Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetostrykcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule omówiony został przegląd literatury w zakresie magnetoelektrycznych sensorów prądu. Przedstawiono charakterystyki przetwarzania mierzonego stałego pola magnetycznego na wyjściowy sygnał napięciowy otrzymany z sensora.
EN
The paper presents the review of the magnetoelectric current sensors . The possibility of output voltage measurement of the sensor in the function of DC magnetic field is also presented.
2
Content available remote Liniowy aktuator magnetoelektryczny
PL
W artykule przedstawiono realizację aktuatora w oparciu o kompozyty magnetoelektryczne. Element roboczy aktuatora wykonano w postaci kompozytu ceramicznego wykonanego w technologii Low Temperature Cofired Ceramic (LTCC) umieszczonego pomiędzy cewkami Helmholtza. W celu zwiększenia efektu magnetoelektrycznego kompozyt poddano procesowi polaryzacji elektrycznej w podwyższonej temperaturze. Spowodowało to prawie dwukrotny wzrost współczynnika magnetoelektrycznego. Wykazano, że w zakresie natężeń stałych pól magnetycznych do 2 kOe, wydłużenie elementu wykonawczego jest liniowe. Pole magnetyczne w tym przypadku można wykorzystać do sterowania wydłużeniem elementu wykonawczego aktuatora. Ponadto napięcie generowane na elektrodach elementu wykonawczego jest wprost proporcjonalne do wydłużenia w zakresie pól magnetycznych do 2 kOe.
EN
This paper presents the realization of linear actuator based on the magnetoelectric. The actuator was made as a multilayer ceramic composite using the LTCC technology and was placed between the Helmholtz coils. In order to increase magnetoelectric effect, the composite was electrically polarized at elevated temperature. Magnetoelectric coefficient of the polarized composite is two times higher than for composite without polarizing. It has been shown, that in the range of constant magnetic fields up to 2 kOe, the elongation of the actuator is linear. The magnetic field in this case can be used to control the elongation of the actuator. In addition, the voltage generated between the electrodes of the actuator is directly proportional to the magnetic field in range up to 2 kOe.
EN
This paper aimed with diagnosis of defects in asynchronous machine. The used method is based on the exploitation of the behavioural laws of magnetostrictive and piezoelectric materials, under harmonic regime, used in the construction of the asynchronous machine. Piezoelectric sensors are used both in the stator and in the rotor. The used one in the stator serves to detect the rupture at the stator windings and the one used in the rotor helps us to detect the rupture of the rotor bars. The produced electric potential in the terminals of piezoelectric sensor is due to the deformation generated by magnetic induction under the effect of magnetostriction. A finite element method (FEM) is selected to be the resolution numerical method. This method is used for modelling the asynchronous machine under anomaly conditions and non-load.
4
Content available remote Czujnik magnetoelektryczny do pomiaru natężenia pola magnetycznego
PL
W artykule przedstawiono realizację czujnika natężenia stałego pola magnetycznego w oparciu o kompozyty magnetoelektryczne. Element czuły sensora wykonano w postaci kompozytu ceramicznego warstwowego wykonanego w technologii Low Temperature Cofired Ceramic (LTCC) umieszczonego pomiędzy cewkami Helmholtza. W celu zwiększenia efektu magnetoelektrycznego kompozyt poddano procesowi polaryzacji elektrycznej w podwyższonej temperaturze. Spowodowało to prawie dwukrotny wzrost współczynnika magnetoelektrycznego. Wykazano, że w zakresie natężeń stałych pól magnetycznych poniżej 800 Oe napięcie generowane przez czujnik jest liniowo zależne od natężenia stałego pola magnetycznego.
EN
This paper presents the implementation of sensor based on the magnetoelectric composites for measurements of magnetic field strength. The sensing element of the sensor was made as a multilayer ceramic composite using the LTCC technology and was placed between the Helmholtz coils. In order to increase magnetoelectric effect, the composite was electrically polarized at elevated temperature. Magnetoelectric coefficient of the polarized composite is two times higher than for composite without polarizing. It has been shown, that in the range of static magnetic fields below 800 Oe, the voltage generated by the sensor is linearly dependent on the strength of a constant magnetic field.
PL
W artykule przedstawiono algorytm i oprogramowanie do optymalizacji struktury aktuatora magnetostrykcyjnego z uwzględnieniem jego charakterystyk dynamicznych. Urządzenie jest przeznaczone do napędu zaworu komory roboczej impulsowego działa plazmowego, służącego do badań w zakresie fizyki plazmy. Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. Rozparzono strukturę, w której walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest umieszczony w cylindrycznej cewce zasilanej impulsami z baterii kondensatorów. Opracowano dwumodułowe oprogramowanie komputerowe umożliwiające optymalizację struktury obiektu z wykorzystaniem polowo-obwodowego modelu zjawisk nieustalonych. Przeprowadzono szereg obliczeń optymalizacyjnych przy czym testowano dwie strategie: strategię z wielokryterialną kompromisową funkcją celu i strategię z funkcją kary.
EN
In the paper the algorithm and two–module software for optimization of the magnetostrictive actuator, taking the dynamic parameters into account has been presented. The device is applied as a drive for plasma valve and is characterised by very short time of the operation, even less than 1 millisecond. The structure with cylindrical core and cylindrical exciting winding supplied with discharging capacitor current pulses has been design. The field–circuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been applied. The elaborated computer software consists of two modules: (a) optimization module containing genetic algorithm and (b) module containing the mathematical model of the device. In order to take into consideration different partial criteria, two strategies are proposed. In the first strategy the compromise objective function is constructed; in the second one – the penalty function is included into the objective function. It has been shown that capacity of battery and number of winding turns have the greatest impact on the dynamic operation of the system.
6
Content available remote Właściwości magnetostrykcyjne kompozytów multiferroicznych
PL
Magnetostrykcyjne materiały kompozytowe wykazujące efekt magnetoelektryczny (ME) są obecnie szeroko badane zarówno dla celów poznawczych jak i aplikacyjnych. Szczególny nacisk kładzie się na kompozyty zawierające fazę magnetostrykcyjną i ferroelektryczną, w których efekt magnetoelektryczny jest znacznie większy niż w materiałach jednofazowych. W opracowaniu przedstawiono warunki syntezy oraz właściwości magnetostrykcyjne i magnetoelektryczne kompozytów ceramicznych składających się z magnetycznych warstw ferrytu NiZnCuFe2O4 rozdzielonych warstwami ferroelektryka BaTiO3 . Kompozyt warstwowy posiada znacznie większą magnetostrykcję i prawie dwukrotnie większy współczynnik magnetoelektryczny od najlepszego kompozytu proszkowego. W porównaniu do kompozytów prezentowanych w literaturze badane materiały posiadają relatywnie wysokie współczynniki magnetoelektryczne co sprawia, że mogą być zastosowane w sensorach, aktuatorach i przetwornikach ultradźwiękowych.
EN
Magnetoelectric effect (ME) in magnetostrictive materials are intensively studied for his fundamental interest and his practical applications. The ME effect observed for single phase materials is usually small. Much larger effect can be obtained in composites consisting of two functional phases: magnetostrictive phase, in which a strain is produced by application of a magnetic field and piezoelectric phase, in which a change in electric polarization is produced by an applied stress. In this paper the synthesis, magnetostriction and magnetoelectric effect of bulk and multilayer composites consisting of ferroelectric (BaTiO3) and ferrite layers (NiZnCuFe2O4) was investigated. The magnetostriction and magnetoelectric coefficient of multilayer composite is markedly higher than that of bulk ceramic composite. Compared to other composites presented in literature, the presented materials possess relatively high magnetoelectric effect, and may be applied in sensors, actuators and ultrasonic transducers.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu nasycenia rdzenia aktuatora magnetostrykcyjnego na charakterystyki dynamiczne. Zaprezentowano metodykę analizy zjawisk nieustalonych w aktuatorze przeznaczonym do napędu zaworu komory roboczej impulsowego działa, służącego do badań w zakresie fizyki plazmy. Urządzenie charakteryzuje się bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. Rozparzono strukturę, w której walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest umieszczony w cylindrycznej cewce zasilanej impulsami z baterii kondensatorów. Opracowano polowo- obwodowy model zjawisk elektromagnetycznych. Wykorzystując środowisko Borland Delphi wdrożono program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk nieustalonych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.
EN
In the paper, the influence of magnetostrictive core saturation on the dynamics of fast-acting actuator applied as a driving device for plasma valve is considered. The fieldcircuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been applied. Two kinds of the core non-linearity have been taken into account. It has been proved that saturation of the B-H curve of the core practically does not affect the current, and capacitor voltage waveforms, but significantly affect the core elongation waveform. In the future research the elaborated field-circuit model will be coupled to Genetic Algorithm optimization unit. Parameters z, C, U0 will constitute an essential part of a set of design variables.
8
Content available remote O potencjalności operatora zadania brzegowego magnetostrykcji
EN
In this study a boundary problem of magnetostriction was formulated in a operational form. It has been demonstrated that the issue operator is potential in the relation to the defined bilinear form. Such a property of the operator gives possibility to formulate the variational functional of magnetostriction, which allows to search for approximate solutions by its minimalization.
9
Content available remote Obliczanie hałasu emitowanego przez transformatory
PL
Artykuł przedstawia metodę obliczania hałasu emitowanego przez transformatory trójfazowe w różnych warunkach zasilania i obciążenia. Zaproponowano teoretyczną metodę obliczania harmonicznych drgań magnetostrykcyjnych rdzeni i ich wykorzystania do przybliżonego obliczania hałasu emitowanego przez transformatory. W rozważaniach przeprowadzonych w zakresie częstotliwości od 50 do 1000Hz uwzględniono także hałas emitowany przez uzwojenia i specyfikę transformatorów przekształtnikowych. Określono współczynniki wzrostu hałasu wypadkowego transformatora przekształtnikowego wynikające z hałasu uzwojeń wiodących niesinusoidalne prądy.
EN
This paper presents a method for calculating the noise emitted by the three-phase transformers operating with different values of load current and for different values of supply voltage (induction in the core). The theoretical method to determine the content of higher harmonics of magnetostrictive vibrations of the cores was developed. The discussion carried out in the frequency range from 50 to 1000 Hz is also taken into account the specificity of converter transformers. For the three-phase converter transformers the factors have been identified responsible for the increase of the noise due to vibration of transformer windings with nonsinusoidal currents.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczania przemieszczenia rdzenia w przetworniku magnetostrykcyjnym. Rozpatrzono przetwornik magnetostrykcyjny z rdzeniem wykonanym z materiału o gigantycznej magnetostrykcji. W obliczeniach uwzględniono sprzężenie wzajemne pomiędzy polem magnetycznym i mechanicznym. Do wyznaczania rozkładu pola magnetycznego i mechanicznego zastosowano metodę elementów skończonych. Przedstawiono wyniki obliczeń rozkładu odkształceń i naprężeń wywołanych siłami magnetostrykcyjnymi. Wyznaczono charakterystykę przemieszczenia rdzenia w funkcji prądu zasilającego.
EN
The paper presents a method to determine the displacement of the core in magnetostrictive transducer. Magnetostrictive transducer were considered with a core made of giant magnetostrictive material. The calculation takes into account the coupling of magnetic and mechanical field. To determine the distribution of the magnetic and the mechanical field finite element method was used. The results of calculations of the distribution of stress and strain caused by magnetostrictive forces have been presented. Displacement characteristics of the core as a function of supply current were calculated.
11
Content available Polowo-obwodowy model aktuatora magnetostrykcyjnego
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny zjawisk elektromagnetycznych w szybkoreagującym aktuatorze magnetostrykcyjnym. Aktuator jest przeznaczony do napędu zaworu doprowadzającego medium (najczęściej gaz) do komory roboczej impulsowego działa plazmowego, służącego do badań w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki plazmy oraz inżynierii materiałowej [1]. Urządzenie charakteryzuje się stosukowo małym krokiem roboczym (poniżej 0,1 mm), ale bardzo krótkim czasem reakcji – rzędu kilkudziesięciu mikrosekund. Zaproponowano aktuator o strukturze osiowosymetrycznej. Walcowy magnetostrykcyjny rdzeń jest umieszczony wewnątrz cylindrycznej cewki zasilanej impulsami prądowymi z baterii kondensatorów. Opracowano polowo-obwodowy model nieustalonych zjawisk elektromagnetycznych w układzie. Model obejmuje równania opisujące nieustalone pole magnetyczne w nieliniowym środowisku ferromagnetycznym oraz równanie obwodu elektrycznego z uwzględnieniem pojemności. Wykorzystując środowisko Borland Delphi opracowano program komputerowy umożliwiający symulację zjawisk nieustalonych. Zaprezentowano wybrane wyniki symulacji.
EN
The paper deals with a magnetostrictive fast-acting actuator applied as a driving device for plasma valve. The actuator is characterized by a relatively small displacement (of the order of tens of microns), but with a very short response time – below 100 microseconds. System is designed for so called “plasma gun” which is applied in the area of plasma physics and material engineering. A structure with an axisymmetrical actuator energised by discharged pulses of a capacitor has been proposed. The field-circuit mathematical model of the dynamic operation of the actuator has been proposed. The model includes: the equation of transient electromagnetic field in a non-linear ferromagnetic material and equation of electric circuit. Using the Borland Delphi environment, the computer software has been elaborated. Results of simulation are presented.
12
Content available remote Zasada wzajemności w magnetostrykcji
EN
The paper contains derivation of reciprocity principle for boundary problem of magnetostriction. The results obtained in this work can become the theoretical basis to formulate the numerical solutions of different scientific and engineering problems connected with magnetostrictive materials.
13
Content available remote Zasada wariacyjna magnetostrykcji
EN
The paper shows how to transform a given nonlinear boundary problem of magnetostriction into a variational formulation. A sufficient condition for the construction of variational principle is formulated in the theorem of VAINBERG. The results obtained in this work can become the theoretical basis to formulate the numerical solutions of different scientific and engineering problems connected with magnetostrictive materials.
EN
In the paper, a construction and principle of working of a giant magnetostrictive actuator have been presented. The effects of varied operating conditions such as magnetic bias and mechanical prestress on the magnetostriction characteristics is discussed. The magnetic circuit of the actuator is analyzed using finite element method. The selected results of calculations are presented.
PL
W pracy omówiono budowę i zasadę działania magnetostrykcyjnego aktuatora z rdzeniem wykonanym z Terfenolu-D. Analizowano wpływ namagnesowania i naprężenia wstępnego rdzenia z Terfenolu-D na pracę magnetostrykcyjnego aktuatora. Do wyznaczania rozkładu pola wykorzystano metodę elementów skończonych. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono analizę drgań i hałasu emitowanego przez trójfazowy transformator zasilający układy prostownikowe jednokierunkowe i mostkowe. Przedstawiono analizę drgań i poziomu emitowanego hałasu dla różnych wartości prądów obciążenia transformatora i różnych wartości napięcia zasilającego, czyli indukcji w rdzeniu. Określono wpływ drgań i hałasu uzwojeń na hałas całkowity emitowany przez transformator prostownikowy. Wykonana została analiza harmoniczna drgań i emitowanego hałasu w przedziale od 50 do 1000 Hz.
EN
This paper presents an analysis of vibration and noise emitted by the three-phase transformer feeding the single way convertor sets as well as double way (bridge) ones. The harmonic analysis of vibration and noise emitted by the core and windings of transformer was done with different values of load current and for different values of supply voltage (induction in the core). It was determined, the influence of vibration and noise of the windings on the total noise emitted by the rectifier transformer. Harmonic analysis of vibration and noise was carried out in the range from 50 to 1000 Hz.
16
PL
W artykule omówiono prace dotyczące pomiarów magnetostrykcji metodą tensometryczną i za pomocą obserwacji pętli w postaci motylka. Poinformowano o ustanowieniu międzynarodowej normy na pomiar charakterystyk magnetostrykcji blach elektrotechnicznych IEC/TR 62581:2010. Zaprezentowano profesjonalną aparaturę do badania tych charakterystyk. Przedstawiono wyniki pomiarów magnetostrykcji wybranych próbek blach transformatorowych produkowanych przez Stalprodukt S.A.
EN
The paper describes the works concerning magnetostriction of electrical steel by a strain-gauge method and by observing the loop (butterfly figure). The paper includes information regarding the establishment of the international standard for measuring the magnetostriction characteristics of electrical steel IEC/TR 62581:2010. The professional apparatus for the measurement of the above was presented. The results of magnetostriction measurements of the chosen electrical steel samples produced by Stalprodukt S.A. were shown.
PL
W pracy krótko omówiono budowę i zasadę działania magnetostrykcyjnego aktuatora z rdzeniem wykonanym z Terfenolu-D. Przedstawiono typowe właściwości charakteryzujące materiały o gigantycznej magnetostrykcji. Analizowano wpływ namagnesowania wstępnego rdzenia z Terfenolu-D na pracę magnetostrykcyjnego aktuatora. Szczególną uwagę zwrócono na rozkład natężenia pola magnetycznego w rdzeniu o gigantycznej magnetostrykcji. Do wyznaczania rozkładu pola wykorzystano metodę elementów skończonych. Dla wybranej konstrukcji magnetostrykcyjnego aktuatora wyznaczono wydłużenie rdzenia dla różnych wartości prądu zasilającego.
EN
In the paper, the construction and principle of working of the magnetostrictive actuator with Terfenol-D core have been shortly presented. Typical giant magnetostrictive materials properties have been shown. The influence of magnetic bias of Terfenol-d core on operation of magnetostrictive actuator has been analyzed. A special attention is paid to the magnetic field intensity distribution in the Terfenol-D core. Finite element method for magnetic field analysis has been applied. Special construction of magnetostrictive actuator has been selected and extension of Terfenol-D core for different values of supply current has been calculated.
PL
W artykule przedstawiono analizę harmoniczną drgań i hałasu emitowanego przez rdzenie transformatorów pracujących przy podmagnesowaniu składową stałą strumienia. Przedstawiony został układ pomiarowy do badań wibroakustycznych rdzeni modelowych w w/w warunkach pracy. Uzyskane rezultaty zostały uzupełnione odpowiednimi wynikami pomiarów dla trójfazowych transformatorów zasilających układy prostownikowe jednokierunkowe i mostkowe w stanach awaryjnych. Wykonana została analiza harmoniczna drgań i emitowanego hałasu w przedziale od 50 do 600 Hz.
EN
The article presents the harmonic analysis of vibration and noise emitted by the cores of transformers operating with submagnetizing by the DC component. Measuring system was introduced for the analysis of vibroacoustic parameters of testing cores models in the present conditions. The results obtained have been supplemented by relevant measurement results for the three-phase transformers feeding three pulse one-way sets or three phase bridge in the state of emergency. Harmonic analysis of vibration and noise was carried out in the range from 50 to 600 Hz
19
Content available remote Magnetostriction of grain oriented Si-Fe and its domain model
EN
Transformer noise has been drawing more and more attentions recently. One of the main causes of transformer noise is magnetostriction of grain oriented electrical steel sheets. Magnetostrictions perpendicular to the rolling direction should also be focused in addition to those to the rolling direction, because magnetic flux flows out of the rolling directions especially around T-joint parts of 3-phase transformers. In this paper, magnetostrictions of high permeability grain oriented electrical steel sheets to the both directions were measured with a Doppler- vibrometer and rationalized by magnetic domain models.
PL
Szumy generowane przez transformatory są obecnie analizowane coraz bardziej szczegółowo. Głównym ich źródłem jest magnetostrykcja blach zorientowanych. Magnetostrykcja prostopadła do kierunku walcowania powinna być także brana pod uwagę ponieważ strumień magnetyczny nie zawsze jest w kierunku walcowania. W artykule przeanalizowano magnetostrykcję blach zorientowanych w obu kierunkach używając wibrometr Dopplera.
20
Content available remote The analysis of the vibrations of the cores of model transformers
EN
This paper presents an analysis of the vibrations generated by models of transformers, made up of metal sheets from different manufacturers. To analyze the vibrations the experimental investigations from different transformers models were carried out. Additionally, the influence of submagnetizing of the core with a DC component on the vibrations of model cores was examined. The measurements of amplitudes of vibrations and a harmonic analysis for all cores were executed. It created an opportunity to evaluate different sorts of transformer sheets. For the full analysis of the studied models the calculations of the natural frequencies and forced vibrations were also made.
PL
W artykule przedstawiono analizę drgań rdzeni transformatorów modelowych wykonanych z blach różnych producentów. Wykonano pomiary amplitud drgań w różnych miejscach badanych rdzeni z analizą harmoniczną. Dodatkowo zbadano wpływ podmagnesowania rdzenia składową stałą strumienia na amplitudy drgań. Dla pełnej analizy wykonano obliczenia numeryczne drgań badanych rdzeni oraz została zaproponowana metoda obliczeniowa pozwalająca na uwzględnienie podmagnesowania przy obliczaniu drgań rdzeni transformatorów.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.