of published information related to resistance sensors with polymer electrolytes are presented in this work. In particular information related to methods of polymer layers fabrication with defined composition, which allows obtaining high quality sensor signal and at the same time provides water vapor degradation resistant layer. The literature review associated with activation energy of conductivity related to water sorption due to applied polymer electrolytes is included. The assessment, based on own sensor construction, of measurement procedures related to impedance spectroscopy applied for sensor properties characterization are presented. Based on own work the results of a few prototypes of amperometric sulfur dioxide sensors are described. Each subsequent prototype had improved construction. The following is presented: -three-electrode sensor with metallic electrodes, which was filled with liquid electrolyte including dimethyl sulfoxide. It characterized better sensitivity and selectivity to hydrogen sulfide than identical prototype filled with water solution. -influence of gas-diffusion electrode type and electrolyte composition (including DMSO) on sensitivity and selectivity of first prototype sandwich type sensor. -influence of electrolyte composition (DMSO), flow of matrix gases and type of metal used for SPE gas-diffusion electrode fabrication on signal value of subsequent sensor prototype and its sensitivity, selectivity and dynamic parameters. -selected construction properties of last sensor prototype with SPE membrane electrode including influence of electrolyte composition and type of working electrode on its metrological properties. The parameters (sensitivity) of subsequent sensors prototypes are compared with available in literature parameters of amperometric sulfur dioxide sensors. The polyethyleneimine was proposed as sensitive material of humidity sensors. Chemical methods of modification of PEI, which allowed obtaining durable and water resistant films, are presented. They include crosslinking using , -dichloroalkanes or , -dichloroethers and crosslinking using glycidyl compounds. Other methods of chemical modification, which allowed increasing of hydrophilic group NR4+ numbers in fabricated polymer, were investigated. The influence of proposed modification methods of PEI on water sorption ability, electrical parameters, sensitivity and durability of polymer films was investigated. Calculated activation energies of conductivity were compared with the results found in literature. The preliminary suggestions related to technological aspects of humidity sensors fabrication, based on PEI, is presented.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad polimerowymi czujnikami wilgotności na bazie polietylenoiminy (PEI). PEI jest rozpuszczalną w wodzie poliaminą. Praktyczne wykorzystanie PEI możliwe jest po ograniczeniu jej rozpuszczalności w wodzie. W pracy opisano metody chemicznej modyfikacji filmu polimerowego, jak również stosowane rozwiązania konstrukcyjne, mające na celu poprawę trwałości i właściwości metrologicznych czujników wilgotności. Główną metodą określania parametrów czujników jest pomiar ich widm impedancyjnych.
EN
Properties of polymer humidity sensors based on polyethyleneimine (PEI) are presented. PEI is a water-soluble polyamine. Water resistance improvement is required for a practical usage of this material. Influence of various polymeric film chemical modification methods, as well as various sensor construction improvements on the sensor stability, durability and performance has been investigated. Basic sensors properties are characterised by impedance spectroscopy.
6
Content available remote Nano-porous alumina humidity sensors
EN
In this paper the details of porous alumina humidity sensors fabricated using anodic aluminium oxidation are presented. The main aim of this study is to establish relations between technological process parameters and electrical properties of sensors. Surface morphology was investigated by scanning electron microscopy. Impedance spectroscopy was used to identify electrical parameters of the sensor.
PL
W pracy przedstawiono nowe podejście do symulacji charakterystyk woltamperometrycznych czujnika elektrokatalitycznego w oparciu o ogólne prawa i równania opisujące zjawiska elektrochemiczne. Opracowano w tym celu odpowiednie oprogramowanie wykorzystujące metodę różnic skończonych. Wyniki symulacji porównano z wynikami pomiarów oraz symulacji uzyskanymi za pomocą stosowanych wcześniej narzędzi.
EN
In the present paper, an improved approach to computer simulation of cyclic voltammetry applied to electrocatalytic solid state sensor is presented. Computer software based on explicit finite difference method was developed. Simulation results are compared with measurement results and results of simulation obtained with tools used earlier.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań polimerowych czujników wilgotności z chemicznie modyfikowanej polietylenoiminy (PEI). Wykorzystując zależność rezystancji czujników od temperatury i wilgotności względnej powietrza, wyznaczono wartości energii aktywacji związanej z jonowym przeniesieniem ładunku. Dokonano oceny wpływu rodzaju zastosowanego podłoża i odczynnika sieciującego na trwałość, właściwości elektryczne oraz na wartości energii aktywacji.
EN
Investigation results of humidity sensors based on chemically modified polyethyleneimine (PEI) are presented. Based on temperature and relative humidity dependence activation energy value, which is related to ionic charge transfer, was evaluated. Influence of sensor substrate and cross-linking agent on sensor durability, electrical properties and activation energy value is presented. Obtained results are confronted with literature.
EN
In this paper the study on the influence of sensor construction on its performance is presented. Properties of sensors prepared with thick film and ceramic technologies will be compared. Thick film sensors were prepared with electrolyte layer and electrodes screen printed on the alumina substrate. Sensors prepared in ceramic technology were in the form of pellets. Lisicon was used as solid state electrolyte. Measurements were conducted in mixtures of high purity gases: nitrogen dioxide, sulphur dioxide and synthetic air of controlled concentration in wide range of temperatures.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu konstrukcji czujnika na jego właściwości. Porównano właściwości czujników wykonanych w technologiach ceramicznej i grubowarstwowej. Czujniki grubowarstwowe przygotowano poprzez nałożenie kolejno warstw elektrod i elektrolitu na alundowe podłoże. Czujniki przygotowane w technologii ceramicznej miały formę pastylek z elektrodami po obu stronach. Jako elektrolit wykorzystano Lisicon, elektrolit stały z mobilnymi jonami litu. Badania przeprowadzono w mieszaninie o kontrolowanym składzie wysokiej jakości gazów: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla i syntetycznego powietrza w szerokim zakresie temperatur.
10
Content available remote Electrocatalytic gas sensors based on Nasicon and Lisicon
EN
The principle of operation, construction, and properties of gas sensors based on Nasicon and Lisicon are presented. These types of materials are known to exhibit high ionic conductivities and relatively high chemical stabilities at elevated temperatures. Electrocatalytic sensors have been prepared using ceramic technology. Their working principle is based on electric current acquisition, when a voltage ramp is applied to the sensor. The current-voltage plot has a unique shape, depending on the surrounding gas and its concentration. Measurements conducted in mixtures of nitrogen dioxide, sulphur dioxide, and synthetic air are presented.
PL
W artykule podano zasady długookresowej ochrony przed korozją urządzeń i sprzętu wojskowego przy użyciu osuszonego powietrza oraz zastosowaniu lotnych inhibitorów korozji (LIK) w postaci tabletek do ochrony broni strzeleckiej. Opisano zastosowanie metody osuszonego powietrza uzyskiwanego przez umieszczenie tu szczelnym pokrowcu ze sprzętem ładunku osuszacza - silikażelu (osuszanie statyczne) oraz metodę dynamicznego osuszania powietrza przy zapewnieniu jego cyrkulacji poprzez wnętrze pokrowca, uzyskiwanego w urządzeniu o działaniu ciągłym typu "MUNTERS" (osuszanie dynamiczne). Omówiono także perspektywiczną metodę zastosowania LIK w postaci tabletek do konserwacji broni strzeleckiej. Zastosowanie tabletek LIK w pojemnikach stanowiących generator par inhibitora upraszcza czynności magazynowania, redukuje koszt materiałów opakowaniowych oraz usuwa konieczność utylizacji znacznych ilości środków konserwujących oraz materiałów barierowych.
EN
Long term corrosion protection of military equipment (ME) and small arms (SA) with static and dynamic dried air methods is described. Dried air of relative humidity less than 50 % under gas diffusion resistant tents of ME storage can be obtained by the silicagel desiccant batches located inside tent (static method) or by permanent operating unit (e.g. "MUNTERS" type), which produces and distributes dried air through the internal storage space (dynamic method). Sophisticated method using the volatile corrosion inhibitor peels for small arms conservation is also presented in the paper. This method makes storage of ME and SA casier and cheaper, significantly reducing consumption of temporary corrosion protection formulations and the direct packaging materials. Both described methods present also the ecological benefits as compared with traditional conservation techniques.
12
Content available remote Analytical characteristics of a new amperometric sulfur dioxide sensor
EN
A new type of amperometric sulfur dioxide sensor based on the three-electrode system has been designed. The working electrode of the sensor has been prepared by vacuum sublimation deposition directly onto the membrane surface. Analytical characterization of the sensor has been performed for microporous Teflon®and Nafion® membranes. Both static and dynamic parameters of these sensors filled with internal electrolyte solutions containing dimethylsulfoxide (DMSO) have been presented and compared.
PL
Zaprojektowano i skonstruowano amperometryczny czujnik ditienku siarki wyposażony w układ trój elektro do wy. Elektroda pracująca czujnika była napylona bezpośrednio na powierzchnię membrany. Zbadano charakterystyki czujnika z membranami z mikroporo-watego Teflonu® oraz Nafionu®. Porównano parametry statyczne i dynamiczne tych czujników wypełnionych roztworami elektrolitów wewnętrznych zawierających dodatek DMSO.
PL
Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne elektrycznych czujników wilgotności z filmem polimerowym i omówiono ich właściwości metrologiczne. Opisano najczęściej stosowane materiały polimerowe w czujnikach wilgotności typu pojemnościowego i rezystancyjnego. Zaprezentowano również najnowsze próby syntez, prowadzące do uzyskania czujników o korzystnych parametrach.
EN
Polymer humidity sensors with different construction are presented. Their metrological properties are described as well. Frequently used polymers and recent achievements in construction of capacitive- and resistive-types of sensors are reviewed.
14
Content available remote Selectivity of amperometric sulfur dioxide sensor
EN
In this paper the selectivity coefficients for the sulfur dioxide sensitive amperometric sensor vs hydrogen sulfide were determined applying the method proposed by Wang [1,2]. The calculations were based on the calibration plots constructed for the amperometric sulfur dioxide sensor presented previously in reference [3]. This sensor was filled with either aqueous or DMSO-H2O mixed solvent (molar fraction of water = 0.66) containing 5 mol L-1 H2SO4 (A) or 1 mol L-1 HClO4 + 0.05 mol L-1 H2SO4 (B). The analysis of the shapes of calibration lines with respect to sensitivity, coupled with the analysis of the values of amperometric selectivity coefficients is very helpful in optimising the working conditions of the proposed sensor.
PL
W pracy przedstawiono wartości współczynników selektywności (wyznaczone za pomocą jednej z metod zaproponowanych przez Wanga [ l ,2]) amperornctrycznego czujnika ditlcnku siarki względem siarkowodoru. Obliczenia wykonane zostały w oparciu o krzywe kalibracyjne wyznaczone dla zaprezentowanego wcześniej przez nas [3] amperometrycznego czujnika ditlcnku siarki. Jako roztworów wewnętrznych użyto 5 mol L(-1) H(2))SO(4) (A) oraz 1 mol L(-1)HCIO(4), + 0,05 mol L(-1) H(2)SO(4) (B) w wodzie i rozpuszczalniku mieszanym DMSO-H(2)O (ułamek molowy wody = 0,66). Analiza krzywych kalibracyjnych pod względem czułości oznaczenia oraz analiza wartości amperomctrycznych współczynników selektywności od-grywa dużą pomocniczą rolę w optymalizacji punktu pracy takiego czujnika.
16
Content available remote Cienkowarstwowe polimerowe czujniki wilgotności
PL
Przedstawiono wyniki badań charakterystyk statycznych i dynamicznych cienko-warstwowego, polimerowego czujnika wilgotności wykonanego z chemicznie mody-fikowanej polietylenoiminy na podłożu alundowym zaopatrzonym w złote elek-trody "grzebieniowe". Własności elektryczne tego czujnika ulegają zmianomwraz z temperaturą pomiaru oraz z wilgotnością powietrza otaczającego czuj-nik.
PL
W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat elektrochemicznych czujników dwutlenku węgla z ciekłym elektrolitem. Opisano rozwiązania konstrukcyjne czujników potencjometrycznych i amperometrycznych, nowe kierunki badań nad nimi a także ich zastosowania w chemii analitycznej, ochronie środowiska i medycynie.
EN
In this paper applications of carbon electrochemical protection and medicine are reviewed. The design, typical characteristics and limitations of potentiometric Severinghaus type carbon dioxide sensors are shown. The possibilities of improvement of its parameters are described and results of our investigations in this area presented. Problems connected with electrochemical reaction of carbon dioxide reduction in water are discussed. Tendencies of investigations and design of amperometric sensors including sensors with electrolyte solutions in nonaqueous solvents are shown.
PL
Zaobserwowano, że sygnał czujnika tlenu zależy od składu strumienia gazu, o ile obecne w gazie substancje oddziałują na materiał membrany. Sygnał czujnika zarówno z membraną polietylenową, jak i polipropylenową wskauje na wyższe stężenie tlenu w powietrzu domieszkowanym parami substancjami organicznych niż w powietrzu czystym. Ponadto wartości sygnału są óżne, mimo jednakowego stężenia lenu i jednakowego stężenia poszczególnych substancji organicznych w powietrzu. W przypadku czujnika z membraną teflonową nie zaobserwowano wymienionych nieprawidłowości. dalsze badania wskazują, że sygnal czujnika tlenu nie zależy od prędkości przepływu gazu w zakresie prędkości zwykle wystepujących w kolumnowych reaktorach barbotażowych.
EN
An influence of vapours of organic compounds as components of the air on the amperometric oxygen sensor signal was investigated taking into account gas rsidance time distribution curves in a bubble column reactor.Vapours of the acetone, benzene, hexane, ethyl acetate, xylene and oluene wer used as tracers and simultaneously as impurities of the air stre.It was found that a value of the oxygen sensor signal depends on the composition og the gas phase if the organic compounds modifity properties of a membrane material. The poliethylene, polypropylene and teflon foils were used as a membrane material.It was found that the oxygen sensor signal in the air stream containing all investigated organic vapours was higher than in the pure air if the polypropylene and the poliethylene membranes were used. Besides the signal was different for various substances.On the contrary a presence of the organic vapours did not influence the signal of the oxygen sensor with the teflon foil as the membrane. It was found that the oxygen sensor signal value did not depend on the gas flow rate in the range of gas velocities usually used in bubble column reactors.
PL
W pracy omówiono elektrochemiczne czujniki węgla ze stałym elektrolitem. Opisano aktualne tendencje badań i rozwiązań czujników potencjometrycznych, amperometrycznych oraz czujników opartych o kinetyke reakcji chemicznej. Przedstawiono również technologie, które są użyte do budowy czujników.
EN
In this paper solid state electrochemical carbon dioxide sensors are presented. New tendencies of investigations and design of potentiometric and amperommetric sensors are shown. Also a new method of measurements based on kinetics of chemical reaction is described. Examples of sensors prepared in tipical ceramic technology and thin and thick film technology are presented.
PL
Stwierdzono, że warunki eksploatacji świeżego złoża z torfu zmieniają się w czasie biofiltracji. Pełną stabilizację warunków pracy biozłoża uzyskuje się po około 30 dniach eksploatacji biofiltra. W czasie przed osiągnięciem stabilizacji złoża zmianie ulegają zarówno wydajność, jak też i szybkość biofiltracji. Wyznaczono średnice cząstek złoża oraz jego powierzchnię właściwą. Wykazano, że krzywa szybkości usuwania par etanolu dla niskich obciążeń wykazuje zbliżony do liniowego przebieg dla niskich wartości obciążenia i osiąga ustaloną wartość począwszy od pewnego obciążenia kolumny. Oszacowano wartość wysokości jednostki wnikania masy dla gazu na porówywalną ze średnicą ziarna.
EN
It was stated that operating conditions of the fresh peat bed changed during biofiltration. A full stabilization of operating conditions of the bio-bed was obtained after thirty days of working. Before stabilization, both capacity and biofiltration rate changed. Diameters of the bed particles, as well as its specific surface area were determined. It was proved that for low loadings the character of the removal rate of ethanol vapours had close-to-linear character, and then it was stable from the certain column loading onward. A value of the height of mass transfer unit was comparable with a value of the grain diameter.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.